SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD RAB
25

23.

Na osnovi članka 57. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i točke 3.5. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00) te odredbe članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a na temelju suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja KLASA: 350-02/03-04/35, UR. BROJ: 531-09-03-02/BV od 17. rujna 2003. g., Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju III. izmjene i dopune
Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba

Članak 1.

Donosi se III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (u nastavku teksta: Plan) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/89, 2/91, 22/97 i 21/02).

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. OBRAZLOŽENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B GRAFIČKI DIO:

1. GRANICA OBUHVATA PLANA 1: 1000

Članak 3.

Mijenja se granica obuhvata Provedbenog urbanističkog plana grada Raba. Prostor koji se izuzima iz obuhvata plana i nova granica obuhvata plana određeni su u kartografskom prikazu br. 1 »GRANICA OBUHVATA PLANA«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjeren je pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 5.

Dva izvornika Plana čuvaju se u pismohrani Grada Raba, te dva u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-26

Rab, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51280&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr