SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD BAKAR
13

14.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/2003 - pročišćeni tekst) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 28. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U cilju što boljeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće te uređenja naselja na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), ovom Odlukom propisuju se odredbe o:

1. uređenju naselja,

2. održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

3. korištenju javnih površina,

4. sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

5. uklanjanju snijega i leda,

6. uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

7. mjerama za provođenje komunalnog reda,

8. kaznama.

Članak 2.

Pridržavanje odredbi Odluke o komunalnom redu obveza je svih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. Javne prometne površine: ulice, kolnik nerazvrstanih cesta, nogostup, trg, prolaz, javne stube, most, podvožnjak, nadvožnjak, pothodnik, nathodnik, tunel, parkiralište, stajalište javnog gradskog prometa, autobusni i željeznički kolodvor, taxi stajalište, tržnice na malo, površina namijenjena javnim priredbama, pristanište i uređena obala, prirodne i uređene plaže i slične površine;

2. Javne zelene površine: perivoj, park, park šuma, drvored, živica, dendrološki i cvjetni rasadnik, travnjak, skupine i pojedinačna samonikla stabla, posuda s ukrasnim biljem, dječja igrališta, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu u naselju, zelena površina uz javni objekt i slično.

Grad osigurava trajno i kvalitetno održavanje i čišćenje javnih površina, te njihovo korištenje u skladu s ovom Odlukom.

U slučaju spora što se smatra javnom površinom, odluku donosi Poglavarstvo Grada.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Uređenje naselja određeno je dokumentima prostornog uređenja Grada, propisima o građenju, propisima o zaštiti okoliša, prirode i kulturnih dobara te drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se:

- uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrade,

- uređenje i održavanje okoliša (okućnice) zgrada svih namjena,

- odlaganje zemlje i otpadnog građevinskog materijala,

- uređenje i održavanje javne rasvjete,

- uređenje tržnica i postavljanje povremenih štandova,

- postavljanje i održavanje komunalnih objekata, urbane opreme i uređaja u općoj uporabi,

- postavljanje reklamnih uređaja, drugih reklamnih materijala i tehničkih uređaja,

- označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada,

- držanje domaćih životinja u naselju,

- održavanje i čišćenje dimnjaka,

- septičke jame.

1. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrade

Članak 5.

Vanjske dijelove zgrade vlasnik je dužan održavati na način određen propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ako se nalaze unutar granice obuhvata stare gradske jezgre grada Bakra, ili su registrirane kao kulturno dobro.

Svaki pojedinačni zahvat na pročelju zgrade (probijanje otvora, montaža različitih uređaja) mora biti odobren od strane nadležnog tijela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članak 6.

Vlasnici i korisnici stambenih i drugih prostorija dužni su vanjske dijelove zgrada (fasade, balkone, terase, ulazna

vrata, prozore, podrumske otvore, oluke, te druge vanjske uređaje i opremu) čistiti, a oštećenja popraviti.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su brinuti se o vanjskom izgledu i čistoći uličnih balkona, lođa, terasa, prozora i naprava, ukrašavati ih ukrasnim biljem i brinuti se o urednom izgledu i čistoći ulaznih vrata u zgradi.

Zabranjeno je po zidovima i pročeljima zgrade crtati, pisati ili na drugi način prljati ili nagrđivati vanjski izgled zgrade.

Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima do ulice ili trga izlagati rublje, posteljinu, tepihe, i slične predmete, a posude s cvijećem postavljati izvan gabarita objekta i polijevati vodu kod zalijevanja cvijeća na prolaznike.

Zgrada koja svojim izgledom ili oštećenjem predstavlja opasnost ili nagrđuje opći izgled ulice ili naselja mora se odmah popraviti.

Grad Bakar će u svom proračunu planirati sredstva povoljnih kredita za uređenje vanjskih dijelova zgrada - fasada.

2. Uređenje i održavanje okoliša (okućnica) zgrada svih namjena

Članak 7.

Uređenje okoliša (okućnice) zgrade dozvoljeno je na temelju planova o prostornom uređenju, odobrenog idejnog projekta, propisa o građenju i drugih propisa.

Članak 8.

Okoliš (okućnicu) zgrada svih namjena dužni su održavati i čistiti njihovi vlasnici ili osobe koje njima upravljaju, tako da ničim ne narušavaju urednost, estetski izgled naselja i higijenske zahtjeve.

Ograda postavljena uz javnu površinu mora biti tako izrađena da se uklapa u okoliš, mora se redovito održavati i ne smije ni na koji način ugrožavati prolaznike ili otežavati njihovo kretanje.

Stablo, ograda od živice i drugo zelenilo na okućnici mora se obrezivati najmanje dva puta godišnje, tako da ne ometa kretanje pješaka i vozila na javnoj površini i ne smanjuje preglednost u prometu.

Na okućnici, posebno do javne površine zabranjeno je držati otpad i dotrajale stvari (olupine automobila i barki, stare strojeve, daske, bačve i sl.) koje svojim izgledom i neredom narušavaju uredan izgled naselja.

Članak 9.

Vrt, voćnjak i druga slična površina ispred zgrade mora se ograditi. Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okolni izgled naselja, u pravilu od ukrasne živice i ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično.

Članak 10.

Parkirališta u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre, i objekte drugih namjena moraju se redovito održavati u čistom i urednom stanju.

Uređenje i održavanje javnih parkirališta određuje se posebnom odlukom.

3. Odlaganje zemlje i otpadnog građevinskog materijala

Članak 11.

Pri izvođenju građevinskih radova, izvoditelj je dužan višak zemlje iz iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na, za tu svrhu određena odlagališta - deponije.

Pri iskopu se mora odvojiti plodna zemlja - humus od neplodne, odnosno otpadnog građevinskog materijala, te odvoziti na odvojene deponije koje određuje Grad.

Do odlagališta iz prethodnog stavka, uz prethodno čišćenje kotača pri odvozu i dovozu, mora biti izgrađen prilaz kako bi se spriječilo iznošenje blata i zemlje na javno-prometnu površinu.

Izvoditelj radova je dužan pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje daje upravljač odlagalištem, te platiti za to utvrđenu naknadu.

Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

Zemlju i otpadni građevinski materijal, odložen izvan predviđenih odlagališta, uklonit će se po nalogu komunalnog redara Grada putem treće osobe, a o trošku počinitelja.

4. Uređenje i održavanje javne rasvjete

Članak 12.

Javno prometna površina, pješački i drugi glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja, pojedinih javnih površina, prometa i potreba mještana.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost javne rasvjete dužna je redovito održavati rasvjetu u ispravnom stanju.

Na objekte javne rasvjete mogu se postavljati transparenti, reklamne površine i ukrasne zastave uz suglasnost vlasnika objekta javne rasvjete, ali tako da ne smetaju namjeni objekta.

Javna rasvjeta mora u pravilu svijetliti cijele noći (u ljetnom razdoblju od 21,00 do 05,00 sati drugi dan, u zimskom razdoblju od 17,00 do 07,00 sati drugi dan).

Namjerno oštećivanje i uništavanje rasvjetnih tijela kažnjivo je prema ovoj Odluci i drugim propisima.

5. Uređenje tržnica i postavljanje povremenih štandova

Članak 13.

Lokacije otvorenih tržnica i privremenih štandova u Gradu određuje Gradsko vijeće.

Otvorene tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju ispunjavati uvjete određene sanitarnim propisima, propisima o trgovini i drugim propisima.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice dužna je osigurati propisane uvjete, održavati i prati površine tržnice, održavati opremu tržnice u ispravnom i čistom stanju.

Članak 14.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice donosi tržni red uz suglasnost Poglavarstva Grada Bakra.

Tržnim redom utvrđuje se posebice:

- radno vrijeme,

- proizvodi koji se smiju prodavati,

- vrijeme dostave proizvoda,

- čišćenje i odvoženje smeća.

Tržni red se mora istaknuti na više mjesta na tržnici ovisno o veličini tržnice.

Članak 15.

Po isteku vremena određenog za prodaju, ovlaštena osoba iz članka 14. ove Odluke obvezna je s tržnice ukloniti u roku od jednog sata sve pokretne naprave osim kioska.

Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je najkasnije do 16,00 sati svakog dana dovesti u čisto i uredno stanje otvorenu tržnicu.

Članak 16.

Zabranjeno je prodavanje i izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda (od tekstila, plastike, metala, knjiga i dr.) izvan prostora otvorenih tržnica, ukoliko isto pravo nije utvrđeno u suglasju s posebnom odlukom o zakupu javnih površina.

Ukoliko prodavatelj ne postupi po rješenju Grada odmah će se privremeno oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata i plaćanjem nastalih troškova i kazne, a u protivnom se uništava.

Neprehrambena roba se privremeno oduzima s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 8 dana i s plaćanjem nastalih troškova i kazne, a u protivnom se prodaje na javnom nadmetanju radi podmirenja nastalih troškova.

6. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata, urbane opreme i uređaja u općoj uporabi

Članak 17.

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

Zabranjuje se uništavanje, oštećenje ili neovlaštena uporaba hidranata i javnih vodoskoka za vlastite potrebe (pranje automobila, privatnih prostora i sl.).

Članak 18.

Klupe, opremu dječjih igrališta, spomenike i skulpture na javnim površinama dužne su održavati u ispravnom odnosno urednom stanju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost.

Javni nužnici moraju ispunjavati higijenske i tehničke uvjete i moraju se održavati u čistom i ispravnom stanju.

Javni nužnici moraju u pravilu raditi tijekom cijelog dana.

Vrijeme početka i završetka rada javnih nužnika utvrđuje Grad.

Članak 19.

Javne telefonske govornice i poštanske sanduke dozvoljeno je postavljati na javnim površinama sukladno odobrenju Grada.

Javne telefonske govornice i poštanske sanduke postavlja HT d.d. i Hrvatske pošte koje su dužne telefonske govornice i poštanske sanduke održavati u ispravnom stanju, te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem vremenu, a najkasnije u roku od 3 dana.

Članak 20.

Na javnim površinama mogu se postavljati kiosci i pokretne naprave na način utvrđen posebnom odlukom.

Davanje u zakup javnih površina s utvrđenom obvezom njihova održavanja u urednom i ispravnom stanju, utvrđuje se posebnom odlukom.

7. Postavljanje reklamnih uređaja, drugih reklamnih materijala i tehničkih uređaja

7.1.Reklamni uređaji i drugi reklamni materijali

Članak 21.

Uređaji i predmeti čija je svrha isticanje reklamnih poruka i oglašavanje (reklamni pano, reklamna konstrukcija, drugi predmeti i uređaji) u smislu ove Odluke su predmeti projektirani ili proizvedeni kao tipski, koji materijalima, obradom i oblikovanjem zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski oblikovani i postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, a to su:

1. reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, reklamni natpisi, drugi reklamni predmeti, te tende i tvrtke ako su s reklamnom porukom,

2. oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići, te drugi oglasni predmeti.

Uređaji i predmeti iz stavka 1. ovog članka, mogu se postavljati na objekte i javne površine na području Grada uz odobrenje Grada.

Članak 22.

Postavljanje reklamnih uređaja na javnim površinama i drugim nekretninama u vlasništvu Grada dozvoljeno je uz naknadu za zakup. Odlukom o davanju u zakup utvrđuje se lokacija za postavljanje predmeta, zasnivanje zakupa i druga pitanja.

Članak 23.

Uređaji i predmeti iz članka 21. ove Odluke moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale treba obnoviti, zamijeniti, odnosno ukloniti.

Reklamni predmeti postavljeni suprotno propisanim uvjetima, a koji otežavaju kretanje pješaka javnom površinom ili ih ugrožavaju ili smanjuju preglednost u prometu uklonit će se temeljem rješenja komunalnog redara.

Troškove održavanja, čišćenja i uklanjanja snosi zakupoprimatelj, odnosno vlasnik postavljenih reklamnih uređaja ili predmeta.

Svaki kvar na svjetlećem natpisu ili reklami mora se otkloniti u roku od 8 dana.

Članak 24.

Pravne i fizičke osobe, koje su to dužne na temelju posebnih propisa, ističu na pročelju zgrada u kojima obavljaju djelatnost tvrtku ili naziv.

Tvrtka i naziv moraju biti uredno ispisani prema podacima o registraciji na ploči dimenzije 0,25 m2, a po prestanku obavljanja djelatnosti vlasnici su dužni u roku 15 dana ukloniti ploču.

Članak 25.

Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi ili ukrasi što se postavljaju na zgradama, moraju biti uredni i čisti, te se trebaju ukloniti u roku od 3 dana nakon prestanka prigode radi koje se postavljeni.

Članak 26.

Postavljanje plakata i oglasa dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenih za tu svrhu.

Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate i oglase na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog prijevoza, semaforima, kontejnerima za smeće, ogradama i drugim sličnim mjestima.

Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata i oglasa na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke.

7.2. Tehnički uređaji

Članak 27.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora na međi s javnom površinom, dužni su za postavljanje sunčevih kolektora, klima-uređaja, satelitskih antena, uređaja za ventilaciju ili drugih uređaja na građevinama zatražiti suglasnost o mjestu postave od Grada.

8. Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada

Članak 28.

Naselja , ulice i trgovi moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama, a svaka zgrada kućnim brojem.

Nazive naselja, ulica i trgova određuje Gradsko vijeće Grada Bakra.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu odnosno trg, te na križanju.

Troškove nabave, postavljanja, demontaže i održavanja natpisnih ploča snosi Grad.

Pločice s oznakama kućnih brojeva nabavlja, postavlja i održava vlasnik zgrade.

Izgled i rok postave natpisnih ploča s oznakom kućnih brojeva odredit će Poglavarstvo Grada.

9. Držanje domaćih životinja u naselju

Članak 29.

Držanje domaćih životinja propisano je posebnom odlukom.

Članak 30.

Grad može povodom prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako držanje domaćih životinja ne ispunjava sanitarno-higijenske uvjete ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled okoline.

Ukoliko se domaće životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar će donijeti rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

10. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 31.

Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost regulirana je posebnom odlukom, a stanar je obvezan pozvati dimnjačara i dozvoliti pružanje dimnjačarske usluge.

11. Septičke jame

Članak 32.

Septičke jame i priključke zgrada na sustav odvodnje, vlasnici i upravitelji zgrada dužni su redovito održavati, a istjecanje otpadne vode u okoliš i širenje neugodnih mirisa bez odgađanja otkloniti.

Članak 33.

Način gradnje i održavanje septičkih jama, kao i priključenje građevine na sustav odvodnje, propisano je posebnim Odlukama.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 34.

Javne površine se održavaju i čiste sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće.

Članak 35.

Evidenciju (katastar) javnih prometnih i javnih zelenih površina osniva i vodi Grad.

Članak 36.

Poslove čišćenja i održavanja javnih površina vrše pravne ili fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost.

- ODRŽAVANJE I ČUVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Članak 37 .

Javno prometne površine redovito se održavaju u skladu s operativnim programom održavanja.

Opseg, vrijeme, tehnologija, i ostali uvjeti određeni su operativnim programom održavanja čistoće javno prometnih površina kojeg donosi osoba koja obavlja komunalnu djelatnost, a odobrava Grad.

Članak 38.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektima uz javne površine dužna je svakodnevno dovoditi javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne ili druge djelatnosti dolazi do onečišćavanja prostora oko njihova objekta.

Članak 39.

Na javno-prometnoj površini, ovlašteno trgovačko društvo postavlja košarice za odlaganje otpadaka.

Košarice uz poslovne, trgovinske, ugostiteljske i uslužne objekte za prikupljanje otpadaka iz djelatnosti, osigurava i održava vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta.

Posuda, odnosno košarica za otpatke mora biti izgrađena od prikladnog materijala i estetski oblikovana.

Za postavljanje posuda, odnosno košara za odlaganje otpadaka mogu se upotrebljavati stupovi, zidovi kuća, ograde uz pločnike i slobodno stojeća postolja.

Zabranjeno je postavljanje posuda, odnosno košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i stupove za isticanje zastava, te na drugim mjestima gdje nagrđuju izgled naselja, objekata ili ometaju promet.

Vlasnik ili korisnik sportskog i rekreacijskog objekta, zabavnog parka i igrališta, organizator javnog skupa i zakupoprimatelj javnih površina obvezan je osigurati čišćenje prostora koji služe kao pristup tim objektima tako da ti prostori budu očišćeni u roku od 4 sata po završetku priredbe, odnosno radnog vremena tih objekta.

Članak 40.

Radi čuvanja, na javnim prometnim površinama ne smije se ostavljati ni bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečistiti, a posebice se zabranjuje:

- bacanje i ostavljanje izvan košarica i drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se onečišćuju javne površine,

- bacanje gorućih predmeta u košaricu ili drugu posudu za smeće,

- odlaganje građevinskog i otpadnog materijala na javnu površinu bez odobrenja nadležnog tijela, kao i postavljanje predmeta, naprave i stroja koji mogu ozlijediti ili uprljati prolaznike,

- popravak, servisiranje i pranje vozila na javnoj površini,

- ostavljati građevinske i druge strojeve na javnoj površini,

- ostavljati duže od 7 dana neregistrirana vozila, kamp prikolice i druga priključna vozila i plovila na javnoj površini,

- ostavljati olupine automobila, plovila i drugi glomazni otpad,

- postavljati stupiće, ograde, vaze i druge predmete na javnoj površini bez odobrenja,

- ispuštanje otpadnih voda, gnojnica, istresanje prašine i slično,

- oštećenje košarica za smeće i drugih posuda namijenjenih sakupljanju smeća,

- bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova i na drugi način bez odobrenja Grada,

- obavljanje bilo kakvih radnji kojima se onečišćuju javno- prometne površine.

Članak 41.

Trgovačko društvo ili koncesionar kojemu je povjerena djelatnost odvoza i pročišćavanja otpadnih i atmosferskih voda, dužno je redovno održavati i čistiti kanalizacijsku mrežu radi osiguranja od plavljenja javno - prometnih površina.

Članak 42.

Zabranjeno je svako onečišćavanje, te crtanje i štampanje na javno - prometnoj površini, čime se ugrožava sigurnost prometa.

Članak 43.

Vozilo koje sudjeluje u prometu ne smije onečišćavati javno prometnu površinu.

Vozilo koje prevozi tekući ili rasuti materijal mora imati ispravne naprave iz kojih se materijal ne smije prosipati, niti teći.

Vozilo koje prevozi papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i slično mora se prekriti ceradom ili na drugi način osigurati da materijal ne prosipa po javno prometnoj površini.

Članak 44.

Pri obavljanju građevinskih radova izvoditelj je dužan poduzimati sljedeće mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina:

- očistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i slično, a čije je taloženje na javnim površinama posljedica građevinskih radova,

- polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta kako bi se spriječilo stvaranje blata i prašine,

- čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta,

- deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode i da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Kod većih zemljanih radova Grad može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz i dovoz materijala.

Članak 45.

Na javnim površinama ne smiju se bez odobrenja Grada obavljati bilo kakvi radovi.

Članak 46.

Za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj namjeni prvenstveno se mora koristiti vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe navedene u prethodnom stavku privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

Odobrenje za korištenje javnih prometnih površina izdaje Grad.

Za korištenje javno prometne površine plaća se naknada sukladno Odluci Gradskog vijeća.

Kod izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka, zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom.

Građevinski materijal mora biti složen tako da ne sprječava otjecanje oborinske vode.

Članak 47.

Za vrijeme obavljanja radova iz prethodnog članka Odluke, izvoditelj mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvoditelj radova.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca, komunalni redar može odrediti da se ukloni skela i drugi materijal s javne površine.

Članak 48.

Korisnik odobrenja za zauzimanje javno-prometne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe gradnje, dužan je najkasnije u roku od 3 dana po završetku radova o tome obavijestiti Grad da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Komunalni redar pregledati će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje narediti korisniku dovođenje korištenog prostora u prijašnje stanje o svom trošku.

Članak 49.

Za iskrcaj ogrijeva, te piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi kućni prostor, odnosno vlastito zemljište.

U slučaju potrebe može se uz dozvolu komunalnog redara koristiti javno-prometna površina, ali tako da se površina ne oštećuje i da se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju se složiti na rub kolnika, ali tako da se ne ruše.

Grad može zbog sigurnosti pješaka u pojedinim ulicama potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti obavljanje pojedinih radova iz prethodnog stavka.

Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti najkasnije u roku od 3 (tri) dana, a upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Članak 50.

Ukrcaj i iskrcaj robe i materijala obavlja se u zgradama i površinama koje nisu javne.

U opravdanim slučajevima može se ukrcaj i iskrcaj privremeno obaviti i na javno-prometnim površinama pod uvjetom da se ne oštećuju.

Ako se roba mora izuzetno iskrcati na javno-prometnu površinu, mora se složiti tako da ne ometa promet i odmah ukloniti.

Članak 51.

Osoba koja vodi psa dužna je očistiti javnu površinu ukoliko je pas onečisti.

- ODRŽAVANJE I ČUVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 52.

Javne zelene površine održavaju se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, a prema operativnim planovima koje utvrđuje Grad.

Zaštićene zelene površine moraju se održavati prema propisima o zaštiti prirode.

Članak 53.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se, bez odobrenja Grada obavljati građevinski i drugi radovi.

Članak 54.

Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost održavanja zelenih površina.

Članak 55.

Stabla, ukrasne živice i sl. ne smiju ometati sigurnost i preglednost u prometu.

Članak 56.

Radi zaštite javne zelene površine zabranjeno je :

1. neovlašteno obrezivati i uređivati stabla , živice i granje;

2. oštećivanje i penjanje po drveću;

3. uništavati travnjake;

4. bacati otpatke;

5. oštećivati opremu, ograde, klupe, dječje sprave i sl.

6. voziti, zaustavljati i parkirati vozila;

7. ložiti vatru;

8. odlagati razni materijal ili postavljati bilo kakve predmete;

9. puštati pse s uzice da slobodno šeću zelenom površinom.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 57.

Javne površine dostupne su svim korisnicima uz jednake uvjete utvrđene ovom Odlukom.

Javne površine dozvoljeno je koristiti u skladu s njihovom namjenom.

Korisnici su dužni čuvati javne površine, a njihovo onečišćenje, oštećenje i protupravno korištenje je kažnjivo.

Tko namjerno ili iz nepažnje ošteti javnu površinu, opremu i predmete koji su njezin sastavni dio dužan je nadoknaditi štetu po propisima o odgovornosti za štetu.

Članak 58.

Za korištenje javne površine u cilju obavljanja ugostiteljske, trgovačke i druge uslužne djelatnosti plaća se naknada.

Javne površine daju se u zakup na temelju javnog natječaja.

Članak 59.

Radi obavljanja uslužnih djelatnosti na javnu površinu dopušteno je postavljati privremene objekte (kioske, montažne objekte, štandove, pokretne radnje, ugostiteljske terase i sl.).

Privremeni objekti ne smiju se postavljati na uređenim zelenim površinama.

Članak 60.

Poglavarstvo Grada Bakra posebnim Odlukama regulira uvjete davanja javnih površina u zakup, plan lokacija za postavljanje privremenih objekata i naprava, zasnivanje zakupa i visinu zakupnine.

Članak 61.

Javne površine mogu se privremeno koristiti za potrebe pripreme gradnje, formiranje gradilišta i slično.

Investitor ili izvođač radova dužan je od Grada tražiti odobrenje za privremeno korištenje.

Odobrenjem se utvrđuju uvjeti i vrijeme korištenja, mjere zaštite pješaka i čuvanje javne površine.

Za privremeno zauzetu površinu plaća se naknada.

Uvjeti i način prekopa javno-prometne površine određuje se posebnom odlukom.

Članak 62.

Poglavarstvo Grada Bakra može odobriti privremeno korištenje javne površine bez naknade za potrebe održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija.

Članak 63.

Zabranjeno je na javnu površinu postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 64.

Zabranjeno je neovlašteno koristiti javnu površinu za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 65.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim otpadom smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i sl.).

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama i svojstvu razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 66.

Gradsko poglavarstvo osigurava provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom.

Članak 67.

Provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom osigurava Primorsko -goranska županija.

Proizvođač tehnološkog otpada dužan je na propisan način obraditi i uskladištiti tehnološki otpad koji nastaje obavljanjem djelatnosti u skladu s posebnim zakonom.

Članak 68.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja i odvoza otpada donosi Program odvoza otpada o kojem je dužna obavijestiti korisnike usluga.

Članak 69.

Fizičke i pravne osobe čijom aktivnošću nastaje komunalni otpad obvezne su koristiti uslugu odvoza otpada i postupati s otpadom na načine određene ovom Odlukom i drugim propisima o otpadu.

Članak 70.

Komunalni otpad odlaže se u posude za otpad.

Glomazni kućni otpad se prikuplja u otvorene posude većeg volumena.

Broj posuda i mjesto za smještaj posuda za komunalni otpad određuje pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja i odvoza otpada.

Posude za komunalni otpad nabavlja, čisti i održava u tehnički i sanitarno ispravnom stanju pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja i odvoza otpada.

Djelatnik pravne ili fizičke osobe koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja i odvoza otpada dužan je prilikom sakupljanja i odvoza otpada posude za otpad vratiti na za to određeno mjesto, zatvoriti posude i pokupiti rasuti otpad.

Posude se moraju smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurane od pomicanja i da su dostupne specijalnom vozilu za odvoz otpada.

Mjesto gdje se postavljaju posude mora se označiti bojom ili obilježiti na drugi način.

Članak 71.

Na području Grada vlasnici komunalnog otpada ne smiju komunalni otpad zakopavati, spaljivati i deponirati na mjesto koje nije određeno odlukom nadležnih tijela.

Članak 72.

U posude za otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar, tekuće i polutekuće tvari.

Zabranjeno je otpad odlagati izvan posuda.

Posude za otpad je zabranjeno oštećivati, po njima crtati i pisati, te ih premještati s obilježenog mjesta.

Članak 73.

Putnički, ratni, trgovački i drugi brodovi na privremenom boravku u lukama, dužni su koristiti uslugu odvoza komunalnog otpada i plaćati naknadu za odvoz komunalnog otpada.

Članak 74.

Sakupljeni komunalni otpad se odlaže na za to određena mjesta - deponije.

Deponij otpada uređuje, održava i čuva ovlašteno trgovačko društvo.

Članak 75.

Tko parkira vozilo tako da onemogući pristup specijalnog vozila za odvoz otpada, kaznit će se po odredbama ove Odluke.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 76.

Uklanjanje snijega i leda s nerazvrstanih cesta i rad zimske službe pobliže se uređuje Odlukom o nerazvrstanim cestama, a vrši se prema operativnom programu kojeg donosi Poglavarstvo Grada.

Članak 77.

Snijeg i led uklanja se s javne površine, te krovova zgrade uz javnu prometnu površinu.

Snijeg s javne površine treba početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati i više puta.

Led s javnih površina uklanja se čim nastane.

Potrebna sredstva za uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina u skladu s operativnim planovima zimske službe osigurava se Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće.

Komunalni redar nadzire izvršenje programa iz prethodnog članka.

Članak 78.

O uklanjanju snijega i leda sa staza, stepenica i putova na javnim zelenim površinama brine ovlašteno trgovačko društvo u skladu s programom, ovom Odlukom i sklopljenim ugovorom o održavanju nerazvrstanih cesta - zimske službe.

O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, posebnih parkirališta, tržnica na malo i sličnih prostora brine se pravna osoba koja tim površinama upravlja ili se njima koristi.

O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgradu brine se vlasnik zgrade, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostora.

Iznimno od stavke 1. ovog članka, o uklanjanju snijega i leda s nogostupa ispred uličnog lokala brine se vlasnik ili korisnik lokala.

Članak 79.

Javne prometne površine moraju se, radi sprječavanja stvaranja leda i klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

Kolnici koji imaju javnu kanalizaciju, odnosno koji su izgrađeni od asfalta, betona ili kocaka, ne smiju se posipati granulacijom promjera većeg od 8 mm.

Fizička ili pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost čišćenja javnih površina dužna je brinuti o uklanjanju snijega i leda u skladu s ovom Odlukom, odnosno, dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od dva dana po otapanju snijega i leda.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 80.

Sve protupravno postavljene predmete na javnim površinama (kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, reklama, obavijest, putokaz, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, razna roba i slično) moraju ukloniti njihovi vlasnici i korisnici.

Komunalni redar naložit će vlasniku i korisniku protupravno postavljenih predmeta na javnoj površini uklanjanje istih u određenom roku.

Ukoliko vlasnik protupravno postavljenih predmeta istu stvar ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara, ili se ne može utvrditi vlasnik iste stvari, komunalni redar će ukloniti iste na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat, na trošak Grada, te odložiti u javno skladište na rok od 30 dana, u kojem roku je vlasnik dužan predmet preuzeti.

Vlasniku protupravno postavljenog predmeta isti će se vratit po namirenju troškova čuvanja.

Članak 81.

Predmete koje vlasnici po proteku roka od 30 dana i nakon pismenog poziva ne preuzmu, mogu se prodati na javnoj dražbi.

Iz postignute cijene najprije se podmiruju troškovi postupka i javne prodaje, a razlika pripada vlasniku.

Predmete čija je vrijednost manja od troškova postupka i javne prodaje predaju se na korištenje humanitarnim organizacijama.

S predmetima koje se nisu mogle predati humanitarnim organizacijama postupa se kao s otpadom.

O predmetima predanim humanitarnim organizacijama i o odbačenim predmetima, komunalni redar sastavlja zapisnik.

Članak 82.

Dijelovi vozila, plovila, uređaja i druge napuštene pokretne stvari koje čine glomazni otpad, a kojim se ne može utvrditi vlasnik ni porijeklo, komunalni redar uklonit će po pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost odvoza komunalnog otpada na trošak Grada.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 83.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu.

Članak 84.

U obavljanju nadzora nad provođenjem komunalnog reda komunalni redar je dužan surađivati s Vijećima mjesnih odbora radi učinkovitog obavljanja svoje službe.

Članak 85.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- izdavati prekršajne naloge i naplaćivati globe, štetu i troškove od počinitelja prekršaja,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 86.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja.

Članak 87.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 88.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko - goranske županije za poslove komunalnog gospodarstva u roku 8 dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 89.

Komunalni redar podnosi Poglavarstvu Grada izvješće o svom radu dva puta godišnje.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 90.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupa suprotno članku 6. ove Odluke;

2. postupa suprotno odredbama članka 8. ove Odluke;

3. odloži zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (članak 11. stavak 5.)

4. namjerno oštećuje ili uništava rasvjetna tijela (članak 12. stavak 6.);

5. postupa suprotno članku 13. stavak 3. ove Odluke;

5. postupa suprotno članku 16. odluke ove Odluke;

6. namjerno uništava, oštećuje ili neovlašteno upotrebljava hidrante i javne vodoskoke za vlastite potrebe (članak 17. stavak 2.);

7. postupa suprotno odredbama članka 24. stavak 1. ove Odluke;

8. postupa suprotno članku 26. ove Odluke;

9. postupa suprotno odredbama članka 27. ove Odluke;

10. ošteti natpisnu ploču ili znak (članak 28.);

11. postupa suprotno članku 32. ove Odluke;

12. postupa suprotno odredbama članka 39. i 40. ove Odluke;

13. svako onečišćenje, crtanje i štampanje na javnoj prometnoj površini čime se ugrožava javni promet (članak 42.);

14. postupa suprotno odredbama članka 43. ove Odluke;

15. postupa suprotno članku 44. ove Odluke;

16. postupa suprotno članku 49. ove Odluke;

17. postupa suprotno odredbama članku 56. ove Odluke;

18. onečišćava, oštećuje i protupravno koristi javne površine (članak 57.);

19. postupa suprotno odredbama članka 70. ove Odluke;

20. odlaže opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar, tekuće i polutekuće tvari (članak 72. stavak 1.);

21. odlaže otpad izvan posuda (članak 72. stavak 2.);

22. oštećuje, crta, piše, premješta ili na drugi način oštećuje posude za otpad (članak 72. stavak 3.);

23. parkira vozilo tako da onemogući pristup specijalnog vozila za odvoz otpada (članak 75.);

24. postupa suprotno odredbama članka 80. ove Odluke;

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba zaposlena u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

O naplaćenoj globi izdaje se potvrda.

Članak 91.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti globu za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. članka 90. ove Odluke na mjestu izvršenja prekršaja kada je počinitelj prekršaja zatečen u izvršenju prekršaja.

O naplaćenoj globi izdaje se potvrda.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine« Županije Primorsko-goranske broj 29/96).

Članak 93.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-02/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-1/ES

Bakar, 4. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51222&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr