SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
OPĆINA JELENJE
30

4.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04), članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2007. godine donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja programa, opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa tijekom 2007. godine.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. Komunalna naknada

2. Grobna naknada

3. Ostali prihodi

III. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje čine ove komunalne djelatnosti:

1. Održavanje čistoće - 100.000,00 kn

2. Održavanje zelenih površina - 150.000,00 kn

3. Održavanje nerazvrstanih cesta - 600.000,00 kn

4. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta - 20.000,00 kn

5. Održavanje javne rasvjete - 350.000,00 kn

6. Održavanje javnih objekata - 480.000,00 kn

7. Održavanje groblja - 100.000,00 kn

8. Zaštita okoliša - 130.000,00 kn

9. Izrada planova i projekata - 150.000,00 kn

UKUPNO PROGRAM:

1. Održavanje čistoće obuhvaća:

- održavanje čistoće javnih površina kao što su parkovi, trgovi i igrališta,

- održavanje čistoće šetnica koje prolaze kroz naselja i mjesta,

- održavanje otvorenih kanala uz prometnice,

- održavanje čistoće kontejnera za smeće,

- održavanje klupa i betonskih vaza,

- redovito čišćenje travnjaka.

2. Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

- košenje trave,

- uređenje hortikulture, raslinja u parkovima,

- dobava, dopuna i sadnja, te održavanje cvjetnih sadnica.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- redovito održavanje,

- sanacija udarnih rupa,

- uređenje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste (trava, raslinje),

- održavanje cijevnih propusta na nerazvrstanim cestama,

- ugradnja rubnjaka,

- sanacija i uređenje potpornih zidova uz nerazvrstane ceste.

4. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega sa parkirališta, šetnica i prilaznih staza, sa posipavanjem.

5. Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete,

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja),

- blagdanska rasvjeta.

6. Održavanje javnih objekata obuhvaća:

- usluge tekućeg održavanja objekata i opreme,

- čišćenje objekata,

- sitni popravci na održavanju zgrada.

7. Održavanje groblja obuhvaća:

- održavanje zelenih površina na groblju u Jelenju,

- održavanje staza na groblju,

- održavanje zgrada i pomoćnih objekata za ispraćaj pokojnika.

8. Zaštita okoliša obuhvaća:

- provođenje deratizacije i dezinsekcije,

- odvoz krupnog komunalnog otpada,

- veterinarske usluge,

- sanacije i deponiranje komunalnog otpada,

- hitne intervencije.

9. Izrada planova i projekata obuhvaća:

- izrada detaljnih planova uređenja,

- izrada idejnih projekata,

- geodetsko-katastarske usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Provedba ovog Programa vršit će na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/8

Ur. broj: 2170-04-07-30-1

Dražice, 20. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51218&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr