SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
63

65.

Na temelju članka 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) i članka 87. Poslovnika Županijske skupštine (»Službene novine« broj 28/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici od 27. studenoga 2003. donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se javna priznanja za iznimne zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), uvjeti i postupak za dodjelu javnih priznanja.

Članak 2.

Javna Priznanja Županije su:

- proglašenje počasnim građaninom Županije

- nagrade

- zahvale

- priznanja

Članak 3.

Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije za vrijeme trajanja njihova mandata.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM ŽUPANIJE

Članak 4.

Počasnim građaninom Županije može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima posebno pridonio promicanju značaja i ugleda Županije, te ostvarenju i razvoju odnosa Županije s drugim županijama, gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.

Odluku o proglašenju počasnim građaninom Skupština donosi na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor), a inicijativu za proglašenje osobe počasnim građaninom Odboru mogu dati ovlašteni predlagatelji iz članka 13. stavak 2. ove Odluke.

Članak 5.

Počasnom građaninu dodjeljuje se povelja na svečanoj sjednici Skupštine povodom Dana Županije.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, Skupština može osobu proglasiti počasnim građaninom i na sjednici tijekom godine.

Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi, stiliziranim slovima na podlozi s utisnutim grbom Županije.

Ako se povelja dodjeljuje stranom državljaninu tekst povelje ispisuje se, osim na hrvatskom jeziku, i na jeziku stranog državljanina - dobitnika povelje.

Članak 6.

Ako se osoba koja je proglašena počasnim građaninom Županije pokaže nedostojnom takve počasti, Skupština moće dodijeljenu povelju opozvati.

Povelja se opoziva odlukom koja se objavljuje u službenom glasilu Županije.

NAGRADE

Članak 7.

Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama s područja Županije za naročita dostignuća u području znanosti, gospodarstva, kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, umjetnosti, sporta i drugih oblasti društvenog života.

Članak 8.

Nagrade su:

- nagrada za životno djelo

- godišnja nagrada

Članak 9.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavlja trajno dobro od značaja za Županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja trajne vrijednosti za Županiju.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku pisanog priznanja i novčanog iznosa od 12 prosječnih neto plaća zaposlenih na području Županije u prethodnoj godini.

Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo.

Članak 10.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka svakom od nagrađenih pripada razmjerni dio novčanog iznosa godišnje nagrade.

Godišnja nagrada dodjeljuje se u obliku pisanog priznanja i novčanog iznosa od četiri prosječne neto plaće zaposlenih na području Županije u prethodnoj godini.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije godišnje nagrade.

ZAHVALE I PRIZNANJA

Članak 11.

Zahvale se dodjeljuju domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za donacije, humanitarne ili slične aktivnosti, te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije.

Priznanje se dodjeljuje domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u radu pojedine oblasti, za postignuća u radu te za doprinos promidžbi Županije.

Zahvale i priznanja su u pisanom obliku, bez novčanog iznosa, a za njihov izgled i izradu zadužen je Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva.

Dodjela zahvala i priznanja uredit će se posebnom odlukom koji donosi Županijsko poglavarstvo.

POSTUPAK DODJELE NAGRADA

Članak 12.

Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje na svečanoj sjednici povodom Dana Županije.

Odluka o dodjeli nagrada objavljuje se u službenom glasilu Županije.

Članak 13.

Nagrade dodjeljuje Skupština na prijedlog Odbora.

Pravo predlaganja dodjele nagrada imaju: članovi Skupštine, članovi stalnih radnih tijela Skupštine, Županijsko poglavarstvo, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Županije, udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelj).

Članak 14.

Postupak za dodjelu nagrada pokreće se objavom javnog poziva Odbora u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge kandidata za dodjelu nagrada Županije.

Rok za dostavu prijedloga ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana od dana objave javnog poziva.

Javni poziv se objavljuje najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Članak 15.

Prijedlog za dodjelu nagrada (u daljnjem tekstu: prijedlog) obvezno sadrži:

- ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

- prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

- ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: predloženik)

- životopis predloženika

- naziv nagrade i područje za koje se predlaže

- pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrada s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Članak 16.

Prijedlog se dostavlja Odboru u roku određenom u javnom pozivu.

Odbor utvrđuje prijedlog većinom glasova svih članova i jedini je predlagatelj prema Skupštini.

U postupku utvrđivanja prijedloga Odbor može tražiti dodatne podatke o predloženicima od ovlaštenih predlagatelja.

Odbor može predložiti Skupštini da se nagrada i ne dodijeli. Odbor mora takav stav obrazložiti.

Članak 17.

Nagrada se može dodijeliti i posmrtno.

Nagrada koje se dodjeljuje posmrtno kao i ona koja nije uručena nagrađenom za života, predaje se članovima njegove uže obitelji.

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA

Članak 18.

Kriteriji za dodjelu nagrada su:

a) za fizičke osobe

- da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dale trajan doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedine oblasti odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi Županije i Republike Hrvatske,

- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka,

b) za pravne osobe

- da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli povelja i nagrada (»Službene novine« broj 12/95).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/68

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-3

Rijeka, 27. studenoga 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=00001&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr