SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
16

16.

Na temelju odredbi članka 9. stavak 7. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93, 117/93, 5/97 i 128/99) članka 17. stavak 5. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95) i članka 34. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93, 2/94 i 7/95), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 30. redovitoj sjednici održanoj 12. travnja 2001. donijelo je

ODLUKU
o mjerilima i postupku za odobrenje uporabe grba
i zastave Općine Vinodolske

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju:

a) Mjerila za odobravanje uporabe grba i zastave Općine Vinodolske (u nastavku teksta: grba i zastave),

b) način podnošenja i obvezni sadržaj zahtjeva za uporabu grba i zastave,

c) postupak u slučaju uporabe grba i zastave bez ili protivno odobrenju,

d) razne odredbe

II. MJERILA ZA ODOBRAVANJE UPORABE GRBA I ZASTAVE

Članak 2.

Odobrenje za uporabu grba i zastave daje Općinsko poglavarstvo, a moće ga dati samo pravnoj osobi ako ocijeni da takav način uporabe grba i zastave promiče interese Općine Vinodolske (u nastavku teksta: Općina).

Članak 3.

Grb i zastava u smislu članka 2. ove Odluke, mogu se upotrebljavati na način da je:

a) stalno ili povremeno ističu na poslovnim ili drugim objektima pravne osobe,

b) otiskuju na odgovarajuća priznanja, svjedodžbe i slično,

c) ugrađuju na odgovarajuće proizvode.

Članak 4.

Pri ocjeni, da li se odgovarajućim načinom uporabe grba i zastave promiču interesi Općine u smislu članka 2. ove Odluke, Općinsko Poglavarstvo polazit će od odgovarajućih kriterija, odnosno mjerila tj. procijeniti da li odnosna uporaba grba i zastave značajno:

a) pridonosi širenju općih spoznaja o Općini,

b) pobuđuje opću zainteresiranost za Općinu, njenu povijest i kulturu,

c) potiče dolazak i boravak u Općini,

d) potiče gospodarske aktivnosti-ulaganja u gospodarstvo Općine ili zainteresiranost za proizvode i usluge gospodarskih subjekata u Općini,

e) na drugi način pozivitno utječe na interese Općine, odnosno promiče njene interese.

Članak 5.

Pri odlučivanju u smislu članka 4. ove Odluke, Općinsko Poglavarstvo će uvijek posebno voditi računa o tome je li odnosni način uporabe grba i zastave prikladan, a s obzirom na specifičnost tih simbola, te o tome da bi njihova prekomjerna i neprekidna uporaba objektivno mogla narušiti dignitet tih simobla, odnosno interese Općine, bez obzira na eventualne i neke pozitivne učinke, u smislu čl. 4. ove Odluke.

III. NAČIN PODNOŠENJA I OBVEZNI SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE UPORABE GRBA I ZASTAVE

Članak 6.

Zahtjev za odobrenje uporabe grba i zastave podnosi se Općinskom poglavarstvu u pisanom obliku, uz odgovarajuće obrazloženje.

U obrazloženju iz stavka 1. ovog članka mora se posebno obrazložiti kako se smatra da će odnosni način uporabe grba i zastave promicati interese Općine.

Uz zahtjev se mora priložiti dokaz o registraciji kao pravne osobe (trgovač. društva, ustanove, udruge i sl.).

Ako se grb i zastava namjeravaju upotrebljavati u smislu članka 3. točke b i c ove Odluke, Zahtjevu se mora priložiti odgovarajući grafički prilog-prikaz načina uporabe grba i zastave.

IV. POSTUPAK U SLUČAJU UPORABE GRBA I ZASTAVE BEZ ILI PROTIVNO ODOBRENJU

Članak 7.

Za slučaj da neka osoba koristi grb i zastavu bez ili protivno odobrenju Općinskog poglavarstva, Općinsko poglavarstvo zatražit će da se prestane s takvim načinom uporabe grba i zastave, ako je takovom uporabom grba i zastave Općini nanijeta šteta, poduzet će i odgovarajuće mjere radi naknade štete.

Ako pravna osoba iz stavka 1. ovog članka i nakon upozorenja nastavi upotrebljavati grb i zastavu bez, odnosno protiv odobrenja, pokrenut će se odgovarajući sudski postupak, radi zabrane uporabe grba i zastave a eventualno i radi naknade štete.

Članak 8.

Pored mjera u smislu članka 7. ove Odluke protiv fizičke i pravne osobe, te odgovorne osobe u pravnoj osobi, pokrenut će se i odgovarajući prekršajni postupak.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Za slučaj korištenja grba i zastave, bez odobrenja ili protivno odobrenju u smislu odgovarajućih odredbi ove Odluke, kaznit će se:

a) fizička osoba - novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna,

b) pravna osoba - novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna,

c) odgovorna osoba u pravnoj osobi - novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 10.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/01-04-030

Ur. broj: 2107-03/01-4-30-06

Bribir, 12. travnja 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Božo Brozović, dipl. oecc., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr