SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
52

51.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

Program 2004.


1. prihodi od komunalne naknade 12.500.000,00

2. sredstva Proračuna za održavanje kom.

infrastrukture 1.801.000,00


UKUPNO PRIHODI 14.301.000,00

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za poslove:

a) održavanja komunalne infrastrukture - redovni program,

b) održavanja komunalne infrastrukture - pojačani program,

a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2004. godinu dan je u priloženoj tabeli br. 1.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B. ovog programa, a opis i opseg poslova pojačanog održavanja u glavi C. ovog programa.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1. Održavanje oborinske kanalizacije ulica i cesta: čišćenje 1.100 kom. slivnika, 1 godišnje (73.000 kn), kanala, propusta i drugih objekata oborinske kanalizacije. U okviru stavke predviđen je rad kamiona kuke od 100 sati (33.000 kn), zamjena 10 slivnika (15.000 kn), zamjena 18 m rešetki (53.000 kn).

1.2. Održavanje oborinske kanalizacije na zelenim površinama:

- čišćenje kanalskih rešetki: 350 m rešetki, 12 puta godišnje,

- čišćenje slivnika na zelenim površinama: 116 taložnika 10 puta godišnje, 2 pjeskolova 5 puta godišnje, te otvorenih rigola 20 komada 10 puta godišnje.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1. i 2.2. Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 2. i 3.

U 2004. godini se na pometanje preuzima cca 3200 m2 novih površina (St. Marušinac, St. Baredi, St. J. Pilata), Ul. V. od Kastva, Ul. Marušinac, Ul. Mušićevac, Put u Bregi, Ul. B. Želea, Put za Slavići i Veprinački put, a osigurava se i 60.000,00 kn za dodatno čišćenje kod održavanja raznih manifestacija (Nova godina, balinjerada, karneval, dječji karneval, maškare Ičići, cvjetni korzo i dodatno pometanje i pražnjenje košarica na šetnicama u popodnevnim satima u ljetnim mjesecima)

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 2. i 3, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac:

- ručno čišćenje -9.797.080 m2 (9.767.797 m2) godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0678 kn/m2+PDV,

- strojno čišćenje - 13.185.596 m2 (13.146.934 m2 u 2003.) godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,028 kn/m2+PDV.

Parkovi:

- ručno pometanje stubišta - 176.779 m2 (176.624 m2 u 2003.) godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,52 kn/m2+PDV,

- strojno čišćenje obalnog puta - 6.525.529 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,04 kn/m2+PDV.

2.3. Pranje ulica obavljati će se u istom obimu kao i 2003. godine: Ul. M. Tita u cijelosti, Štangerova Ul. I. Pošćića, Ul. V. Spinčića, Ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, lipanj x 3, srpanj i kolovoz x 4, te rujan x 1 (Komunalac, 76.339 m2, 3.201 kn po pranju). Ova stavka obuhvaća i pranje pločnika visokotlačnom pumpom sa deterđentom i ispiranjem (Parkovi, 3.000 m2, 4,55 kn/m2+PDV).

2.4. Pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja planira se u istom obimu kao 2003. godine (Parkovi, 48 sati rada, uz djelomično pjeskarenje, 10.000 kn).

2.5. Uklanjanje smeća iz divljih deponija planira se u obimu kao i do sada (Komunalac po nalogu Upravnog odjela).

2.6. Troškovi higijeničarske službe i deratizacije obavljaju se u obimu prisutnom više godina. Higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina, te uklanjanje pasa i mačaka lutalica. Obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Zavoda za javno zdravstvo.

Obavljanje poslova povjerava se sukladno Zakonu o javnoj nabavi (do svibnja 2004. na snazi je ugovor sa Veterinarskom stanicom Opatija).

2.7. Intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati, planiraju se prema dosadašnjim iskustvima (Komunalac ili Parkovi).

2.8. U ekološkim programima i akcijama (2.2) osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona (22.000 kn), te za županijski program suzbijanja bjesnoće (3.840 kn).

3. Održavanje javnih površina

3.1 Održavanje parkova i drvoreda - pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 4. Poslovi su povjereni Parkovima.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova Parkova, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 140.287 m2 raznih zelenih površina (136.147 m2 u 2003. g.), i to sve koje su održavane u 2003. godini, kao i sve novouređene zelene površine u 2003. godini (na P.Kolova kod crpne stanice, parkiralište Ičići kod Vile Florida, dječ. igralište Violica, travnjak na groblju Opatija, zel. površina u Ul. Kozji breg (kod kuće I. Robića) u Ičićima. Kroz manje reduciranje intenziteta održavanja osigurava se održavanje u okviru iznosa iz 2003. godine .

Posebno ističemo da se za zalijevanje zelenih površina planira se 10.182 m3, 6.378 m3 kroz automatsko zalijevanje te 3.804 kroz ručno zalijevanje sa 2.282 radna sata, i da u odnosu na ranije godine dolazi do značajnog smanjivanja troškova radi uvođenja automatskog zalijevanja, jer se smanjuje broj potrebnih radnih sati za ručno navodnjavanje (samo u odnosu na 2003. godinu planira se veći obim poslova, uz 1.882 radna sata manje godišnje.

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina - Sve zelene površine navedene u tabeli 4. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata.

Ranijih godina sustav automatskog navodnjavanja uveden je na 5.852,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, -Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, te površina kod spomenika Shilera. U 2003. godini proširen je i na parka V. Nazora (1.220 m2).

Planirana sredstva osiguravaju zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi spriječavanja smrzavanja i sl.

3.3 Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada - Sredstva za ovu namjenu planiraju se u većem iznosu nego 2003. (100.000 umjesto 40.000 kn) i to zbog potrebe nadomještanja većeg broja stabala koja su 2003. stradala uslijed vremenskih nepogoda. Nakon izvođenja građevinskih radova na sanitarnoj kanalizaciji uz park Margarita u Ul. Veli Jože biti će nužno ukloniti dio stabala pinija i zasaditi ukrasno grmlje.

3.4. Orezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala provoditi će se na površinama i na način naveden u tabeli 5. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa (Parkovi), i ukupno obuhvaćaju:

- orezivanje raslinja i sječa suhih stabala (sanitarna sječa) na 7.300 m2 (266.000,00 kn),

- košenje trave provodi se na 24.450 m2 (150.000,00 kn),

- tretiranje herbicidima i košenje provoditi će se i uz ceste, na površini od 47.600 m2 (51.000 kn).

Troškovi orezivanja izračunati su na temelju potrebnih sati radne snage i strojeva, ovisno o tipu površine koja se tretira, vrsti terena i sa uključenim odvozom materijala na deponij.

3.5. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta - preuzeto je u program 2002. godine. Kako su 2003. godine izvedeni radovi sanacije travne površine i izgradnje sistema za navodnjanje, u 2004. godini smanjuju se ukupno potrebni troškovi. Planira se utrošiti 5.000 m3 vode (70.260 kn), te sjemena 16.700 kn, finog pijeska 21.400 kn, lumbrika 28.000, te za transport 28.000 kn i rad 88.800 kn. Poslovi su povjereni Parkovima.

3.6. Održavanje klupa i košarica za otpatke. Na području Grada postavljeno je 340 klupa i 450 košarica za otpatke. Poslovi održavanja povjereni su Parkovima.

Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. popravak parkovnih klupa: 180 kom (povećanje od 500 odnosu na 2003. godinu, radi otklanjanja posljedica brojnih devastacija),

2. popravak košarica za otpatke, 20 lit, 50 kom,

3. dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 lit, 4 kom, s time što se III. izmjenom i dopunom Godišnjeg programa održavanja za 2003. godinu osiguralo sredstva i za dobavu još 16 betonskih posuda za otpatke koji će biti postavljen u 2004. godini.

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ti objekti će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Za održavanje javnih satova (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) osiguravaju se sredstva kao i u 2003. godini.

Za održavanje hidrometeorološke postaje u 2004. godini se ne osiguravaju posebna sredstva, obzirom da su III. izmjenom i dopunom Godišnjeg programa za 2003. godine predviđena sredstva temeljem kojih su poslovi održavanja povjereni Državnom hidrometeorološkom zavodu.

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Održavanje fontana obuhvaća fontane: Slatina, Sv. Jakov i fontanu pred zgradom Grada, na način da one budu u funkciji 12 mjeseci, te uz čišćenje 12 puta godišnje (170.000 kn).

Tijekom ljetnih mjeseci u funkciji će biti svih 22 javnih izljeva-špina (36.700 kn), a od lipnja do rujna i 5 tuševa na plažama (Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari put, Volosko-Puntica, Lipovica (23.400 kn).

U funkciji će biti i 7 tuševa na plažama Ika i Ičići (lipanj- rujan), za koje su troškovi utroška vode iskazani u točki 7.2.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova i svjetlećih oznaka: zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad (12.000 kn).

3.9. Održavanje javnih WC-a - Održavanjem su obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji: Trg V. Gortana (Komunalac) i Zert (povjereno Kavani Hemingway) i to tijekom cijele godine, Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži, lipanj-rujan, koncesijsko odobrenje) i plaži Ika (lipanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Iz sredstava osiguranih III. izmjenom i dopunom Godišnjeg programa za 2003. godinu osigurana su sredstva za dobavu i postavu novog automatskog WC-a na Slatini, koji bi trebao biti u funkciji do Uskrsa.

Kemijski WC-i postaviti će se na igralištu Tošina (12 mjeseci) i na obalnom putu ispod zgrade «O. Keršovani», plaža Črnikovica, Volosko plivalište (lipanj-rujan).

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta - u okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 27.100 m2 nogostupa, te 5.600 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi, 200 m2 - 40.000 kn, stepeništa, 50 m2 - 15.000 kn).

3.11. Održavanje dječjih igrališta - Postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Volosko, Ičići-plaža, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Lipovica, Belveder, Tošina, Črnikovica, Tomaševac, Mušićevac) održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl). Na održavanje je preuzeto i dječje igralište Violica uz Dom zdravlja na Novoj cesti.

Održavanje obuhvaća čišćenje sa 67.800 kn, i održavanje sprava sa iznosom od 15.200 kuna.

Napominjemo da su u stavci 7.2. posebno iskazana sredstva namijenjena za održavanje dječje plaže plaže Tomaševac, Triglav i Lipovica, a u programu pojačanog održavanja sredstva za dobavu novih sprava i dovršetak radova na dječjem igralištu Violica.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi održavanja povjereni su Komunalcu.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva - obuhvaća održavanje 82 ceste (35,83 km). Poslovi su povjereni Komunalcu.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira na nivou 2003. godine, i sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje, 177.000 kn),

2. opće održavanje kolnika (čišćenje od posljedica elementarnih nepogoda i saobraćajnih udesa, 20 sati rada, 8.000 m2 strojnog i 6.000 m2 ručnog čišćenja, 80.000 kn),

3. održavanje asfaltnog kolnika (plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina sa 4 t hladne mase, 200 t. asfaltne mase za strojnu postavu, 290 t. asfaltne mase za ručnu postavu, 700.000 kn),

4. popravci betonskih kolnika (20.000 m3, 18.000 kn),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 240 m3 materijala, 56.000 kn),

6. održavanje usjeka, zasjeka i nasipa (220 m3, 184 sata), bankina (200 m1), rigola i jaraka (2.800 m), te čišćenje propusta i taložnica (5), u vrijednosti od 30.000 kn.

7. strojno orezivanje grmlja (10.000 m2) i košnju trave (40.000 m2) uz ceste, 29.000 kn.

8. popravak potpornih i obložnih zidova (50 m3 betonskih zidova, 80 m2 oplate, 40 m3 kamenih zidova, 30 m3 temelja potpornih zidova, 180.000 kn).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama obuhvaća:

- popravak i podizanje zaštitnih ograda od Preluka prema Opatiji (100.000 kn), na prilaznoj cesti Oprić-Konjsko (20 m1, 15.000 kn), I faza izmjene i uređenja ograde na prilaznoj cesti groblju Volosko (16.000 kn), u Ul. Put uz Dol od R. K. Jeretova do Nove ceste (3.000 kn), nastavak izvedbe dijela ograde u Veprincu, Zatka (60 m, 21.0000 kn),

- ličenje ograde na prilaznoj cesti Dražina u Iki (3.000 kn), na spoju St. dr. Vande Ekl i Ul. Poginulih hrv. branitelja (30 m, 5.000 kn), te u Opriću, Put Perićići (64 m, 5.000 kn),

- dobava i postava 50 zaštitnih stupića na P. Kolovi (59.000 kn)

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna) - poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem prikupljenih ponuda, dok se poslovi održavanja i obnove vertikalne prometne signalizacije povjeravaju »Komunalcu« d.o.o. Opatija, temeljem godišnjeg ugovora.

Za horizontalnu signalizaciju su planirana sredstva na nivou 2003. godine, te omogućavaju označavanje 1.800 m2 pješačkih prijelaza, 800 parkirnih mjesta, 12.220 m1 srednjih i bočnih crta kolnika, 988 m2 otoka na kolniku, te oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Osigurana sredstva nisu dostatna za obnovu cjelokupne horizontalne signalizacije, te će prioritet u obnovi prometne signalizacije biti elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama (pješački prijelazi, znakovi stop, skretači, srednje crte).

Vertikalnu signalizaciju čini cca 2.500 prometnih znakova, a sredstva se planiraju za zamjenu oštećenih i uništenih znakova, te dijelom za zamjenu znakova radi usklađenja sa Pravilnikom o prometnim znakovima (500 znakova, 200.000 kn).

Za postavu kućnih brojeva (800 kom.) osigurava se 60.000 kn.

4.4. Zimska služba - planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Radi povoljnih vremenskih prilika proteklih godina, sredstva se planiraju na prošlogodišnjem nivou - 130.000 kn (1.000 t. soli za posipanje, 185 m3 pijeska,

2 vozila na čišćenju, 1 na posipanju, rad utovarivača i unimoga, te vozila u pripremi, 130 radnih sati, 50 znakova).

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju. Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi Komunalac.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta - obuhvaća održavanje postojećih ugibališta i čekaonica na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika i nogostupa), s time što će kroz pojačano održavanje i poslovnu suradnju sa Metropolis-Mediom u 2004. biti završeno postavljanje autobusnih čekaonica na postojećim ugibalištima.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa - obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.). Osigurani nivo sredstava omogućiti će samo najnužnije zahvate (60.000 kn).

Radovi na preregulaciji prometa vezani uz radove na vodoopskrbi Ičića i rekonstrukciju Nove ceste teretiti će te investicije i ne osiguravaju se u ovom Programu.

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i uređenje spomenika - redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji (uključiv i novopostavljeni spomenik borcima Domovinskog rata), Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih, kao i održavanje grobova V. C. Emina, D. Gervaisa i I. M. Ronjgova (preuzeti na održavanje 2003. godine).

5.2. U program se uključuje plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji Domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje - Funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali i ranijih godina (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.650.000 kWh godišnje, 1.985 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvjete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjereni su za 2003- 2005 Metalu Opatija, kao najpovoljnijim ponuđačima, temeljem provedenog javnog natječaja.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 258.000,00 (zamjena cca 1.000 pregorjelih žarulja, 50 zamjena oštećenih armatura, 26 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 5 zamjena dotrajalih drvenih stupovima novim betonskim).

6.3. Dekoracija grada - dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike, sve na postojećem nivou održavanja.

Svjetleća dekoracija (200.000 kn) obuhvaćati će cca 137 svjetleća elementa na stupovima javne rasvjete, 37 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada. Nabava novih elemenata planirana je samo u cilju zamjene dotrajalih i uništenih elemenata. Utrošak struje 6.000,00 kn

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu za državne i gradske praznike (16 puta godišnje, na 120 stupova javne rasvjete - 19.000 kn).

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta - površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubiša, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića, na njemu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 142 kandelabera javne rasvjete, 100 klupa, 110 košarica za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m2, 58.000 kn),

- orezivanje zelenila uz stepenice i puteve do obalnog puta (1.500 m2, 10.000 kn),

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2, 23.000 kn),

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (18.226 pražnjenja košarica, 41.000 kn),

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (9.164 pražnjenja košarica, 215.000 kn),

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta (28.000 kn).

7.1. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža - održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 27 lokacija sunčališta (površine 3.457 m2), te plaže Črnikovica, Lipovica i Ika ispred parkirališta (površine 1.770 m2), koje će se čistiti tijekom 3 mjeseca (20.750 kn za nekomercijalne plaže i 15.000 kn za sunčališta).

Održavanje plaža Ičići i Ika, za koje Grad Opatija ima koncesiju do kolovoza 2004. godine, planira se na način:

A) Plaža Ika - 4.108 kn naknade za koncesiju, te utrošak vode tuša i WC-a.

Preostale troškove plaže, na nivou standarda prisutnog u 2003. godini snositi će gospodarski subjekti koji će na plaži pružati ugositeljske usluge (u 2003. g. to je bio Hotel Ika).

B) Plaža Ičići - 294.000 (248.752 kn u 2003. godini): naknada za koncesiju - 49.194 kn, čišćenje i odvoz otpada kao u 2003. g - 85.860 kn, radnik na plaži, 1920 sati - 66.000 kn, struja-dekoracija 20.000 kn, voda i popravci tuševa - 40.500 kn, intervencije 11.300 kn, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže - 14.000 kn, kao i čišćenje izvan sezone - 6.000 kn.

Javnim WC na plaži Ika upravljati će gospodarski subjekt koji će na njoj pružati ugostiteljske usluge, dok će se za WC- e na plaži Ičići dati koncesijsko odobrenje gospodarskom subjektu koji će iz naplate korištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Za kupališta Tomaševac, Triglav i Lipovica osigurava se 15.000 kuna za održavanje dječjih sprava, te 69.600 kn za redovno održavanje i intervencije.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-grotama od Voloskog do Ičića iskazano je u točki 7.1.

7.3. Javna rasvjeta na obalnom putu - osiguravaju se sredstva za održavanje 142 rasvjetnih tijela (uključeno i 28 novopostavljenih na dionici lučica Ičići-Hoteljerski fakultet, te 2 kod zgrade ACI u Opatiji, te 1 ispod hotela Neptun). Javna rasvjeta funkconirati će tokom cijele godine.

8. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih neogoda i drugih izvanrednh situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

C. OPIS I OPSEG POSLOVA POJAČANOG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1. Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstrukcija postojećih:

- zaštita divljih kestena prskanjem (12.000 kn),

- zamjena betonskih rubnjaka kamenim (m1 100, 31.000 kn),

- uređenje-popravak ograde parka Angiolina (m1 20, 18.000 kn),

- postava kamenih rubnjaka od neobrađenog kamena u parku Margerita (m1 200, 40.000 kn),

- postava kamenih rubnjaka od neobrađenog kamena u parku Angiolina (m1 100, 20.000 kn),

- rekonstrukcija parkovnih staza (60 m1, 107.000 kn).

2.2. Dogradnja i rekonstrukcija mreže za navodnjavanje:

- ugradnja automatike za navodnjavanje u travnjak parka Tivoli (450 m2),

- ugradnja automatike za navodnjavanje u park Slatina (1.262 m2).

2.4. Rekonstrukcija i proširenje dječjih igrališta

- dobava novih dječjih sprava (23.000 kn) te generalni popravci postojećih (15.000 kn),

- građevinski i hortikulturni radovi na dovršetku dječjeg igrališta Violica (79.000 kn).

3.1 Rekonstrukcija postojećih prometnica:

- betoniranje ceste u Poljanama, zaseok Korići (120 m), 80.000 kn,

- rješavanje prilaza do parkirališta u Voloskom, nasuprot restorana Amfora, 45.000 kn,

- obnova habajućeg sloja kolnika ul. D. Tominića u Opriću (m1 215), 75.000.

3.2. Rekonstrukcija postojećih BUS ugibališta

- izgradnja temelja za 7 bus čekaonica koje će postavljati Metropolis-Media.

4.1. Rekonstrukcija ili proširenje postojeće javne rasvjete

- zamjena dotrajalih armatura, te postava kabela javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture (ukupno 198.000 kn).

5.1. Rekonstrukcija i popravci obalnog puta

- popravci ograde (20 stupova, 50 m ograde, ličenje 500 m1), 42.000 kn,

- intervencije uz pripremu turističke sezone, 150.000 kn,

- sanacije potpornih zidova (30 m3), 45.000 kn,

- opločenje obalnog puta (200 m2), 45.000 kn, i

- izrada betonske podloge 100 m2, 25.000 kn).

D. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Program donosi se za 2004. godinu.

2. Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-0/03-01/213

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 27. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl.ing. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=10006&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr