SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

22.

Na temelju članka 36.Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 31/06), u članku 5. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ako pristupnik podnosi prijavu za dvije ili tri vrste stipendija iz stavka 1. ovog članka, u prijavi je dužan navesti redoslijed vrsta stipendija koje želi ostvariti u slučaju da prema rang listama iz članka 11. ove Odluke ostvari pravo na više vrsta stipendije.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 2 iza alineje 6. se dodaje nova alineja 7. koja glasi:

»ako su ostvarena primanja po članu obitelji, iskazana u priloženim dokumentima iz alineje 6. stavka 2. ovog članka, manja od cenzusa propisanih u članku 27. Odluke o socijalnoj skrbi ( »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/06), uz prijavu se obavezno dostavlja i rješenje ili potvrda o pravu ili obliku pomoći temeljem koje obitelj ostvaruje pravo ili pomoći prema odredbama članka 6. stavak 1. do 5. i članka 17. stavak 3. alineja 1. Odluke o socijalnoj skrbi.«

U istom stavku dosadašnje alineje 7. i 8. postaju alineje 8. i 9.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. alineji 11. se iza riječi »mjeri« dodaje riječ »zadovoljan«.

U članku 9. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Nepotpune i nepravovremene prijave se ne razmatraju«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 11. točci A, alineji 1. iza zareza dodaju se sljedeće riječi:

»na način da se primjenom navedenog mjerila na rang listi najprije rangiraju pristupnici čija obitelj, na temelju rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb, ostvaruje pravo na neki od oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama, a iza njih ostali pristupnici«.

Članak 5.

U članku 11. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju da pristupnik ostvari pravo na više vrsta stipendije, dodjeljuje mu se ona vrsta stipendije koju je u navođenju propisanom u članku 5. stavak 3. ove Odluke označio kao više rangiranu«.

Članak 6.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o stipendiranju učenika i studenata.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/01-02-07-2

Opatija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=10006&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr