SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
31

33.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99 i 61/ 00), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo Poglavlje 2.2. alineja 5. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/02, 2/03, 16/03 i 21/ 03) Odluke o Prostornom planu Općine Rijeka (pročišćeni tekst) članak 62. (»Službene novine« PGŽ broj 19/95), te odredbe članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 27. sjednici održanoj 9. listopada 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela
radne zone RZ-7, Zona Gramat i Panon

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone RZ-7, Zona Gramat i Panon (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Mijenja se naziv osnovnog plana »Detaljni plan uređenja zone RZ-7, Zona Gramat i Panon« i glasi »Detaljni plan uređenja dijela radne zone RZ-7, Zona Gramat i Panon«

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1.do 4. i ne mijenja se.

Članak 3.

Izmjena i dopuna Plana iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od osnovnog Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, te ove izmjene i dopune koja sadrži kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

II. Odredbe za provođenje

B. GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4. UVJETI GRADNJE

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 5.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članak 6.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/27

Ur. broj: 2170-09-03-01-6

Viškovo, 9. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

Izmjena i dopuna plana   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51216&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr