SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD OPATIJA
30

7.

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na 16. sjednici održanoj dana 8. veljače 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Grada Opatije

Članak 1.

Članak 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Opatije (»Službene novine« broj 29/95) mijenja se i glasi:

»Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju korisnika, a nije razvrstana u javne ceste.

Nerazvrstane ceste mogu biti:

1) nerazvrstane ceste koje služe za promet motornih vozila:

- nerazvrstana gradska sabirna prometnica

- nerazvrstana stambena ulica

- ostala nerazvrstana cesta za promet motornih vozila

Tehnički parametri nerazvrstanih cesta koje služe za promet motornih vozila utvrđeni su Prostornim planom Grada Opatije.

2) nerazvrstane ceste za odvijanje pješačkog prometa po svojim karakteristikama mogu biti:

- šetnica uz obalni put

- parkovne šetnice

- pješačke staze

- javna stubišta

3) ostale nerazvrstane ceste

Pod navedenim pojmom se podrazumijevaju postojeće površine koje služe za promet motornih vozila (kolni pristup, seoski put, poljski put, šumski put, parkiralište...), a nisu razvrstane u nerazvrstane ceste iz točke 1.

Nerazvrstanom cestom ne smatraju se prilazi i priključci na nerazvrstane ceste u privatnom vlasništvu.«

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Zabranjeno je prekomjerno upotrebljavati i opterećivati nerazvrstanu cestu bez odobrenja.

Prekomjerno upotrebljavanje i opterećivanje čini kretanje teških motornih vozila koja uzrokuju opterećenje ceste veće od dopuštenog.

Pravne ili fizičke osobe zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjernog upotrebljavanja i opterećivanja nerazvrstane ceste, dužne su podnijeti zahtjev Odjelu za izdavanje odobrenja za prekomjernu uporabu javne ceste te platiti naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste (u daljnjem tekstu: naknada) u iznosu od 5,00 kn po m3 prevezenog materijala, a na temelju količina iz glavnog projekta građevine ili druge prateće dokumentacije.«

Članak 3.

U članku 17. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi

»Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka ne sanira oštećenje u ostavljenom roku, oštećenje će sanirati Grad Opatija, a na teret te pravne ili fizičke osobe«.

Članak 5.

Iza članka 18. dodaje se novi članak 18.a koji glasi:

»O zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 16. odlučuje Odjel rješenjem.

Rješenjem se određuje visina naknade, način i rokovi plaćanja, obveza saniranja oštećenja te pravne posljedice nesaniranja oštećenja iz članka 18. Odluke.

Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana primitka rješenja.«

Članak 6.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Izvođač radova na nerazvrstanoj cesti dužan je o nastalom oštećenju uslijed izvođenja radova odmah obavijestiti Grad Opatiju te sanirati nastalo oštećenje.

Ako izvodač ne postupi na način propisan stavkom 1. ovoga članka nastalo oštećenje će sanirati Grad Opatija na teret izvodača radova.«

Članak 7.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Novoizgrađene, rekonstruirane i novoasfaltirane nerazvrstane ceste uz građevnu dozvolu, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfaltiranja te u razdoblju zabrane prekopa sukladno posebnoj odluci Grada Opatije.

Iznimno, Gradsko poglavarstvo može odobriti prekopavanje nerazvrstanih cesta i prije isteka roka odnosno u razdoblju iz stavka 1. ovog članka u naročito opravdanim slučajevima, uz uvjete da investitor o svom trošku, obnovi cijeli gornji stroj prekopane nerazvrstane ceste.

Ukoliko je radovima obuhvaćeno više od 1/2 prometnice investitor je dužan obnoviti cijeli gornji stroj prekopane prometnice«.

Članak 8.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Odobrenje za prekop izdaje Odjel na zahtjev investitora, koji je zahtjevu dužan priložiti prometno rješenje.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada u iznosu od 15,00 kn po m2 koja se množi sa koeficijentom ovisno o zauzetoj površini i to 1,00 (do 1000 m2), 0,80 (do 3000 m2) , 0,60 (do 5000 m2) i 0,50 (iznad 5000 m2).

Naknada iz stavka 2. ovog članka ne plaća se za radove koji se financiraju iz proračuna Grada Opatije.«

Članak 9.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»O zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 25. odlučuje Odjel rješenjem.

Rješenje o izdavanju odobrenja za prekop sadrži način i vrijeme izvodenja radova, rok i obvezu dovođenja neraz

vrstane ceste u prvobitno stanje, pravne posljedice nepostupanja, obvezu prijave početka radova, obvezu preglada saniranih oštećenja i trajanje garancije za izvedene radove.

Naknadu iz članka 25. stavka 2. ove Odluke, korisnici na temelju izdanog rješenja, uplaćuju u korist računa Grada Opatije, a koristi se za održavanje nerezvrstanih cesta«.

Članak 10.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Na postupak donošenja rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako nekim drugim propisom nije uređeno drugačije.«

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 8. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=10006&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr