SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
OPĆINA KOSTRENA
17

22.

Na temelju članka 11. stavaka 1. i 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) i Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena, Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2003. godine, usvojilo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru
Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje
(srpanj 2003. - lipanj 2005. godine)

PROGRAM MJERA za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

I. CILJEVI PROGRAMA

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

IV. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

I. CILJEVI PROGRAMA

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za naredno dvogodišnje razdoblje izrađen je, kao i tri prethodna programa, s osnovnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života stanovništva na području općine u smislu kvalitetnijeg stanovanja, rada, odmora i rekreacije u zdravom okolišu. Za poduzimanje potrebnih radnji, postupaka i mjera u ostvarenju tog cilja Općina Kostrena ulaže značajne planske, organizacijske i financijske napore.

Prostorni plan uređenja Općine Kostrena (u daljem tekstu: Plan) kao temeljni prostorni dokument za planiranje cjelokupnog razvoja općine i postupanje u njenom administrativnom prostoru, usvojen je i donesen na sjednici Općinskog vijeća 29. ožujka 2001. godine, a objavljen je u »Službenim novinama« broj 07/01 od 12. travnja 2001. godine.

Isto tako doneseni su i sljedeći planovi nižeg reda:

- Urbanistički plan uređenja Poslovne zone K-3, Šoići,

- Detaljni plan uređenja uvale Žurkovo.

Provedba i razrada postavki i mjera ovog Prostornog plana uređenja provodit će se putem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Program mjera, osim zakonom određenog sadržaja, mora:

. utvrditi nositelje pojedinih obveza, rokove i troškove planiranih mjera,

. odrediti mjere za provedbu politike prostornog uređenja (komunalni doprinos, razina uređenosti građevinskog zemljišta za pojedina uža područja i dr.),

. prioritetno planirati gradnju građevina od županijskog značenja,

. odrediti visinu komunalne naknade na način da se potiče privođenje zemljišta planiranoj namjeni,

. predvidjeti uvođenje komunalnog doprinosa za financiranje građenja građevina i uređaja komunalne infrastrukture,

. predvidjeti osiguranje sredstava za zaštitu i upravljanje zaštićenih područja i cjelina,

. navesti područja i lokalitete na kojima će se provoditi sustavna istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru,

. predvidjeti mogućnost osiguranja sredstava za financiranje projekata za potrebe općine i grada, kao što su izgradnja građevina društvenih djelatnosti za javne funkcije, prometnica i sličnog,

. predvidjeti mjere za poticanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti.

Ciljevi daljnjeg uređenja prostora na području općine, nakon usvajanja i donošenja Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, svode se na:

- izradu prostornih planova užih područja koji su predviđeni i propisani odredbama PPU Općine Kostrena, a nisu do sada usvojeni, kao i izmjena PPU, pribavljanje podataka i stručnih podloga, te poduzimanje mjera od značenja za njihovu izradu i donošenje,

- poduzimanje mjera za provođenje odrednica važećih prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi, te mjera za realizaciju ukupne politike uređenja prostora u slijedeće dvije godine.

Određivanje postavljenih ciljeva vrši se temeljem:

- određivanja prioritetnih potreba i mogućnosti uređenja prostora postojećih naseljskih površina, izdvojenih površina izvan naselja za gospodarske (proizvodne, poslovne i turističko-ugostiteljske namjene), površina za sportsko-rekreacijske namjene i površina za proširenje postojećih groblja, u području stanja opremljenosti građevinskog zemljišta, poboljšanja postojeće prometne i komunalne infrastrukturne mreže, uređenja javnih površina, izgradnje javnih sadržaja i sl.,

- evidencije i prikaza vlasničkog stanja na zemljištu,

- okvirnih financijskih sredstava koja će biti uložena u različite oblasti uređenja prostora (prikupljenih uglavnom od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te drugih sredstava općinskog proračuna).

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Dovršenje dokumenata u izradi:

1.1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

Prostorni plan uređenja Općine Kostrena usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Kostrena.

Primjenom ovog plana, te razradom planova nižeg reda, ustanovilo se da neka rješenja nisu najbolje riješena, a prvenstveno se to odnosi na prometnice. Zbog toga se pristupilo izmjenama i dopunama ovog plana koji je sada u izradi.

Rok za donošenje i usvajanje plana: prosinac 2003. godine.

1.2. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne namjena R-3 (Lučica Podurinj) i dijela građevinskog područja naselja N-9.

Ovaj plan je izveden i kao konačni prijedlog poslat je u ured državne uprave za prostorno planiranje i zaštitu okoliša na suglasnost koju očekujemo uskoro.

Rok za dovršenje i usvajanje plana: rujan 2003. godine.

1.3. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne namjena R-2 koji obuhvaća područje od uvale Žurkovo do Termoelektrane Urinj, te uski kopneni pojas između Ul. Kostrenskih pomoraca i mora, također je u izradi.

Za ovaj plan potrebno je održati javnu raspravu da bi se napravio konačni prijedlog plana.

Rok za donošenje i usvajanje: prosinac 2003. godine.

1.4. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 1 koji obuhvaća naselje Šodići, Žuknica i Rožići, nalazi se u izradi. Prethodna rasprava je održana i čeka se prijedlog plana za javnu raspravu.

Rok za donošenje i usvajanje: ožujak 2004. godine.

1.5. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 3 koji obuhvaća naselje Doričići, Paveki i Perovići. U izradi je. Prethodna rasprava je održana, te se očekuje prijedlog plana za javnu raspravu.

Rok za donošenje i usvajanje plana: ožujak 2004. godine.

1.6. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne namjene R-1 koji zauzima područje između građevinskih područja N1 i N3 nalazi se u izradi. Prethodna rasprava je održana, te se očekuje prijedlog plana za javnu raspravu.

Rok za donošenje i usvajanje plana: ožujak 2004. godine.

Napomena: Planovi pod 1.4, 1.5. i 1.6. izrađuje ista firma i za sada se vode i izrađuju paralelno, pa će tako vjerojatno i ostati.

2. Stručne podloge za izradu prostornih planova

2.1. Geodetsko-katastarske podloge

U tijeku je provođenje gruntovno-ispravnog postupka za područje k.o. Kostrena - Lucija nakon čega će se uskladiti katastarsko i gruntovno stanje i uspostaviti nove zemljišne knjige, a novi snimak postat će službenom podlogom za izradu svih planiranih prostornih dokumenata Općine Kostrena u navedenom razdoblju. Po završetku k.o. Kostrena - Lucija pristupit će se izradi za k.o. Kostrena - Barbara.

Tokom prošlog razdoblja izrađen je digitalni ortofoto u boji za Općinu Kostrena u mjerilu 1:1000 tako da ovaj projekt kompletira kvalitetnu podlogu za izradu prostornih planova.

Rok dovršetka gruntovno-ispravnog postupka: lipanj 2005. godine.

2.2. Programi, odluke i drugi dokumenti

U članku 43. Prostornog plana Općine Kostrena propisana je obveza donošenja posebne općinske odluke o postavljanju kioska i reklamnih panoa koje se postavljaju na uređenom građevinskom zemljištu.

1. Odluka o postavljanju kioska i reklamnih panoa

Rok za izradu: lipanj 2004. godine.

Člankom 108. plana za izradu mjera zaštite, razvoja i gospodarenja prostorom, za potrebe izrade planova užih područja, te provođenje drugih mjera određenih Planom, utvrđuje se obveza izrade slijedećih dokumenata:

2. Odluka o režimu zaštite podmorskog parka s uvalom Svežanj

Rok za izradu odluke: lipanj 2004. godine

3. Odluka o zaštiti od buke

Rok za izradu odluke: lipanj 2004. godine.

Prihvaćanje i donošenje navedenih dokumenata vrši predstavničko tijelo Općine.

3. Program izrade novih dokumenata prostornog uređenja

Obveza izrade prostornih planova užih područja u svrhu posrednog provođenja Prostornog plana uređenja Općine Kostrena nastavit će se i u budućem razdoblju.

3.1. Neizgrađeni dio građevinskog područja N-2 i N-4

3.1.1.N-2 - obuhvaća dijelove naselja Vrh Martinšćice i Glavani

3.1.2.N-4 - obuhvaća dijelove naselja Kostrena Sv.Lucija, Plešići, Rožmanići, Dujmići, Maračići

Za ova područja izradit će se urbanistički planovi uređenja.

3.1.3. Groblje Sv.Barbara

Potrebno je izraditi Detaljni plan uređenja.

3.1.4. Centralni dio naselja N-1

Potrebno je izraditi Detaljni plan uređenja.

3.1.5. Za dijelove građevinskog područja na kojima se predviđa izgradnja više stambenih građevina (N-1, N-2, N- 3, N-4)

Potrebno je izraditi Detaljni plan uređenja.

3.2. Građevinska područja za gospodarske namjene

3.2.1. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Brodogradilišta »Viktor Lenca« (na traženje Brodogradilišta V. Lenac),

3.2.2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena što je već u postupku, te izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja poslovne zone K-3 Šoići (na traženje INA Rafinerija nafte).

3.2.3. Za poslovne zone K-1, K-2, K-4 predviđena je izrada urbanističkih planova uređenja, što će se organizirati prema posebnom programu.

Sadržaj prostornih planova užih područja (DPU i UPU) propisan je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98), način provođenja javne rasprave određen je Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 10/98), a usvajanje i donošenje plana člankom 28. Zakona o prostornom uređenju.

U sljedećoj tablici dat je zbirni prikaz prostornih planova. Određeni su nositelji izrade planova i rokovi za njihovu izradu, usvajanje i donošenje. Potrebna financijska sredstva određena su okvirno, a stvarne cijene koštanja navedenih planova odredit će se izborom najprihvatljivije ponude za njihovu izradu.

RED.
BR.

VRSTA
PLANA

NAZIV PLANA

NOSITELJ IZRADE

ROK
IZRADE

FINANCIJSKA
SREDSTVA

1

UPU

Neizgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja N-2

OPĆINA KOSTRENA

Prosinac 2004.

300.000,00

2

UPU

Neizgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja N-4

OPĆINA KOSTRENA

Prosinac 2004.

300.000,00

3

DPU

Groblje Sv. Barbara

OPĆINA KOSTRENA

Ožujak 2004.

100.000,00

4

DPU

Centralni dio naselja N-1

OPĆINA KOSTRENA

Lipanj 2004.

200.000,00

5

DPU

Višestambeni objekti

NARUČITELJ

 

 

6

DPU

Izmjene i dopune Brodogradilište »Viktor Lenac«

BRODOGRADILIŠTE »VIKTOR LENAC«

Lipanj 2004.

 

7

UPU

Izmjene i dopune poslovne
zone K-3 Šoići

OPĆINA KOSTRENA

Lipanj 2004.

150.000,00

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

Programom mjera predviđa se gradnja i rekonstrukcija objekata na području Općine Kostrena:

1. Izgradnja polivalentne dvorane

2. Početak gradnje doma za starije osobe

3. Početak rada poslovne zone Šoići

4. Dovršetak, rekonstrukcije stare osnovne škole

5. Dovršetak 3. faze Narodne čitaonice u Sv. Luciji

6. Izgradnja raskršća na Vrh Martinšćice (cesta D-8 i Lc 58054)

7. Početak gradnje sustava plinifikacije

8. Izgradnja kanalizacije Šodići

9. Izgradnja kanalizacije Žuknica

10. Završetak izgradnje kanalizacije Sv. Lucija

11. Početak gradnje kanalizacije Glavani, Vrh Martinšćice, Rožmanići, Dujmići

12. Značajni zahvati u gradnji gospodarskih objekata proizvodnje, poslovne i turističko-ugostiteljske namjene, te uređenje odgovarajućih površina očekuju se na površinama za izdvojene namjene izvan naselja (u Planu označene kao proizvodne zone 1-1, 1-2, 1-3, poslovne zone K-1, K-2, K-3, K-4, turističko-ugostiteljska zona T-1, sportsko-rekreacijskih zona R-1 i R-2), a oni će se odvijati u skladu s odrednicama urbanističkih i detaljnih planova uređenja

13. Zahtjevi za gradnju novih i rekonstrukcijom postojećih sportsko-rekreacijskih građevina i površina, kao i za izgradnjom građevina izvan građevinskog područja rješavat će se sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i prostornih planova užih područja.

IV. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

4.1. Program pripreme građevinskog zemljišta

I nadalje će se vršiti otkup i zamjena neizgrađenog građevinskog i ostalog zemljišta u svrhu učinkovitijeg uređenja čitavog prostora prema odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kao i planova nižeg reda.

4.2 Program uređenja građevinskog zemljišta

4.2.1. Nastaviti sa izgradnjom i uređenjem javnih površina, cesta, puteva, pločnika, pješačkih prijelaza, trgova i javnih parkirališta.

4.2.2. Nastaviti sa dopunjavanjem i izgradnjom javne rasvjete u svim naseljima

4.2.3. Nastaviti izgradnju i rekonstrukcije postojeće, vodovodne i elektroopskrbne mreže u svim naseljima

4.2.4. Nastaviti izgradnju i opremanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta, plaža, prema mogućnostima i prioritetima

4.2.5. Nastaviti s uređenjem svih sportskih lučica

4.2.6. Povećati razinu prikupljanja i evakuaciju otpada iz naselja i slobodnih površina.

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

Člankom 110. Prostornog plana uređenja Općine Kostrena određuje se potreba provođenja sustavnih istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru. Praćenje treba obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utječu na stanje okoliša, a osobito koje utječu na kakvoću prirodne baštine, tla, zraka, vode i mora.

Zaštitne mjere okoliša su one kojima se osigurava cjelovito osiguranje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvitka.

- Procjena utjecaja na okoliš

Građevine i zahvati u prostoru za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš propisani su člankom 102. PPU Općine Kostrena. Ovim Planom, a temeljem Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« br. 59/00) određuju se slijedeće građevine i zahvati u prostoru na području Općine Kostrena za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš:

1. Izgradnja planirane državne ceste - spoj čvor Draga - županijska cesta

2. Rekonstrukcija luke lokalnog značenja Žurkovo u sklopu građevinskog područja turističko-ugostiteljske zone T-1

3. Izgradnja planirane trase plinovoda, te eventualna izgradnja ovih dionica naftovoda i produktovoda.

Rokove za početak navedenih investicijskih i graditeljskih zahvata nije moguće sada odrediti, ali je navedene procjene utjecaja na okoliš svakako potrebno izraditi u sklopu ukupne projektne dokumentacije za njihovo izvođenje.

1. Za sve zahvate u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« br. 59/00) podliježu obvezi izrade studije utjecaja na okoliš - izradi SUO i postupati u skladu s njenim odredbama u svrhu očuvanja i unapređenja stanja u prostoru.

2. Nadzirati provođenje monitoringa kao obveze iz prihvaćenih studija o utjecaju na okoliš.

3. Uspostaviti inspekcijski nadzor nad svim štetnim emisijama u okoliš u skladu s važećom zakonskom regulativom.

4. I nadalje realizirati planirane zahvate za poboljšanje stanja okoliša u okružju industrijskih i radnih zona Općine Kostrena.

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

1. Za provođenje politike uređenja prostora i ostvarenje ovog Programa potrebno je primijeniti i provoditi sve propisane mjere iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

2. Provođenje dokumenata uređenja prostora je u nadležnosti Ureda državne uprave odnosno u PGŽ, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko- pravne poslove. Suradnja općinskih tijela Općine Kostrena i Ureda kvalitetna je i učinkovita, a osigurana je i odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

3. Nakon usvajanja i objave Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje daljnje operativne mjere za ostvarenje Programa utvrdit će Općinsko vijeće Općine Kostrena u skladu s mogućnostima proračuna za svaku godinu.

Progam mjera za unapređenje stanja u prostoru za dvogodišnje razdoblje (srpanj 2003. - lipanj 2005. godine) objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave te vrijedi dvije godine od dana početka primjene.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-29

Kostrena, 26. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo na području Općine Kostrena, utvrđena je pogreška u preambuli Odluke, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
na području Općine Kostrena

Na temelju članka 26. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst), članka 3. stavak 1. i članka 4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj 80/01), te članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na sjednici održanoj 13. svibnja 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo
na području Općine Kostrena

Klasa: 022-05/03-01/02

Ur. broj: 2170-07-02-03-227

Kostrena, 10. lipnja 2003.

Predsjednik

Miroslav Uljan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51221&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr