SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
OPĆINA KOSTRENA
17

18.

Na osnovi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), članka 41. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 22/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 26. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se:

1. uvjeti i način davanja u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina) za postavljanje privremenih objekata te za održavanje blagdanskih, prigodnih ili javnih manifestacija

2. lokacije za postavljanje privremenih objekata

3. zasnivanje zakupa

4. visina zakupnine

Privremeni objekti iz stavka 1. ovog članka jesu: montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park, štand i ugostiteljska terasa (u daljnjem tekstu: privremeni objekti).

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Montažni objekt je jednoprostorna ili višeprostorna tvorevina izrađena od prefabrikata na način da se u konstrukcijskim i dijelovima koji nisu konstrukcijski, povezivanje izvodi u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva.

Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže ili premještanja, odnosno uklanjanje objekta na način da podloga ostane neizmijenjena.

Oblikovanje montažnog objekta mora biti kvalitetno, sukladno ambijentu lokacije uz primjenu suvremenih materijala.

Visina montažnog objekta iznosi maksimalno 3,5 m (jedna etaža).

2. Kiosk je prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu. Postavljanje na terasu se izvodi suhom montažom na odgovarajuću podlogu. Kiosk podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanja s lokacije u komadu.

3. Pokretna radnja je prostorna neovisna i prostorno prenosiva jedinica, u pravilu na kotačima, predviđena za obavljanje uslužne, ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti trgovine (ambulantna prodaja).

4. Uslužna naprava je automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestenja, kokica i slično.

5. Naprava za zabavu je uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, te šator za cirkuske zabavne i druge prilike).

6. Zabavni park je prostorno definirana cjelina čije zauzeće javne površine ovisi o vrsti i broju naprava za zabavu.

7. Štand je tipiziran lako prenosiv element predviđen za uličnu prodaju, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i slično.

8. Ugostiteljska terasa je dio javne površine na kojoj se postavlja urbana oprema - namještaj, a koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga.

9. Blagdanskom prigodnom i javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 3.

Lokacije i uvjeti za postavljanje privremenih objekata iz točke 2. članka 2. ove Odluke utvrdit će Poglavarstvo i to Planom lokacija.

Članak 4.

Privremeni objekti ne smiju se postavljati:

1. na mjestima gdje bi postavljeni objekti ugrožavali održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

2. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama,

3. na javno-prometnim površinama koje su u funkciji vozila,

4. na nogostupu, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ostane 2 m za kretanje pješaka,

5. na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba kolnika cesta koje čine raskrižje,

6. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja, osim ugostiteljskih terasa.

Članak 5.

Na postavljene privremen objekte ne smiju se dograđivati krovišta, nadstrešnice i slično.

Članak 6.

Najveća dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 36 m2.

Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12 m2.

Najveća dozvoljena površina pokretne radnje iznosi 12 m2.

Članak 7.

Ugostiteljska terasa može se postaviti u razdoblju od 1. travnja do 1. studenog tekuće godine (sezonska terasa) ili tijekom cijele godine (stalna terasa).

Članak 8.

Opremu ugostiteljske terase čine: stol, stolica, zaštita od sunca, ograda, vaze za cvijeće i naprava za prodaju sladoleda (automat ili hladnjak).

Uslužna naprava za sladoled može biti nepomična ili pomična.

Nepomična naprava za sladoled može se postaviti na ugostiteljskoj terasi samo uz pročelje građevine.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 9.

Javne površine za postavljanje privremenih objekata daju se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama.

Članak 10.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Članak 11.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku.

Tekst objave iz stavka 1. ovog članka, sadrži sljedeće:

1. oznaku i površinu lokacije, te djelatnost koja će se obavljati na postavljenom privremenom objektu

2. iznos zakupnine po m2

3. vrijeme trajanja zakupa

4. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj

6. rok za podnošenje ponude

7. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu

8. obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima

9. odredbu da na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji s kojima je Općina Kostrena vodila sudski spor iz ugovora o zakupu.

Članak 12.

Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu

2. presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba

3. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke ili slično

4. visinu ponuđene zakupnine.

Članak 13.

Natječaj će se provesti i u slučaju da u istom sudjeluje jedan ponuditelj.

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Članak 14.

Najpovoljnijem ponuditeljem utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najveći iznos zakupnine.

Članak 15.

Po provedenom postupku natječaja, odluku o davanju javnih površina u zakup donosi Poglavarstvo Općine Kostrena.

Članak 16.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat jamčevine, a jamčevina ostalih natjecatelja čije ponude nisu prihvaćene vraćaju im se u roku od osam dana od zaključenja natječaja.

Članak 17.

Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Na temelju ugovora o zakupu, zakupnik postavlja privremeni objekt pod uvjetom da posjeduje potrebnu i urednu dokumentaciju.

Članak 18.

Ugovor o zakupu lokacije sklapa se na rok do 5 godina.

Ukoliko se po isteku ugovora o zakupu na istu lokaciju raspiše natječaj, raniji zakupnik ima pravo prvenstva pod uvjetom da ispunjava svim uvjetima natječaja, da je uredno ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu i da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Članak 19.

Ugovor o zakupu zaključuje se u pismenom obliku i posebice sadrži:

1. naznaku ugovornih strana

2. naznaku lokacije

3. djelatnost koja će se obavljati uz odredbu da se djelatnost ne može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca

4. rok trajanja zakupa

5. iznos zakupnine i rok plaćanja

6. otkazni rok

7. odredbu o prestanku ugovora

8. rok za postavu privremenog objekta

9. odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka zakupa, javnu površinu dovesti u prvobitno stanje.

Članak 20.

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i Ugovorom.

Članak 21.

Zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu lokacije u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako i poslije pisane opomene zakupodavca zakupnik:

1. ne započne koristiti lokaciju za namjene propisane ovom Odlukom i ugovorom u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora,

2. koristi lokaciju za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu, bez suglasnosti zakupodavca,

3. ne plati zakupninu 3 uzastopno ili 4 mjeseca u tijeku godine

4. ne postavi privremeni objekt sukladnu Planu i ugovoru o zakupu

5. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj sukladno Prostornom planu.

Otkazni rok je 30 dana.

Članak 22.

Iznimno od odredbe članka 13. ove Odluke, za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija, te za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja tih manifestacija, za postavljanje ugostiteljskih terasa i pokretnih radnji za djelatnost trgovine, može se odobriti privremena upotreba javne površine.

Zahtjev za održavanje manifestacije podnosi se Općinskom poglavarstvu najkasnije 8 dana prije održavanja manifestacije.

Ugovor o privremenoj upotrebi javne površine sklapa se u pisanom obliku.

Općinsko poglavarsvo može odobriti privremenu upotrebu javne površine bez naknade u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne i športske akcije, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Kostrena.

IV. VISINA ZAKUPNINE

Članak 23.

Visina zakupnine utvrđuje se prema zoni i namjeni za koje se lokacija daje u zakup.

Javne površine koje se daju u zakup razvrstane su u dvije zone i to kako slijedi:

- I. zona obuhvaća područje omeđeno cestama D8, ul. Kostrenskih boraca i Šetalištem kostrenskih pomoraca do raskrižja sa cestom prema Lučici »Stara voda« i dalje njenim zapadnim rubom do ulaza u lučicu, dok je zapadna granica zamišljena crta koja povezuje bivšu benzinsku postaju u uvali Žurkovo s odvojkom na cesti D8 za Hotel »Luciju«, a teče uz istočnu granicu Brodogradilišta Viktor Lenac.

- II. zona obuhvaća svo preostalo područje.

Članak 24.

Visina zakupnine utvrđuje se prema namjeni za koju se lokacija daje u zakup, a iznos zakupnine po m2 određuje Općinsko poglavarstvo:


Red. Vrsta zakupa Visina zakupnine Mjesečno

broj zona / kuna (dnevno) po m2

I. zona II. zona


1. Kiosci 29,00 26,00 mjesečno

montažni objekti

pokretne radnje

2. Ugostiteljske terase

- stalne 16,50 9,20 mjesečno

- sezonske 0,70 0,45 dnevno

3. Uslužne naprave i štandovi prezentacije proizvoda 11,00 7,50 dnevno

4. Naprave za zabavu i zabavni park 0,70 0,70 dnevno

5. Površine za blagdanske, prigodne ili javne manif.

te ostale otvorene površine 2,80 1,80 dnevno


Članak 25.

Početna zakupnina po m2 ne može biti niža od visine zakupnine člankom 24. ove Odluke.

Članak 26.

Poglavarstvo može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne i sportske akcije te za manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Kostrena.

V. NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Općinsko poglavarstvo.

Članak 28.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,

3. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju nadležnog tijela i odredbama ugovora o zakupu,

4. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

5. izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne,

6. poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Članak 29.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno člankom 4. ove Odluke

3. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi članka 6. ove Odluke

4. ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu

5. ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Postojeći ugovori o zakupu lokacija za postavljanje privremenih objekata ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o zakupu zemljišta za postavu naprava, kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine« PGŽ broj 11/95).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-27

Kostrena, 26. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51221&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr