SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
51

52.

Na temelju članka 28. stavak 8. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« broj 108/95, 6/96 i 97/00), zaključka Županijskog poglavarstva sa 47. sjednice održane 12. lipnja 2003. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva primorsko-goranske županije, Županijsko poglavarstvo je na 53. sjednici održanoj 31. srpnja 2003. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Stara Voda -

Članak 1.

Odlukom o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Stara Voda (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjeni) mijenja se Odluka o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Stara Voda, (u daljnjem tekstu: Odluka) donijeta na 27. sjednici Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije održanoj 17. prosinca 1998. g. i objavljena u »Službenim novinama« broj 5/98.

Članak 2.

Mijenja se članak 1. stavak 5. Odluke i glasi:

»Morsku granicu pomorskog dobra za športsku luku Stara Voda, zajedno s točkama 1 i 6, koje se nalaze na morskoj obali, čini poligon točaka od 7 do 9, a sve kako je i označeno u grafičkom prilogu. Koordinate točaka na moru iskazane su u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:«

TOČKA

Y

X

7

5 461 413,000

5 016 726,000

8

5 461 396,000

5 016 706,000

9

5 461 579,556

5 016 546,000

Članak 3.

Mijenja se članak 1. stavak 7. Odluke i glasi:

»Sukladno članku 13. Uredbe o dodjeli koncesije i načinu određivanja granice za luke posebne namjene (»Narodne novine« broj 108/96) utvrđena je površina za:

- lučko područje - kopneni dio 10.303 m2

- lučko područje - morski dio 16.895 m2


Ukupno 27.198 m2

U članku 1. stavak 8. Odluke riječi »... na snimci stvarnog stanja ...« zamjenjuju se riječima »... na kopiji katastarskog plana (plan u izradi) ...).

Članak 4.

Mijenja se članak 4. Odluke i glasi:

»Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi planiranog investiranja u izgradnju klupskih prostorija, razvitka dosadašnjih djelatnosti, održavanja postojeće obale, vezova i plovila, te sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, Davatelj koncesije produžuje Ovlašteniku koncesije razdoblje koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Stara Voda do 8 godina od isteka Ugovora o koncesiji zaključenog 1. veljače 1999. godine.

Ovlaštenik koncesije obvezan je započeti s planiranim investicijama navedenim u stavku 1. ovog članka najkasnije do 1. veljače 2004. godine.«

Članak 5.

U članku 5. stavak 2., podtočka a) Odluke mijenja se i glasi:

»a) stalni dio u iznosu od 1,00 kn/m2 zauzete površine godišnje (s valutnom klauzulom)«.

Iza stavka 3. članka 5. Odluke dodaje se novi stavak 4. i glasi:

»Godišnja naknada iz stavka 2. ovog članka može se izmijeniti odlukom Davatelja koncesije po isteku četvrte godine trajanja koncesije.«

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 7.

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članaka 6. i 7. stavak 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 7/98) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastar zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.

Članak 8.

Temeljem ove Odluke o izmjeni zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - športsku luku Stara Voda zaključenog 1. veljače 1999. godine, Klasa: 342-21/98-25/10, ur. broj: 2170-01/25- 98-16.

Članak 9.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke o izmjeni ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji, smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Članak 10.

Ova Odluka o izmjeni stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-03/18

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/10

Rijeka, 31. srpnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=00001&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr