SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD RAB
25

21.

Na osnovi članka 57. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i točke 3.5. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00) te odredbe članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a na temelju suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja KLASA: 350-02/03-04/36, UR. BROJ: 531-09-03/BV od

17. rujna 2003.g., Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju III. izmjene i dopune Provedbenog
urbanističkog plana Centar-Palit

Članak 1.

Donosi se III. Izmjena i dopuna provedbenog urbanističkog plana Centar-Palit (u nastavku teksta: Plan).

Osnovni plan naziva Izmjene i dopune nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab mijenja naziv u Provedbeni urbanistički plan Centar-Palit (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 41/89, 6/94 i 22/97).

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

UVOD

I. OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

II. OCJENA MOGUĆNOSTI UREĐENJA PROSTORA

III. PLANIRANO UREĐENJE PROSTORA

1. Organizacija i oblikovanje prostora

2. Program uređenja prostora

3. Detaljna namjena površina

4. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

5. Prometna i komunalna infrastruktura

6. Urbanističko-tehnički uvjeti

IV. Odredbe za provođenje

1. Detaljna namjena površina

2. Urbanističko-tehnički uvjeti sportske dvorane

B. GRAFIČKI DIO:

1. IZVOD IZ II. IZMJENE I DOPUNE PUP-a »MALI PALIT« i dijelova PUP-a HOTELA »IMPERIAL«, PUP-a GRADA RABA, PUP-a NASELJA PALIT i PUP-a DIJELA NASELJA PALIT

- NAMJENA POVRŠINA S GRANICOM
IZMJENE I DOPUNE 1: 1000

2. OBUHVAT III. IZMJENE I DOPUNE
PLANA 1: 1000

3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1: 1000

4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1: 1000

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Članak 3.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br. 3 »Detaljna namjena površina«.

Članak 4.

Namjena površina u obuhvatu Plana određuje se za izgradnju sportske dvorane, uređenje pješačkih površina i zelenila te izgradnju komunalne infrastrukture.

Članak 5.

U obuhvatu plana definiraju se sljedeće namjene površina:

1. Sportsko-rekreacijska namjena - školska sportska dvorana (R1),

2. Parkiralište (P1)

3. Javne zelene površine (Z1)

4. Trafostanica

Školska sportska dvorana (R1) obuhvaća građevnu česticu br. 1 namijenjenu izgradnji sportske dvorane dimenzija borilišta 27/45 m, gledališta do 500 mjesta i pratećih sadržaja za korisnike, gledatelje, osoblje i tehničke servise, kao što su: predprostor s garderobom, bar-šankom i sanitarijama gledalaca, prostorije za sportaše i spremište sprava, trim kabinet, prostorije tehničke službe, uprave, osoblja i trenera, i sl.

Dvorana je primarno u funkciji školske sportske dvorane, a može se koristiti i za potrebe sportskih društava, rekreaciju građana i turista, takmičenja i za održavanje kulturno-zabavnih i sl. manifestacija.

U sklopu neizgrađenih dijelova građevne čestice uređuju se pješačke površine i pristupi, kolno-pješačka površina - gospodarsko dvorište i uređene zelene površine.

Parkiralište (P1) obuhvaća građevnu česticu br. 2 namijenjenu uređenju manjeg parkirališta kapaciteta min. 9 parkirnih mjesta. Dio građevne čestice koji nije u funkciji parkirne površine uređuje se kao zelena površina.

Javne zelene površine obuhvaćaju površinu između građevne čestice sportske dvorane i pristupne ceste hotelu »Imperial« koja se uređuje sadnjom zimzelenih i listopadnih stablašica, grmolikog raslinja i trajnica i uređenjem travnih površina, koristeći pretežito autohtone vrste.

Trafostanica obuhvaća građevnu česticu površine cca 35 m2, namijenjenu izgradnji planirane trafostanice.

2. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI IZGRADNJE SPORTSKE DVORANE

Članak 6.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju sportske dvorane su prikazani na grafičkom prilogu br. 4. »Urbanističko- tehnički uvjeti«.

Građevna čestica sportske dvorane je građevna čestica br. 1. Veličina i oblik građevne čestice određeni su u kartografskom prikazu br. 4 »Urbanističko-tehnički uvjeti«. Površina građevne čestice iznosi 2555 m2.

Dozvoljava se, sukladno zemljišno-knjižnom stanju, manje usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice kada to ne remeti provedbu Plana.

Granica gradivog dijela čestice određena je u grafičkom prilogu br. 4. »Urbanističko-tehnički uvjeti« posebno za gabarit dvorane, a posebno za prateće namjene - anekse dvorane.

Određuje se najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti kig = 0,81 odnosno 2075 m2 tlocrtne izgrađene površine, i najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti kis = 0,96 odnosno 2450 m2 brutto izgrađene površine. Najmanja izgrađenost određena je osnovnim gabaritom dvorane - borilišta (27/45 m).

Izvan gradivog dijela čestice dozvoljava se uređenje pješačkih i kolno-pješačkih površina, izgradnja potpornih zidova te uređenje zelene površine i sadnja drvoreda uz granicu čestice prema poslovnom centru, postava urbane opreme, vanjske rasvjete i sl.

Obvezni građevni pravac određen je u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«, na udaljenosti 2,5 m od regulacijskog pravca (min. 8,0 m od ruba kolnika).

Broj etaža građevine je za osnovni gabarit dvorane P, i u dijelu gledališta P+1 s pratećim sadržajima ispod gledališta, a za anekse dvorane P i dijelom P+1.

Najveća dopuštena visina građevine iznosi za osnovni gabarit dvorane 11,0 m od najniže točke konačno zaravnatog terena do donjeg ruba vijenca građevine, odnosno 13,0 m do sljemena krova - najviše točke konstrukcije. Najveća dopuštena visina aneksa dvorane iznosi 5,0 m za dijelove s jednom etažom (P) i 8,0 m za dijelove s dvije etaže (P+1), mje

reno od najniže točke konačno zaravnatog terena do donjeg ruba vijenca građevine.

Namjena građevine određena je uvjetima namjene površina.

Nivelacijska kota pješačkih površina u sklopu građevne čestice se usklađuje s nivelacijskim kotama postojećih prometnica i pločnika.

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje:

- Arhitektonsko oblikovanje građevine u obuhvatu plana usklađuje se funkcionalnim, tehnološkim i tipološkim karakteristikama namjene. Dopuštene su sve tehnologije izgradnje, uz zadržavanje funkcionalnih i oblikovnih arhitektonskih kvaliteta.

- Posebno je oblikovanje istočnog i sjevernog pročelja orijentiranih na javne prometne površine i poslovni centar, potrebno uskladiti s postojećim ambijentom, okolnim građevinama i naseljem kao cjelinom.

- Krov dvorane može biti kosi ili ravan, a krovovi nižih dijelova aneksa (P) mogu se urediti kao prohodne terase - pristupi gledalištu.

- Vidljive potporne zidove urediti u kamenu, kaskadnim savladavanjem visinskih razlika.

Uvjeti za izgradnju ograda:

- građevna čestica sportske dvorane ne ograđuje se prema rubnim javnim površinama

- prema potrebi izvode se sigurnosne, zaštitne ograde visine do 1,0 m, likovno oblikovane.

Priključivanje na javni put:

- obuhvaćeni prostor obrubljen je javnim prometnim i pješačkim površinama s kojih se na više lokacija formiraju pješački pristupi dvorani

- servisni kolni priključak definira se u sjeverozapadnom dijelu građevne čestice, posredno povezan na pristupnu cestu hotelu »Imperial« preko pješačke površine.

Priključivanje na elektroopskrbu, telekomunikacijsku mrežu, vodoopskrbu, odvodnju komunalnih i oborinskih otpadnih voda: priključuje se na postojeću javnu mrežu, u skladu s definiranim uvjetima u osnovnom planu.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjeren je pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 8.

Dva izvornika Plana čuvaju se u pismohrani Grada Raba te dva u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-28

Rab, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51280&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr