SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

5.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2007. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa u 2007. godini.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Komunalna naknada 1.450.000,00

Naknada za groblje 41.000,00

Naknada za koncesijska odobrenja na

pomorskom dobru 110.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica 1.186.500,00

Boravišna pristojba 400.000,00


Ukupno: 3.187.500,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:


ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Odvoženje otpada s javnih površina 400.000,00

1. Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje

javnih površina ručnim pometanjem,

prema sljedećem rasporedu:

-ulica Obala do hotela Maestral,
parkiralište Markat, Jaz, Radnička
ulica, Ulica Lina Bolmarčića, Dubašljanska
ulica od raskrsnice za Haludovo do
vulkanizera, Ulica Joakima Tončića
prema Ulici Obala, Ulica Mihovila
Radića, autobusna stanica i parkiralište
ispred poslovnog cenrta Polje, Ulica
Kralja Tomislava od ambulante do
hotela Malin, svakodnevno u razdoblju
od 1. srpnja do 31. prosinca;

-Ulica Kralja Tomislava od hotela
Malin do Ulice Dub, cesta uz more od
hotela Malin prema naselju Dub dva
puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do
15. rujna, u ostalom razdoblju 2 - 3 puta
mjesečno;

-Ulica Dub i javne površine u
apartmanskom naselju Dub - dva puta
tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna,

-okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska
ulica od kružnog toka do vulkanizera i
Ulica Sv. Apolinara, dva puta tjedno od
1. siječnja do 31. prosinca;

- ostalo po potrebi.

2. U razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza

tjedni angažman pometačice od 15 radnih

sati, koja se prema potrebi i mogućnostima

raspoređuje na čišćenje sljedećih ulica:

Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica,

Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica

Lina Bolmarčića, Radnička ulica,

Kvarnerska ulica, Ulica Kralja Tomislava

od ambulante do ulice Dub, Ulica

Joakima Tončića (prema Ulici Obala) i

Ulica Slavka Pančića, županijske ceste

od raskrsnice u Milčetićima do Porta

i naselje Porat.

3. Svakodnevno pražnjenje košića za smeće,

a po potrebi i češće;

4. Pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslovi.

Higijenski servis 15.000,00


Dezinsekcija i deratizacije, nadzor nad

provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije 65.500,00


UKUPNO: 480.500,00ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje zelenih površina prema

programu uređenja i održavanja zelenih

površina 550.000,00

- Navodnjavanje zelenih površina 67.000,00

- Tekuće održavanje i uređenje morske

obale: čišćenje plaža u toku turističke

sezone i nasipavanja plaža pijeskom pred

sezonu, održavanje rukohvata i prilaza

moru 300.000,00

- Zakup kemijskih WC kabina koje se

postavljaju na plažama u toku turističke

sezone 120.000,00

- Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka 25.000,00

- Ostale usluge tekućeg i investicijskog

održavanja, ostali potrebni nepredviđeni

zahvati na održavanju komunalne infra-

strukture koji se pojave tokom godine 50.000,00

- Održavanje komunalne opreme: farbanje

klupa, koševa, zamjena uništenih dijelova

komunalne opreme i sl. 35.000,00


UKUPNO: 1.147.000,00NERAZVRSTANE CESTE:

- Tekuće i investicijsko održavanje

prometnih površina, sanacija udarnih

rupa, održavanje horizontalne signalizacije,

čišćenje slivnika oborinske odvodnje 600.000,00

- Održavanje protupožarnih putova 200.000,00


UKUPNO: 800.000,00GROBLJA:

- Tekuće održavanje groblja na području

Općine Malinska-Dubašnica 30.000,00


UKUPNO: 30.000,00JAVNA RASVJETA:

- Utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 430.000,00

- Održavanje javne rasvjete 250.000,00

- Novogodišnja dekorativna rasvjeta 50.000,00


UKUPNO: 730.000,00


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-2

Malinska, 6. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr