SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

2.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 21. studenoga 2006. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Projekta ukupnog razvoja Općine Fužine 2006. - 2011.

Članak 1.

Donosi se Projekt ukupnog razvoja Općine Fužine 2006. - 2011.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/7

Ur. broj: 2112/03-01-06-04

Fužine, 21. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE FUŽINE
2006. - 2011.
SAŽETAK

Fužine, prosinac 2006. godine

RIJEČ AUTORA

Općina Fužine se u zadnjim godinama razvija kao turistička i obrtničko-industrijska destinacija. Evidentan je problem neadekvatne iskorištenosti turističkog značaja Općine Fužine, kao i spori razvoj poljoprivrednih i turističkih kapaciteta, te kapaciteta servisnih i uslužnih djelatnosti.

Općina Fužine ima šanse za održivi gospodarski razvoj, ali razvoj mora krenuti u razvojnom smjeru turističke, poljoprivredne, servisne i uslužne destinacije kroz izgradnju turističkih i rekreativnih zona, izgradnju smještajnih kapaciteta seoskog ruralnog turizma, te kroz povećanje kvalitete svih usluga i servisa.

Prostor za ukupni razvoj Općine Fužine je vrlo vrijedan i logičan slijed razvoja mora biti u što boljoj iskorištenosti postojećeg prostora urbaniziranih zona, poljoprivrednog zemljišta, sportsko rekrecijskih i turističkih zona, što će rezultirati sa većom zaposlenosti te većim ukupnim prihodima.

Općina Fužine je brdsko planinska JLS koja se mora razvijati u smjeru održivog razvoja zimskog, ljetnog, izletničkog, seoskog, lovnog, ribolovnog, sportskog, zdravstvenog i kulturnog turizma, kao i u smjeru održivog razvoja poljoprivrede u sinergiji sa turizmom. U razvoju turizma potrebno je najviše osloniti se na autohtoni ekološki turistički proizvod: tradiciju, organizaciju izleta, ugostiteljstvo - gastro brand, agro turizam, igre i kulturne događaje koncerte, te ostale kulturne događaje u Fužinama, kao i na području ostalih naselja Općine Fužine i okolnih općina.

Razvoj drvne industrije, drvoprerađivača, te ostalih povezanih obrtničkih, proizvodnih i servisnih djelatnosti se očekuje kroz kapacitete postojećih poslovnih zona i postojećih pogona u naseljima.

Za razvoj drvne industrije i drvoprerađivača, te zimskog, ljetnog, izletničkog, seoskog, lovnog, ribolovnog, sportskog, zdravstvenog i kulturnog turizma nisu potrebna velika sredstva i ulaganja. Najveća ulaganja su potrebna u kvalitetan management.

Radnici za potrebe turističkih i industrijskih - obrtničkih proizvodnih djelatnosti postoje kako u Općini Fužine, tako i u obližnjim Lokvama, Delnicama i ostalim općinama Gorskog Kotara, Primorsko goranske i Karlovačke županije. Međutim u drvnoj industriji te u ostalim proizvodnim djelatnostima nedostaju visokostručni radnici koji su potrebni za razvoj u smjeru finalnih industrijskih proizvoda, stolarije, namještaja itd. Za razvoj zimskog, ljetnog, izletničkog, seoskog, lovnog, ribolovnog, sportskog, zdravstvenog i kulturnog turizma potrebna su ulaganja u doškolovanje domaćeg stanovništva - turističkih radnika iz svih zanimanja.

U razvoju poljoprivrede potrebno je najviše osloniti se na proizvodnju autohtonih ekoloških finalnih prehrambenih proizvoda, mesa, mliječnih proizvoda, meda, gljiva, itd, koji se mogu plasirati u turizmu Općine Fužine, šire regije Gorskog Kotara, Istre i Primorja, te u hrvatskim trgovačkim lancima.

Zaključno postoje svi preduvjeti za kvalitetan održivi razvoj Općine Fužine, povećanje gospodarskih aktivnosti, povećanje standarda lokalnog stanovništva i najznačajnije obnovu Općine Fužine kao mondene i ugodne destinacije za rad i stanovanje.

RIJEČ NAČELNIKA OPĆINE FUŽINE

Prema mišljenju načelnika Općine Fužine postoje velike šanse za povećanje gospodarskih aktivnosti, povećanje standarda lokalnog stanovništva i najznačajnije demografsku obnovu naselja na području Općine Fužine, kroz razvoj turističke izletničke djelatnosti kao vodeće djelatnosti u suradnji s poljoprivredom i proizvodnjom hrane, te postojećim drvoprerađivačkim, obrtničkim i servisnim djelatnostima.

Načelnik Općine Fužine smatra da cilj razvoja općine u slijedećih 10 godina treba postaviti vrlo visoko, na način da

1. Općina Fužine mora dostići u razvoju naselja u okolici Bohinjskog jezera do 2011. godine, te da nakon toga

2. Općina Fužine mora dostići u razvoju naselja u okolici Bledskog jezera do 2016. godine.

Jedini način da se navedeno postigne je realizacija svih razvojnih projekata Općine Fužine, naročito projekata razvoja turističkih, rekreativnih i poslovnih zona, te obnova i zaštita povijesnih sklopova i građevina i tradicijske prometne infrastrukture.

A) UVODNI DIO

1. UVOD

Sadržaj istraživanja i analiza koje su provedene u ovoj studiji je:

- Uvod i definiranje istraživanja s ukratko opisanom misijom projekta, ciljevima, metodama istraživanja, financijskim metodama i prognozama.

- Istraživanje i analiza poslovanja gospodarstva Općine Fužine u zadnje 2 godine i prognoza poslovanja gospodarstva Općine Fužine po djelatnostima za razdoblje od 2006. do 2011. godine bez promjena u razvoju gospodarstva Općine Fužine. Područje istraživanja su bili gospodarski subjekti, pravne osobe: mala, srednja i velika poduzeća i obrtnici (fizičke osobe) u sadašnjim administrativnim granicama Općine Fužine.

- Prijedlog scenarija razvoja gospodarstva Općine Fužine,

1. Razvoj poljoprivrede, proizvodnja hrane

2. Razvoj trgovine, ugostiteljstva, zimskog i ljetnog turizma, sportskog turizma, agro i seoskog turizma, te zdravstvenog turizma

3. Razvoj proizvodnih djelatnosti, obrtništva i servisnih djelatnosti

4. Razvoj šumarstva i lovnog gospodarstva

5. Razvoj intelektualnih, financijskih i drugih usluga

- Istraživanje i analiza razvoja gospodarstva Općine Fužine za predložena razvojna scenarija za razdoblje od 2006. do 2011. godine.

- Zaključci, preporuke i planovi realizacije promjena u gospodarstvu Općine Fužine

Ovaj dio PUR-a je temeljni dokument za donošenje općinske politike gospodarenja prostorom čija je uloga da dosegne kvalitativno i kvantitativno poboljšanje uvjeta života i poslovanja gospodarstva u Općini Fužine u sljedećih 6 godina.

Istraživanje i analize su napravljene prema znanstvenoj metodologiji strategijskog managementa i metodologiji izrade PUR-a usvojenoj od Uprave za regionalni razvoj Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

2. RAZVOJNI PROBLEMI I RAZVOJNA OGRANIČENJA

Razvojni problemi Općine Fužine (na temelju provedene ankete):

- demografski problemi - depopulacija

- nedostatak razvojnih planova i poduzetničkih inicijativa

- nedostatak izvora financiranja

- stagnacija razvoja gospodarstva

- nedostatak stručnjaka

- nezainteresiranost građana i poduzetnika

- nedostatak turističke infrastrukture - skijalište - ugostiteljski objekti

- neiskorišteni prirodni resursi

- zbrinjavanje otpada

- nedostatno istraživanje prirodnih fenomena

- naše stanovništvo se ne zapošljava u dovoljnoj mjeri

- vrlo slaba naseljenost - vrlo loša demografska slika

- nedovoljna gastronomska ponuda

- nedovoljni smještajni kapaciteti

- 80% neobrađene zemlje

- zastarjela mehanizacija

- zemlja pretežno u vlasništvu RH (neriješeni vlasnički odnosi)

- zemljišne knjige

- usitnjenost zemljišta

- nema/nedovoljno poslovnih partnera

- neosigurano tržište

- nepoznavanje onoga što nam integracijski procesi nose (EU) - prednosti i nedostaci

Razvojna ograničenja Općine Fužine:

- česte promjene zakonskih propisa

- Zakonodavstvo RH, npr. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, i ostali

- neobjedinjavanje komparativnih prednosti jedinica LS i uklapanje u strategiju RH

- država ne ulaže dovoljno u infrastrukturu - pogranično područje i područje od posebne državne skrbi (komunalnu, socijalnu i poslovnu)

B) RAZVOJ GOSPODARSTVA - RESURSI I MODELI RAZVOJA

VIZIJA RAZVOJA GOSPODARSTVA OPĆINE FUŽINE

NAŠA VIZIJA

2011. g. Općina Fužine bit će moderna regija na nivou razvoja naselja u okolici Bohinjskog jezera u Sloveniji, u kojoj su kvaliteta života i prirodne ljepote biti vodeće u RH. Nositelj dinamičnog gospodarskog razvoja je malo i srednje poduzetništvo u sektoru turizma, ugostiteljstva, poljoprirede i drvne industrije, a turističke djelatnosti i proizvodnja se baziraju na održivom korištenju lokalnih prirodnih resursa i sirovina i stvara visok stupanj dodane vrijednosti. Naše turističke usluge i proizvodi prepoznati su i cijenjeni na domaćem i izvoznom tržištu, a nastaju spajanjem tradicionalnih vrijednosti ovog područja s modernom tehnologijom. Ekonomsko-socijalni razvoj određen je potrebama ljudi i omogućuje socijalnu, ekonomsku, zdravtsvenu i pravnu sigurnost sadašnjih i budućih generacija.

Na temelju navedene vizije utvrđuju se četiri strateška prioritetna razvojna cilja:

1. Rast turističke industrije kao ključnog pokretača razvoja Općine Fužine: Sektor turizma potencijalno je od velike važnosti za Općinu Fužine. Bolje prometne veze između kopnenih i obalnih područja Županije znače da se može razvijati dosljedna turistička ponuda za cijelu Županiju. Posve je sigurno da će planinske ljepote Općine Fužine te projekti razvoja turističkih i rekreativnih zona: Adrenalinski centar Vrata, skijališta i zabavno-sportski centri u Fužinama, Liču i u Vratima, umjetni otok - zabavni park na jezeru Bajer, plovilo -turistički brod na jezeru Bajer, sletna pista za ultra lake letjelice, te ostali projekti turističkog razvoja, biti značajni u europskim razmjerima, te da će biti glavni pokretači ovog sektora i gospodarskog razvoja Općine Fužine.

2. Tehnološki razvijeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi s regionalnim obilježjima prisutni na hrvatskom i EU tržištu. Cilj je potaknuti korištenje značajnog poljoprivrednog potencijala Općine Fužine. Sada se taj potencijal ne realizira zbog ovisnosti o tradicionalnim sektorima i metodama obrade, rascjepkanosti zemljišta te nedovoljnog uvođenja i plasiranja novih proizvoda. Cilj je potaknuti restrukturiranje i modernizaciju sektora putem odgovarajućih strukturnih intervencija, te putem osiguranja odgovarajuće fizičke i ekonomske infrastrukture.

3. Razvijeno malo i srednje poduzetništvo s povećanim udjelom proizvodnje i izvoza finalnih proizvoda s naglaskom na prerađivačku industriju baziranu na prirodnim resursima. Ovaj glavni razvojni cilj uviđa potrebu za strateškim strukturnim intervencijama i odgovarajućem osiguranju fizičke i ekonomske infrastrukture kako bi se podupirao pristup korištenja gospodarskog bogatstva Općine Fužine koji je više usmjeren na potražnju i konkurentnost. Veća izloženost konkurenciji EU-a predstavljat će veće izazove tradicionalnim privredama i postojećim gospodarskim subjektima. Radi dugoročnog razvoja gospodarstva moraju se utvrditi i podržavati nove prilike koje su usmjerene na izvoz. Mala i srednja poduzeća u Općini Fužine, kao i sektor obrtništva predstavljaju značajan potencijal za buduću konkurentnost regije.

4. Razvoj društvene i fizičke infrastrukture i ulaganje u ljudske resurse će zajedno s razvojem gospodarstva voditi poboljšanju kvalitete života i ostanku mladih obitelji u Općini Fužine. Podizanje standarda života svih građana u Općini Fužine. Od jednake i neposredne važnosti je i potreba za smanjivanjem stalnog «odljeva mozgova, budući da mladi i poduzetni stanovnici Općine Fužine odlaze drugdje u potrazi za boljim ekonomskim prilikama. Zadržavanje mladih obitelji, poduzetnika i onih s ključnim kvalifikacijama od bitne je važnosti ako u Općini Fužine želimo izgraditi aktivno društvo i gospodarstvo.

1. RAZVOJ TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, ZIMSKOG I LJETNOG TURIZMA, SPORTSKOG TURIZMA, AGRO I SEOSKOG TURIZMA, TE ZDRAVSTVENOG TURIZMA

Prioriteti i mjere razvoja turizma 2006. - 2011.:

PRIORITET 2: Razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta za razvoj turizma

Mjera 8: Izraditi i implementirati obrazovni program turističke edukacije (za postojeće i početničke kadrove)

Mjera 9: Razvoj i unapređenje kapaciteta svih subjekata u turizmu i uvođenje certifikata kvalitete - naročito ugostiteljstva kroz gastro brend

PRIORITET 3: Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije

Mjera 10: Razvoj selektivnih oblika turizma i izgradnja osnovne infrastrukture za razvoj novih oblika turističke ponude uz prioritet zaštite okoliša i održivi razvoj

Mjera 11: Očuvanje prirodne, kulturne i tradicijske baštine kao temeljnog resursa za razvoj turizma

RAZVOJ TURIZMA - SPORTSKI - EKO - KULTURNI TURIZAM

ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE I SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE

Ugostiteljsko-turistička namjena (T)

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (T) smještaju se sadržaji: hoteli, moteli, pansioni, izletišta, ugostiteljske građevine i slično.

Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama osnovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

Fužine:

zona »Glavica« - T11, površine 2,37 ha, neizgrađena

zona »Vrelo« - T12, površine 8,50 ha, neizgrađena

zona »Bajer« T16, površine 7,68 pretežito neizgrađena

zona »Majer« - T15, površine 3,02 ha, pretežito neizgrađena

Lič:

zona »Veliko Brdo«, T14, površine 6,39 ha, neizgrađena

Sportsko-rekreacijska namjena (R)

Na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R) smještaju se sadržaji namijenjeni sportskim i rekreacijskim aktivnostima.

Na područjima sportsko-rekreacijske namjene moguća je izgradnja otvorenih i zatvorenih natjecatjeljskih, rekreacijskih, sportskih građevina sa ili bez gledališta te drugi prostori koji služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim površinama i u građevinama, isključujući novo stanovanje.

Fužine:

zona »Fužine« (R13), površine 6,69 ha, neizgrađena

zona »Bajer« (R14), površine 1,10 ha, neizgrađena,

Lič:

zona »Rudine« (R15), površine 21,13 ha, neizgrađena

Vrata:

zona »Široko Brdo« R11, površine 7,01 ha, neizgrađeno

»ski« zona »Vrata« - R12, površine 9,49 ha, neizgrađena

Benkovac Fužinski

»ski« zona (R16) površine 134,50 ha, neizgrađena

Zone ugostiteljsko-turističke namjene i sportsko rekreacijske namjene Općine Fužine predstavljaju glavne prirodne resurse za razvoj turističkih djelatnosti, sportskog turizma, zimskog turizma, ljetnog turizma, agro seoskog turizma i ugostiteljstva, te ukupnog razvoja Općine Fužine.

Predlaže se da se pristupi izradi projektne dokumentacije, DPU-a, UPU-a, i ishodovanju dozvola za izgradnju infrastrukture kako bi navedena područja bila što pripravnija za ulaganja.

2. RAZVOJ POLJOPRIVREDE, PROIZVODNJA HRANE

Prioriteti i mjere razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane 2006. - 2011.:

PRIORITET 1: Institucionalna i financijska podrška razvoju poljoprivrede

Mjera 1: Razvoj stočarske i ratarske proizvodnje i podrška zadrugarstvu u poljoprivredi.

Mjera 2: Podrška osnivanju malih prehrambeno-proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta, kao i kapaciteta akvakulture (sušare, sirane, prerada mesa, uzgajališta riba, kožare, prerada vune i sl.)

Mjera 3: Potpora razvoju tržišta za lokalne poljoprivredne proizvode (osiguravanje tržišta za lokalne proizvođače)

Mjera 4: Poticanje i podrška razvoju eko- poljoprivrede

Mjera 5: Osnivanje institucija za istraživanja i razvoj poljoprivrede i davanje potpore suradnji proizvođača i institucija za istraživanja i razvoj poljoprivrede

Mjera 6: Uvođenje novih tehnologija u cilju unapređenja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda

Mjera 7: Programi ruralnog razvoja (socijalno-kulturni i gospodarski programi radi poboljšanja uvjeta života na selu i uključivanja zajednice).

POPIS ODRŽIVIH PROJEKATA SA PODRUČJA POLJOPRIVREDE U SKLOPU PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE FUŽINE

. Proizvodnja sira iz kravljeg mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima - obiteljske sirane

. Proizvodnja autohtonih polutvrdih sireva iz kozjeg i ovčjeg mlijeka - obiteljske zadružne sirane

. Proizvodnja palete pasteriziranih autohtonih mliječnih proizvoda - obiteljske sirane

. Proizvodnja svježeg kravljeg sira - obiteljske sirane

. Proizvodnja puževa i podizanje farmi puževa

. Branje šumskih gljiva i prerada u paletu salata od šumskih gljiva (vrganj, lisičarka, žuta i crna truba, prosenjak, panjevača, sunčanica, rujnica, šumski šampinjon...)

. Branje šumskih gljiva i prerada u kečap i ajvar (vrganj, lisičarka, žuta i crna truba, prosenjak, panjevača, sunčanica, rujnica, šumski šampinjon...)

. Branje i sušenje ljekovitoga bilja (majčina dušica, neven, gospina trava, stolisnik, trputac, maslač, šipak, glog, lipa, bazga...)

. Branje i izrada napitaka od borovih (jela, smreka) iglica

. Uzgoj ekološki i održivi zeljastog i korjenastog povrća (brokula, kupus, kelj, salata, radić, mrkva, peršin...)

. Uzgoj sjemenskog krumpira i merkatilnog krumpira

. Obnova starih sorti voćnjaka šljive, jabuke, kruške

. Podizanje nasada ekoloških i održivih jabuka, krušaka i šljiva i njihova prerada u voćne rakije, sokove, pekmeze, đemove

. Podizanje nasada ekoloških i održivih bobičastog voća: jagoda, kupina, malina i pripitomljena borovica i njihova prerada u sokove, đemove, pekmeze i voćne rakije

. Ekološko pčelarstvo - ekološka proizvodnja meda, propolisa, peluda, pčelinjeg voska, matične mliječi

. Ekološka proizvodnja pčela na okvirima

MODELI RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1. ZADRUGE RAZVOJNI GOSPODARSKI SUBJEKTI U POLJOPRIVREDI

2. MODEL RAZVOJA - MLIJEČNO GOVEDARSTVO

3. MODEL RAZVOJA - Povrtlarstvo

4. PROIZVODNJA VINOGRADARSKIH PUŽEVA

5. EKOLOŠKI UZGOJ PČELA NA OKVIRIMA S LEGLOM - NUKLEUSA SUKLADNO PROPISIMA O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

3. RAZVOJ PROIZVODNIH, OBRTNIČKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

Prioriteti i mjere razvoja poduzetništva 2006. - 2011.:

PRIORITET 4: Stvaranje uvjeta za brzi razvoj poduzetništva

Mjera 12: Povećanje institucionalne i financijske potpore razvoju poduzetništva

Mjera 13: Uklanjanje administrativnih prepreka razvoju poduzetništva (ubrzanje procesa dobivanja dozvola, donošenje urbanističkih planova i donošenje detaljnih planova uređenja naselja)

Mjera 14: Marketing regije

Mjera 15: Provedba programa unapređenja tržišne orijentacije malih poduzetnika

Mjera 16: Izgradnja povjerenja i suradnje između poduzetnika i lokalnih vlasti

PRIORITET 5: Povećanje konkurentnosti tvrtki

Mjera 17: Uvođenje certifikata kvalitete

Mjera 18: Uvođenje novih tehnologija i primjena inovacija u proizvodnim subjektima

Mjera 19: Osnivanje clustera u drvnoj industriji zajedno s drvoprerađivačima susjednih općina i gradova

VIZIJA, CILJEVI I MISIJA

Vizija

Industrija općenito, kao i industrijska prerada drva funkcionira kao moderna, organizirana, međusobno povezana, složena asocijacija proizvođača, trgovaca, uslužnih i konzultantskih društava i infrastrukturnih ustanova. Ona zauzima vrlo važno mjesto prema udjelu u BDP-u Općine Fužine. Industrija prerade drva je orijentirana na konkurentne visoko kvalitetne proizvode visokog stupnja obrade, nadprosječno je profitna, te je važno područje zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u većini gradova. Zasnovana je na jakom razvoju proizvoda, tehnologije i vođenja proizvodnje. Ona je ekološki prihvatljiva i ekoučinkovita u ekosustavnom gospodarenju kao općoj koncepciji održivog razvoja.

Osnovni ciljevi

a) Promijeniti postojeću industrijsku strukturu u sektoru u korist izvoza finalnih proizvoda,

b) Povećati učešće finalnih proizvoda na tržištu,

c) Povećati konkurentnost finalnih proizvoda,

d) Povećati zaposlenost,

e) Osigurati zadržavanje stanovništva,

f) Poticati razvoj i zaštitu industrije prerade i proizvodnje namještaja.

Misija

Razraditi i ostvariti strategiju kao skup mjera, instrumenata i pretpostavki, kojima se regulira (potiče) ostvarenje vizije i postavljenih osnovnih ciljeva. Predložena strategija razvoja zamišljena je kao početak sustavnog i sveobuhvatnog oblikovanja razvojnih mogućnosti proizvodnog i drvoprerađivačkog sektora.

4. RAZVOJ INTELEKTUALNIH, FINANCIJSKIH I DRUGIH USLUGA

Prioriteti i mjere razvoja društvene i fizičke infrastrukture i ulaganje u ljudske resurse 2006. - 2011.:

PRIORITET 6: Povećanje razine vještina i znanja radno sposobnog stanovništva u cilju povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada

Mjera 20: Provedba programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i stjecanja kvalifikacija radne snage u suradnji privatnog i javnog sektora te povećanje znanja i vještina socijalno isključenih grupa (kompjutersko opismenjavanje)

Mjera 21: Povezivanje obrazovnih sustava s gospodarstvom u cilju poboljšanja praktičnih aspekta nastave i vještina radne snage

PRIORITET 7: Modernizacija društva, stvaranje uvjeta za održivi povratak, te naseljavanje mladih obitelji

Mjera 22: Razvoj institucionalnih i apsorpcijskih kapaciteta svih sudionika regionalnog razvoja i partnerstva među njima

Mjera 23: Smanjenje društveno uvjetovanih razlika temeljenih na ekonomskim, zdravstvenim, nacionalnim, vjerskim, spolnim i rodnim obilježjima (Izrada i implementacija programa ravnopravnosti spolova, te podizanje svijesti i znanja javnosti o važnosti tolerancije, mira, ljudskih prava i njihovog ostvarivanja, te izgradnje suradničkih odnosa).

Mjera 24: Stvaranje i promocija uvjeta za održivi povratak i naseljavanje mladih obitelji

Mjera 25: Unapređenje zdravstvene i socijalne infrastrukture i opremljenosti, te jačanje izvaninstitucionalne zdravstvene i socijalne skrbi

Mjera 26: Promocija i provođenje športsko-rekreativnih aktivnosti građana te provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih

Mjera 27: Unaprjeđenje infrastrukture i opremljenosti obrazovnih institucija - sadržajno prilagođavanje potrebama razvoja općine

Mjera 28: Značajna institucionalna i financijska podrška razvoju civilnog društva

PRIORITET 8: Unapređenje kulturne ponude i razvoj zapostavljenih oblika kulture

Mjera 29: Podrška razvoju programa institucionalne i vaninstitucionalne kulture i kulture mladih

Mjera 30: Očuvanje, obnova i stavljanje u funkciju kulturnih, arheoloških i etnoloških znamenitosti i lokacija

Mjera 31: Informatizacija ustanova u kulturi putem novih tehnologija komuniciranja i umrežavanja

PRIORITET 9: Povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva uz primjenu principa održivog razvoja

Mjera 32: Izgradnja komunalne infrastrukture

Mjera 33: Uspostava sustava praćenja za adekvatno upravljanje kakvoćom zraka, vode i tla i međunarodne suradnje u području zaštite i upravljanja kakvoćom voda,

Mjera 34: Izrada i implementacija programa zaštite i održivog upravljanja šumama

Mjera 35: Izgradnja sustava za pročišćavanje štetnih emisija industrijskih i drugih postrojenja

Mjera 36: Podići izobrazbu i tehničku opremljenost lokalnih sudionika o važnosti procesa prostornoga planiranja, smanjenja štetnih utjecaja na okoliš i ekološkoj održivosti ekonomsko-socijalnog razvoja

Mjera 37: Povećanje kvalitete zdravlja te produženje trajanja i kvalitete života pojedinca i populacije kroz programe i kampanje usmjerene na zdravlje

MODEL RAZVOJA - PROJEKT OSNIVANJA PODUZETNIČKOG CENTRA FUŽINE

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta osnivanja Poduzetničkog centra je jačanje institucionalne podrške gospodarskim subjektima putem poduzetničkog centra.

OPIS PROJEKTA

Osnivač Poduzetničkog centra je Općina Fužine. Otvorena je mogućnost uključivanja i drugih osnivača: institucija, pravnih ili fizičkih osoba. Osnivači će osigurati stručno osoblje, prostor i opremu za provedbu utvrđenih programa, kao i dio financijskih sredstava za njihovo djelovanje.

Korisnici projekta su pravne osobe, fizičke osobe, obrtnici i građani koji žele započeti ili dati potporu nekom poduzetničkom projektu na području navedenih JLS.

Poduzetnički centar će biti dio poduzetničke infrastrukture u okviru koje će se zadovoljavati potrebe poduzetnika, a u cilju:

. promidžba poduzetništva, informiranje u poduzetništvu o poticajnim mjerama koje mogu koristiti poduzetnici, povezivanje poduzetnika i sl.

. pomoć u pripremi i izradi poslovnih planova;

. organizacija seminara, radionica, trbina i drugih oblika dopunskog obrazovanja u poduzetništvu, i sl.

Sažetak plana rada Poduzetničkog centra po temama i projektima:

1. Realizacija projekta sklapanja ugovora sa jednom ili dvije poslovne banke o subvencioniranju kamata za poduzetničke kredite

2. Projekt izrade prioriteta u obnovi i izgradnji objekata gospodarske, prometne i komunalne infrastrukture

3. Organizacija marketinških akcija i promocija izgradnje i razvoja poslovanja poduzetničkih zona.

4. Organizacija marketinških akcija i promocija razvoja turističke industrije Općine Fužine: izgradnja Adrenalinskog centra Vrata, izgradnja zatvorenog klizališta, izgradnja umjetnog otoka - zabavnog centra na jezeru Bajer, izgradnja skijaških staza, uređenje postaja ceste Karoline, uređenje željezničkih postaja, itd.

5. Organizacija marketinških akcija i promocija razvoja kulturnog i sportsko-rekreativnog turizma - cilj je uvrstiti lokalne spomenike kulture i sportsko rekreativne kapacitete u program posjete domaćih i stranih turista Hrvatskoj

6. Organizacija marketinških akcija i promocija razvoja agro turizma, trgovine i proizvodnje suvenira, kao i razvoja ugostiteljstva usko povezanog s lokacijama spomenika kulture i sportsko rekreativnih kapaciteta

7. Promocija razvoja agro turizma - poticanje osnivanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja će cijele godine nuditi ekološki čiste lokalne proizvode, meso, mliječne proizvode, voće i povrće te usluge smještaja

8. Organizacija marketinških akcija i promocija lovnog turizma, vožnje biciklama, planinarenja i kulturnog turizma

9. Uređenje šetnica i biciklističkih staza

10. Organizacija marketinških akcija i promocija razvoja hotelske ponude, razvoja apartmanske ponude, razvoja apartmanske ponude »Pod stoljetnim krovovima«

11. Izrada i koncipiranje poticajnih mjera za razvoj seoskog ruralnog turizma

12. Organizacija marketinških akcija i promocija projekata stavljanja u gospodarsku funkciju nekorištenih gospodarskih prostora

13. Edukacija, izrada poticajnih mjera i organizacija marketinških akcija vezano za razvoj autohtonog ugostiteljstva

14. Edukacija za nove eko poljoprivredne djelatnosti

15. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, pomoć u osnivanju OPG-a, obrta i poduzeća vezano za sve gore navedene projekte

16. Promocija Projekata Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

17. Promocija Projekata Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka

18. Promocija Projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

19. Promocija Projekata i programa JLS i Primorsko-goranske županije

20. Promocija Projekata i programa RH i EU

21. Promocija i izvedba projekata i programa za MSP u okviru predpristupnih fondova EU (CARDS, PHARE, IPA, INTERREG)

C) PLAN PROVEDBE PUR-a

Projekt ukupnog razvoja (PUR) je temeljni dokument Općine Fužine za provođenje općinske politike razvoja i korištenje predpristupnih i strukturnih fondova EU kojima se financiraju programi za smanjenje razlika u razvoju među članicama (strukturni fondovi). Kod razrade ovog PUR-a korišten je pristup i metodologija strukturnih fondova, što će rezultirati pojavom potrebe za učenjem i prilagodbom novom pristupu interdisciplinarnih radnih metoda temeljenih na partnerstvu.

Izrada PUR-a trajala je od travnja 2006. do listopada 2006.

Načela provedbe

Glavna načela provedbe PUR-a bit će sljedeća načela partnerstva:

. Konsenzus i međuovisnost

. Jadnakost

. Raznolikost

. Odgovornost: Općina Fužine ima krajnju odgovornost za pripremu i provedbu Projekta ukupnog razvoja.

. Obvezanost: Općina Fužine je na najvišoj razini u potpunosti obvezan na proces i načela PUR-a. PUR predstavlja okvir za srednjoročni društveno ekonomski razvoj Općine Fužine. Obvezanost uključuje stavljanje na raspolaganje potrebnih resursa za izradu i provedbu PUR-a.

. Transparentnost i otvorenost: Izrada i provedba PUR-a provode se na transparentan i otvoren način te uz odgovarajuće obavještavanje javnosti.

. Partnerstvo i konzultacije sa zainteresiranim stranama: Sve relevantne zainteresirane strane, i na nacionalnoj i na lokalnoj razini, trebaju biti konzultirane u svakoj ključnoj fazi izrade i provedbe projekta. Svi partneri (Županija, lokalne zainteresirane strane, ključna ministarstva, EU, Project Management Consulting d.o.o.) podupiru jedni druge u cilju visokokvalitetnog programa i provedbe kvalitetnih projekata. Sva pitanja, odnosno interesi, raspravljaju se na otvoren i transparentan način.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=10009&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr