SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA KLANA
8

8.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. lipnja 2007. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu (»Službene novine« broj 55/06) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 850.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 156.060,26 kuna«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a)čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.000,00 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 10.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 3.000,00 kuna

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a)pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.515.316 m2)

b)utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta (cca 85 baja)

c)postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 26 kontejnera)

d)sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 259.000,00 kuna
Izvori financiranja:

- komunalna naknada 230.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 29.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a)održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b)provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c)poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naseljima Lisac i Studena

d)održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 141.860,26 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 130.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 11.860,26 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b)sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c)održavanje prometne signalizacije d) nadzor nad izvršenim radovima

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 375.000,00 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 320.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 55.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b)poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c)održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d)podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 37.200,00 kuna.

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana

(grob. nak.) 37.200,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a)tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP- om.

b)podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 180.000,00 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 160.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 20.000,00 kuna«

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/13

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 15. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51217&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr