SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
30

62.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na
temelju ugovora

Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE

Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalni poslovi koje se mogu obavljati na osnovi Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Opatije te način i uvjeti obavljanja istih.

Članak 2

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Grada Opatije slijedeće komunalne poslove:

- održavanje nerazvrstanih cesta - poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije

- održavanje čistoće javnih površina - poslovi veterinarsko-higijeničarske službe

- javna rasvjeta - poslovi održavanja javne rasvjete

- poslovi održavanja javne rasvjete obalnog puta

- poslovi dekorativne rasvjete

Članak 3.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, poslova obnove horizontalne signalizacije podrazumijeva se obnova pješačkih prijelaza na te ostalih oznaka prometne signalizacije.

Pod obavljanjem poslova održavanja javne rasvjete podrazumijeva se zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova i ličenje istih.

Pod obavljanjem poslova održavanja rasvjete obalnog puta podrazumijeva se zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete na obalnom putu.

Pod obavljanjem poslova dekorativne rasvjete podrazumijeva se postava dekoracije svjetlećim elementima na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne površine u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana kao i drugih blagdana i manifestacija.

Pod obavljanjem poslova veterinarsko-higijeničarske službe podrazumijevaju se poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije, uklanjanje lešina životinja sa ulica, neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka.

Članak 4.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Poglavarstvo Grada Opatije.

Članak 5.

Na postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke primjenjuju se odredbe propisa kojima je uređen postupak javne nabave roba i usluga.

Članak 6.

Odluku o izboru osobe s kojom će se sklopiti ugovor donosi Gradsko vijeće na prijedlog poglavarstva.

Vijeće donosi Odluku u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se obavijestiti ponuditelji.

Gradsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Protiv Odluke Gradskog vijeća nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

Na temelju odluke iz članka 6., Gradsko poglavarstvo sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 8.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 7. stavka 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika sačinjenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programima i troškovnicima za predmetne poslove, koje utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Gradsko poglavarstvo.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ugovori o povjeravanju poslova zaključeni do donošenja ove Odluke, prestaju vrijediti istekom ugovorenog roka.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 011-01/06-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-06-3

Opatija, 28. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=10006&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr