SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
30

30.

Na temelju članka 48. i 56.b. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 111. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 13. ožujka 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju vrste, načini i uvjeti stručnog osposobljavanja i usavršavanja, prava i obveze službenika i namještenika u svezi stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te vođenje očevidnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, a u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika i namještenika na svim razinama kako bi se time pridonijelo njihovoj stručnoj sposobnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, horizontalnoj i vertikalnoj mobilnosti i motivaciji, a time i ukupnom povećanju uspješnosti Grada Rijeke u cjelini.

II. VRSTE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Članak 2.

Stručno osposobljavanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju s ciljem pripreme službenika i namještenika za obavljanje novih zadaća na istom ili drugom radnom mjestu.

Članak 3.

Stručno usavršavanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju s ciljem kontinuiranog unapređenja stručnosti službenika i namještenika u toku rada.

Stručno usavršavanje može biti organizirano na radnom mjestu ili putem aktivnosti raznih udruga, društava, organizacija ili institucija.

Članak 4.

Učenje kao proces usvajanja novih znanja i vještina provodi se putem obrazovanja, treninga ili podučavanja.

Članak 5.

Obrazovanje obuhvaća organiziran i uređen način prenošenja znanja i vještina te pružanja mogućnosti jačanja sposobnosti potrebnih za uspješno obavljanje poslova određene struke odnosno radnog mjesta.

Jačanje sposobnosti obuhvaća niz aktivnosti sa svrhom omogućavanja institucionalnog razvoja kojima se promiče učinkovita i uspješna radna izvedba dodijeljenih zadataka.

Članak 6.

Trening obuhvaća aktivnosti osmišljene s ciljem da se krajnje korisnike osposobi za učinkovito primjenjivanje odnosno korištenje novih procesa, postupaka, sustava i drugih sredstava u svakodnevnom obavljanju poslova na radnim mjestima.

Članak 7.

Podučavanje obuhvaća postupak kojim se pojedincu pruža stručna pomoć i uvođenje u radne zadaće.

III. VRSTE IZOBRAZBE

Članak 8.

Izobrazba službenika i namještenika može biti za potrebe službe odnosno rada i za vlastite potrebe.

1. Izobrazba za potrebe službe odnosno rada

Članak 9.

Izobrazba za potrebe službe odnosno rada može biti obvezna i dobrovoljna.

Obvezna izobrazba

Članak 10.

Službenici i namještenici dužni su sudjelovati u programu izobrazbe radi potrebe službe odnosno rada na koje ih uputi čelnik upravnog tijela ili gradonačelnik.

Troškovi izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti se podmiruju sredstvima osiguranim u proračunu Grada Rijeke.

Dobrovoljna izobrazba

Članak 11.

Službeniku i namješteniku koji od strane čelnika upravnog tijela nije upućen na neki od programa izobrazbe, odobrit će se, na njegov zahtjev, pohađanje izabranog programa, ako postoje raspoloživa sredstva za izobrazbu ili je sam voljan snositi troškove izobrazbe, ako to bitno ne utječe na uredno obavljanje poslova u upravnom tijelu i ako postoji mogućnost u uključenje u izabrani program izobrazbe.

Ako postoje raspoloživa sredstva za izobrazbu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, od službenika i namještenika neće se

zahtijevati da sam snosi troškove izabranog programa izobrazbe.

2. Izobrazba za vlastite potrebe

Članak 12.

Ako to dopuštaju okolnosti konkretnog radnog mjesta, službeniku i namješteniku omogućit će se, na njegov zahtjev, pohađanje pojedinog programa izobrazbe koji nije u svezi službe odnosno poslova koje službenik i namještenik obavlja, a trajanje koje bitno ne utječe na uredno obavljanje poslova u upravnom tijelu u kojem je službenik i namještenik raspoređen.

Službenik i namještenik zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi čelniku upravnog tijela koji o istom donosi odluku.

Službenik i namještenik iz stavka 2. ovoga članka kojemu je odobreno pohađanje pojedinog programa izobrazbe koji nije u svezi službe odnosno poslova koje obavlja, ima pravo na korištenje plaćenog dopusta sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor).

Radi ostvarivanja prava na plaćeni dopust službenik i namještenik dužan je dostaviti Kadrovskoj službi prijavu o upisu u program te potvrdu o sudjelovanju odnosno o završetku programa.

Službenik i namještenik iz stavka 1. ovoga članka u pravilu sam snosi troškove pohađanja pojedinog programa izobrazbe.

IV. PROGRAMI IZOBRAZBE

Članak 13.

Programi izobrazbe dijele se na sljedeće kategorije:

1. uvodni programi

2. specijalizirani programi namijenjeni pojedinim grupama službenika i namještenika

3. programi osobnog usavršavanja

4. programi izobrazbe rukovodećih službenika

5. ostali programi.

1. Uvodni programi

Članak 14.

Uvodni programi su obvezni programi upoznavanja službenika i namještenika primljenih u službu odnosno na rad, koji se nalaze na obveznom probnom radu ili vježbeničkoj praksi, s osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za uspješno obavljanje poslova određene struke ili vrste radnih mjesta.

Vrste uvodnih programa su:

1. vježbenički program

2. prilagodbeni programi

Vježbenički program

Članak 15.

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik se nalazi na stručnoj i praktičnoj izobrazbi, u okviru koje se, uz neposredno vodstvo stručne osobe (mentora) kroz praktičan rad i učenje, stručno osposobljava za samostalno obavljanje poslova određene struke odnosno radnog mjesta.

Čelnik upravnog tijela u koje je vježbenik primljen u službu dužan je osigurati vježbeniku uvjete za uspješno obavljanje vježbeničke prakse te istom odrediti mentora.

Prilagodbeni programi

Članak 16.

Prilagodbeni programi namijenjeni su službenicima i namještenicima koji su primljeni u radni odnos i nalaze se na probnom radu.

Za vrijeme probnog rada službenika i namještenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i zadaća glede načina rada i usvojenog znanja.

Čelnik upravnog tijela dužan je službeniku i namješteniku na probnom radu odrediti stručni tim sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, koji će službenika i namještenika upoznati sa zadaćama radnog mjesta, djelokrugom rada upravnog tijela i gradske uprave u cjelini te ga uvesti u posao.

Službenici i namještenici upravnog tijela dužni su prenijeti znanje te pružiti svu stručnu pomoć novozaposlenom službeniku i namješteniku koji se nalazi na probnom radu u tom upravnom tijelu.

Članak 17.

Služba zadužena za kadrovske poslove dužna je vježbenicima i službenicima koji su u obvezi položiti državni stručni ispit osigurati stručnu literaturu kao i uputiti ih na stručna predavanja i seminare kako bi se upoznali s općim i posebnim dijelom državnog stručnog ispita.

2. Specijalizirani programi namijenjeni pojedinim grupama službenika i namještenika

Članak 18.

Specijalizirani programi namijenjeni pojedinim grupama službenika su programi koji omogućuju kontinuirano stručno usavršavanje, a službenicima koji ih pohađaju omogućavaju stjecanje novih znanja potrebnih za uspješno obavljanje povjerenih zadaća.

Programi iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi na osnovnom i naprednom stupnju te obuhvaćaju opće i posebne teme iz oblasti javne uprave, poput strateškog planiranja i vođenja projekata, planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, upravnog prava, upravnog postupka i izrade upravnih akata, financijskog upravljanja, gospodarskog razvoja, turizma, teme povezane s ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju i drugim područjima iz djelokruga pojedinih upravnih tijela.

3. Programi osobnog usavršavanja

Članak 19.

Programi osobnog usavršavanja su programi izobrazbe koji pružaju mogućnost za stručno usavršavanje, a unapređuju vještine kojima se povećavaju mogućnosti korištenja odnosno primjene znanja te učinkovitog obavljanja postavljenih zadataka.

Programi osobnog usavršavanja, između ostalih, obuhvaćaju ovladavanje vještinama komuniciranja i učinkovitog predstavljanja, korištenja informatičkih tehnologija i učenja stranih jezika.

4. Programi izobrazbe rukovodećih službenika

Članak 20.

Program izobrazbe službenika u kategoriji rukovodećih radnih mjesta je program kojem je cilj stručno usavršavanje službenika koji se već nalaze na rukovodećim radnim mjestima u cilju stjecanja novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za djelotvorno i učinkovito obavljanje rukovodećih dužnosti.

5. Ostali programi

Članak 21.

Ostali programi obuhvaćaju niz programa i aktivnosti izobrazbe službenika i namještenika, neovisno o zvanju, tituli ili položaju.

Pod ostalim programima, između ostalih, podrazumijevaju se:

- programi pripreme za polaganje ispita za stjecanje zvanja;

- formalno obrazovanje bilo koje vrste (srednjoškolsko, stjecanje kvalifikacija, stručni, preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij) u zemlji i/ili inozemstvu;

- specijalizirani studijski ili posebni programi ponuđeni od strane domaćih ili inozemnih institucija i organizacija;

- stručna praksa u zemlji i/ili inozemstvu;

- studijska putovanja.

V. NAČINI PROVEDBE IZOBRAZBE

Članak 22.

Izobrazba službenika i namještenika može se organizirati i provoditi u zemlji ili inozemstvu putem predavanja, seminara, tečajeva, radionica, studija, okruglih stolova, konferencija, stručne prakse te drugih odgovarajućih načina kojima se najbolje mogu ostvariti postavljeni ciljevi pojedine vrste izobrazbe.

Članak 23.

Pri izobrazbi za specijalističke programe koji su sukladno zakonu obvezni za pojedinu kategoriju službenika (stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru i sl.) Grad Rijeka usko će surađivati s Ministarstvom financija, Središnjim državnim uredom za upravu te drugim nadležnim državnim tijelima i institucijama.

Članak 24.

Za neposrednu provedbu izobrazbe službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Rijeke za koje nije potrebno izdavanje određenih potvrda ili certifikata već je isto u funkciji usvajanja novih tehnologija ili programa mogu se angažirati službenici Grada Rijeke ili druge osobe u svojstvu predavača, instruktora ili trenera.

Predavač, instruktor ili trener može biti službenik ili druga osoba koja posjeduje odgovarajuća svojstva utvrđena pojedinim programom izobrazbe, potrebna da polaznicima pojedinog programa omogući usvajanje odnosno usavršavanje vještina te razvijanje sposobnosti potrebnih za obavljanje određenih funkcija odnosno zadataka.

Članak 25.

Predavač, instruktor ili trener iz članka 24. ovoga Pravilnika koji je ujedno i službenik Grada Rijeke ima pravo na smanjeni opseg posla srazmjerno vremenu provedenom na pripremi i provedbi programa, te pravo na uvećanje osnovne plaće u iznosu od 10% mjesečno odnosno srazmjerno vremenu trajanja izobrazbe.

Članak 26.

Prijedlog za angažiranje predavača, instruktora ili trenera koji je ujedno i službenik Grada Rijeke inicira gradonačelnik ili čelnik pojedinog upravnog tijela, a suglasnost daje gradonačelnik.

Temeljem pozitivne suglasnosti gradonačelnika, službeniku iz stavka 1. ovoga članka izdaje se posebno rješenje o uvećanju osnovne plaće u iznosu od 10% mjesečno odnosno srazmjerno vremenu trajanja izobrazbe.

Članak 27.

Predavač, instruktor ili trener iz članka 24. ovoga Pravilnika koji nije službenik Grada Rijeke angažirat će se sukladno posebnim propisima i naputcima gradonačelnika.

VI. PLANIRANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Članak 28.

Planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja temelji se na:

1. Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja djelatnika Grada Rijeke za razdoblje od 2005. do 2009. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/ 05),

2. planu stručnog osposobljavanja i usavršavanja koji se donosi za svaku godinu,

3. tekućem planu koji se odnosi na sve oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja i aktivnosti koje se ne mogu unaprijed predvidjeti (organizacija raznih seminara i predavanja u organizaciji tijela državne uprave, raznih institucija i sl.).

Članak 29.

Programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja za razdoblje od 2005. do 2009. godine obuhvaćeno je osposobljavanje i usavršavanje iz unaprijed određenih područja (iz područja informatike - stjecanje Europske računalne diplome - ECDL, učenja stranog jezika engleskog jezika i područja europskih integracija).

Članak 30.

Godišnjim Planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja planira se područje i broj polaznika za stručno osposobljavanje i usavršavanje ovisno o visini osiguranih proračunskih sredstava za tekuću godinu.

Članak 31.

Tekući plan obuhvaća sve ostale aktivnosti vezane za stručno osposobljavanje i usavršavanje uključujući i pojedinačne prijedloge ili zahtjeve službenika i namještenika, a koje aktivnosti se ne mogu unaprijed predvidjeti.

VII. PRAVA I OBVEZE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U SVEZI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Članak 32.

Čelnici upravnih tijela, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, a u okviru raspoloživih proračunskih sredstava odlučuju o upućivanju službenika i namještenika na jednokratne oblike stručnog usavršavanja od interesa za djelokrug rada odnosnog tijela.

Prilikom odlučivanja o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u okviru upravnog tijela čelnik upravnog tijela omogućit će ravnomjerno usavršavanje službenika i namještenika raspoređenim na svim skupinama poslova te radnim mjestima svih stručnih sprema.

Članak 33.

Kada je to od interesa za Grad Rijeku službenike i čelnike upravnih tijela na stručno osposobljavanje i usavršavanje (jednokratno, specijalističko i dr.) može uputiti gradonačelnik.

Članak 34.

Kada je to od interesa za službu, službeniku i namješteniku može se odobriti školovanje za stjecanje višeg stupnja stručne spreme, doškolovanje, prekvalifikaciju ili pohađanje poslijediplomskog magistarskog ili doktorskog studija, kao i polaganje pravosudnog ispita.

Članak 35.

Službenik i namještenik iz članka 34. ovoga Pravilnika zahtjev uz obrazloženje i program školovanja podnosi čelniku upravnog tijela.

Čelnik upravnog tijela dužan je zahtjev razmotriti te uz kratko obrazloženje (bez obzira na pozitivno ili negativno očitovanje) dostaviti službi zaduženoj za kadrovske poslove.

Služba zadužena za kadrovske poslove dužna je po dobivenom zahtjevu utvrditi visinu raspoloživih sredstava za istu namjenu te isto proslijediti gradonačelniku na suglasnost.

Članak 36.

Službenik i namještenik kojemu je zbog potrebe službe odobreno školovanje iz članka 34. ovoga Pravilnika ima pravo na plaćenu školarinu u cijelom iznosu ili djelomično ovisno o raspoloživim sredstvima za istu namjenu.

Članak 37.

Službenik i namještenik kojemu je odobreno školovanje iz članka 34. ovoga Pravilnika ima pravo na plaćeni dopust sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

Članak 38.

Putne i druge troškove službenik i namještenik snosi o vlastitom trošku.

Iznimno, za polaganje završnog ispita izvan mjesta prebivališta, službenik i namještenik ima pravo na dnevnice, troškove putovanja i troškove noćenja.

Članak 39.

Za polaganje državnog stručnog ispita ili drugog ispita koji je utvrđen kao uvjet za pojedino radno mjesto, pored prava na plaćeni dopust iz Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo na slobodne dane (kao da je radio) za prisustvovanje organiziranim seminarima i drugo te pravo na putne i druge troškove.

Kada je za pojedine seminare osiguran prijevoz u organizaciji Grada Rijeke i službenik i namještenik se istog dana vraća u mjesto prebivališta odnosno sjedište Grada Rijeke, službenik i namještenik nema pravo na posebne putne troškove i dnevnicu.

Članak 40.

Službenik i namještenik iz članka 36. ovoga Pravilnika obvezan je nakon završenog školovanja na ostanak u službi odnosno na radu u Gradu Rijeci onoliko vremena koliko je školovanje sukladno programu trajalo.

Smatrat će se da je službenik i namještenik završio školovanje u roku, a najkasnije u produženom vremenu od jedne trećine utvrđenog ukupnog trajanja školovanja.

Članak 41.

Službenik i namještenik koji svojom krivicom ne završi školovanje u vremenu utvrđenom člankom 40. ovoga Pravilnika ili prekine školovanje ili mu prestane radni odnos dužan je Gradu Rijeci vratiti sve uplaćene iznose školarine.

Iznimno, službenik i namještenik kojemu radni odnos prestane zbog osobno uvjetovanog razloga, organizacionog viška, profesionalne nesposobnosti za rad ili invalidnosti oslobodit će se obveze vraćanja školarine.

Članak 42.

Sa službenikom i namještenikom kojemu je odobreno školovanje iz članka 36. ovoga Pravilnika sklapa se poseban ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka sklapa se između službenika ili namještenika i gradonačelnika.

Članak 43.

Odredbe članka 34. - 42. ovoga Pravilnika shodno se primjenjuju na čelnike upravnih tijela.

VIII. JEDINSTVENI OČEVIDNIK

Članak 44.

Služba zadužena za kadrovske poslove vodi jedinstveni očevidnik o svim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja uključujući i razne seminare, radionice i sl.

Jedinstveni očevidnik vodi se i u slučaju kada je službenik Grada Rijeke aktivni sudionik - predavač ili izvjestitelj kao predstavnik ili član nekog od tijela državne uprave ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave delegiran u istom svojstvu u zemlji ili inozemstvu.

Članak 45.

Službenik i namještenik koji ima sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u obvezi je redovito obavještavati službu zaduženu za kadrovske poslove o tijeku i postignutom uspjehu na školovanju.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Upravna tijela koja su upućivala svoje službenike i namještenike na stručno osposobljavanje i usavršavanje ili su službenici tog upravnog tijela provodili neki od oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja (prenosili svoja iskustva, uvodili u nove informatičke programe i sl.) obvezni su službi zaduženoj za kadrovske poslove dostaviti kratku pisanu obavijest o vrsti, programu i trajanju stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te popis službenika i namještenika koji su u isto bili uključeni najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Podaci iz prethodnog stavka ovoga članka odnose se na 2007. godinu i čine sastavni dio jedinstvenog očevidnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Članak 47.

Služba zadužena za kadrovske poslove obvezna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika sačiniti ugovore sa službenicima koji su prema Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u školskoj godini 2006./2007. upućeni na tečaj engleskog jezika, a sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 48.

Služba zadužena za kadrovske poslove dužna je svim upravnim tijelima najkasnije do 30. rujna tekuće godine dostaviti poziv za predlaganje sadržaja za godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja za narednu godinu.

Čelnik upravnog tijela na odgovarajući će način svim službenicima i namještenicima učiniti dostupnim poziv iz stavka 1. ovoga članka te im omogućiti sudjelovanje u predlaganju sadržaja za godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Služba zadužena za kadrovske poslove objedinjava sve prijedloge te je u obvezi u primjerenom roku predložiti Poglavarstvu Grada Rijeke godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

U slučaju iznimne potrebe, Poglavarstvo Grada Rijeke može tijekom godine mijenjati i/ili dopunjavati godišnji Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Članak 49.

Služba zadužena za kadrovske poslove kontinuirano u suradnji s upravnim tijelima analizira potrebe u svezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika kako sa stanovišta potreba službe, tako i karijernog razvitka službenika te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

Članak 50.

Službenicima i namještenicima koji su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeli zahtjev za stručno osposobljavanje i usavršavanje u 2007. godini, te kojima se zahtjev naknadno pozitivno riješi, uplatit će se troškovi školovanja ili će im se izvršiti povrat već uplaćenog iznosa.

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/28-68

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 13. ožujka 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51000&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr