SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
30

34.

Na temelju članka 30., 30.a i 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/ 01, 107/01, 117/01. - ispr., 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 108/01 i »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) u članku 2. točke 4. i 5. brišu se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 4.

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja) u ugostiteljskim objektima.«

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu u roku iz stavka 3. ovoga članka.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 6.

U Glavi II. odjeljci 4. i 5. te članci 14. do 24. brišu se.

Članak 7.

Dosadašnji odjeljak 6. postaje odjeljak 4.

Članak 8.

U članku 27. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Pravna osoba (sukladno klasifikaciji obveznika prema Zakonu o računovodstvu)

- veliki obveznici 2.000,00 kn,

- srednji obveznici 1.600,00 kn,

- mali obveznici 1.200,00 kn.«

Članak 9.

U članku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ako više fizičkih osoba ostvaruje dohodak zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (supoduzetništvo), porez na tvrtku ili naziv plaća nositelj zajedničke djelatnosti određen u suglasju sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak«.

Članak 10.

U članku 29. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- koja je privremeno obustavila obavljanje obrta, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje obavljanje obrta«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Smatra se da pravna ili fizička osoba ne obavlja djelatnost, u smislu odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, ako u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvarila prihod u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dobit, iskazan u prijavi poreza na dobit, odnosno nije ostvarila poslovne primitke u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak, iskazane u knjizi primitaka i izdataka«.

Članak 11.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 1. ove Odluke obavljat će Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. ove Odluke obavljat će do 31. prosinca 2007. godine Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka, a od 1. siječnja 2008. godine Grad - Odjel gradske uprave za financije.

Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. ove Odluke, do roka iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenog prihoda.«

Članak 12.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 3. i 4. ove Odluke, obavljat će Grad - Odjel gradske uprave za financije.«

Članak 13.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.«

Članak 14.

Mjesečni izvještaj iz članka 5. stavka 4. ove Odluke obveznik poreza dužan je do 31. prosinca 2007. godine dostavljati Poreznoj upravi - Područnom uredu Rijeka, Ispostavi Rijeka, a od 1. siječnja 2008. godine Gradu - Odjelu gradske uprave za financije.«

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/73

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51000&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr