SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD BAKAR
13

16.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 35/02) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 28. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine, donosi

DVOGODIŠNJI PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru na području
Grada Bakra

I. UVOD

Dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera) izrađen je na temelju Izvješća o stanju u prostoru.

Programom mjera utvrđuje se:

- gospodarski i društveni razvoj kroz izradu i dopunu planske dokumentacije,

- zaštita prostora,

- upravljanje prostorom,

- ostale potrebne mjere za provedbu dokumenata prostornog uređenja,

- stručne podloge i studije (konzervatori, promet, energetika, vodoopskrba i ostalo)

- potrebu i razinu uređenja zemljišta, izvore i rokove za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sukladno članku 13. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 35/02) dokumenti prostornog uređenja čija je izrada predviđena ovim Programom mjera su:

1. Prostorni plan uređenja grada

Prostorni plan uređenja grada utvrđuje uvjete za uređenje gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode. Sadrži osnove razvitka prostora, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete korištenja, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje grada.

2. Urbanistički plan uređenja

Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, odnosno dio naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora. Sadrži način i oblike korištenja i uređenja javnih i drugih prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže te drugih elemenata ovisno o području obuhvata. Urbanističkim planom može se utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja za uža područja unutar obuhvata plana.

Urbanistički plan uređenja donosi se za naselja, odnosno dijelove naselja koja su sjedišta gradova, za naselja, odnosno dijelove naselja registrirana kao povijesne urbanističke cjeline te za naselja određena prostornim planom županije, odnosno ovim programom mjera.

3. Detaljni plan uređenja.

Detaljni plan uređenja utvrđuje detaljnu namjenu površina, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjete za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje za koje se plan donosi. Obveza izrade detaljnog plana uređenja s granicama obuhvata utvrđuje se prostornim planom šireg područja, odnosno ovim Programom mjera.

II. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

Izradi prostornih planova predviđenih ovim Programom mjera pristupa se temeljem godišnjeg plana rada Odjela gradske uprave za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju, odnosno pojedinačnih odluka Poglavarstva Grada Bakra.

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju planira se izrada sljedeće prostorno - planske dokumentacije:

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BAKRA - u izradi

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Bakra izrađen od strane »URBANISTIČKOG INSTITUTA HRVATSKE« d.d. Zagreb nakon održanog javnog uvida, dostavljen je nadležnim županijskim službama radi izdavanja suglasnosti o usklađenju plana s postavkama i elementima Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

Prostorni plan grada/općine čija je izrada započela tijekom 2002. godine sukladno Zaključku Županijskog poglavarstva Primorsko -goranske županije Klasa: 022-04/03-03/ 3, Ur.br: 2170-01-92-01-03-5 od 13. veljače 2003. mora biti dovršen i usklađen s Prostornim planom Primorsko-goranske županije do kraja 2003. godine.

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

- građevinska područja naselja:

2.1. Urbanistički plan uređenja Bakar

građevinska područja za izdvojene namjene

2.2. Urbanistički plan uređenja zone Lunga

2.3. Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene (ex Koksara)

2.4. Urbanistički plan uređenja zone luke Goranin

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

- zone poslovne namjene:

3.3. Detaljni plan uređenja Susanićevo

3.4. Detaljni plan uređenja Glavičina - Izopur

III. STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA

Ovim Programom mjera predviđa se stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 8/99) nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Bakra.

Razlozi stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja povijesne jezgre grada Bakra su neusaglašenost Prostornog plana uređenja Grada Bakra kao plana višeg reda sa detaljnim planom uređenja povijesne jezgre grada Bakra kao plana nižeg reda.

Detaljnim planom uređenja povijesne jezgre Grada Bakra određena je namjena za svaku pojedinu građevinsku česticu ili objekt. Tijekom proteklog razdoblja provođenja u primjeni navedenog plana uočeni su pojedini nedostaci koji između ostaloga koče i realizaciju planiranog razvoja komunalne infrastrukture.

Ovim Programom mjera, a sukladno članku «26.b» Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/ 94, 68/98, 61/00 i 35/02) predviđena je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja grada Bakra kao središta jedinice lokalne samouprave čime će se utvrditi osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

IV. ZAŠTITA PROSTORA

Zaštita prostora obuhvaća:

1. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti

- sačuvati izvorne karakteristike prirodnog krajobraza sprečavanjem izgradnje na vizualno eksponiranim dijelovima prostora,

- uvažavati strukturne značajke i očuvati izmjene šumskih površina i livada,

- održavati i pravilno gospodariti postojećim šumskim površinama, ne dozvoliti unošenje alohtonih vrsta.

2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti:

- zaštićeni dio prirode - Nacionalni park Risnjak

Očuvati prirodne karakteristike i ravnotežu šumskih ekosistema i hidroloških prilika u izvornom ili zatečenom obliku i omogućiti korištenje prostora Nacionalnog parka u znanstvene, kulturne, odgojne, obrazovne i turističko-rekreacijske svrhe.

- zaštićeni krajolik - Kukuljanske Ponikve

Dio su prirode predložen za zaštitu u kategoriji zaštićenog krajolika.

3. Mjere zaštite kulturno - povijesnih cjelina

- zaštita naselja - povijesnih graditeljskih cjelina

- zaštita arheološke baštine

- zaštita povijesnih sklopova i građevina

- zaštita etnološke baštine

4. Mjere postupanja s otpadom

- izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada,

- sprečavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

- iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,

- odlaganje otpada na odlagališta,

- saniranje otpadom onečišćenih površina.

5. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

- zaštita tla: šumskog tla, poljoprivrednog tla i tla za planiranje izgradnje

U skladu s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije nalaže se izvršenje detaljnog geotehničkog zoniranja građevinskih područja za urbanističke i detaljne planove uređenja na temelju topografske podloge mjerila 1:500.

- zaštita zraka

Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaštite zraka je smanjivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak. Zbog blizine i utjecaja TE Rijeka i Rafinerije na Urinju potrebna je stalna kontrola - monitornig kakvoće zraka. Mjerna stanica postavljena je na Krasici. Detaljne mjere za zaštitu zraka biti će propisane Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Bakra

- zaštita voda

Mjere zaštita podzemnih voda u izvorištima i zonama sanitarne zaštite određene su Odlukom o sanitarnoj zaštiti vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/94 i 12/94)

- zaštita mora od zagađenja

Mjere za sprečavanje i smanjenje onečišćenja mora su: izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda čime će se spriječiti izravno ispuštanje sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda u more, izrada katastra zagađivača mora, unapređivanje službe zaštite mora i izviđanje radi pojave onečišćenja, u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja i odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu.

- zaštita od prekomjerne buke

Izvršiti snimanja buke na područjima koja su ugrožena prekomjernom bukom. Na osnovi rezultata snimanja i odredbi Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90) donijeti Odluku o zaštiti od buke kojom se regulira dozvoljeni nivo buke, ovisno o namjeni prostora.

6. Mjere posebne zaštite

- sklanjanje ljudi

Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloništa osnovne zaštite i privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama što se utvrđuje Planom zaštite i spašavanja Grada Bakra, kao operativnog plana civilne zaštite koji se izrađuje za trenutno stanje u prostoru i stoga ne može imati utjecaj na prostorno planiranje.

- zaštita od potresa

Protivpotresno projektiranje građevina, kao i građenje, treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima

- zaštita od rušenja

Urbanističkim i detaljnim planovima uređenja prostora za pojedina područja Grada Bakra ( a posebno za izgrađene jezgre naselja koja nisu izgrađena po protivpotresnim propisima gradnje) mora se analizirati otpornost tih jezgri na rušenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od posljedica rušenja objekata

- zaštita od požara

Zaštita od požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjem, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnološkim eksplozijama Grada Bakra

V. STRUČNE PODLOGE

Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99) određena je obveza izrade studije utjecaja na okoliš za zahvate u prostoru koji se određuju Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00). Izradi studije utjecaja na okoliš pristupa se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, odnosno prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno. Lokacije se određuju dokumentima prostornog uređenja, te su dokumenti prostornog uređenja izvori podataka za izradu studije o utjecaju na okoliš. Ako lokacija nije određena ili pobliže određena dokumentima prostornog uređenja, studijom se mora ocijeniti i izbor lokacije zahvata.

Zaštite urbane (Bakar) i ruralne (Praputnjak) strukture naselja koje su registrirane povijesne graditeljske cjeline svrstane u I. stupanj zaštite nalaže izradu detaljne i potpune konzervatorske dokumentacije kao osnovne podloge za sve arhitektonske projekte unutar granice zaštite.

Obzirom na arheološke nalaze na području grada Bakra i u neposrednoj okolici, potrebno je izraditi studiju utjecaja na okoliš radi zaštite postojećih i mogućih novih arheoloških nalaza za sve buduće infrastrukturne koridore, prvenstveno za koridor priobalne dionice autoceste i željezničke pruge.

Etno zona Bakarski prezidi uvjetuje potrebu očuvanja preostalih suhozida na ovom području, s time da je potrebno pristupiti reviziji granice zaštićene zone, prema revalorizaciji koju će provesti nadležno tijelo.

Za etno zonu Praputnjak (zaseoci i napuštena sela u Praputnjaku), zbog izrazito lošeg stanja, potrebna je revizija rješenja o upisu u registar kulturnih dobara, odnosno revizija granica zone zaštite koju će provesti nadležno tijelo.

VI. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje, izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje). Odredbe i troškovi za uređenje građevinskog zemljišta utvrđuju se sa svakim dokumentom prostornog uređenja nižeg reda. Ako postojećim važećim dokumentom prostornog uređenja, troškovi uređenja i realizacije plana nisu određeni, donosi ih Poglavarstvo Gada Bakra, a prema programu pripreme i uređenja građevinskog zemljišta.

Izvršenje Programa mjera, izrada i donošenje prostorno- planske dokumentacije, te rješavanje imovinsko-pravnih poslova i izgradnja komunalnih instalacija biti će financirano iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, proračuna Grada Bakra te drugih izvora (sufinanciranje od strane Županije ili zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba)

VII. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA MJERA

Izmjene i dopune ovog Programa mjera donose se po istom postupku po kojem je donesen i ovaj Program mjera.

VIII. OBJAVA

Ovaj Program mjera stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

Klasa: 363-02/03-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-03-2/ES

Bakar, 4. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51222&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr