SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
34

34.

Na temelju članka 7., 38. 137. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« RH broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 6. Poslovnika Gradskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 13/ 02) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, donosi dana 23. rujna 2003. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 1/01 i 10/03) u poglavlju IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI, točka 1. PRAVO NA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA dodaje se:

»1.4. Pravo na podmirenje troškova ogrjeva

Članak 19.a

Pravo na podmirenje troškova ogrjeva podrazumijeva nabavku 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odredi svojom odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu Županija) najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Županija u svom proračunu osigurava sredstva za podmirenje troškova ogrjeva, a može osigurati sredstva u većem opsegu od propisanog Zakonom.

Radi osiguranja sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova ogrjeva Grad Novi Vinodolski podnosi zahtjev Županiji najkasnije do prosinca tekuće godine.

Pravo na podmirenje troškova ogrjeva odobrava se jednom godišnje.«

Članak 2.

U članku 35. dosadašnji stavak 2. mijenja se i glasi:

»Grad Novi Vinodolski pokrenut će postupak po službenoj dužnosti kad utvrdi ili sazna da je s obzirom na postojeće činjenično stanje radi zaštite stranke potrebno pokrenuti postupak radi priznavanja prava.«

Dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnosi se Upravnom odjelu za protokol, upravu i samoupravu (u daljnjem tekstu Odjel).«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.«

Članak 3.

U članku 36. stavak 2. riječi »Socijalno vijeće« zamjenjuju se s riječi »Odjel«.

Članak 4.

U članku 37. stavak 2. riječi »Socijalno vijeće« zamjenjuju se s riječi »Odjel«.

Članak 5.

U članku 38. mijenja se stavak 2. koji glasi:

»O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ove Odluke u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel.«

Članak 6.

U članku 39. stavak 2. brišu se riječi »Socijalnom vijeću«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.«

Članak 7.

U članku 40. briše se stavak 2.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/03-01/27

Ur. broj: 2107/02-03-03-3

Novi Vinodolski, 23. rujna 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr