SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD BAKAR
13

13.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 28. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko - tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine priključke, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura) na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

- za opskrbu pitkom vodom,

- za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, i

- za opskrbu plinom i opskrbu toplinskom energijom.

Članak 2.

Pod građevinom u smislu ove Odluke razumijeva se:

- građevina - stvar nastala gradnjom, povezana s tlom koja se sastoji od građevnog dijela ili od građevnog dijela i ugrađene opreme koji zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu, kao i samostalna postrojenja povezana s tlom koja se sastoji od ugrađene opreme i čine tehničko-tehnološku cjelinu;

- privremena građevina - građevni objekt izgrađen ili postavljen privremeno za potrebe gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje, te za organiziranje sajmova, javnih manifestacija i sl.;

- poljoprivredno zemljište i građevno zemljište - koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 3.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, tamo gdje postoji izgrađen sustav.

Članak 4.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, u sljedećim rokovima:

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda na području na kojem se nalazi građevina,

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda već izgrađena.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima određenim u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu:

- za opskrbu vodom,

- odvodnju otpadnih voda,

- za opskrbu plinom, i

- opskrbu toplinskom energijom

komunalnom društvu koje je vlasnik ili se brine o izgrađenom sustavu.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, priložiti i dokaz o pravu vlasništva odnosno korištenja građevine, te ugovor iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

Komunalno društvo, na osnovu zahtjeva iz članka 5. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 2. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Radnje u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 7.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i slično),

- tehničko - tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 6. stavka 2. ove Odluke mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka, po konačnosti se dostavlja na znanje Gradu.

Članak 8.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršeni posao koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva obvezan je Komunalnom društvu platiti iznos u visini 50 0znosa određenog Ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršeno priključenje podnositelj zahtjeva dužan je Komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka, podnositelj zahtjeva - fizička osoba kojoj stvarni troškovi rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka iznose više od 3.000,00 kuna, može Komunalnom društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju, kako slijedi:

- 25 0znosa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora,

- 25 0znosa u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,

- 25 0znosa u roku od 45 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,

- 25 0znosa u roku od 75 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Na iznos obročne rate ne obračunava se kamata.

Članak 9.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora nad izvedbom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje, ako je utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dati uvjeti.

2. Naknada za priključenje

Članak 10.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće može posebnom odlukom propisati obvezu plaćanja naknade za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za pojedina naselja, te utvrditi visinu i način plaćanja iste.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 11.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 12.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni vodovodni priključak,

b) privremeni vodovodni priključak,

c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Članak 13.

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti:

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenoj građevini,

- vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnoj građevini,

- vodovodni priključak za protupožarne potrebe.

Članak 14.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 15.

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 16.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak, te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 17.

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,

- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretnini vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji.

Članak 18.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Članak 19.

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku, ukoliko želi imati pritisak veći od standardnog pritiska u mreži.

Članak 20.

Uređaj za smanjenje pritiska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku, ukoliko želi imati pritisak manji od standardnog pritiska u mreži.

Članak 21.

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 22.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) čini spojni vod od sustava javne odvodnje do revizionog okna.

Članak 23.

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni kanalizacijski priključak,

b) privremeni kanalizacijski priključak.

Članak 24.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 25.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, promjer cijevi i tip revizionog okna određuje Komunalno društvo, izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 26.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profili spojnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je promjera 150 mm, a za mješovite otpadne vode promjera 200 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HT, plin) izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija,

- nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u roku tri mjeseca od priključenja,

- reviziono okno mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,

- dvije ili više susjednih građevina, u pravilu, ne mogu imati zajednički priključak na sustav javne odvodnje.

V. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PLINOM

Članak 27.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: plinski priključak) je dio plinskog sustava za razvod plina između distribucijskog plinovoda i unutarnje plinske instalacije.

Plinski priključak započinje spojem na distribucijski plinovod, a završava regulacionim sklopom za tlak u vežnom zaštitnom plinskom ormariću, odnosno zapornim organom ispred građevine.

Plinski priključak se može izvesti kao odvojak ili kao nastavak distribucijskog plinovoda.

Članak 28.

Priključenje građevine na sustav opskrbe plinom izvest će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- plinski priključak izrađuje se od čeličnih ili polietilenskih cijevi namijenjenih za opskrbu plinom,

- minimalni profil plinskih priključaka iznos 1 1'', a može biti i veći sukladno projektu prema potrebnoj količini plina,

- odvajanje kondenzata treba predvidjeti na najnižoj točci kućnog priključka ili opskrbnog plinovoda,

- križanje plinskog priključka s ostalim instalacijama izvodi se sukladno projektnom rješenju i uvjetima za polaganje plinovoda.

Članak 29.

Komunalno društvo nadzire ispravnost izvedbe i stanja plinskog priključka.

VI. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 30.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe toplinskom energijom (u daljnjem tekstu: toplinski priključak) je dio toplovodnog ili vrelovodnog sustava za razvod tople ili vrele vode između distribucijskog toplovoda ili vrelovoda i unutarnje kućne instalacije u podstanici do glavnog ventila.

Članak 31.

Priključenje građevine na sustav opskrbe toplinskom energijom izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- toplinski priključak izrađuje se od crnih čeličnih bešavnih cijevi, koje moraju biti propisno toplinski izolirane,

- toplinski priključak mora biti izveden kroz betonirane energetske kanale,

- minimalni profil opskrbnog toplovoda ili vrelovoda mora biti NO 40,

- na toplinskom priključku moraju biti ugrađeni zaporni elementi (ventili) izvan građevine, a smješteni u revizionom oknu (šahti) koje mora biti opremljeno lijevanim željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,

- na toplinskom se priključku u revizionom oknu trebaju ugraditi ispusne slavine iza zapornih elemenata sa strane građevine koja se priključuje na toplifikacijski sustav,

- križanje toplinskog priključka s ostalim instalacijama izvodi se u pravilu iznad kanalizacije, a ispod električnih instalacija.

Članak 32.

Komunalno društvo nadzire ispravnost izvedbe i stanja toplinskog priključka.

VII. NADZOR

Članak 33.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi komunalni redar.

U obavljanju nadzora, ovlaštena službena osoba, odnosno komunalni redar može od pravnih i fizičkih osoba zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije u svezi s priključenjem na komunalnu infrastrukturu, izdati prekršajni nalog ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (članak 4. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 3. i članak 7. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu (članak 9.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 35.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u rokovima iz članka 4. stavka 1. ove Odluke,

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u roku i na način određen rješenjem o priključenju građevine (članak 7. stavak 1).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi sa globom u iznosu od 200,00 kuna.

Vlasnik građevine kao fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom u iznosu od 200,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijeti će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-1/ES

Bakar, 4. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51222&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr