SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

46.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine donijelo je

PLAN
nabave Općine Mrkopalj za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom određuje plan i način trošenja sredstava Proračuna Općine Mrkopalj za 2007. godinu, a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga te ustupanju radova u skladu s odredbama posebnih propisa, zatim osnivanje te prava i obveze stručnog Povjerenstva.

Članak 2.

Plan javne nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Za nabavu roba i usluga te ustupanje radova iz ovog Plana, općinski načelnik predlaže, kao odgovorna osoba naručitelja Općine Mrkopalj, a Općinsko poglavarstvo, donosi akt o osnivanju stručnog Povjerenstva za provedbu istog.

Članak 4.

Povjerenstvo iz prethodnog članka ovog Plana, ovisno o predmetu nabave, priprema dokumentaciju za nadmetanje, provodi postupak javne nabave sukladno odredbama Zakona.

Tijekom provođenja postupka javne nabave, članovi Stručnog povjerenstva moraju postupati u skladu s načelima javne nabave.

Članak 5.

Odgovorna osoba Općine Mrkopalj, općinski načelnik, odgovara za odabrani način nabave, za pripremu i provedbu postupka nabave sukladno zakonu, a Stručno povjerenstvo za nabavu odgovorno je za svoj rad naručitelju tj. Općini Mrkopalj.

Članak 6.

Na sve što ovim Planom nije regulirano, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05).

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-09/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-1

Mrkopalj, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v. r.

 

Plan nabave Općine Mrkopalj za 2007. god  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr