SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
OPĆINA MATULJI
9

11.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj33/01) i članka 18. i 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2003. donosi

ODLUKU
o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javna priznanja i počasna priznanja (u daljnjem tekstu: priznanja), uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled priznanja, postupovnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Općine Matulji su:

a) nagrada za životno djelo Općine Matulji,

b) nagrada Općine Matulji.

Počasna priznanja Općine Matulji su:

a) grb Općine Matulji,

b) Povelja počasnog građanina Općine Matulji.

Članak 3.

Godišnje se može istoj pravnoj ili fizičkoj osobi dodijeliti samo jedno priznanje.

Priznanja Općine Matulji ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Općine Matulji za vrijeme trajanja njihova mandata.

II. VRSTE PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN DODJELE

1. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Članak 4.

Nagrada za životno djelo Općine Matulji dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za općinu, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

Članak 5.

Nagrada za životno djelo Općine Matulji dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske, pod uvjetima iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 6.

Svake 4 godine se može dodijeliti samo jedna nagrada za životno djelo.

Članak 7.

Nagradu za životno djelo čini Povelja o nagradi za životno djelo Općine Matulji i novčana nagrada u visini 5 prosječnih isplaćenih plaća u Republici Hrvatskoj u posljednja 3 mjeseca.

2. NAGRADA OPĆINE MATULJI

Članak 8.

Nagrada Općine Matulji dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz područja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu.

Članak 9.

Nagrada Općine Matulji dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi pod uvjetima iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 10.

Nagradu Općine Matulji čini Povelja o nagradi Općine Matulji i novčana nagrada u visini 1 prosječne isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u posljednja 3 mjeseca.

Nagrada Općine Matulji koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba - ako je ostvarenje, odnosno doprinos koji se nagrađuje, rezultat zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob.

Članak 11.

Svake godine može se dodijeliti najviše 3 nagrade Općine Matulji.

Za pojedino područje iz članka 8. ove Odluke mogu se u istoj godini dodijeliti najviše 2 nagrade Općine Matulji.

Nagrada Općine Matulji dodjeljuje se za postignuća iz članka 8. ove Odluke, ostvarena u posljednjih 5 godina koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

3. GRB OPĆINE MATULJI

Članak 12.

Grb Općine Matulji dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Dobitniku grba Općine Matulji uručuje se grb Općine Matulji.

Članak 13.

Svake godine može se dodijeliti u pravilu samo jedan grb Općine Matulji.

4. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE MATULJI

Članak 14.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Članak 15.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti samo jedna Povelja počasnog građanina Općine Matulji.

Članak 16.

Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Općine Matulji uručuje se Povelja.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 23. ove Odluke.

III. IZGLED PRIZNANJA

Članak 17.

Izgled priznanja riješit će se natječajem.

Općinsko poglavarstvo raspisuje natječaj i utvrđuje uvjete istog.

Natječaj provodi Odbor iz članka 24. ove Odluke.

Na temelju pristiglih ponuda, Odbor iz članka 24. ove Odluke utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja i daje prijedlog o izboru natjecatelja za izgled pojedinog priznanja.

Odluku o izboru natjecatelja donosi Općinsko vijeće Općine Matulji.

Članak 18.

Povelja o nagradi za životno djelo sadrži tekst:

- REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MATULJI s grbom Općine Matulji.

- POVELJA O NAGRADI OPĆINE MATULJI ZA ŽIVOTNO DJELO, te naznaka djelatnosti iz članka 4. ove Odluke, za koju se dodjeljuje, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 19.

Povelja nagrade Općine Matulji sadrži tekst:

- REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MATULJI s grbom Općine Matulji.

- POVELJA O NAGRADI OPĆINE MATULJI, oznaka djelatnosti iz članka 8. ove Odluke, za koju se dodjeljuje, te ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 20.

Grb Općine Matulji sadrži tekst:

- GRB OPĆINE MATULJI, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum, te ime i prezime predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 21.

Povelja o imenovanju počasnog građanina Općine Matulji sadrži tekst:

- REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MATULJI s grbom Općine Matulji.

- POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE MATULJI, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE PRIZNANJA

Članak 22.

Postupak dodjele priznanja iz članka 2. ove Odluke započinje javnim pozivom Općinskog poglavarstva u lokalnim sredstvima priopćavanja.

Javni poziv objavljuje se u mjesecu siječnju i ostaje otvoren do kraja veljače.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom, ne uzimaju se u razmatranje.

Javni poziv sadrži uvjete i kriterije za dodjelu određenog priznanja i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

Članak 23.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati:

- najmanje 1/5 vijećnika u Općinskom vijeću,

- radna tijela Općinskog vijeća Općine Matulji,

- Općinsko poglavarstvo Općine Matulji,

- udruge građana,

- grupa od najmanje 10 građana,

- pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Matulji.

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku.

Prijedlog mora sadržavati podatke o podnositelju, o osobi koja se predlaže za priznanje, vrstu priznanja, te iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog kandidata.

Na zahtjev tijela iz članka 24. ove Odluke, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Članak 24.

Odbor za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odbor) u roku određenom od strane Općinskog poglavarstva, izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima (kandidatima).

Članak 25.

Odbor, na temelju prijedloga s obrazloženjima, o svakom pojedinom prijedlogu dostavlja Općinskom vijeću na odlučivanje prijedlog za dodjelu priznanja.

Članak 26.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji, u prigodi Dana Općine Matulji, predsjednik Općinskog vijeća proglašava počasnog građanina i uručuje mu Povelju, te uručuje Povelju o nagradi Općine Matulji za životno djelo i Povelju o nagradi Općine Matulji, kao i grb Općine Matulji.

Ako priznanje nije moglo biti uručeno nagrađenoj osobi na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća, u dogovoru s načelnikom Općine Matulji, upriličit će uručenje priznanja u drugoj svečanoj prigodi.

Ako javno priznanje nije moglo biti uručeno nagrađenoj osobi za života, ili je dodijeljeno posthumno, priznanje će se uručiti zakonskim nasljednicima.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/1

Ur. broj: 2156-04-03-01

Matulji, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr