SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

15.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 08/06 i 18/06), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 24. studenog 2005. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 30. ožujka 2006., 27. srpnja 2006. i 23. studenog 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/05, 15/06, 31/06 i 46/06) te Odlukom o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama donijete na temelju članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu.

II. Prihodi i izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na prihode iskazane u tabeli 1. daje se sljedeće obrazloženje:

1. Komunalni doprinos ostvaren je sa 97,4% odnosno za 2,6% ili 313.911,59 kn manje od plana, a što je u dijelu rezultat smanjenja gradnje objekata, uvjetovanog izmjenama prostornog plana Grada Opatije usvojenog 2003. godine i donošenja Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»N.N.« br. 128/04).

Međutim valja naglasiti da je u odnosu na 2005. godinu kada su ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa iznosili 10.871.621,00 kuna vidljivo povećanje prihoda za 7% (814.467,41 kn), kao i povećanje postotka ostvarenja za 8,7% (88,7 % u odnosu na plan 2005.).

2. Ostali prihodi ostvareni su neznatno ispod ili iznad planiranih veličina.

3. Ostvareni prihodi u cijelosti su omogućavali realizaciju planiranog programa.

IV. U odnosu na rashode iskazane u tabeli 1. daje se sljedeće obrazloženje:

1. Planirani rashodi u iznosu od 35.854.916,00 kuna su realizirani sa 64,4%, čime je preostao iznos od 12.778.079,38 kuna s time što se u 2007. godinu prenosi obveza za radove planirane ili započete u protekloj, a čiji se završetak očekuje u idućoj godini, u iznosu od 9.180.320,00 kuna.

2. Najvažnija investicija Grada Opatije u 2006. godini nastavak je izgradnje objekata i uređaja sanitarne kanalizacije po Projektu zaštite od onečišćenja mora, te radova na izgradnji oborinske kanalizacije uz Projekt.

3. U 2006. godini radovi na projektima u okviru pojedinih potprograma realizirani su kako slijedi:

3.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA:

Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama realizirani su u dijelu rješavanja oborinske odvodnje parkirališta Črnikovica dok planirano rješavanje odvodnje područja Marušinac nije izvedeno iz razloga što nisu izvedeni radovi na dijelu kolektora koji su predviđeni u sklopu Projekta liburnijske kanalizacije.

Planirani radovi na izgradnji oborinske kanalizacije uz projekt izgradnje sanitarne kanalizacije nisu izvedeni u cijelosti (izvedeni su radovi na Novoj cesti dionica od Komunalca do Vage; radovi uz podsustav CS Črnikovica, CS Punta Kolova i CS Ika od granice sa Lovranom do potoka Banina, radovi na Ulici Dr. M. Laginje i Ulici M. Tita od hotela Palace do Punta Kolove) s obzirom da isti prate dinamiku radova na izgradnji sanitarne kanalizacije te se nastavak radova planira u 2007. godini.

U potpunosti je realiziran planirani obim radova na izgradnji oborinske kanalizacije u parku Margarita.

Sredstva koja se odnose na nerealizirane radove prenose se u 2007. godinu.

3.2) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:

Planirani radovi na izgradnji sekundarne kanalizacije - priključci (razdvajanje fekalne i oborinske kanalizacije - dio van projekta) prema Ugovoru sa Komunalcem iz 2005. godine nisu izvedeni u Ulici Vološćanskih kapetana, A. Štangera (kod kbr. 2), Skrdin (kod kbr. 3. i 7.) i izrada CS Dječji Vrtić sa priključkom iz razloga što se radovi izvode u staroj jezgri naselja uz ograničenje upotrebe veće građevinske operative te ograničenog razdoblja u kojem se radovi mogu izvoditi.

Temeljem ugovora sa Komunalcem iz 2006. godine nisu realizirani radovi u Ulici A. Mohorovičića, Štangerova (kbr. 16.-18.), dok radovi u Ulici V. C. Emina koji uključuju i prekop Ulice M. Tita u Opatiji nisu mogli biti izvedeni s razloga trenutne prometne situacije u Gradu.

Nastavak započetih radova planira se u 2007. godini.

Dio planiranih radova je izveden ali rashodi nisu ostvareni iz razloga što nisu fakturirani u 2006. te je stoga potrebno prenijeti sredstva u 2007. godinu.

3.3) IZGRADNJA VODOOBSKRBNOG SUSTAVA:

Planirani radovi na izgradnji vodovoda uz projekt izgradnje sanitarne kanalizacije nisu izvedeni u cijelosti (radovi na Novoj cesti dionica od Komunalca do Vage; radovi uz podsustav CS Črnikovica, CS Ika od granice sa Lovranom do potoka Banina, Ulici M.Tita od hotela Palace do Punta Kolove) s obzirom da isti prate dinamiku radova na izgradnji sanitarne kanalizacije te se nastavak radova planira u 2007. godini.

Prema Sporazumu potpisanom sa Općinom Lovran u veljači 2006.godine, vezan uz izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu Oprić-Dobreć-Lovran, izvršna je refundacija sredstava Općini Lovran.

3.4) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA: Po ovom potprogramu izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola, raspisano je nadmetanje i ugovoreni radovi sa najpovoljnijim ponuđačem (postignuta i ugovorena manja cijena od planirane - 2.960.000,00 kn) za izgradnju kraka ulice A. Dminaka izlaz prema hotelu Ičići, u cijelosti su izvedeni radovi na izradi gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama, te većina radova na potpornim zidovima na nerazvrstanim cestama, osim radova na potpornom zidu Brajdice gdje je izrađene projektna dokumntacija, a radovi će početi u prvoj polovini 2007. godini, također su izvedeni svi radovi iz grupe Ostali radovi na nerazvrstanim cestama.

Također je u cijelosti dovršen projekt 1. i 2. faze rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

Izrada projekte dokumentacije uređenja nogostupa i ograda na cesti D66 je obavljena ali isto nije fakturirano u 2006. godini.

3.5) IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA: izvedeni su svi planirani radovi iz grupe kultiviranja novih zelenih površina i rekonstrukcije postojećih, naglašavajući posebno rekonstrukciju dijela Šetališta Carmen Sylve, te planirani radovi iz grupe dogradnja i rekonstrukcija mreže za navodnjavanje. Nadalje je realizirana dobava i postava paviljona u parku Angiolina, kao i popravak originalnog kipa Madone.

3.6) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima, kao i planirani dio radova na uređenju javne rasvjete na ulazima u Opatiju. U cijelosti dovršena planirana rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete.

Projekt javne rasvjete parka Margarita je izrađen ali za isto nije u 2006. zaprimljen račun pa se sredstva prenose u 2007. godinu.

3.7) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta od Ičića do Ike, ograde kod vidikovca Belveder, hitne intervencije na obalnom putu, obavljena je sanacija arkada kod Ville Munz, te je obavljen dio radova na sanaciji svoda volti u Iki čiji će završetak uslijediti početkom 2007. godine, budući su radovi kasnije počeli iz razloga što se čekalo izdavanje građevne dozvole.

Izgradnja WC kod CS Lipovica realizirana je u sklopu projekta zaštite od onečišćenja mora tako da su osigurana sredstva ostala neutrošena.

3.9) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI: izvedeni su planirani radovi izrade katastra oborinske i mješovite kanalizacije kroz sufinanciranje Komunalcu.

Izrada GIS-a nerazvrstanih cesta nije realizirana iz razloga što nisu stupile na snagu Odluke i drugi provedbeni akti koji reguliraju nerazvrstane ceste (Izmjena Odluke, Popis nerazvrstanih cesta) pa očekujemo da bi se ovaj projekt realizirali u 2007. godini.

Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica nije realizirano iz razloga što nije ishođena građevinska dozvola za projekt sanacije pa se ostatak sredstava prenosi u iduću godinu.

3.10) KOMUNALNO UREĐENJE UZ REKONSTRUKCIJU HOTELA (Continental, Brioni, Triglav): U 2007. godinu prenose se obveze na ime komunalnog uređenja uz rekonstrukciju hotela Miramare s obzirom da u 2006. nije potpisan ugovor o priznavanju ulaganja, već će to biti učinjeno u 2007. godini stoga se i ostatak sredstava prenosi u iduću godinu, dok su ostvareni radovi na komunalnom uređenju uz rekonstrukciju hotela Kontinental i Brioni (4. Opatijska cvijeta) kroz priznavanje ulaganja investitoru.

Klasa: 363-01/07-01/02

Ur. broj: 2156-01-01-07-1

Opatija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje o  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=10006&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr