SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
OPĆINA VRBNIK
22

24.

Na temelju članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 28. sjednici održanoj 11. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Vrbnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

. obavezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta,

. ograničenje ili potpuna zabrana sječe vinograda, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

. ograničavanje iskorištavanje pašnjaka propisivanjem broja ovaca, te vremena i načina ispaše,

. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih poljoprivrednih površina na strmim zamljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta osim u slučajevima prenamjene poljoprivrednog zemljišta

. određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,

. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.

Članak 3.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrenog zemljišta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 4.

Mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina:

- održavanje živica i međa

- održavanje poljskih puteva

- uređivanje i održavanje kanala

- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

- sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa

Sud će u postupku uređenja međa pribaviti i uzeti u obzir ovu Odluku.

Članak 5.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati. Živice uz poljske puteve odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta odnosno međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm. U cilju sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela živica se mora obrezivati tako da njena visina ne prelazi 1 m.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela

Članak 6.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljiša koriste se poljski putevi. Održavanje poljskih puteva od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju.

Članak 7.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među

II. ZAŠTITA OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I DRUGOM ZEMLJIŠTU

Članak 8.

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici odnosno korisnici istih dužni su:

- održavati i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice i poljske puteve,

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 01.06. tekuće godine,

- sprečavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem

Članak 9.

Radi sprečavanja požara na šumskom zemljištu, vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su:

- suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa odstraniti, a ostatke nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove ravnomjerno raspoređene po cijeloj površini,

- održavati i čistiti poljske i šumske putove najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz vatrogasnih vozila,

- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i uredno ih održavati, a ukoliko to nije učinjeno, omogućiti Hrvatskim šumama da one to učine na svoj trošak uz prethodno pribavljenu suglasnost vlasnika i korisnika šuma, te Općine Vrbnik.

Članak 10.

Radi sprečavanja požara na drugim površinama vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su:

- sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta,

- uredno održavati živice,

- ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon čišćenja istih površina, na način propisan od Općine Vrbnik, a za državne šume pravilnikom Hrvatskih šuma.

Članak 11.

Biljne ostatke zabranjeno je u periodu od 01.06. do 31.10. tekuće godine spaljivati na otvorenom.

Članak 12.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenosti i obrastanje zemljišta višegodišnjim raslinjem i to kemijskim i mehaničkim sredstvima.

Članak 13.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivredenog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spiječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 14.

Vlasnici i posjednici, odnosni korisnici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne čestice te time onemogućiti ili otežavati poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su obrađivati i uređivati živice na svom zemljištu, na način da spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Članak 15.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su:

. provoditi postupke za sprečavanje širenja biljnih štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, a posebice su dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja biljnih štetočina,

. ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta sredstva.

Članak 16.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova životnog okoliša.S tim u vezi potiče se primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao agrotehnička mjera zaštite okoliša i poljoprivrednog zemljišta.

NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara i komunalni redar.

U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke nadležne inspekcije iz st. 1. Ovog članka mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje određenih mjera iz članka 18. i 19. ove Odluke.

KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom globom od 50,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba od 50,00 do 500,00 kn za prekršaj ako:

1. Izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga;

2. Iskorištava pašnjake protivno ovoj Odluci;

3. Preore livadu, pašnjak ili nobrađene površine na strmim zemljištima i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama;

4. Ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog zemljišta;

5. Skida humus, odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta;

6. Proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na strmim zemljištima;

7. Ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda;

8. Ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće godine;

9. Ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem;

10. Protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura (preko 5 m) koje zasjenjuju susjedne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama;

11. Ne održava zelene ograde na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i puteve te zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde;

12. Ne održava i ne uređuje zemljišne međe, zelene ograde i poljske puteve tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera;

13. Ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske puteve tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila;

14. Ne održava i ne uređuje zemljišne međe i zelene ograde tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja.

Novčanom globom od 50,00 kn do 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Novčanom globom od 50,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a od 50,00 do 500,00 kn fizička osoba - ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik.

Novčanom globom od 50,00 do 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 17/96).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 940-04/01-03/05

Ur. broj: 2142-07-03-03-1

Vrbnik, 11. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=51516&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr