SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD RAB
25

22.

Na osnovi članka 57. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i točke 3.5. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00) te odredbe članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a na temelju suglasnosti KLASA: 350-02/03-04/021, UR. BROJ: 531-09- 03-04AMT od 10. rujna 2003. Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju II. izmjene i dopune Provedbenog
urbanističkog plana Grada Raba

Članak 1.

Donosi se II. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (u nastavku teksta: Plan) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/89, 2/91, 22/97 i 21/02).

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I.OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

II.OCJENA MOGUĆNOSTI UREĐENJA PROSTORA

III.PLANIRANO UREĐENJE PROSTORA

IV.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B GRAFIČKI DIO:

1.IZVOD IZ PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA RABA
- NAMJENA POVRŠINA S GRANICOM
IZMJENE I DOPUNE 1: 1000

2.OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE
PROVEDBENOG URBANISTIČKOG
PLANA GRADA RABA 1: 1000

3.URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI I. 1: 1000

1. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI

Članak 3.

Veličina i oblik građevne čestice određeni su u kartografskom prikazu br. 3 »Urbanističko-tehnički uvjeti I«, granicama k.č. br. 6, K.o. Rab-Mundanije. Površina građevne čestice je cca 141 m2.

Površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine definirana je tlocrtom postojeće građevine i površinom unutar koje se može razviti tlocrt rekonstrukcije.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) je kig = 0,77 (cca 108 m2).

Dopušta se nadogradnja potkrovlja nad postojećom građevinom, najviše za 0,6 m iznad postojeće visine građevine (cca 7,2 m mjereno od postojeće kote poda prizemlja do ruba krovnog vijenca).

Dopušteni broj etaža je za postojeću građevinu P+1+M, a za dogradnju P+1.

Građevina je namijenjena stanovanju. Uz osnovnu namjenu mogu se uređivati i pomoćni prostori.

Građevni pravac planirane dogradnje prema javnoj prometnoj površini definira se na regulacijskom pravcu - jugoistočnoj granici građevne čestice.

Priključivanje na javni put: zadržava se postojeći priključak.

Priključivanje na komunalnu infrastrukturu: zadržavaju se postojeći priključci.

Članak 4.

Posebni konzervatorski uvjeti:

- Prilikom rekonstrukcije zaštititi grb iznad ulaza, te uklanjanjem žbuke istražiti jugozapadno pročelje.

- Otvore na pročeljima izvoditi dimenzija 80/120 cm s okvirima od punog kamena obrađenog štokanjem.

- Vanjsku stolariju izvesti od punog drva, a zaštitu od sunca riješiti drvenim griljama.

- Kod nadogradnje postojeće građevine zadržati postojeći nagib dvostrešnog krova. Novootvoreni potkrovni prozori moraju biti u vertikalnoj osi s postojećim otvorima u nižim etažama i uokvireni kamenim ertama.

- Dogradnja do ruba parcele sa sjeveroistočne strane mora biti pokrivena zasebnim krovom nižim za cca 50 cm od visine vijenca nadograđene postojeće građevine.

- Dograđeno jugoistočno pročelje treba oblikovati kao ulično, obzirom na neposredni javni put (stepenice).

- Pokrov izvesti korištenjem ambijentalne šarene kupe. Dimnjake izvesti prema tradicionalnom predlošku, te finalno ožbukati u istom tonu i materijalu kao i pročelja.

- Pročelja izvesti glatkom zaribanom žbukom.

- Potporni zid u sjeveroistočnom dijelu građevne čestice izvesti oblogom od »priklesanog« kamena, po postojećem predlošku.

- Na projektnu dokumentaciju za ishođenje građevne dozvole ishoditi suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci.

2. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjeren je pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 6.

Dva izvornika Plana čuvaju se u pismohrani Grada Raba, te dva u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-27

Rab, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51280&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr