SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA JELENJE
30

18.

Temeljem odredbi članka 18. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 92/94), te članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 19. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) nositelji i korisnici sredstava Proračuna imaju prava i obveze utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Korisnicima proračunskih sredstava ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 4.

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 5.

Odluku o reguliranju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela, kao i Odluku o vrijednosti boda za obračun plaća zaposlenih donosi Općinsko vijeće.

Članak 6.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je načelnik Općine na osnovi odluke Općinskog poglavarstva.

Za eventualno zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Članak 7.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Članak 8.

Nositelj sredstava raspoređenih u Proračunu po svim pozicijama je Poglavarstvo Općine Jelenje.

Članak 9.

Za zakonitu uporabu sredstava i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je načelnik Općine Jelenje kao naredbodavatelj.

Članak 10.

Općinsko poglavarstvo može odrediti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 11.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2006. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2007. godinu.

Članak 12.

Općinsko poglavarstvo ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Upravnom odjelu Općine.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/

Ur. broj: 2170-04-06-2

Dražice, 19. prosinca 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51218&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr