SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD BAKAR
13

15.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 35/ 02) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 28. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru na području Grada Bakra

Izvješće o stanju u prostoru Grada Bakra sadrži:

I. Uvod

II. Pokrivenost područja Grada Bakra prostornim planovima

III. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Bakra

IV. Ocjena provedenih mjera iz prethodnog programa i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, zaštitu vrijednosti prostora i okoliša

V. Ostali elementi od važnosti za prostor

I. UVOD

Izvješće o stanju u prostoru polazni je dokument za planiranje prostornog uređenja. Njegova je izrada osnova za izradu Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Programa mjera), kojim se određuju, odnosno planiraju aktivnosti u uređivanju prostora.

Izvješće o stanju u prostoru izrađuje se temeljem postojeće dokumentacije prostora, u kojem se analiziraju radovi tijekom proteklog dvogodišnjeg razdoblja iz prethodnog Pro

grama mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru. U ovom Izvješću iznimno će biti izvršena analiza za proteklo petogodišnje razdoblje budući da je prethodni Dvogodišnji program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru donijet na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. lipnja 1998. godine i objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 14/98 od 10. srpnja 1998. godine. Izmjene i dopune navedenog Dvogodišnjeg programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru donijete su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 3. veljače 2000. godine i objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 2/00 od 11. veljače 2000. godine

Područje Grada Bakra zauzima prostor od 125,67 km2 što je 3,50rostora Primorsko-goranske županije. Prema rezultatima popisa stanovništva od 2001. godine ima 7768 stanovnika što je 2,60opulacije Županije i za 20 stanovnika manje od popisa iz 1991. godine.

Zemljopisni položaj Bakarskog zaljeva i zaleđa odredio je njegov razvitak, pa su tu nastale privredne grane primjerene za spoj morskih i kopnenih putova, kao što su pomorstvo, lučke djelatnosti i trgovina. Dva osnovna razloga zbog kojih je ovaj prostor doživio snažnu industrijalizaciju su izuzetno vrijedno litoralno područje posebnih maritimnih pogodnosti s relativno izgrađenom infrastrukturom i lučkim kapacitetima i znatni neiskorišteni prostorni potencijali.

Na prostoru Bakra bili su smješteni privredni kapaciteti od državnog interesa (koksara i lučki kapaciteti) koji nisu dali očekivane gospodarske efekte.

Danas Grad Bakar ima velike i neiskorištene fizičke potencijale, koji svojim dimenzijama prelaze mogućnost lokalne samouprave. Ti potencijali osnovna su prednost ovog područja, pa će biti nužna objedinjena aktivnost Grada Bakra, Primorsko-goranske županije, zainteresiranih gospodarskih subjekata i planera da se osmisli koncept održivog razvitka ovog područja. On treba objedinjavati gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i socijalnu sigurnost stanovništva.

Iz navedenih razloga prišlo se izradi Prostornog plana uređenja Grada Bakra, te je nakon izrade prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Bakra od strane »URBANISTIČKOG INSTITUTA HRVATSKE« d.d. Zagreb i održanog javnog uvida, konačni prijedlog PPU Grada Bakra prihvaćen na 53. sjednici održanoj dana 25. rujna 2002. i od strane Gradskog Poglavarstva Grada Bakra dostavljen nadležnim županijskim službama radi izdavanja suglasnosti o usklađenju plana s postavkama i elementima Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Po dostavljenim primjedbama Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove na prijedlog Plana od 2. prosinca 2002. godine izvršeno je usklađenje konačnog prijedloga Plana sukladno navedenim primjedbama i takvo početkom travnja 2003. g. ponovno dostavljeno županijskim službama.

PPU Grada Bakra temelji se na Strategiji prostornog uređenja RH, Programu prostornog uređenja RH i Prostornom planu Primorsko-goranske županije.

II. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA BAKRA PROSTORNIM PLANOVIMA

1. U razdoblju od lipnja 1998. godine do izrade Izvješća djelatnost uređenja prostora na području Grada Bakra provođena je temeljem sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

1.1.Prostorni plan uređenja Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 14/00)

1.2. Prostorni plan (bivše) Općine Rijeka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 8/86, 27/88, 12/95, 19/ 95 i 12/98)

1.3.1. Prostorni plan nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« br. 15/86)

1.3.2. Prostorni plan Nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« br. 23/01)

1.4.1. Provedbeno urbanistički plan radne zone R-27 »Škrljevo - Kukuljanovo« (»Službene novine« Primorsko goranske županije br. 5/86)

1.4.2. Izmjene i dopune Provedbeno urbanističkog plana radne zone R-27 »Škrljevo - Kukuljanovo« (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 24/92)

1.4.3.Urbanistički plan uređenja Radne zone R-27 Kukuljanovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 21/01)

1.5. Urbanistički plan uređenja radne zone R-29/I Kukuljanovo (»Službene novine« primorsko-goranske županije br. 5/01)

1.6. Detaljni plan uređenja povijesne jezgre grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 8/99)

1.7. Plan infrastrukturnog pojasa dijela magistralne ceste M-2, autocesta Rijeka - Split (E-65), Dionica Orehovica - Vitoševo (»Službene novine« Primorsko-granske županije br. 27/89, 26/90)

1.8. Plan infrastrukturnog pojasa jadranske autoceste, dionica Vitoševo - Križišće (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/91)

Temeljem članka 57. novele Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) dana 23. travnja 1999. godine prestali su vrijediti svi provedbeni urbanistički planovi na području Grada Bakra koji nisu imali objavljene provedbene mjere, a to su:

1.4.1. Provedbeno urbanistički plan radne zone R-27 »Škrljevo - Kukuljanovo« (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 5/86);

1.4.2. Izmjene i dopune Provedbeno urbanističkog plana radne zone R-27 »Škrljevo - Kukuljanovo« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 24/92);

1.7. Plan infrastrukturnog pojasa dijela magistralne ceste M-2, autocesta Rijeka - Split (E-65), Dionica Orehovica - Vitoševo (»Službene novine« Primorsko-granske županije br. 27/89, 26/90);

1.8. Plan infrastrukturnog pojasa jadranske autoceste, dionica Vitoševo - Križišće (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/91)

Odlukom o donošenju Prostornog plana nacionalnog parka »Risnjak« dana 8. ožujka 2002. godine (»Narodne novine« br. 23/01) prestala je vrijediti Odluka o donošenju prostornog plana nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« 15/86).

U vrijeme izrade ovog Izvješća za područje Grada Bakra ostaju na snazi sljedeći prostorni planovi:

1.1.Prostorni plan uređenja Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 14/00)

1.2. Prostorni plan (bivše) Općine Rijeka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 8/86, 27/88, 12/95, 19/ 95 i 12/98)

1.3 Prostorni plan Nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« br. 23/01)

1.4. Urbanistički plan uređenja Radne zone R-27 Kukuljanovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 21/01)

1.5. Urbanistički plan uređenja radne zone R-29/I Kukuljanovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 5/01)

1.6. Detaljni plan uređenja povijesne jezgre grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 8/99)

III. KONCEPTUALNA OBILJEŽJA PROSTORNOG RAZVITKA GRADA BAKRA

Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Bakra sadržana su u Prostornom planu uređenja Grada Bakra koji je u postupku donošenja, a temelje se na sagledavanju mogućeg razvoja i pravilne procjene raspoloživih resursa područja Grada Bakra i neposrednog okruženja. Područje Grada Bakra u okviru Primorsko-goranske županije je višestruko vrijedno područje jer ima vrlo povoljan zemljopisni položaj, izgrađenu infrastrukturu i izgrađene značajne gospodarske kapacitete, te se nalazi u neposrednoj blizini jakog lučkog, prometnog, industrijskog i urbanog središta Grada Rijeke.

Osnovni ciljevi prostornog uređenja naselja na području Grada Bakra su:

- racionalno korištenje i zaštita prostora,

- utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti posebnost krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

- unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

Opći ciljevi razvoja izvedeni iz postavki Prostornog plana Primorsko-goranske županije i istraživanja koja su prethodila izradi tog plana. Ciljevi su isti za cijelo područje Županije, a to su:

- razvitak i uređenje prostora ostvariti na načelima održivog razvoja,

- podići razinu razvijenosti i povećati životni standard stanovništva,

- pozitivno utjecati na demografska kretanja,

- uspostaviti demografsku i gospodarsku ravnotežu,

- povećati volumen proizvodnje roba i usluga,

- povećati broj radnih mjesta

- postupno ostvarivati uravnoteženu gospodarsku strukturu.

Posebni ciljevi razvoja specifični za Grad Bakar koji ima velike neiskorištene potencijale su:

- bolje iskoristiti postojeće proizvodne i poslovne platoe u industrijskoj zoni, kako bi se poboljšao omjer između izgrađenih površina i stvarnih mogućnosti zone, i na taj način ostvarili bolji rezultati poslovanja korisnika ovog prostora;

- uvođenjem nove tehnologije stvoriti uvjete za povećanje prometa u lučkom bazenu Bakar i proširivanje djelatnosti s novim vrstama sipkog tereta;

- izvršiti prenamjenu prostora bivše koksare isključivo za strogo litoralne sadržaje s neutralnim utjecajem na okoliš,

- poboljšati prometnu infrastrukturu kao i pojedine segmente komunalne infrastrukture (posebno odvodnje),

- prilagođavati strukturu novih radnih zona potrebama domicilnog stanovništva, kako bi se prvenstveno rješavao problem njihovog zapošljavanja,

- u naseljima bakarskog zaleđa stvoriti preduvjete za brži razvoj tradicionalnih gospodarskih grana, ali i novih djelatnosti (proizvodnja zdrave hrane, cvjećarstvo, izletnički i lovni turizam),

- sve gospodarske sadržaje i tehnologiju podrediti zahtjevima očuvanja okoliša, te povijesnih i kulturnih vrijednosti ovog kraja,

- poboljšati razinu kvalitete stanovanja,

- poboljšati uvjete rada i razinu usluga društvenih djelatnosti u svim segmentima,

- trajno čuvati biološku izvornost i raznolikost te ekološku stabilnost, racionalno koristeći prirodna dobra i unapređujući stanje okoliša,

- valorizirati staru gradsku jezgru grada Bakra u funkciju izletničkog turizma i održavanja kulturnih manifestacija,

- prostorno oblikovati i očuvati postojeće urbane i ruralne strukture naselja,

- u cilju zaštite izvorišta vode za piće izgraditi sustav odvodnje Bakra i okolnih naselja

- izgraditi plinsku mrežu.

IV. OCIJENA PROVEDENIH MJERA IZ PRETHODNOG PROGRAMA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM, ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

Dvogodišnjim program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 14/98) i Izmjenama i dopunama Dvogodišnjeg programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/00) predviđena je izrada sljedeće prostorno-planske dokumentacije

1. PROSTORNI PLANOVI

1.1. Prostorni plan Općine Rijeka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 8/86, 27/88, 12/95, 19/95 i 12/ 98)

Do usvajanja i stupanja na snagu Prostornog plana uređenja Grada Bakra za površine na području Grada Bakra koje nisu pokrivene važećom prostorno-planskom dokumentacijom primjenjivati će se Prostorni plan Općine Rijeka

1.2. Prostorni plan područja posebnih obilježja - Bakarski zaljev

Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 14/00) područje Bakarskog zaljeva određeno je kao zaštićeno i posebno područje za koje je propisana obveza izrade prostornog plana posebnih obilježja kojima će se odrediti detaljniji uvjeti razgraničenja prostora, smještaj gospodarskih sadržaja, smještaj društvenih djelatnosti, prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, te mjere zaštite i provedbe.

Sukladno članku 22. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00) Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi županijska skupština, a naručitelj izrade istog je Primorsko-goranska županija

1.3. Prostorni plan uređenja Grada Bakar

Nakon usvajanja prostornog plana Primorsko-goranske županije u srpnju 2000. godine intenzivirane su aktivnosti oko izrade Prostornog plana uređenja Grada Bakra koji je još uvijek u tijeku, a čije je donošenje kasnilo zbog izmjena zakonske regulative u području prostornog planiranja (Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova), a bilo je uvjetovano usvajanjem Prostornog plana Primorsko-goranske županije kao plana višeg reda s čijim osnovnim smjernicama i odrednicama svi prostorni planovi uređenja jedinica lokalne samouprave na području Županije moraju biti usuglašeni.

2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

2.1. Urbanistički plan uređenja radne zone R-29 Kukuljanovo

1.5. Urbanistički plan uređenja radne zone R-29/I Kukuljanovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/01)

U proteklom razdoblju pristupilo se izradi Urbanističkog plana uređenja dijela radne zone R-29 Kukuljanovo na kojem nije bila realizirana planirana izgradnja, a postojali su konkretni investicijski programi. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone R-29/I Kukuljanovo objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije br. 5/01.

2.2. Urbanistički plan uređenja dijela radne zone RZ-5 »Lunga« Hreljin

Izrađen je nacrt prijedloga urbanističkog plana, ali zbog izmjena zakonske regulative u području prostornog planiranja (Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova) obustavljen je daljnji postupak kojeg je moguće nastaviti nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Bakra.

2.3. Urbanistički plan uređenja naselja Hreljin

2.4. Urbanistički plan uređenja naselja Krasica - Praputnjak

2.5. Urbanistički plan uređenja naselja Škrljevo - Kukuljanovo

2.6. Urbanistički plan uređenja naselja Zlobin

Izrada Urbanističkih planova pod 2.3., 2.4., 2.5. i 2.6. nije započeta iz razloga što nije usvojen i stupio na snagu Prostorni plan uređenja Grada Bakra.

2.7. Urbanistički plan uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo

Izrada Urbanističkog plana uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo, zakonom predviđenog dokumenta prostornog uređenja, bila je nužna zbog povećanog zanimanja investitora za ulaganje u uređivanje ovog prostora koje proizlazi iz povoljnog geoprometnog položaja, blizine važnih infrastrukturnih i gospodarskih resursa, a pojačan je osnivanjem slobodne zone Kukuljanovo, kao zone za proizvodne djelatnosti koje zadovoljavaju ekološke kriterije. Organizacija prostora unutar obuhvata Plana u najvećoj mjeri uvažila je postojeće stanje i položaj u širem prostoru: reljef, postojeću parcelaciju, namjenu površina, prometne tokove i druge čimbenike. Za gradnju novih sadržaja gospodarske namjene i drugih sadržaja na tim platoima ne postoje konkretni programi, već se gradnja novih sadržaja omogućava prema programima koje ponude zainteresirani investitori, a koji su u skladu s odrednicama Urbanističkog plana uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo za kojeg je Odluka o donošenju objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije br. 21/01.

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

3.1. Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Grada Bakra

Izrada Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bakra realizirana je iz razloga što je postojeće stanje ukazivalo na stagnaciju i probleme nastale radi neprimjerenih političko-gospodarstvenih prilika, neodgovarajućeg gospodarskog vrednovanja, nedovoljne svijesti o vrijednosti kulturno-povijesnog identiteta i graditeljske baštine obzirom da je urbanistička cjelina grada Bakra registrirana kao spomenik kulture.

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre grada Bakra objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije br. 8/99.

Kako je Detaljnim planom uređenja povijesne jezgre Grada Bakra određena namjena za svaku pojedinu građevinsku česticu ili objekt tijekom proteklog razdoblja provođenja u primjeni navedenog plana uočeni su pojedini nedostaci koje bi trebalo regulirati u narednom razdoblju ili Izmjenama i dopunama ili staviti Detaljni plan izvan snage. Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije Grad Bakar je u obvezi izraditi Urbanistički plan uređenja za naselje Bakar kao centar jedinice lokalne samouprave.

3.2. Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-29 Kukuljanovo

3.3. Detaljni plan uređenja radne zone R-27 Škrljevo - Kukuljanovo

Obveza izrade detaljnog plana uređenja s granicama obuhvata utvrđuje se prostornim planom Grada Bakra, odnosno Programom mjera. Izrada Detaljnih planova pod 3.2. i 3.3. nije započeta iz razloga što nije usvojen i stupio na snagu Prostorni plan uređenja Grada Bakra. Konačnim prijedlogom Prostornog plana uređenja Grada Bakra nije predviđena izrada detaljnih planova pod 3.2. i 3.3. već samo za pojedinačne građevine prema odredbama Plana.

III. OSTALI ELEMENTI OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

Osim do sada navedenih elemenata u planiranju potrebno je i dalje uvažavati stručne podloge i analize prostornog stanja: konzervatorske podloge, podloge vezane za zaštitu i unapređenje okoliša, katastarsko-topografske podloge, prometne studije i utvrđivanje vlasništva nekretnina.

Nedostatak reambuliranih katastarskih podloga i nesređeno zemljišno-knjižno stanje nekretnina otežava praćenja stanja u prostoru, proces planiranja i provođenja prostornih planova.

Za potrebe provođenja - realizacije prostornih planova potrebno je utvrditi način i elemente uređenja građevinskog zemljišta koji se definiraju propisima i programima na razini Grada.

Klasa: 362-02/03-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-03-1/ES

Bakar, 4. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51222&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr