SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
9

9.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna
Općine Mrkopalj za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 56/06) članak 1. mijenja se i glasi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI (klasa 6) 9.369.145,00

2. PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE

(klasa 7) 1.776.300,00

3. RASHODI (klasa 3) 7.413.118,89

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU (klasa 4) 4.039.665,00

5. RAZLIKA (višak, manjak) -307.338,89

B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE

GODINE 292.138,89

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 15.200,00

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5) 0,00

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCI-

RANJE 15.200,00

10. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH SR.

IZ PRET.GOD. +/- RAZLIKA PRIHODA

+/- NETO ZAD. I FIN. 0,00

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Mrkopalj za 2007. god. iznos od 11.155.645,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 11.452.783,89 kn i raspoređuje se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

II. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-1

Mrkopalj, 31. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Mrkopalj
Tomislav Cuculić, v.r.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51315&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr