SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
37

43.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 43. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2003. godine donijelo je

PLAN
nabave Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu

I.

Planom nabave Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos veći ili jednak iznosu od 200.000,00 Kn. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Grad Novi Vinodolski provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana javnim nadmetanjem u otvorenom postupku, a iznimno ako su ispunjeni uvjeti iz članka 11. i 12. Zakona o javnoj nabavi, nadmetanjem po pozivu u otvorenom postupku nabave ili izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku nabave.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem u otvorenom postupku dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

III.

Tijekom 2003. godine Grad Novi Vinodolski će pristupiti nabavi slijedećih roba, radova i usluga:

IV.

Prije provođenja postupka nabave Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski će za svaku pojedinačnu nabavu iz točke III. ovog Plana posebnom odlukom imenovati stručno povjerenstvo od najmanje 3 člana.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će Upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabava iz točke III. ovog Plana.

V.

Za provedene postupke nabave u Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi.

VI.

Ovim Planom nisu obuhvaćene nabave roba, usluga i radova čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini

16.

Gradnja potpornog zida groblja Novi Vinodolski

6630-451 11 02

0,00

0,00

17.

2. faza nabavke računalne opreme

7060-422 11

180.000,00

147.000,00

18.

Nabavka sistemskog softvera

7070-426 2

20.000,00

16.300,00

19.

Projekt javne rasvjete parkirališta SLAVUJ

6606-421 31

50.000,00

40.000,00

20.

Projekt javne rasvjete ulice Zatrep

6607-421 31

68.000,00

55.000,00

21.

Projekt javne rasvjete ulice Sopot

6608-421 31

50.000,00

40.000,00

22.

Sanacija Bribirske rive u Novom Vinodolskom

5487-412 41

150.000,00

123.000,00

23.

Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

5555-386 31

65.000,00

42.000,00

24.

Izmjene DPU Prisika

5510-426 41

50.000,00

22.000,00

25.

Sanacija ulice Pločice u Smokvici

6585-421 31

80.000,00

65.000,00

26.

Darovi djeci povodom Djeda Božićnjaka

5425-381 17

30.000,00

22.000,00

 

R.
br.

Opis nabave


Pozicija-konto


Iznos u Kn

Procijenjena
vrijednost u Kn

1.

Studija utjecaja na okoliš Marine Novi Vinodolski

5493-426 41

398.000,00

326.000,00

2.

Sanacija javne rasvjete ulica Šenoina, Kralja Zvonimira i 22. lipnja

6060-421 44

550.000,00

450.000,00

Proračunska stavka

iznos manji od 200.000,00 Kn, te će za ovu nabavu Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski donijeti poseban plan.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/135

Ur. broj: 2107/02-03-03-2

Novi Vinodolski, 13. studenoga 2003.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr