SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

16.

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01,08/06 i 18/06), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29.03.2007. godine usvojilo je

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. g. usvojen je na sjednicama Gradskog vijeća Grada Opatije dana 24.11.2005., 27.07.2006., te 23.11.2006. g. (SN PGŽ 32/05,31/06,46/06), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2006. godinu donijete temeljem članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna za 2006. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Ostvareni prihodi u cijelosti su utrošeni za namjene planirane programom u 2006. godini.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su sa 94,9% odnosno 735.929,59 kn manje od planiranog (5,1% manje). U odnosu na 2005. godinu, kada su ostvareni prihodi od komunalne naknade iznosili 12.158.626,00 kn razvidno je povećanje prihoda za 8,4 %.

Prihodi od ostalih sredstava proračuna za održavanje komunalne infrastrukture ostvareni su sa 99,1% odnosno 214.658,71 kn manje od plana (0,9%). U odnosu na 2005. godinu kada su navedeni prihodi iznosili 1.917.931,49 kn razvidno je povećanje od 42,5%.

Navedena odstupanja realiziranih vrijednosti od plana, nisu utjecala kako na cjelinu programa, tako ni na pojedine grupe radova.

III. OSTVARENJE PLANIRANOG OPSEGA POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.294 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima obavio Komunalac.

Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 527 m rešetki 12 puta godišnje, 174 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 6 puta godišnje - obavili Parkovi.

Radovi su obavljeni u cijelosti u skladu sa zadanim programom.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije Mjesnih odbora, pri čemu za razliku od prethodnih godina nisu bile prisutne teškoće radi kvarova čistilice. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Kolunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovi) u planiranim veličinama, a putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta) također u svemu prema planiranim veličinama. Strojnim čišćenjem ulica bilo je obuhvaćeno 13.090.416 m2 godišnje (Komunalac), te 6.496.453 m2 godišnje strojno čišćenje obalnog puta (Parkovi).

Obavljeno je pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, Štangerova ul, I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova¹ Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, lipanj x 3, srpnja i kolovoz x 4, te rujan x 1 (Komunalac je obavio 7% manje radova zbog vremenskih prilika koje diktiraju dinamiku). Parkovi su obavili pranje pločnika novo nabavljenim strojem u skladu sa planom (žute pločice, šetalište Slatina i dr.).

Predviđeno pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja obavljeno je u predviđenom iznosu u cijelosti.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija obavljeno je u planiranom iznosu u cijelosti. Ova stavka se iz godine u godinu sve više povećava, što je rezultat neriješenog pitanja otvaranja reciklažnog dvorišta. Programom su bila predviđena sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Kao i prethodnih godina sredstva su tijekom godine povećavana, s time da je plan realiziran u cijelosti.

Veterinarsko higijeničarska službu te poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu grada (cca 40 h parkovnih površina i nerazvrstanih cesta) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Poslovi su obavljeni u cijelosti u planiranom obimu uz ostvarenu uštedu od 6,3% ušteda u odnosu na plan.

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona u iznosu 22.000 kn, te je sufinanciran županijski program suzbijanja bjesnoće u iznosu 4.975,54 kn.

3. Održavanje javnih površina

Redovno održavanje zelenih površina povjereno je Parkovima, koji su program realizirali u cijelosti na ukupno 137.930 m2 raznih zelenih površina. Održavanje obuhvaćalo je i navodnjavanje zelenih površina za što je utrošeno 10.010 m3 vode (4.327 ručno zalijevanje uz 2596 rs godišnje, 5.683 m3 automatsko zalijevanje na godišnjem nivou). Sve zelene površine održavane su u planiranom obimu i standardu.

Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina ostvareno je u cijelosti. Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 11.992,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, park Gorovo 2016 m2, dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2. U 2006 godini: postavljeno je navodnjavanje i na zelenoj površini kod crkve Sv. Ane u Voloskom 260 m2, zelenoj površini na trgu Ika 84 m2 i zelenoj površina na P. Kolovi kod zgrade M. Tita 157, 207 m2.

Planirana sredstva utrošena su za zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja. Radovi su obavljeni u predviđenom obimu u cijelosti.

Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada realizirana je u cijelosti putem Parkova. Dobavljen je biljni materijala u ukupnoj vrijednosti od 48.562,00 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala je obavljena na sljedećim lokacijama: Park Angiolina (parter, dio buksusa), Slatina (zelena površina između kupališta i šetnice), zelena površina kod crkve Sv. Ane u Voloskom, zelena površina kod stubišta Črnikovica uz parkiralište, zelena površina kod CS uz hotel Admiral, park V.Nazora te manje interpolacije na lokacijama: Park Sv. Jakov, ulica M. Tita, potok Vrutki, centar Ičića, dječje igralište Margerita.

Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala realizirana je u cijelosti putem Parkova., a otpadni materijal je prije deponiranja usitnjavan, što je činilo veliku uštedu na transportiranju drvne mase Svi radovi obavljeni su u predviđenom obimu na predviđenim lokalitetima.

Košenje i tretiranje herbicidima obavljeno je uz nerazvrstane ceste u predviđenom obimu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti putem Parkova.

U okviru ove stavke obavljeno je cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 269.446,91 kn (od toga utrošak vode 53.446,92). Redovno održavanje obuhvaćalo je dobavu travnog sjemena, organskog i umjetnog gnojiva, finog pijeska, najam WC kabina, popravke i održavanje sustava automatskog navodnjavanja, rad na održavanju travnjaka, pojačano održavanje i zamjena 250 m2 travnog tepiha.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava (Parkovi).

Obavljeni su sljedeći radovi: Popravak parkovnih klupa (165 kom), dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 120 l (20 komada), zamjena inox poklopaca posuda za otpatke (kom 10), dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (20 kom), pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 52), dobava i montaža inox poklopaca betonskih posuda za otpatke (kom 10), dobava hrastovih dasaka za klupe (kom 140), ličenje nogara klupa (28 kom), popravci komunalne opreme nakon oštećivanja.

Radovi su obavljeni u navedenom obimu do planom predviđene vrijednosti.

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Za javne satove nisu utrošena nikakva sredstva u protekloj godini.(gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji).

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavio Državni hidrometeorološki zavod. Jednom tjedno Parkovi su čistili staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M. Tita 87 (FINA). Državni hidrometeorološki zavod dostavio je godišnje izvješće o obavljenim mjerenjima tijekom godine. U ovoj godini nismo imali neka veća oštećivanja sustava, nakon što smo u prethodnoj godini izveli protuvandalske zahvate na opremi.

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (Parkovi i najpovoljniji ponuđač u dijelu održavanja postrojenja). Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Fontane su radile svih 12 mjeseci

 (čišćene su 12 puta godišnje), i postrojenja su održavana u finkcionalnoj ispravnosti.

Javni izljevi (Komunalac) 25 javnih špina, 13 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Tomaševac Dražica, te 1 tuš na plažama Ika bili su u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna. Sustav je održavan u funkcionalnoj ispravnosti, a utrošak vode ostvaren je 13% manje od planiranog.

Tijekom cijele godine bilo je u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavan je sustav u funkcionalnoj ispravnosti.

Održavanje javnih WC-a realizirano je u cijelosti u planiranom obimu.

Održavanjem su bili obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Kavani Hemingway, 12 mjeseci,. novouređeni WC u sklopu CS Triglav povjeren Komunalcu, 12 mjeseci), Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži - svibanj-rujan, automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima), plaža Ika (svibanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina (12 mjeseci ) i na obalnom putu 4 kom (kupalište Črnikovica, ispod zgrade »O. Keršovani«, plivalište Volosko, na zelenoj površini kod Ville Florida u Ičićima (lipanj-rujan) u svemu prema planu. Zbog niže postignutih cijena u okviru planiranog iznosa postavljen je i jedan dodatni WC na nogometnom igralištu Opatija.

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta (Parkovi). Obavljeni su radovi na održavanju pješačkih komunikacija na šetalištu Slatina, kod automatskog WC-a na trgu V. Gortana, ispred zgrade grada, nogostup kod Amadeusa, ulazna rampa kod dvorane Gorovo, pješačke komunikacije u Ičićima. Radovi su obavljeni do planom predviđenog iznosa.

Održavanje dječjih igrališta (Parkovi) - postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Črnikovica, Mušićevac, i igralište u parku Margerita) održavani su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja, ograde i sl) do planom predviđene vrijednosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva obuhvaćalo je održavanje ukupno 82 ceste (35,83 km). Redovno održavanje obavljano je u cilju održavanja funkcionalne ispravnosti prometnica, a obuhvatilo je sljedeće: ophodarska služba (2.000 sati), čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i saobraćajnih udesa (14 sati rada, 26.000 m2 ručnog čišćenja), plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (4,7 t hladne mase, strojna ugradba 288 t, ručna ugradba 322 t. asfaltne mase), popravci betonskih kolnika (9,62 m3 betona), održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 184 m3 kamenog materijala, održavanje bankina 825 m2, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 12,5 m3 osoline), održavanje objekata za odvodnju (560 m jaraka, 1.070 m rigola, čišćenje propusta i taložnica 9 m3, košenje trave i tretiranje herbicidima 27.800 m2), popravak potpornih i obložnih zidova (170 m3 betonskih zidova, 6,12 m3 kamenih zidova, 19,51 m3 temelja potpornih zidova). Navedeni obim održavanja predstavlja nužan minimum održavanja, obzirom da je većina prometnica takva da bi zahtijevala višestruko veća sredstva i cjelovite rekonstrukcije i usklađenja sa novim elementima iz prihvaćenog plana.

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.) obavljeno je putem Komunalca. Obavljano je saniranje oštećenja na prometnicama uzrokovanih prometnim nesrećama, kao i oštećenja nastalih dotrajalošću opreme (ličenje stupova prometnih znakova 571 kom, ravnanje stupića, ravnanje lučnih segmenata, demontaža ograde 168 m, izrada novih armirano betonskih stupova 49 kom, izrada horizontala ograde 160 m, ličenje ograde 348 m i dr.).

Prometna signalizacija horizontalna (najpovoljniji ponuđač) i vertikalna (Komunalac) obnovljena je postojeća horizontalna prometna signalizacija u predviđenom obimu. Obavljeni su radovi redovnog održavanja postojeće vertikalne prometne signalizacije i to: popravci prometnih znakova 77 kom, zamjena dotrajalih i neispravnih prometnih znakova 98 kom, ravnanje stupova prometnih znakova 8 kom, postava nedostajućih prometnih znakova 123 kom, zamjena prometnih znakova koji ne odgovaraju novom pravilniku 294 kom).

Nabavljeno je i postavljeno 125 novih kućnih brojeva.

Radovi su obavljeni u okvirima planom predviđenih sredstava.

Zimska služba - program rada zimske službe realiziran je u cjelosti putem Komunalca. Realizacija programa obavljena je u okviru planom predviđenih sredstava.

Održavanje BUS stanica i ugibališta (Parkovi) - zamijenjena je devastirana čekaonica BUS stanice »Staja« na Veprincu u okviru planom predviđenih sredstava. Održavanje postavljenih BUS čekaonica u gradu obavlja Metropolis Media koja na istima ima postavljene city light panoe.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa - sa osiguranim sredstvima izrađena su potrebna prometna rješenja u svrhu održavanja manifestacija u Gradu, izrađeno je prometno rješenje raskrižja na Kuku (kružni tok), obavljena je postava privremene prometne signalizacije za vrijeme održavanja manifestacija. Ukupna vrijednost radova iznosi 143.778,18 kn.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

Realizirano je i plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije -poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije (Komunalac).

6. Javna rasvjeta

Utrošak struje - podmireni su troškovi utrošaka struje- funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godine, 1.982.000 kWh godišnje, 2064 različitih rasvjetnih tijela).

Održavanje javne rasvjete - temeljem javnog nadmetanja poslove je obavljao Metal Opatija. Javna rasvjeta održavana je u stanju funkcionalne ispravnosti za iznos od 337.699,00 kn godišnje.

Dekoracija grada - povjerena je temeljem javnog nadmetanja najpovoljnijem ponuđaču. Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).Ukupni troškovi dekoracije Grada iznose 220.678,41 kn. U 2006. g. obavljena je zamjena dijela dotrajalih i uništenih elemenata novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama obavljena je prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete.

Kamate za utrošak javne rasvjete - podmireni su troškovi kamate na nepodmirene troškove javne rasvjete iz 1995. i 1996. godine u iznosu od 547.000,00 kn.

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta - povjereno je Parkovima. površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 100 klupa, 99 kanti za otpatke i dr. Nivo redovnog održavanja obuhvaćao je: orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m2), orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta (1.500 m2), pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (18.385 pražnjenja košarica), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (17.479 pražnjenja košarica), hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta - realizirano je (14.614,00 kn). Radovi su obavljeni u cjelini, te u planom predviđenom iznosu.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža - obavljali su Parkovi. Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2, 50.000 kn). Održavanje nekomercijalnih plaža sa dječjim igralištima na njima (Lipovica, Belveder, Tomaševac) stoji 26.300 kn (12 mjeseci), a održavanje novouređene plaže Črnikovica 31.560 kn (4 mjeseca)

Održavanje plaža Ičići i Ika, održavano je na način:

A) Plaža Ika

Realiziran je program održavanja u sljedećem obimu: čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 52 sata,

B) Plaža Ičići

Koncesionar na Plaži su Parkovi. Realizirano je sufinanciranje aktivnosti održavanja plaže u sljedećem obimu: čišćenje i odvoz otpada, radnik na plaži 1224 sata, pražnjenje košarica za otpatke, pražnjenje košarica van sezone, odvoz otpada na deponij, dovoz finog pijeska 37 m3, rad ronioca i montaža opreme, ravnanje plaže, struja voda (navodnjavanje, izljevi, popravci), održavanje žetonjera, intervencije na čišćenjima izvan sezone, vraćanja nanosa šljunka u more, građevinski popravci na plaži, troškovi zaštitarske službe za 5 mj.,održavanje dječjeg igrališta, u ukupnoj vrijednosti 257.500,00 kn

Za kupališta Tomaševac, Belveder i Lipovica utrošeno je 6.300,00 kn za održavanje dječjih sprava.

Javna rasvjeta na obalnom putu - putem javnog nadmetanja povjereno najpovoljnijem ponuđaču. Održavano je 159 rasvjetnih tijela u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine.

Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru - obavljeno je čišćenje podmorja u planom predviđenom obimu.

Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora - u okviru ovog Programa osigurana sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurano bilo 50.000,00 kuna, koje su mjesni odbori trošili temeljem svojih programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad. Obavljeni su geodetski radovi i izrađeni geodetski elaborati, geodetske snimke za aktivnosti iz ovog programa, izrađen je elaborat sustava naplate parkiranja u gradu, izrađena je studija naplate parkiranja u gradu, podmireni su troškovi projektantskih usluga u svezi realizacije programa održavanja.

Klasa: 363-01/07-01/52

Ur. broj: 2156-01-01-07-1

Opatija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=10006&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr