SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA LOPAR
181

10.

Na temelju članka 49. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01) i članka 28. stavak 4. Statuta Općine Lopara, Poglavarstvo Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2006. godine donijelo je

POSLOVNIK
POGLAVARSTVA OPĆINE LOPAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom, sukladno Zakonu o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Statut) ureduje se: ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva Općine Lopar (u daljnjem tekstu:Općinsko poglavarstvo), te druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo u odnosu prema Općinskom vijeću Općine Lopar dužno je postupati u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo u obavljanju poslova iz svog djelokruga:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela, odjela i službi Općine Lopar, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Lopar, kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Općine.

Općinsko poglavarstvo upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Lopar kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko poglavarstvo podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Lopar, u skladu sa odredbama Statuta Općine Lopar.

II. USTROJ OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. NAČELNIK, ZAMJENICI NAČELNIKA I ČLANOVI POGLAVARSTVA

Članak 3.

Broj članova i sastav Poglavarstva određen je Statutom Općine Lopar, te općinsko poglavarstvo ima 5 (pet) članova.

Načelnik je po položaju predsjednik Općinskog poglavarstva.

Zamjenici načelnika po položaju su potpredsjednici Općinskog poglavarstva.

Članak 4.

Načelnik, kao nositelj izvršne vlasti u općini, zastupa Općinsko poglavarstvo i predsjedava sjednicama Općinskog poglavarstva.

U obavljanju poslova i zadaća načelnik, kao predsjednik Općinskog poglavarstva:

- saziva sjednice Općinskog poglavarstva i predlaže dnevni red,

- predsjedava sjednicama Općionskog poglavarstva,

- brine o primjeni i poštivanju odredaba ovog Poslovnika na sjednicama Općinskog poglavarstva,

- potpisuje sve akte Općinskog poglavarstva,

- provodi akte Općinskog vijeća, odnosno osigurava i nadzire izvršavanje akata Općinskog vijeća Općine Lopar,

- usklađuje rad Općinskog poglavarstva i njegovih radnih tijela,

- obavlja i druge poslove propisane zakonom, Statutom Općine i ovim Poslovnikom.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost akata te rada i djelovanja Općinskog poglavarstva i općinskih upravnih tijela, odjela i službi.

Članak 5.

Načelnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje prvi zamjenik načelnika, a koji se bira sukladno odredbama Statuta.

Kao duža odsutnost načelnika ili njegovog zamjenika, smatrat će se odsustvovanje sa posla uslijed bolesti koja traje duže od 30 (trideset) dana, a na osnovi medicinske dokumentacije koja se pribavlja sukladno posebnim zakonima, ili svaka druga odsutnost ili spriječenost dulja od 30 (trideset) dana bez obzira na razlog.

U slučaju da je zamjenik načelnika odsutan ili spriječen, načelnika će zamijeniti drugi zamjenik, a koji se bira sukladno odredbama Statuta.

Kada zamjenik načelnika zamjenjuje načelnika ima sva prava, obveze i odgovornosti kao i načelnik.

Načelnik može zamjenicima načelnika povjeriti određene poslove iz svog djelokruga.

Članak 6.

Svi članovi Općinskog poglavarstva obvezatno su zaduženi za određenu oblast za koju su Općinsko poglavarstvo i Općinsko vijeće nadležni u smislu zakona, Statuta i drugih propisa.

Oblasti za koje se obvezatno zadužuju pojedini članovi Poglavarstva su:

- turizam, ugostiteljstvo, poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo,

- prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalni sustav,

- trgovina, obrt i malo poduzetništvo i

- predškolski odgoj, školstvo, kultura, šport, socijalna skrb i zdravstvo.

Pored ovih oblasti mogu se odrediti i druge oblasti čije je praćenje od interesa za svekoliki razvitak Općine Lopar.Pojedini član zadužen za određenu oblast prati problematiku iz svoje oblasti i skrbi o svim poslovima koji su u svezi sa njom, uz stručnu pomoć općinskih službi.

Predsjednik Poglavarstva određuje oblast, odnosno područje rada, za koje je odgovoran pojedini član Poglavarstva.

Članak 7.

Predsjednik i članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi.

Članak 8.

Članovi Općinskog poglavarstva imaju pravo i dužnost biti nazočni na sjednicama Općinskog poglavarstva, raspravljati o svim pitanjima koja su na dnevnom redu pojedine sjednice, odlučivati o tim pitanjima, predlagati donošenje općih i drugih akata te raspravljati o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog poglavarstva.

Članovi Općinskog poglavarstva imaju pravo sudjelovati u radu radnih tijela Općinskog poglavarstva i u slučajevima kada nisu članovi tih radnih tijela.

Članak 9.

Kada Općinsko poglavarstvo odlučuje o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Lopar, kao o prihodima i rashodima Općine, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Lopar, članovi Općinskog poglavarstva nemaju, pravo odlučivanja o tim pitanjima kad su osobno ili putem članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 10.

Članovima Općinskog poglavarstva dostavljaju se materijali koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog poglavarstva.

Član Općinskog poglavarstva ima pravo tražiti podatke i druge obavijesti od upravnih tijela, odjela i službi općine koji su mu potrebni u obavljanju poslova i zadaća kao člana Općinskog poglavarstva.

Članak 11.

Članovi poglavarstva koji dužnost obnašaju volonterski, za svoj rad u Općinskom poglavarstvu imaju pravo na naknadu troškova, sukladno Odluci o naknadi za rad članova Poglavarstva, koju donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

Članak 12.

Član Općinskog poglavarstva pri obavljanju privatnih poslova, gospodarskih ili drugih aktivnosti i djelatnosti, bilo za sebe ili za svog poslodavca, ne smije se koristi položajem člana Općinskog poglavarstva Općine Lopar niti isticati svoju dužnost.

Članak 13.

O nazočnosti članova Općinskog poglavarstva sjednicama Općinskog poglavarstva, te o nazočnosti članova sjednicama radnih tijela Općinskog poglavarstva vodi se posebna evidencija.

2. RADNA TIJELA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 14.

Općinsko poglavarstvo osniva radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i djelovanja Općinsakog poglavarstva.

Članak 15.

Radna tijela mogu biti stalna ili povremena.

Stalna radna tijela su odbori, a povremena su povjerenstva ili druga radna tijela Općinskog poglavarstva.

Aktom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav radnog tijela, broj članova, te područje i način rada radnog tijela Općinskog poglavarstva.

Članak 16.

Općinsko poglavarstvo imenuje članove radnih tijela iz reda svojih članova, pojedinih znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te drugih osoba koje mogu doprinijeti radu radnih tijela i ostvarenju svrhe radi koje su radna tijela i osnovana.

Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se na prijedlog načelnika, člana Općinskog poglavarstva ili pročelnika upravnog tijela Općine Lopara.

Članak 17.

Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela imenuju se za mandatno razdoblje Općinskog poglavarstva.

Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela mogu, zbog osobnih razloga ili u drugim slučajevima, biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su izabrani.

Članak 18.

Radna tijela rade na sjednicama.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i vodi sjednicu, te potpisuje zaključke što ih donosi radno tijelo.

Radno tijelo može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

Radno tijelo odluke iz svog djelokruga donosi javnim glasovanjem većinom glasova.

Članak 19.

Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan zamjenjuje ga član radnog, tijela kojeg predsjednik ovlasti.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Radno tijelo podnosi izvješće o svome radu Općinskom poglavarstvu.

III. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 20.

Općinsko poglavarstvo donosi opće akte za izvršavanje odluka i driigih općih akata Općinskog vijeća, te pojedinačne akte u izvršavanju pojedinih prava i obveza.

Općinsko poglavarstvo donosi sljedeće opće akte: odluke, pravilnike, naredbe, naputke, zaključke, programe, planove i druge akte sukladno posebnim propisima.

Pojedinačni su akti: rješenja i zaključci.

U obavljanju nadzora nad zakonitošću rada, odnosno radi usmjeravanja djelovanja tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga, Općinsko poglavarstvo može donositi i davati instrukcije- preporuke i druge akte određene propisom.

Članak 21.

Odlukom se uređuju odnosi i pitanja od općeg značenja i interesa za Općina kao jedinicu lokalne samouprave, za pravne osobe i druge subjekte na području Općine.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili osiguravanja njihova provođenja.

Naredbom se zabranjuje ili naređuje postupanje u određenoj situaciji, radi izvršayanja pojedinih odredaba odluka ili drugih općih akata.

Naputkom se propisuje način rada gradskih upravnih odjela i službi, te pravnih osoba osnovanih radi obavljanja javnih službi iz samoupravnog djelokruga, u cilju izvršavanja pojedinih odredaba odluka ili drugih općih akata.

Zaključkom se utvrđuju prijedlozi odluke i drugih općih akata što ih donosi u okviru svoga djelokruga Općinsko vijeće, zauzimaju se stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje se o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog poglavarstva za koje nije predviđeno donošenje nekog drugog akta.

Članak 22.

Općinsko poglavarstvo donosi rješenja i zaključke, kao pojedinačni akt, kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 23.

Instrukcijom se nalaže općinsko upravnom tijelu, odjelima i službama, način rada i primjena odluka i drugih općih akata iz samoupravnog djelokruga Općine Lopara kao jedinice lokalne samouprave.

Preporukom se ukazuje na određene probleme iz samoupravnog djelokruga, te upućuje na način njihova rješavanja.

Članak 24.

Odluke i drugi opći akti koje Općinsko poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću, moraju se izraditi na način kako je to propisano Poslovnikom Općinskog vijeća, no nužno moraju sadržavati obrazloženje, osnovne naznake o razlozima pred-laganja odnosno donošenja, cilj koji se želi postići, posljedice koje će proisteći ako akt bude donesen te iznos novčanih sredstava koji će iziskivati provedba akta.

Članak 25.

Akte koje donosi Općinsko poglavarstvo potpisuje načelnik.

Akti se ovjeravaju pečatom Općinskog poglavarstva.

Poglavarstvo određuje osobu koja je odgovorna je za izradu, potpis i čuvanje izvornika akata Općinskog poglavarstva.

Članak 26.

Opći akti koje donosi Općinsko poglavarstvo, te akti o imenovanjima i razrješenjima objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

IV. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

1. PRIPREMA SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 27.

Pravo predlagati i poticati razmatranje i rješavanje određenog pitanja na sjednici Općinskog poglavarstva ima:

- Općinsko vijeće Općine Lopara, na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća,

- načelnik,

- zamjenici načelnika,

- ostali članovi Općinskog poglavarstva,

- pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine,

- predsjednici stalnih i povremenih radnih tijela,

- javne ustanove,

- druge pravne osobe u vlasništvu Općine,

- druge osobe u skladu sa Statutom Općine, Poslovnikom Općinskog vijeća te u skladu s ovim Poslovnikom.

Članak 28.

Građani imaju pravo obraćati se Općinskom poglavarstvu svojim prijedlozima, mišljenjima, primjedbama i poticati razmatranje i rješavanje određenog pitanja, odnosno donošenje akata iz djelokruga Općinskog poglavarstva.

Članak 29.

Nacrti akata koji se upućuju Općinskom poglavarstvu moraju biti izrađeni na način i u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

Uz materijale koji se upućuju Općinskom poglavarstvu, navodi se predlagatelj, stručni nositelj izrade materijala, razlog radi kojega se upućuju, te izvjestitelj na sjednici Općinskog poglavarstva.

Prije stavljanja na dnevni red sjednice Općinskog poglavarstva, materijal se može dostaviti na mišljenje odgovarajućem upravnom odjelu Općine ili službi ako ono nije nositelj izrade materijala.

Članak 30.

Osoba imenovana od strane Poglavarstva ocijenit će je li materijal izrađen u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

Ako materijal nije izrađen u skladu s odredbama ovog, može pozvati nositelja izrade materijala da isti dopuni ili doradi te uskladi s odredbama Poslovnika, pri čemu je dužan u roku od osam daha izvijestiti načelnika.

Načelnik je ovlašten odlučiti o upućivanju akata na razmatranje odgovarajućem radnom tijelu, ovisno o prirodi akta.

2. SAZIVANJE SJEDNICE I PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Članak 31

Općinsko poglavarstvo, radi na sjednicama.

Načelnik saziva sjednicu Općinskog poglavarstva, predlaže njen dnevni red i predsjedava sjednici Općinskog poglavarstva.

Članak 32.

Sjednica Općinskog poglavarstva saziva se pisanim pozivom, a u iznimnim hitnim slučajevima i na drugi način (telefonom, telegramom ili telefaksom).

Pisani poziv za sjednicu Općinskog poglavarstva s prijedlogom dnevnog reda i svim materijalima nužnim za raspravu i odlučivanje na sjednici, upućuje se svim članovima Općinskog poglavarstva i osobama koje odredi načelnik, u pravilu 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Općinskog poglavarstva.

Član Općinskog poglavarstva koji ne može biti nazočan sjednici, svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice može, do početka same sjednice, dostaviti.u pisanom obliku.

Član Općinskog poglavarstva koji ne može biti nazočan sjednici, dužan je o tome odmah po saznanju za dan i vrijeme sjednice, obavijestiti načelnika.

Članak 33.

Dnevni red sjednice Općinskog poglavarstva predlaže načelnik.

U prijedlog dnevnog reda načelnik unosi sve predmete što su podneseni na način utvrđen odredbama ovog Poslovnika.

3. TIJEK SJEDNICE OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 34.

Sjednica Općinskog poglavarstva može se održati ako je nazočna većina članova Općinskog poglavarstva.

Kada načelnik utvrdi nazočnost nužnog broja članova Općinskog poglavarstva, otvorit će sjednicu.

Ako na početku sjednice Općinskog poglavarstva načelnik utvrdi da nije nazočan dovoljan broj članova Općinskog poglavarstva, odgodit će sjednicu za određeni sat istog dana ili za jedan od narednih dana o čemu se izvješćuju ne-nazočni članovi Općinskog poglavarstva.

Članak 35.

U radu sjednice Općinskog poglavarstva sudjeluju: predsjednik Općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i osobe koje je načelnik pozvao kao izvjestitelje ili goste na sjednicu.

Članak 36.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice Općinskog poglavarstva daje se na verifikaciju zapisnik o radu sa prethodne sjednice.

Član Općinskog poglavarstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice Općinskog poglavarstva.

O utemeljenosti primjedaba na zapisnik odlučuje se bez raspravljanja o samoj primjedbi.

Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene u skladu s usvojenim primjedbama.

Članak 37.

Dnevni red sjednice Općinskog poglavarstva utvrđuje se na početku sjednice Općinskog poglavarstva.

Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati na prijedlog načelnika ili na prijedlog pojedinog člana Općinskog poglavarstva i to na način da se pojedini predmeti iz predloženog dnevnog reda izostave ili da se prijedlog dnevnog reda nadopuni sa novim predmetima o čemu se odlučuje bez rasprave.

Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj predmeta, Općinsko poglavarstvo može odlučiti da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda te sjednice Općinskog poglavarstva.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Članak 38.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima redoslijedom kako je on utvrđen u dnevnom redu.

Iznimno, o istovrsnim predmetima i o pojedinačnim aktima, može, se odlučivati bez rasprave.

U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih predmeta, o čemu se odilučuje bez rasprave.

Na početku rasprave svaki se predmet dnevnog reda, u pravilu, usmeno obrazlaže.

Kada je predmet razmatran i na radnom tijelu, izvjestitelj radnog tijela iznijet će stavove radnog tijela.

Članak 39.

Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjedavajućeg na sjednici Općinskog poglavarstva.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Predsjedavajući na sjednici Općinskog poglavarstva brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjedavajući će ga opomenuti, a ako se govornik ni nakon drugog poziva ne drži točke dnevnog reda, predsjedavajući će mu oduzeti riječ.

Govornik u raspravi o istoj temi u pravilu može govoriti najduže 5 (pet) minuta. Nakon što završe svoj govor svi članovi prijavljeni sukladno st. 1. ovog članka, govornik može ponovno zatražiti riječ i tada može govoriti još najduže 2 (dvije) minute.

Članak 40.

Član Općinskog poglavarstva koji želi govoriti o povredi odredaba ovog Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda, ima pravo govoriti odmah kada to zatraži.

Nakon iznesenog prigovora, načelnik daje objašnjenje.

Ako član Općinskog poglavarstva nije zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se odlučuje bez rasprave na sjednici.

4. ODLUČIVANJE NA SJEDNICI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 41.

Općinsko poglavarstvo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog poglavarstva.

Općinsko poglavarstvo odlučuje većinom glasova svih članova o:

- proračunu i završnom računu,

- donošenju odluka kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

- donošenju odluka kojima se odlučuje o prihodima i rashodima od nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine,

- donošenju Poslovnika Općinskog poglavarstva. Glasovanje na sjednici je javno, izuzev ako Općinsko poglavarstvo ne odluči da se po nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 42.

Na poziv načelnika da se izjasne, članovi Općinskog poglavarstva glasuju »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili se suzdržavaju od glasovanja izjavom »SUZDRŽAN«.

Javno se glasovanje provodi istovremeno, dizanjem ruke ili pojedinačnim izjašnjavanjem.

Nakon glasovanja načelnik utvrđuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li prijedlog o kome se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

U slučaju jednakog broja glasova; glasovanje se ponavlja, a ako se ni u ponovljenom glasovanju ne dobije potrebna Većina, glasova, odlučivanje o određenom pitanju odlaže se za sljedećausjednicu Općinskog poglavarstva.

Članak 43.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.

Glasački listići su iste veličine, oblika i boje i ovjereni su pečatom Općinskog poglavarstva.

Kod tajnog glasovanja načelniku pomaže jedan član Općinskog poglavarstva kojeg izabere Općinsko poglavarstvo; Svaki; Član Općinskog poglavarstva po prozivanju ispunjava glasački listići stavlja ga u glasačku kutiju. Komisija u

sastavu načelnik i osobe navedene u stavku 3. ovog članka vrši prebrojavanje glasova, a načelnik vrši objavu rezultata.

Prilikom prebrojavanja glasova kao nevažeći će se smatrati glasački listići iz kojih se ne može nedvojbeno utvrditi je li vijećnik glasovao za ili protiv prijedloga.

5. ZAPISNIK SA SJEDNICE OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 44.

O radu na sjednici Općinskog poglavarstva vodi se zapis- nik, koji se označava rednim brojem kao i sjednica Općinskog poglavarstva.

Zapisnik sadrži datum, mjesto, vrijeme, početka i završetka sjednice, oznaku tko je predsjedavao sjednicom, popis nazočnih osoba, Osnovne podatke i naznake o radu na sjednici, naznake o prijedlozima iznesenim na sjednici, naznake o provedenoj raspravi te opis donesenih općih i drugih akata.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu o kome se na sjednici odlučivalo.

Zapisnike potpisuje načelnik i osoba imenovan od strane Opčinskog poglavarstva.

Sastavni dio zapisnika su i doneseni tekstovi općih i drugih akata.

O izradi i čuvanju zapisnika sa sjednica Općinskog poglavarstva brine osoba zadužena od Poglavarstva Općine Lopara.

Zapisnici se čuvaju trajno.

Pravo uvida u zapisnik dijela sjednice koji je održan bez prisustva javnosti i pravo korištenja njegovog sadržaja imaju članovi Općinskog poglavarstva, a druge osobe samo ako im to odobri načelnik.

V. JAVNOST RADA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 45.

Rad Općinskog poglavarstva je javan.

O svome radu Općinsko poglavarstvo izvješćuje javnost putem sredstava javnog priopćavanja.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog poglavarstva neposredno na sjednicama, osim ako sjednica ili dio sjednice nije zatvorena za javnost.

Članak 46.

Sjednice Općinskog poglavarstva u pravilu su javne.

Predstavnicima javnih sredstava, priopćavanja daju se materijali o kojima raspravlja Općinsko poglavarstvo.

Sjednice Općinskog poglavarstva ili pojedini dijelovi sjednica Općinskog poglavarstva, mogu se iznimno održati i bez nazočnosti javnosti ako to odluči načelnik.

Članak 47.

Radi točnog, pravodobnog i što potpunijeg izvješćivanja javnosti o radu Općinskog poglavarstva, za sredstva javnog priopćavanja, mogu se davati službena priopćenja o radu Općinskog poglavarstva.

Načelnik ili Općinsko poglavarstvo mogu sazvati i konferenciju za tisak ako se radi o naročito bitnim pitanjima za Općina kao jedinicu lokalne samouprave.

Na konferenciji za tisak stavove Općinskog poglavarstva predstavlja načelnik ili druga osoba koju od odredi i ovlasti.

Članak 48.

Sjednici Općinskog poglavarstva otvorenoj za javnost mogu biti nazočni i građani koji su svoje prisustvo na sjednici najavili najmanje 8 (osam) sati prije održavanja sjednice.

Načelnik ima pravo ograničiti broj građana koji će nazočiti sjednici Općinskog poglavarstva, a uslijed tehničkih mogućnosti prostorije u kojoj se održavaju sjednice Općinskog poglavarstva.

Načelnik može uskratiti odobrenje za prisustvovanje sjednici Općinskog poglavarstva građanima koji svojim ponašanjem remete rad Općinskog poglavarstva.

VI. OBAVLJANJE UPRAVNO-STRUČNIH POSLO- VA ZA OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Članak 49.

Upravno-stručne poslove za Općinsko poglavarstvo- obavlja osoba koje za to odredi i imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Lopar.

VII. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

Članak 50.

Općinsko poglavarstvo odnose sa Općinskim vijećem uspostavlja i provodi sukladno zakonu, Statutu i Poslovniku Općinskog vijeća.

VIII. ODNOS POGLAVARSTVA PREMA TIJELIMA OPĆINSKE UPRAVE

Članak 51.

Općinsko poglavarstvo usmjerava djelovanje tijela općinske uprave u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada i nadzire njihov rad.

Općinsko poglavarstvo može tražiti izvješće o radu ili o pojedinim pitanjima, iz oblasti tijela općinske uprave, te zahtijevati prijedloge za rješavanje određenih pitanja.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje ustroj i način rada tijela općinske uprave, te poduzima i druge mjere kojima se osigurava zakonitost i učinkovitost u njihovom radu.

Članak 52.

U obavljanju prava nadzora Općinsko poglavarstvo može ukinuti akt tijela iz prethodnog članka ako je akt suprotan zakonu i drugom propisu.

Općinsko poglavarstvo obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora na području Općine Lopara.

Članak 55.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-03-01

Ur. broj: 2169/02-03-06-01

Rab, 19. prosinca 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Alen Andreškić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr