SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

51.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 110/04) članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donijelo je 18. prosinca 2006. godine

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2007. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova kao i izvor financiranja.

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

- komunalna naknada 441.000,00 kn

- grobna naknada 42.000,00 kn

- sredstva Proračuna 449.400,00 kn


UKUPNO: 932.400,00 kn


C)PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine sljedeće djelatnosti:

1. Odlaganje komunalnog otpada 105.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje

čistoće javnih površina 251.900,00 kn

3. Odvoz smeća sa javnih površina 40.000,00 kn

4. Održavanje groblja 105.000,00 kn

5. Održavanje nerazvrstanih cesta 157.500,00 kn

6. Održavanje javne rasvjete 105.000,00 kn

7. Deratizacija i dezinsekcija 10.500,00 kn

8. Održavanje javnih sportskih terena 157.500,00 kn


UKUPNO: 932.400,00 kn


1. Odlaganje komunalnog otpada - obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa.

Tijekom 2007. godine u planu je dalja sanacija odlagališta Mrzle drage u smislu navoženja inertnog materijala i planiranja istog. Shodno tome potrebno je osigurati stalni nadzor odlagališta. Isto tako nastavit će se sa započetom sanacijom odlagališta u Sungeru, kao i manjih divljih odlagališta u Tuku i Begovom Razdolju.

- nadziranje odlagališta Mrzle drage,

travanj - studeni 25.000,00 kn

- održavanje odlagališta, strojno 10.000,00 kn

- dalja sanacija odlagališta Mrzle drage, navoz

i planiranje raznog inertnog materijala

cca 1000 m3 30.000,00 kn

- nastavak sanacije divljeg odlagališta

Sungerska plana 10.000,00 kn

- sanacija divljih odlagališta »mostić« i Tuk 10.000,00 kn

- održavanje odlagališta Sović Laz 20.000,00 kn


UKUPNO 105.000,00 kn


2. Održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina

Javne površine na području Općine Mrkopalj čine:oborinski kanali uz nerazvrstane i javne ceste, nogostupi uz javne ceste, parkirališni prostor ispred trgovina, ambulante, mrtvačnice, vatrogasnih spremišta, prostori na kojima su smještene javne cisterne, parkirališni prostori oko sportskih terena.

Održavanje javnih površina čine sljedeće djelatnosti:

- održavanje parka (košnja i uređenje niskog

i visokog raslinja) 5.000,00 kn

- održavanje okoliša Doma kulture (košnja,

uređenje stabala) 5.000,00 kn

- održavanje javnih cisterni - šternja u Tuku 10.000,00 kn

- uklanjanje starih stabala uz prometnice

(Begovo Razdolje) 20.000,00 kn

- osiguravanje čistoće svih oborinskih kanala

tijekom cijele godine, a naročito zimi radi

izbjegavanja bujica 50.000,00 kn

- uređenje oborinskog kanala Tomići

- Sunger 20.000,00 kn

- uređenje oborinskog kanala - odvojak

Presika 35.000,00 kn

- čišćenje javnih površina (pijeska poslije

zime, ostataka poslije raznih elementarnih

nepogoda i sl.) 20.900,00 kn

- dekoracija i iluminacija tijekom blagdana 10.000,00 kn

- čišćenje nogostupa i stazica od snijega - ručno

(stepenice u crkvu i grobljanske staze u vrijeme

pogreba) 26.000,00 kn

- strojno čišćenje snijega (odnosi se na javne

površine koje se ne nalaze u registru

nerazvrstanih cesta) 50.000,00 kn


UKUPNO: 251.900,00 kn


3. Odvoz smeća sa javnih površina

Odvoz smeća sa javnih površina čini odvoz većih kontenjera za otpad sa lokacija groblje, Dom kulture te odvoz kontenjera koji se postavljaju po potrebi u svrhu održavanja raznih priredbi i sl.

- odvoz prikupljenog smeća sa javnih površina

kontenjerima (5m3) 40.000,00 kn


UKUPNO: 40.000,00 kn


4. Održavanje groblja

Program održavanja groblja planira se kroz sljedeće djelatnosti:

- košnja i čišćenje groblja tri puta godišnje 30.000,00 kn

- popravak stepenica na ulasku u groblje 20.000,00 kn

- održavanje i čišćenje mrtvačnice 10.000,00 kn

- uređenje mrtvačnice 10.000,00 kn

- popravak žičane ograde - montaža 20 m 5.000,00 kn

- farbanje postojeće ograde 5.000,00 kn

- uređenje nastalih rupa na grobljanskim

stazama i fugiranje rupa u zidanoj ogradi 5.000,00 kn

- uređenje grobova Jakova Mihelčića i palih

hrvatskih branitelja iz 2. sv. rata 10.000,00 kn

- idejno rješenje uređenja groblja u Tuku 10.000,00 kn


UKUPNO: 105.000,00 kn


Navedeni program održavanja provodi se na općinskom groblju u Mrkoplju i mjesnom groblju u Tuku.

5. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Mrkopalj ima 14,75 km nerazvrstanih cesta.

Uslijed karakterističnih vremenskih prilika veliki dio sredstava otpada na čišćenje snijega. Ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta.

- čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta 130.000,00 kn

- popravak udarnih rupa u asfaltu 20.000,00 kn

- tamponiranje rupa na neuređenim

nerazvrstanim cestama 7.500,00 kn


UKUPNO: 157.500,00 kn


6. Održavanje javne rasvjete

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća:

- predviđenu potrošnju električne energije

za javnu rasvjetu 85.000,00 kn

- izmjenu neispravnih žarulja i ostalih

armatura, te postavljanje novih prema

tabeli o granicama osnovnih sredstava 20.000,00 kn


UKUPNO: 105.000,00 kn


7. Deratizacija i dezinsekcija

Deratizacija i dezinsekcija obavlja se 2 puta godišnje na javnim površinama gdje je moguća pojava štakora u većim količinama, a naročita se pažnja obraća na divlja odlagališta otpada. U tu svrhu sklapa se ugovor sa stručnom službom za provođenje navedenih mjera.

- deratizacija i dezinsekcija 10.500,00 kn


UKUPNO: 10.500,00 kn


8. Održavanje javnih sportskih terena

Programom održavanja javnih sportskih terena predviđena su sredstva i djelatnosti za održavanje sportskih terena koje koriste razne sportske udruge i rekreativci tijekom cijele godine. U tu svrhu potrebno je osigurati redovitu košnju terena, kao i krčenje postojećih skijaških staza. Na skijaškim stazama je potrebno ublažiti vododerine i izraditi dodatne zemljane kanale za odvodnju bujica. Također će se pokupiti veće kamenje koje izbaci voda erozijskim djelovanjem. Na igralištu je potrebno urediti suteren navoženjem i planiranjem zemljanog materijala, kao i prostore ispred golova. Svi ogoljeli djelovi sportskih terena ovim se Programom planiraju zatraviti.

- planirana sredstva za održavanje

nogometnog igrališta 52.500,00 kn

- planirana sredstva za održavanje skijaških

staza Zagmajna 52.500,00 kn

- planirana sredstva za održavanje skijaških

staza Čelimbaša 52.500,00 kn


UKUPNO: 1 57.500,00 kn


SVEUKUPNO: 932.400,00 kn


D) ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-06-4

Mrkopalj, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr