SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
26

28.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 24. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01, 21/01 i 29/01 - pročišćeni tekst) te članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2003. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Članak 1.

U uvodu Odluke o grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/99) u drugom i četvrtom redu riječi »Primorsko-goranske županije« brišu se.

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Grobna mjesta u smislu ove Odluke su grobovi (humak i grobno mjesto s okvirom jednostruko i dvostruko), grobnice (jednostruke i dvostruke), niše (jednostruke i dvostruke) te pretinci za urne pokojnika.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u opravdanim slučajevima i ukoliko ima slobodnih grobnih mjesta na mjesnom groblju, Gradsko poglavarstvo može, uz prethodnu suglasnost mjesnog odbora, svojom odlukom dopustiti ukop i drugim osobama koje su svojim radom dale doprinos razvitku i ugledu Grada Bakra.«.

Članak 4.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

Grobljima na području Grada Bakra upravlja Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra - Odsjek za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju.«.

U članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U članku 9., 10., 10.a, 12., 13., 14., 17., 18., 20., 23. i 24 riječi Uprava groblja treba zamijeniti riječju Odsjek za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju Grada Bakra.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Gradsko poglavarstvo će u slučajevima iz članka 5. stavak 2., a Odsjek za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju prema članku 10. odbiti zahtjev za dodjelu grobnog mjesta, ukoliko je broj slobodnih grobnih mjesta manji od broja umrlih osoba u prethodnoj godini prema registru umrlih osoba za predmetno mjesno groblje.«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se glasi:

»Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća jednokratnu naknadu kod dodjele grobnog mjesta u iznosu od:

1. za humak 800,00 kuna,

2. za grobno mjesto s okvirom (jednostruko) 4.800,00 kuna,

3. za grobno mjesto s okvirom (dvostruko) 7.000,00 kn,

4. za grobnicu (jednostruku) 12.000,00 kuna,

5. za grobnicu (dvostruku) 23.000,00 kuna,

6. za nišu (jednostruku) 4.500,00 kuna,

7. za nišu (dvostruku) 7.500,00 kuna,

8. pretinac za urnu 1.500,00 kuna,

koja naknada dospijeva danom dostave rješenja o korištenju.

Jednokratnu naknadu za dodjelu novog grobnog mjesta moguće je platiti u ratama i to na slijedeći način:

1. za grobno mjesto s okvirom (jednostruko) u najviše 4 (četiri) mjesečne rate,

2. za grobno mjesto s okvirom (dvostruko) u najviše 8 (osam) mjesečnih rata,

3. za grobnicu (jednostruku) u najviše 12 (dvanaest) mjesečnih rata,

4. za grobnicu (dvostruku) u najviše 24 (dvadesetčetiri) mjesečnih rata,

5. za nišu (jednostruku) u najviše 4 (četiri) mjesečne rate,

6. za nišu (dvostruku) u najviše 6 (šest) mjesečnih rata.«.

Članak 7.

Iza članka 11. dodaju se članci 11.a i 11.b koji glase:

»Članak 11.a

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu koja iznosi:

1. za humak 80,00 kuna,

2. za grobno mjesto s okvirom (jednostruko) 80,00 kuna,

3. za grobno mjesto s okvirom (dvostruko) 120,00 kuna,

4. za grobnicu (jednostruku) 80,00 kuna,

5. za grobnicu (dvostruku) 120,00 kuna,

6. za nišu (jednostruku) 100,00 kuna,

7. za nišu (dvostruku) 150,00 kuna,

8. pretinac za urnu 80,00 kuna.

Godišnja grobna naknada dospijeva 30. lipnja u godini za tekuću godinu.

Članak 11.b

Naknade iz članka 11. i 11.a uvećavaju se za 30% za ukop osoba koje nemaju prebivalište na području Grada Bakra.

Plaćanje naknada iz članka 11. i 11.a ove Odluke oslobođeni su članovi obitelji za grobove antifašističkih boraca ili hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.«.

Članak 8.

U članku 26. stavak 1. umjesto »od 1.000,00 do 2.000,00 kn« treba stajati »od 2.000,00 do 3.000,00 kn«.

Članak 9.

U članku 27. stavak 1. umjesto »od 100,00 do 300,00 kn« treba stajati »od 300,00 do 500,00 kn«.

Članak 10.

U članku 28. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Za radnje protivne odredbama iz članka 17., 18. i 19. ove Odluke, komunalni redar ovlašten je podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. u kojem se riječ »kaznu« zamjenjuje sa riječju: »globu«.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 564-02/03-01/59

Ur. broj: 2170-02-01-03-1

Bakar, 26. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51222&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr