SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
29

29.

Na temelju članaka 12. i 26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« RH broj 1/07) i članka 36. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici održanoj dana 21. lipnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Gradskom vijeću i izabranih nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu Grada Crikvenice raspoređuju se na način da se utvrđuje godišnji iznos sredstava za svakog vijećnika u bruto iznosu od 19.000,00 kuna po vijećniku.

Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, odnosno bruto 20.900,00 kuna.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni vijećnik nakon konstituiranja Gradskog vijeća postane član neke političke stranke, gubi pravo na sredstva iz članka 2. ove Odluke, a financijska sredstva pripadaju nezavisnom vijećniku.

Članak 4.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavljaju na temelju izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća o rezultatima provedenih izbora, Ured Grada i Upravni odjel za financije u čijoj nadležnosti je obračun i isplata naknade vijećnicima.

Članak 5.

Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pismeno obavijestiti Ured Grada.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Proračunu Grada Crikvenice doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke, o čemu ogranak političke stranke pismeno obavještava Ured Grada Grada Crikvenice.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01).

Klasa: 021-01/07-01/03

Ur. broj: 2107/01-01-07-5

Crikvenica, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=10003&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr