SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD ČABAR
30

11.

GRAD ČABAR MOGČ - IV

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 05/03), Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGČ - IV.
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu
promatranja rada tijela za provođenje izbora za
izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Čabra

I. OSOBE KOJE IMAJU PRAVO PRATITI PROVEDBU IZBORA

1. Pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka kod svih izbornih tijela imaju:

- političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce,

- nevladine udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka (dalje: nevladine udruge),

- strani promatrači.

II. PROMATRAČI POLITIČKIH STRANAKA I BIRAČA KOJI SU PREDLOŽILI LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

2. Politička stranka i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora mogu odrediti promatrače za izborna tijela.

3. Promatrač kojeg je odredila politička stranka dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje političke stranke, odnosno opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.

4. Promatrač kojeg su predložili birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu podnositelja prijave nezavisne liste.

III. PROMATRAČI NEVLADINIH UDRUGA

5. Nevladine udruge imaju pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.

6. Nevladine udruge koje žele promatrati provedbu izbora dužne su najkasnije u roku od dvadeset (20) dana od dana raspisivanja izbora zatražiti dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora od Gradskog izbornog povjerenstva.

7. Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se rješenje o upisu u Registar udruga u prijepisu ili presliku.

8. Odluku o zahtjevu nevladine udruge Gradsko izborno povjerenstvo dostavlja na adresu u njezinom sjedištu ili osobi koja ju je u ime udruge ovlaštena primiti.

9. Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga kojoj je dozvoljeno praćenje izbornog postupka dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila.

Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje udruge, odnosno opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.

10. U potvrdi iz prethodne točke mora se navesti broj i datum dozvole za promatranje rada izbornog tijela te izborno povjerenstvo koje je dozvolu izdalo.

IV. STRANI PROMATRAČI

11. Gradsko izborno povjerenstvo stranom promatraču izdaje odobrenje kojim mu se utvrđuje status stranog promatrača.

12. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni strani promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji će rad promatrati predočiti odobrenje Gradskog izbornog povjerenstva izdano stranom promatraču.

V. PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA

13. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji rad će promatrati predočiti:

- promatrač političke stranke - potvrdu političke stranke koja ga je odredila,

- promatrač kojeg su predložili birači - potvrdu podnositelja prijave nezavisne liste,

- promatrač nevladine udruge - odobrenje koje mu je izdalo Gradsko izborno povjerenstvo,

- strani promatrač - odobrenje koju mu je izdalo Gradsko izborno povjerenstvo.

14. Ako nadležno izborno povjerenstvo promatraču nevladine udruge, na temelju pravovremeno podnesenog zahtjeva, nije izdalo odobrenje promatrač će se identificirati odlukom ovlaštene nevladine udruge o imenovanju promatrača.

15. Za cijelo vrijeme promatranja promatrač kojem je Gradsko izborno povjerenstvo izdalo odobrenje, dužan je isto pokazati na upit predsjednika ili člana tijela čiji rad promatra.

16. Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, već smije samo ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome broj promatrača pojedine političke stranke, odnosno birača koji su predložili listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora ili nevladine udruge ne smije biti manji od jednog promatrača.

17. Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada. Promatrač ima pravo promatranja cjelokupnoga izbornog postupka i pravo uvida u izborni materijal.

18. Promatrač ima pravo biti nazočan radu izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje. Promatračima je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela u pisanom obliku koje se prilažu zapisniku o radu toga izbornog tijela.

19. Promatrač ima pravo zahtijevati presliku zapisnika o radu izbornog tijela čiji rad je promatrao.

20. Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.

21. Promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora ili ih predati biračkom odboru u pisanom obliku.

Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača i priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora.

Promatrač smije pratiti predaju izbornog materijala od strane biračkog odbora nadležnom izbornom povjerenstvu.

22. Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.

23. Promatraču nije dopušteno:

- odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora,

- nositi oznake, značke, fotografije ili druge materijale koji bi mogli na bilo koji način utjecati na birače,

- tonsko ili video snimanje rada izbornog tijela,

- na bilo koji drugi način utjecati na birače.

VI. STUPANJE NA SNAGU

24. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 026-01/07-01/1

Ur. broj: 2108/01-07-7

Čabar, 19. ožujka 2007.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednica
Brankica Malnar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51306&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr