SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA KLANA
12

12.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), a u svezi točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini (»Narodne novine« broj 142/06) i članka 26. Statuta Općine Klana («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06 i 7/06) Općinsko poglavarstvo Općine Klana, na sjednici 15. lipnja 2007. godine donijelo je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina
za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara

Članak 1.

Planom motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenim prostorima na području Općine Klana za razdoblje od 01. lipnja do 31. listopada 2007. godine (po potrebi i nakon 31. listopada a vezano za vremenske prilike).

Članak 2.

Posebne mjere zaštite iz članka 1. ovog Plana provodit će Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica« (u daljnjem tekstu: DVD) na način organiziranja aktivnog dežurstva u svojim sjedištima.

Dežurstva iz stavka 1. ovog članka obavljat će se:

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od 14,00 do 22,00 sata.

Članak 3.

Pod aktivnim dežurstvom iz članka 2. ovog Plana podrazumijeva se:

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od nastajanja požara,

- provedba ophodnji na rubnim (šumskim) površinama Općine Klana, a pogotovu na objektima uz cestovne prometnice a prema planu i programu koji su sačinili DVD Klana i DVD Škalnica a koji su sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

O provedbi posebnih mjera utvrđenih ovim Planom dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 2. ovoga Plana vodit će posebne očevidnike.

Tijekom razdoblja utvrđenog u članku 1. ovog Plana uspostavit će se stalna veza s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke.

Članak 5.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Klana za 2007. godinu.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ovog Plana provodi Policijska uprava Primorsko-goranske županije Rijeka - Sektor zaštite od požara i uprava za zaštitu i spašavanje.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/19

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 15. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51217&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr