SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
GRAD CRIKVENICA
21

25.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 23. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 3850/1, iz z.k.ul. 844, k.o. Sv. Jelena u površini od 36 čhv, ne predstavlja u naravi javno dobro već nekretninu koja služi za potrebe Grada Crikvenice.

Članak 2.

Utvrđuje se da k.č. 3850/2, iz z.k.ul. 844, k.o. Sv. Jelena u površini od 24 čhv, ne predstavlja u naravi javno dobro već nekretninu koja služi za potrebe Grada Crikvenice.

Članak 3.

Nekretnine iz članka 1. i 2. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao vlasnik na nekretnine navedene u članku 1. i 2. ove Odluke, upisuje Grad Crikvenica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/03-01/32

Ur. broj: 2107/01-02-03-7

Crikvenica, 28. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=10003&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr