SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD OPATIJA
30

3.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na 16. sjednici, održanoj 8. veljače 2007. godine, usvaja

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje
2003. - 2006. godine

1. UVODNE NAPOMENE

Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), članak 10., propisano je da se o stanju u prostoru na području Grada Opatije izrađuje Izvješće o stanju u prostoru koje sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, kao i druge elemente od važnosti za prostor Grada Opatije. Utvrđena je obveza izrade četverogodišnjeg umjesto dosadašnjeg dvogodišnjeg Izvješća. Izvješćem je obrađeno razdoblje od početka 2003. godine do kraja 2006. godine (Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije, »Službene novine« PGŽ broj 30/01, 4/02, 6/02, 26/02, 15/03, 28/03 i 33/03). Na osnovi Izvješća Gradsko vijeće donosi, sukladno navedenoj izmjeni Zakona, četverogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2007. - 2010. godine. »Izvješće o stanju u prostoru« i »Program mjera za unapređenje stanja u prostoru«, sukladno odredbama Zakona jesu dokumenti praćenja stanja u prostoru.

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA

Na prostoru Grada Opatije, a sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) na snazi su sljedeći dokumenti prostornog uređenja šireg područja:


NAZIV PLANA


IZRAĐIVAČ PLANA


PLAN

 

Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Zastupnički dom izglasao na 17. sjednici 27. 6. 1997.

 

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

»Narodne novine« broj 50/99

 

Prostorni plan parka prirode Učka

Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno uređenje PGŽ

»Narodne novine« broj 24/06

 

Prostorni plan Primorsko-goranske županije

Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno uređenje PGŽ

»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 14/00, 12/05 i 50/06

 

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALI DOKUMENTI GRADA OPATIJE

3.1. VAŽEĆI DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

1. Prostorni plan uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ, broj 1/07)

2. DPU Dom socijalne skrbi u Opatiji (»Službene novine« PGŽ, broj 3/00),

3. DPU Vaga-Pavlovac-Preluka (»Službene novine« PGŽ, broj 23/00),

4. Izmjena i dopuna DPU garaže i dječjeg igrališta Slatina (»Službene novine« PGŽ, broj 20/03),

5. DPU Belveder (»Službene novine« PGŽ, broj 20/03),

6. DPU Mali Baredi (»Službene novine« PGŽ, broj 23/ 02),

7. DPU Neptun (»Službene novine« PGŽ, broj 12/02).

3.2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA U IZRADI

1. Urbanistički plan uređenja Opatija

2. Urbanistički plan uređenja Ičići

Urbanistički planovi uređenja koji su trenutno u izradi započeti su sukladno Programima mjera u promatranom razdoblju. Osnovni cilj predmetnih planova je rješavanje namjene površina unutar naselja, rješavanje pitanja kompletne infrastrukture, te određivanja uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju građevina, kao i svih ostalih elemenata određenih Zakonom i Pravilnikom. Uzroci zbog kojih predmetni planovi nisu doneseni navedeni su u sljedećem poglavlju.

3. Detaljni plan uređenja Ičići

Detaljni plan uređenja započet je sukladno ranijim Programima mjera, a nije ga moguće donijeti prije planova višeg reda. Obuhvat plana određen je kroz PPUG Opatije, te će se njime u zoni centra Ičića (zona bivše bolnice, marina, hotel Ičići i dr.) odrediti detaljni uvjeti gradnje za sve građevine, te ostali elementi određeni Zakonom i Pravilnikom.

3.3. OSTALI DOKUMENTI U IZRADI

1. Studija uređenja obalne šetnice

2. Studija uređenja šetnice Carmen Sylve

Osnovni cilj izrade predmetnih studija je omogućavanje kvalitetnije provedbe uređenja prostora, prvenstveno s

OBJAVA U SLUŽBENIM NOVINAMA

aspekta zaštite kulturne baštine, odnosno kvalitetnijeg određivanja pratečih sadržaja koji bi sukladno njihovu značaju povećali atraktivnost poznatih šetnica.

3. Plan intervencija u zaštiti okoliša

4. ANALIZA IZRADE I PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

4.1. ANALIZA IZRADE

U promatranom periodu, kao i ranije, u procesu izrade i provedbe dokumenata prostornog uređenja pojavljuje se više problema koji utječu na njihovu izradu, donošenje i učinkovitu provedbu, to su između ostalog:

1) Novi vlasnički odnosi na nekretninama, koji i danas otežavaju izradu i provedbu prostornih planova, prvenstveno u dijelu potrebnih površina za izgradnju javnih građevina, komunalne infrastrukture, zelenih površina i drugih namjena koje nisu isključivo u funkciji zadovoljavanja potreba vlasnika zemljišta.

2) Neusklađenost katastra zemljišta i zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu, odnosno njihova međusobna neusklađenost, što bitno usporava razvojne procese i obnovu najznačajnijih gospodarskih resursa ovog područja.

3) Stalne izmjene i nejasne odredbe propisa koji utječu na prostorno planiranje, prvenstveno regulativa koja rješava vlasničke odnose, zaštitu okoliša, kulturnu baštinu i prirodne vrijednosti. Ovdje naročito treba istaknuti donošenje izmjene Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, u ljeto 2004. godine.

4) Sustavno zanemarivanje prostornog planiranja koje se očitovalo kroz ukidanje i zatvaranje brojnih zavoda i drugih pravnih osoba koje su se bavile izradom prostornih planova i praćenjem stanja u prostoru.

5) Nepostojanje odgovarajućih katastarskih i drugih podloga, kao i nepostojanje jedinstvenog informacijskog sustava, sa jasnom evidencijom nekretnina u vlasništvu Grada.

Sve navedeno uzrokovalo je značajne poremećaje u sustavu prostornog planiranja, koji se nisu uspjeli otkloniti niti u posljednjem promatranom periodu, jer se radi o kompleksnoj interdisciplinarnoj djelatnosti koja zahtijeva dugotrajan rad i procese. Jedna od značajnijih posljedica je nedovoljan broj stručnih izrađivača prostornih planova, što uzrokuje preopterećenost postojećih, a to onda bitno usporava izradu i donošenje prostornih planova.

Analizirajući Program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru za područje Grada Opatije za promatrano razdoblje možemo utvrditi da su od predviđenih planova u izradi oni navedeni u prethodnoj točki 3.2., a da su dovršeni planovi navedeni u točki 3.1., pod rednim brojem 1, 4 i 5. Planovi koji nisu u izradi, prvenstveno zbog prije navedenih razloga su: UPU Ika Oprić, DPU Črnikovica, DPU Kuk, DPU Slatina, Izmjena i dopuna DPU Neptun, DPU Kvarner, DPU Imperijal, DPU Palace-Bellevue, Izmjena i dopuna DPU Vaga-Pavlovac-Preluk.

4.2. ANALIZA PROVEDBE

4.2.1. PPUG OPATIJE

U promatranom periodu u nekoliko je navrata mijenjan Prostorni plan uređenja Grada Opatije, kako zbog drukčijih postavki budućeg razvoja područja Grada Opatije, tako i zbog novih propisa (Zakona, Uredbe, Izmjena prostornog plana PGŽ), kao i zbog ispravljanja nepravilnosti učinjenih u postupku izrade i donošenja PPUG Opatije (»Službene novine« PGŽ, broj 8/01).

Prvom izmjenom Plana (»Službene novine« PGŽ, broj 14/ 03) otklonjene su nepravilnosti u tekstualnom dijelu Plana (neusklađenost »donesenog« i objavljenog teksta, te onog na koje su dobivene suglasnosti nadležnih tijela) čime je postupljeno po Nalogu Urbanističke inspekcije Klasa: 362-01/ 02-02/0131 ur.broj: 531-07/1-3-03-11 od 7. 3. 2003. godine. Ujedno je onemogućeno izdavanje lokacijskih dozvola za područje naselja Opatija i Ičići do donošenja UPU-a, te »postroženi« uvjeti gradnje za ostala područja (ukinuta podzemna etaža ukopana samo sa 3 strane, kao i mansarda koje se nisu računale u ukupnu površinu iskorištenosti i visinu građevine i dr.). U provedbi je to potom značilo manje građevine u prostoru, odnosno za najosjetljivije područje Opatije i Ičića onemogućavanje kaotične gradnje koja proizlazi iz neposredne provedbe PPUG Opatije (podrazumijeva gradnju bilo koje namjene bilo gdje u prostoru do maksimalnih gabarita utvrđenih Planom za tu namjenu), što je nažalost prepoznatljivo za obalu mora u cijelosti.

Druga Izmjena Plana odnosila se na točkastu Izmjenu kojom je prvenstveno omogućena odnosno precizirana obnova hotela Continental, Miran i Brijuni, koja je i provedena.

Izmjena Plana (treća) kojom bi se utvrdio isti princip ograničenja gradnje za cijelo područje Grada Opatije, odnosno propisala obveza UPU-a za sva naselja, nije donesena zbog stupanja na snagu izmjena Zakon i Uredbe, zbog čega nije dobivena suglasnost nadležnih tijela za njegovo donošenje. Kako predmetna izmjena Plana nije donesena lokacijske dozvole izdavale su se do stupanja na snagu sljedećeg Plana.

Posljednja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije, usvojena na sjednici Gradskog vijeća 28. prosinca 2006. godine, uvjetovana je, osim izmjenom načina provedbe (posredno ili neposredno, odnosno sa ili bez planova užih područja), izmjenom ostalih uvjeta gradnje (izgrađenost, iskorištenost, veličina, visina i dr.), i potrebom umanjenja građevinskih područja naselja za cca. 30% zbog neusklađenosti s PP PGŽ, te usklađivanjem Plana s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog pojasa mora (»Narodne novine« broj 128/04). Predmetna neusklađenost uočena je krajem studenog 2003. godine nakon »prebacivanja« Plana u operativi program kojim je moguće »matematički« provjeriti sve elemente Plana (osnovni Plan je bio izrađen u dizajnerskom programu koji ne dozvoljava provjeru datih podataka). Odmah po utvrđenju o istome su izviještene sve nadležne institucije, nakon čega je Urbanistička inspekcija svojim Nalazom klasa: 362-01/02-02/0131 ur.broj: 531-07/1-3-04- 41 od 3. 2. 2004. godine naložila usklađenje Plana s PP PGŽ. Nakon provedene procedure isti je donesen kako je prethodno navedeno.

4.2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

1. Izmjena i dopuna DPU garaže i dječjeg igrališta Slatina (»Službene novine« broj 20/03)

Predmetni Plan nije realiziran zbog nemogućnosti pronalaženja investitora za izgradnju garažno poslovnog centra. U postupku je ponovno nadmetanje za odabir ponuditelja za sklapanje ugovora za pravo gradnje predmetne građevine.

2. DPU Neptun (»Službene novine« broj 12/02)

Plan je u cijelosti realiziran.

3. DPU Mali Baredi (»Službene novine« broj 23/02)

Plan je djelomično realiziran, te će njegova izmjena ili stavljanje izvan snage biti razmatrani u Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru, odnosno kroz postupak donošenja UPU-a Opatija.

4. DPU Belveder (»Službene novine« broj 20/03)

Plan nije realiziran zbog stupanja na snagu Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, a odluka o njemu biti će razmatrana kao i za prethodni.

5. DPU Dom socijalne skrbi u Opatiji (»Službene novine« broj 3/00)

Plan nije realiziran, jer nije pronađen investitor, odnosno zbog stupanja na snagu Uredbe, a odluka o njemu bit će razmatrana kao i za prethodni.

6. DPU Vaga Pavlovac Preluk (»Službene novine« broj 23/00)

Plan je manjim dijelom realiziran u dijelu Vage, te će odluka o njemu kao i za prethodne biti razmatrana u novom Programu za unapređenje stanja u prostoru.

7. PUP dijela Opatije (»Službene novine« broj 3/00)

Plan je stavljen izvan snage, zbog njegove neusklađenosti s propisima, što je utvrđeno Rješenjem Urbanističke inspekcije Klasa: UP/I-362-01/04-10/0008 ur. broj: 531-07/3-04-1 od 23.03.2005. godine.

5. STANJE U PROSTORU

5.1. STANJE PROSTORNOG UREĐENJA

5.1.1. Prostorno planiranje

Država, Županija i Grad Opatija kao jedinica lokalne samouprave kroz sustav prostornog planiranja osiguravaju učinkovito gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom. Prostorno planiranje kao kontinuirani proces ne pretpostavlja samo donošenje prostornih planova, već i praćenje stanja i procesa u prostoru tijekom izrade i donošenja prostornih planova, ali i prije početka izrade plana, kao i tijekom njihove provedbe ili realizacije. Važno je utvrditi da bez sustavno ustrojene dokumentacije prostora nije moguće uspostaviti kvalitetno praćenje stanja u prostoru. Kao prioritetna zadaća postavlja se uspostava informacijskog sustava podataka o prostoru, kao i ekipiranost stručne službe (najznačajnija promjena u organizacijskom smislu je formiranje Upravnog odjela za prostorno uređenje sa trenutno četvero zaposlenih) koja prati stanja i procese koji prožimaju sve segmente društva (gospodarske, društvene djelatnosti, promet, infrastrukturu, zaštitu okoliša, demografske procese itd).

Gospodarenje prostorom Grad Opatija usmjerava prvenstveno donošenjem dokumenata prostornog uređenja. U području provedbe prostornih planova koja se prije svega odnosi na izdavanje lokacijskih dozvola i (ranije) izvoda iz prostornih planova nisu se u proteklom razdoblju dogodile očekivane promjene, tako da Grad kao jedinica lokalne samouprave nema i dalje utjecaja na taj postupak. Iako je nadležan za donošenje planova na svom području, u tijeku postupka izdavanja lokacijske dozvole Grad ne sudjeluje (nema niti zakonske obveze dostave l.d. na znanje Gradu, ali zbog korektnog odnosa Ureda iste dobivamo), već je stranka u postupku izdavanja građevnih dozvola, kada više nema učinkovitih mogućnosti za utjecaj na konačni izgled zahvata u prostoru (u tom postupku nije moguće mijenjati elemente utvrđene lokacijskom dozvolom). Od bitnih elemenata na koje bi Grad trebao imati utjecaja u proceduri ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola je arhitektonsko oblikovanje građevina. U promatranom razdoblju nije uočena provedba planova drugačija od onog propisanog istim. Kako bi se i u budućnosti izbjegle nejasnoće oko provedbe planova potrebno je kroz planove u izradi precizno utvrditi odredbe za provođenje.

Osim navedenog nezadovoljavajuće je i stanje okućnica i fasada građevina prvenstveno u središnjim naseljima, koje proizlazi dijelom iz neodređenih pitanja vlasništva nad okućnicama prvenstveno stambenih i stambeno poslovnih građevina, a isto tako zbog nemogućnosti odnosno zakonske nenadležnosti Grada da nalaže uređenja okućnica i fasada onih građevina čiji vlasnici iste ne održavaju adekvatno značaju Grada Opatije. Uočena je kroz provedbu planova i izgradnju građevina nedovoljna zaštita zelenih površina unutar građevinskih područja (sječa zelenila prepuštena izboru investitora ili vlasnika zemljišta, čak i kada nije u pitanju izgradnja građevina), ukoliko iste nisu zaštićene kao prirodna vrijednost, a iste nebvojbeno predstavljaju jednu od prepoznatljivih značajki Grada Opatije.

Kako bi se omogućilo savladavanje problema navedenih u prethodnom poglavlju, na koje može utjecati Grad Opatija izrađeni su ili se pristupilo izradi sljedećih dokumenata:

1. Provedeno geokodiranje postojećih katastarskih planova kako bi se prilagodili digitalnoj obradi podataka

2. Izrađen digitalni ortofoto snimak obalnog područja u M 1:2000, kao i cijelog područja u M 1:5000.

3. Potpisan s Državnom geodetskom upravom Sporazum o izradi katastra nekretnina, te pred potpisivanjem Ugovor o provedbi istog.

4. Izrađena evidencija poznatih nekretnina u vlasništvu Grada u digitalnom obliku, te se pristupilo utvrđivanju preostalih nekretnina u vlasništvu Grada.

5. Prišlo se izradi jedinstvenog informacijskog sustava (GIS).

Posljednja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije, usvojena na sjednici Gradskog vijeća 28. prosinca 2006. godine, zbog osjetljivosti cjelokupnog prostora Grada Opatije propisuje za sva naselja i sva građevinska područja izdvojene namjene, obvezu izrade planova užih područja. Nužnost ovakovog pristupa razvidan je iz posljedica u prostoru koje su proizašle iz Odredbi PPUG Opatije (»Službene novine« broj 8/01) koji je omogućavao gradnju bez planova užih područja. Kako je takva obveza već ranije propisana za naselja Opatija i Ičići (i prije stupanja na snagu Uredbe), očekuje se da će se planovima užih područja bolje zaštiti prostor prvenstveno kulturna baština i prirodne vrijednosti (zelene površine), te provesti bolje opremanje komunalnom infrastrukturom, koja je u dosadašnjem periodu neadekvatno rješavana.

Značajan pokazatelj u planiranju i rješavanju prostornih problema su i izdane građevne dozvole na području Grada. Iz sljedećih podataka koje navodimo može se zaključiti da postoji kontinuitet u broju izdanih dozvola u pojedinoj godini:

2003. god. 106 građevnih dozvola

2004. god. 94 ''

2005. god. 82 ''

2006. god. 101 ''

5.1.2. Uređenje građevinskog zemljišta

Osnovni preduvjet za izgradnju objekata i uređenja prostora u skladu s prostornim planovima je opremanje istog komunalnom infrastrukturom. Pored toga, razina infrastrukturne opremljenosti direktno utječe na kvalitetu životnog standarda, na mogućnosti razvoja gospodarskih djelatnosti kao i na efikasnu zaštitu okoliša. Učinjenim u prethodnom razdoblju ne možemo biti zadovoljni, jer izgradnja komunalne infrastrukture nije adekvatno pratila izgradnju ostalih građevina, odnosno nije prethodila istoj u dovoljnoj mjeri, što se očituje prvenstveno kroz neodgovarajuće nerazvrstane ceste i neuređenu odvodnju otpadnih voda. Radi se kontinuirano na utvrđivanju stanja nerazvrstanih cesta na području Grada. U izradi je popis i pregled nerazvrstanih cesta u GIS-u. Navedena problematika drugačije je riješena u recentnim zakonskim i podzakonskim propisima, te će sukladno istima biti nužno planirati novu gradnju kroz planove užih područja, odnosno za neizgrađene dijelove građevinskih područja biti će potrebno planirati infrastrukturu prije započinjanja gradnje na tom području, ali isto tako će biti potrebno provesti rekonstrukciju postojeće infrastrukture na izgrađenim građevinskim područjima.

5.1.3. Bespravna gradnja

Nadzor nad gradnjom građevina provodi Građevinska inspekcija u sastavu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Prema dobivenim informacijama nije na području Grada Opatije uočena bespravna gradnja u klasičnom smislu, bez građevne dozvole, osim u manjem obimu prije ishođenja same dozvole. U pravilu se radi o protupravnoj gradnji kojom se odstupa od gabarita utvrđenih građevnom dozvolom, odnosno o izgradnji pomoćnih građevina, o čemu ne postoji posebna evidencija, ali se procjenjuje da u odnosu na ukupni opseg izgradnje nije naročito značajna u smislu njene raširenosti i masovnosti. Pozitivnim se može ocijeniti da u proteklom razdoblju nije došlo do pogoršanja situacije tj. nisu zabilježeni slučajevi bespravne izgradnje kojima bi se umanjile vrijednosti prostora.

Ovdje je također potrebno istaknuti zakonsku odredbu koja glasi: »Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom«, međutim kada se radi o zahvatima u prostoru koji ne predstavljaju građenje (npr. uklanjanje cijelog brda, ili nasipavanje dolaca), a mogu značajno narušiti prostor, nije Zakonom propisana nadležnost Inspekcije koja takve zahvate kontrolira.

6. PREGLED ZNAČAJNIJIH INVESTICIJA NA PODRUČJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA OPATIJE U PRETHODNOM PERIODU (2003. - 2006.)

U razdoblju 2003.-2006. godine realizirani su planirani radovi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za što su sredstva osiguravana namjenski iz prihoda od komunalnih doprinosa te iz drugih izvora proračuna, a korišteno je i sufinanciranje sa drugim subjekatima: Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, Lučka uprava Opatija- Lovran - M. Draga, Hrvatske vode, Primorsko-goranska županija i dr.

Najznačajniji radovi realizirani u tom periodu jesu:

6.1. SANITARNA KANALIZACIJA

- 2003. g. započela je realizacija izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Programu zaštite Jadrana od onečišćenja uz 50% kredit Svjetske banke i uz sufinanciranje od strane Hrvatskih voda, Državnog proračuna, Proračuna Grada Opatije, Općine Lovran i Matulji te uz namjensko povećanje cijene vode. Ukupna vrijednost radova je od 200 mil. kn

- realizirana je I. etapa I. faze izgradnje sanitarne kanalizacije uz rekonstrukciju Nove ceste od križanja sa Varljenskom cestom do motela Ičići (4.470 m kolektora sanitarne kanalizacije, crpne stanica Marušinac i Vrutki) (2004. g.)

- započela je realizacija II. faze izgradnje a kojom će se do 2008. godine izgraditi ili rekonstruirati crpne stanice i kolektori na podsustavima Lipovica, Ičići, Ika, Vrh Ike, Škrbići, Tomaševac, Zert, Kvarner, Slatina, Admiral, Zonovo, Marušinac, Vrutki, P. Kolova, Črnikovica i Volosko (na području Grada Opatije s ukupno 26 km kolektora sanitarne kanalizacije i 15 CS) (2005.)

- kontinuirano se izvode radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže u Voloskom - razdvajanje sustava mješovite kanalizacije (2003.-2006.)

- u sklopu radova na rješavanju vodoopskrbe Ičića, izgrađeno je i 1,9 km kolektora sanitarne kanalizacije (2004.)

- izvedeni su radovi na razdvajanju sustava mješovite kanalizacije u ul. V. C. Emina i J. Oertela u Opatiji (2005.)

- izgrađena je sanitarna kanalizacija u Ul. D. Gervaisa (2005.)

6.2. OBORINSKA KANALIZACIJA

- u sklopu radova na rješavanju vodoopskrbe Ičića, izgrađeno je i 0,6 km kolektora oborinske kanalizacije (2004.)

- u sklopu radova I. etape I. faze izgradnje sanitarne kanalizacije i rekonstrukcije Nove ceste izgrađeno je 4,47 km oborinske kanalizacije (2004.)

- izgrađena je oborinska kanalizacija parka Angiolina i dijela parka Margarita (2003.-2006.)

- izgrađena je oborinska kanalizacija u Ul. D. Gervaisa (2005.)

- u sklopu radova na II. fazi izgradnji sanitarne kanalizacije započela je izgradnja 6,7 km kolektora oborinske kanalizacije (u 2006. g. završena dionica u Ul. M. Tita od h. Palace do P. Kolova, Črnikovica - F. Supila, i Stubište Lipovica).

6.3. VODOOPSKRBA

- izgrađen je sustav vodoopskrbe Ičići (VS Ičići, transportni cjevovod VS Opatija - nova VS Ičići 2,3 km i 7,2 km vodovodne distributivne mreže) (2004.)

- u sklopu radova I. etape I. faze izgradnje sanitarne kanalizacije i rekonstrukcije Nove ceste izgrađeno je 3,7 km vodovodne mreže (2004.)

- u sklopu radova na II. fazi izgradnje sanitarne kanalizacije započela je izgradnja 10,6 km vodovodne mreže (u 2006. g. završena dionica u ul. M. Tita od h. Palace do P. Kolova, Črnikovica - F. Supila, i Stubište Lipovica)

- isfinancirana je projektna dokumentacija za rješavanje vodoopskrbe Oprića i Dobreća, te je početkom 2006. g. zaključen sporazum o izgradnji iste sa Općinom Lovran.

6.4. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA

- izgrađena je prilazna cesta (300 m) s cjelokupnom infrastrukturom za stanove POS-a na Tošini (vodoopskrba, oborinske vode, sanitarna kanalizacija, trafostanica) (2005.)

- izvedena je rekonstrukcija dijela Varljenske ceste do ulaza u Pobri (Županijska uprava za ceste, sufinanciranje od strane Grada) (2003.)

- uređeno je 6 bus ugibališta (P. Kolova i Vrh Ike) (2003. i 2004.)

- uređeno je parkiralište Črnikovica u Voloskom uz sanaciju potpornog zida i izradu stepeništa sa strane Ulice A. Štangera i prema Obali F. Supila, kao i parkiralište u Veprincu (2005.)

- uređen je središnji trg u Iki (2005.)

- asfaltirane su i uređene manje lokalne ceste (cca 12 km), a izvedeni su i brojni drugi radovi na izgradnji ili sanaciji potpornih zidova na cestama, uređenju i izgradnji nogostupa (Tošina - dio Črnikovica - Opatijski zavoj, Kuk - Pavlovac, ispod tenis igrališta na Gorovu i dr.), postavi zaštitnih ograda i dr. i sl.

- izrađena je projektna dokumentacija, ishođene dozvole i krajem 2006. ugovoren početak radova na izgradnji kraka Ulice A. Dminaka - izlaz prema hotelu Ičići (360 m)

- u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti realiziran je projekt rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom na dijelu javnih površina (u 2006.)

6.5. IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

- kontinuirano se značajna sredstva ulažu u obnovu i uređenje postojećih parkovnih površina i parkovnih staza te uvođenje sustava automatskog navodnjavanja istih (primjerice park Angiolina, park Sv. Jakov, park Margerita, park Gorovo, park Tivoli, i dr.),

- obnavljano je šetalište Carmen Sylve, a 2006. g. je započeo projekt njegove zaštite kroz geodetsko snimanje radi planiranog imovinsko-pravnog sređivanja trase,

- izgrađeno je dječje igralište uz Park Margerita na Slatini (2005.),

- u Parku Angiolina vraćen je vrtni paviljon (2006.),

- obnovljen je originalni kip Madone (2006.),

- rekonstruiran je bazen fontane Slatina (2006.),

- izgrađeni su i uređeni i drugi objekti: javni WC na Slatini (2004.) i na Poklonu na ulazu u park prirode Učka (2005.), javna rasvjeta u parku Angiolina

- izgrađen je javni WC u CS Lipovica (2006.).

6.6. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU

- izgrađena je cjelokupna infrastruktura plaže Ičići za Plavu zastavu (1,439 mil, 2004.)

- izvedene su brojne sanacije obalnog puta (potporni zid kod vile Florida, kod mosta u lučici Ičići, ispod Hot. fakulteta u Iki, sanacija svoda volti u Iki i dr.)

- postava nove ograde obalnog puta ili zamjena postojeće (oko 1,5 km)

- sanirane su arkade kod Ville Muntz (2005.)

- rekonstruirana je plaža Črnikovica (2005.)

- postavljena je rasvjeta oblanog puta Pančera-Adriatic i na dijelu stare lučice Ičići (2005.)

- saniran je kameni lukobran ispod h. Miramar, oborinski kanal na plaži Tomaševac, te sanirano i uređeno više sunčališta ispod obalnog puta (uz lučicu Ičići, ispod zgrade MO Punta Kolova i dr.)

- sufinancirana je sanacija obalnog zida plivališta Volosko (2004.)

- sufinancirana je sanacija glave zaštitnog gata privezišta Ičići (2004.)

6.7. JAVNA RASVJETA

- radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima realizirani su u cijelosti po zahtjevima mjesnih odbora,

- započelo se je sa uređenjem javne rasvjete na ulazima u Opatiju (Kuk, Preluk)

Pored navedenog realizirani su i drugi radovi sukladno programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

7. ZAKLJUČAK

Prema ovom Izvješću o stanju u prostoru Grada Opatije za proteklo razdoblje, obrazložena je ključna problematika prostornog uređenja temeljem koje je postavljen novi Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2010. godine.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovo Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 350-01/07-01/9

Ur. broj: 2156/01-01-07-2

Opatija, 8. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=10006&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr