SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD RAB
25

24.

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/ 02), Izvješća o stanju u prostoru i odredbe članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2003. donijelo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru

1. PRISTUPANJE IZRADI POJEDINIH PLANSKIH DOKUMENATA

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem odluke Poglavarstva uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera.

Budući da je prijedlogom novog Prostornog plana uređenja predviđena izrada 41 UPU-a i niza detaljnih planova uređenja u ovom programu mjera navest će se svi planovi čijoj izradi se može pristupiti u sljedećem razdoblju, ali se ujedno i određuju prioriteti izrade planova koji bi se prvenstveno odnosili na radne zone te obalna naselja.

2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA

2.1. Novi Prostorni plan uređenja Grada Raba

Kao što je i navedeno u Izvješću o stanju prostora na području Grada Raba, novi prostorni plan uređenja Grada Raba nalazi se u fazi ishođenja suglasnosti nadležnog županijskog ureda, koji svoju suglasnost daje na temelju mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci.

Nakon toga prikupit će se suglasnosti ministarstava poljoprivrede, kulture, obrane i unutrašnjih poslova te se plan može staviti u proceduru donošenja.

2.2. Urbanistički planovi uređenja

Urbanistički planovi uređenja donijet će se za sljedeća područja:

- zone naselja:

. UPU 1 - Banjol, Palit, Rab

. UPU 2 - Banjol

. UPU 3 - Banjol

. UPU 4 - Kampor

. UPU 5 - Banjol

. UPU 6 - Barbat

. UPU 7 - Kampor

. UPU 8 - Supetarska Draga

. UPU 9 - Supetarska Draga

. UPU 10 - Lopar

. UPU 11 - Supetarska Draga

. UPU 12 - Supetarska Draga

. UPU 13 - Kampor

- zone ugostiteljsko-turističke namjene:

. UPU 14 - Barbat

. UPU 15 - Palit

. UPU 16 - Kamenjak - Mundanije

. UPU 17 - Suha Punta - Kampor

. UPU 18 - Šurline - Kampor

. UPU 19 - uv. Miral - S. Draga

. UPU 20 - poluotok Gonar - S. Draga

. UPU 21 - Livačina - Lopar

. UPU 22 - uv. Crikvena Dražica do rta Zidine - Lopar

. UPU 23 - zona na Golom otoku

. UPU 24 - zona na Golom otoku

. UPU 25 - zona na otoku Sv. Grgur

. UPU 26 - uvaka Padova III

. UPU 27 - Rajska plaža

. UPU 28 - Kampor

. UPU 29 - Sv. Eufemija

. UPU 30 - San Marino - Lopar

- zonu sportsko-rekreacijske namjene:

. UPU 31 - tenis centar u Loparu

. UPU 32 - centar za vodene sportove u Banjolu

. UPU 33 - centar za vodene sportove u Solinama - Palit

. UPU 34 - centar za vodene sportove Halović - Kampor

. UPU 35 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu

. UPU 36 - sportsko-rekreacijski centar u Palitu

. UPU 37 - sportsko-rekreacijski centar u Kamporu

. UPU 38 - sportsko-rekreacijski centar Melak - Lopar

- zone gospodarske namjene:

. UPU 39 - Barbat

. UPU 40 - Lopar

Za površinu za iskorištavanje mineralnih sirovina (građevno-tehnički kamen) E3 na Sorinju izradit će se UPU. Površina je određena na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena prostora« i br. 3. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora« u MJ 1:25000.

2.3. Detaljni planovi uređenja

Detaljni planovi uređenja donijet će se za prostore i građevine utvrđene Prostornim planom uređenja Grada Raba.

Detaljni plan uređenja za područje Matovice obuhvaća sljedeće parcele: 1740/39, 1740/11, 1740/7, 1740/10, 1740/27, 1740/8, 1740/15, 1740/9, 1740/14, 1740/12, 1740/13, 1740/6, 1740/17, 1740/1, 1740/30, 1740/33, 1740/34, 1740/35, 1740/ 36, 1740/32, 1739/45 i 1739/60 sve k.o. Kampor.

Za područje javne i društvene namjene izradit će se DPU 1 Barbat (D1).

Za područja groblja izradit će se detaljni planovi uređenja te je njihov obuhvat određen markicama u kartama »Građevinska područja u mj 1:5000«.

Za površine za uzgajališta uz otok Dolin H1 I uz uv. Mag H2 izradit će se također Detaljni planovi uređenja te je njihov obuhvat određen markicama na kartama »Građevinska područja u mj 1:5000«.

Za postojeću građevinu (restoran) na Frkanju će se izraditi Detaljni plan uređenja te će se ona tretirati kao građevina izvan građevinskog područja.

Za uređenje plaža koje su izvan obuhvata UPU-a izradit će se Detaljni planovi uređenja.

Detaljni plan uređnja izradit će se za lučko područje u Loparu za dio koji obuhvaća proširenje postojećeg pristaništa.

Za izgradnju benzinske pumpe u Loparu također će se napraviti detaljni plan uređenja.

Za podrućje Artić u Loparu napravit će se Detaljni plan uređenja.

Također za sve pojedinačne građevine za koje je to propisano odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Raba napraviti će se Detaljni planovi uređenja.

Ukoliko je Prostornim planom uređenja Grada Raba propisana obveza izrade DPU, a koji nisu obuhvaćeni točkom 2.3. ovog Programa mjera dozvoljava se njihova izrada, a sve na temelju zaključka Poglavarstva Grada Raba.

3. IZRADA IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju može se pristupiti izradi izmjena i dopuna sljedećih planova:

3.1. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Rab (»Službene novine« broj 14/96 i 24/96) odnosno Novog prostornog plana uređenja Grada Raba

3.2. Provedbeni urbanistički plan lučice Turističkog naselja San Marino u Loparu (»Službene novine« broj 24/86)

3.3. Izmjene i dopune nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab (»Službene novine« broj 41/89, 22/97, 15/98) odnosno Izmjene i dopune PUP-a Centra Palit.

3.4. Provedbeni urbanistički plan Turističkog naselja Suha Punta (»Službene novine« broj 15/87, 2/89, 2/91, 22/97)

3.5. Provedbeni urbanistički plan grada Raba (»Službene novine« broj 7/89, 2/91, 22/97)

3.6. Provedbeni urbanistički plan zone trajektnog pristaništa Mišnjak (»Službene novine« broj 40/88, 22/97)

3.7. Druga izmjena i dopuna provedbenih urbanističkih planova na području Palit i Rab (»Službene novine« broj 6/94, 22/97)

3.8. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (»Službene novine« broj 21/02)

4. IZMJENE I DOPUNE ČIJA JE IZRADA ZAPOČETA

4.1. II. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba

Planom je obuhvaćena k.č. 6 k.o. Rab-Mundanije te se mijenja površina za razvijanje tlocrta objekta i katnost građevine budući da se građevina nalazi na vrhu erodirane stijene te prijeti urušavanjem.

4.2. III. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba

Planom se mijenja obuhvat PUP-a grada Raba tako da se dio koji se preklapa s PUP-om Centar Palit izbacuje iz obuhvata PUP-a grada Raba.

4.3. III. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab

Planom se mijenja markica na kojoj će se raditi sportska dvorana zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ujedno se po uputi Urbanističke inspekcije KLASA: 362-01/03-02/77, UR. BROJ: 531-07/1-3-03-3 od 27. svibnja 2003. g. izmijeniti naziv plana umjesto »Izmjena i dopuna nekih planova na području naselja Palit i Rab« bit će »Provedbeni urbanistički plan Centar-Palit«.

4.4. IV. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab

Planom je obuhvaćena izmjena granice između k.č. 266/3 i 266/1 k.o. Rab-Mundanije.

4.5. IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba, investitori su Ribarić Andrea i Ribarić Lorena. Izmjena obuhvaća zgradu na k.č.zgr. 369 k.o. Rab-Mundanije. Nakon što se donese III. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba te III. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab izmijenit će se naziv u IV. izmjena i dopuna PUP-a Centar Palit.

Izmjeni i dopuni navedenih planova pristupit će se kada se za to ukaže potreba, a sve po odluci poglavarstva Grada Raba. Inicijativa za izradu izmjena i dopuna postojećih planova podnosi se Poglavarstvu Grada Raba.

5. STRUČNE PODLOGE

Izrada stručnih podloga za izradu novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih planova, obuhvatit će izradu novih ili reambulaciju postojećih geodetskih podloga, te njihovu ovjeru od strane naležne ustanove, kako bi se osigurala valjanost planskih podloga. Točni obuhvat i opseg izrade podloga dogovoriti će se u suradnji s nadležnom ustanovom za katastar i geodetske poslove. U sklopu navedenoga izvesti će se i snimanje pomorskog dobra.

Nadalje, prostorno-planska dokumentacija mora biti izrađena na temelju sveobuhvatnih studija posebno Studije dugoročnog razvoja Grada Raba. Također je potrebno izraditi studiju zaštite onih prostora koji su od posebnog značaja za područje Grada Raba.

6. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Sadržaj prostornih planova određen je u potpunosti Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova objavljenom u »Narodnim novinama« broj 106 od 7.8.1998. godine.

Ovim Pravilnikom stavljen je izvan snage Pravilnik o načinu izrade i sadržaju prostornih planova, te o geodetskim podlogama za izradu prostornih planova (»Narodne novine« broj 3/87 i 28/87), osim za izradu izmjena i dopuna prostornih planova, koji su doneseni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i za prostorne planove u izradi, čiji nacrt prijedloga je dostavljen poglavarstvu radi utvrđivanja prijedloga za javnu raspravu do stupanja na snagu ovog Pravilnika, kao i za izradu izmjena i dopuna tih prostornih planova.

U elaboratu plana obavezno se navodi:

- naziv plana i područja

- naziv i sjedište nositelja izrade plana

- datum i broj izrade plana

- popis koordinatora plana i članova autorske i stručne grupe koja je izradila plan

- suradnička tijela, institucije i drugi koji su sudjelovali u pripremi izrade plana

- izvore podataka i korištenje literature

7. NAČIN USVAJANJA PROSTORNIH PLANOVA

Nakon dovršenja prijedloga dokumenta prostornog uređenja, nositelj izrade s izrađivačem upriličuje stručnu raspravu unutar odgovarajućih stručnih službi Grada kako bi se ocijenio prijedlog dokumenta i njegova prikladnost za stavljanje na javnu raspravu.

Nakon objave javne rasprave organizirat će se javni uvid na osnovi zaključka Gradskog Poglavarstva. Zaključkom se utvrđuje koliko će javni uvid trajati te gdje će plan biti izložen. U prostoriji gdje će plan biti izložen mora biti knjiga za upis primjedbi i prijedloga.

Obavijest o početku javne rasprave daje se putem javnog priopćavanja u dnevnom tisku i/ili u drugim sredstvima javnog priopćavanja. Nakon javnog uvida stručni izrađivač plana obradit će sve pristigle primjedbe i prijedloge te će o tome sastaviti Izvješće o javnoj raspravi.

Ovim Programom određuje se postupak vođenja javne rasprave za sve prostorne planove koje donosi jedinica lokalne samouprave.

Trajanje javnog uvida za sve prostorne planove koje donose jedinice lokalne samouprave iznosi 30 dana dok za izmjene i dopune iznosi najmanje 15 dana, a najviše 30 dana.

Po potrebi nositelj izrade sa stručnim izrađivačem organizira jedno ili više javnih izlaganja radi obrazloženja bitnih rješenja, smjernica i mjera, odnosno razloga za stavljanje izvan snage prostornog plana.

Prijedlog prostornog plana i izvješće o javnoj raspravi razmatra Poglavarstvo i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana.

Prije upućivanja predstavničkom tijelu na donošenje, Poglavarstvo pribavlja suglasnost na konačni prijedlog prostornog plana, kada je to propisano Zakonom.

8. TUMAČENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Tumačenje dokumenata prostornog uređenja daje Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe.

9. IZMJENA PROGRAMA MJERA

Izmjene i dopune ovog Programa donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

10. ČUVANJE PROGRAMA MJERA

Program mjera čuva se u arhivi ureda Poglavarstva Grada Raba te u dokumentaciji prostora Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba.

11. OBJAVA

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 011-03/3-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-30

Rab, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51280&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr