SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
12

12.

Na temelju članka 19. Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/98, 14/98, 16/99 i 8/00), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 5. lipnja 2003. godine donijelo je

OPĆE UVJETE
o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata,
načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, utvrđuje način naplate parkiranja i visina naknade za parkiranje koju obavlja GKTD »MURVICA« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).

Članak 2.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno.

Članak 3.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na javnim parkiralištima:

- parkiralište Petak

- parkiralište Dubračina

- parkiralište kod Robne kuće »Riviera«

- parkiralište na platou između Gradskog stadiona i Doma zdravlja

- Strossmayerovo šetalište od broja 1 do kina »Jadran«

- parkiralište u lučici »Poddvorska«

- Vinodolska ulica (lijeva strana) od gospodarskog ulaza Robne kuće »Riviera« do gospodarskog ulaza u dvorište Osnovne škole Vladimira Nazora.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se i na obilježenim parkirališnim mjestima u sljedećim ulicama:

- Strossmayerovo šetalište ispred hotela »Miramare« i lijeva strana uz ogradu Gradskog kupališta do hotela »Eden«

- Bana Jelačića (lijeva strana) od hotela »Park« do kraja ulice

- Braće Buchoffer (lijeva strana) od ulaza u hotel »Therapia« do Crnog mola

- Ivana Skomerže (desna strana) od parkirališta hotela »International« do ulaza na parkiralište Petak, te uz ogradu istog parkirališta.

Članak 4.

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima iz članka 3. stavak 1. ovih Općih uvjeta osim parkirališta Dubračina, označavaju se horizontalnim oznakama bijele boje, a u ulicama iz članka 3. stavak 2. Općih uvjeta oznakama plave boje.

Članak 5.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Članak 6.

Autobusi i kamioni parkiraju se isključivo na javnom parkiralištu na platou između Gradskog stadiona i Doma zdravlja.

Članak 7.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se:

-na parkiralištu Petak i parkiralištu kod Robne kuće »Riviera«

sezona 15.05. - 15.09. 0 - 24.00 sata

izvansezona 16.09.-14.05. 07.00 - 21.00 sat

- na parkiralištu Dubračina i Vinodolska ulica (lijeva strana) od gospodarskog ulaza Robne kuće »Riviera« do gospodarskog ulaza u dvorište Osnovne škole Vladimira Nazora (parkirna karta vrijedi od 1 do 2 sata)

sezona 15.05. - 15.09. 07.00 - 23.00 sata

izvansezona 16.09. - 14.05. 07.00 - 21.00 sat, osim nedjelje

- na parkiralištu između Gradskog stadiona i Doma zdravlja

sezona 01.06. - 15.09. 06.00 - 24.00 sata

- na parkiralištu lučice »Poddvorska«

sezona 01.06. - 15.09. 06.00 - 24.00 sata

Naknada za parkiranje vozila na obilježenim parkirališnim mjestima u ulicama iz članka 3. stavak 2. Općih uvjeta plaća se sezonski 01.06.-15.09. od 07.00 do 23.00 sata, osim Ulice Ivana Skomerže (desna strana) od parkirališta hotela »International« do ulaza na parkiralište »Petak«, te uz ogradu istog parkirališta i parkirališta u Strossmayerovom šetalištu od broja 1 do kina »Jadran« gdje se naknada plaća i u izvansezoni od 16.09. do 14.05. od 07.00 do 21.00 sat, osim nedjelje.

Članak 8.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se automatski i poluautomatski.

Automatska naplata pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata, a poluautomatska naplata preuzimanje parkirne karte u automatu, a plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

Prema potrebi može se obavljati i ručna naplata naknade pomoću blok karti.

Članak 9.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je dokaz o zaključenom ugovoru o korištenju javnog parkirališta, na osnovu koje korisnik ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja.

U ulicama gdje se vrši naplata parkiranja, a gdje stanovnici zbog lokacije i smetnji gradskih objekata ne mogu doći do svojih dvorišta i garaža, omogućava se svakoj obitelji da za jedan registrirani automobil kupi naljepnicu tj. Povlaštenu kartu za parkiranje koja iznosi 90,00 kn/mjesec u vremenu od 15.05. do 14.09. odnosno 45 kn/mjesečno u vremenu od 15.09. do 14.04. Stanovnici u Strossmayerovom šetalištu od broja 1 do kina »Jadran« koji su registrirani kao privatni iznajmljivači mogu za svoje prijavljene i registrirane goste uz predočenje turističke prijave i registracijske oznake automobila kupiti kartu koja dnevno iznosi 20,00 kn. Naljepnica - karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već samo parkiranje

na slobodnom parkirnom mjestu pokrivenom parkirnim automatima.

Isto važi i za osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela (Županijski uredi, Ured za pomorstvo i promet Grada Zagreba) ostvarili pravo na znak pristupačnosti tj. isti mogu besplatno parkirati unutar parkirališta sa naplatom, kao i na parkiralištima sa parkirnim automatima na mjestima rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti.

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko parkirališta lučica »Poddvorska« omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže uz predočenje propusnice izdane od Trgovačkog društva.

Članak 10.

Pravo na mjesečnu parkirnu kartu u vremenu od 15. 09. do 14. 05. ima pravna i fizička osoba-obrtnik koja:

- koristi poslovni prostor u Frankopanskoj ulici, Ulici braće Brozičević, Ulici Ivana Skomerže, Strossmayerovom šetalištu, Ulici Petak, Ulici Petra Preradovića, Vinodolskoj i Kotorskoj ulici, što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime obrta što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na mjesečnu parkirnu kartu u periodu od 15.09. do 14.05. imaju svi vlasnici vozila, a stanovnici su s prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Subjektima iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izdati najviše 1 (jedna) mjesečna parkirna karta.

Mjesečna parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Trgovačkom društvu i Gradu Crikvenici.

Cijena mjesečne parkirne karte za subjekte iz stavka 1. ovog članka iznosi 200,00 kuna, a za subjekte iz stavka 2. ovog članka iznosi 45,00 kuna.

Mjesečnu parkirnu kartu izdaje Trgovačko društvo.

Mjesečna parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Mjesečna parkirna karta sadržava ime pravne osobe kojoj je parkiralište dano na upravljanje, ime i prezime, adresu i registarski broj vozila za koje se izdaje mjesečna karta, serijski broj, godinu i mjesec karte.

Mjesečnu parkirnu kartu korisnik je dužan istaknuti ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.

Mjesečna parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

Mjesečna parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s mjesečnom parkirnom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na svim parkiralištima na kojima se vrši naplata putem parkirnih automata.

Članak 11.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku tvrtke, trgovačkog društva koje obavlja naplatu,

- oznaku javnog parkirališta,

- serijski odnosno redni broj parkirnog automata i karte,

- datum izdavanja,

- vrijeme početka parkiranja,

- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja,

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Članak 12.

Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena.

Korisnik parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 13.

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz ugovora o parkiranju ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila,

b) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

c) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

d) ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

e) koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

Članak 14.

Za povredu obveze iz ugovora iz članka 12. ovih Općih uvjeta, osim naknade za parkiranje, plaća se ugovorna kazna u iznosu od 50,00 kn dnevno.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne i račun izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja te ga, na odgovarajući način, pričvršćuje na vozilo.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ugovornu kaznu u roku od 8 dana na način naznačen u nalogu.

Članak 15.

Ako korisnik parkiranja ne plati ugovornu kaznu iz članka 13. stavak 1., Trgovačkog društvo će protiv njega pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Članak 16.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Trgovačkog društva.

Članak 17.

Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, kombi vozila i motocikla i njegove prikolice iznosi:

-za parkiralište Petak i kod robne kuće »Riviera«
sezona 1. sat 3,00 kn, svaki sljedeći 4,00 kn
izvansezona 1,50 kn/sat

- za parkiralište »Dubračina« i Vinodolska ulica (lijeva strana) od gospodarskog ulaza Robne kuće »Riviera« do gospodarskog ulaza u dvorište Osnovne škole Vladimira Nazora (ograničeno parkiranje do 2 sata)

sezona cijena 1. sata 3,00 kn

cijena 2. sata 4,00 kn

izvansezona 1,50 kn/sat

- za Ulicu Ivana Skomerže i Strossmayerovo šetalište od broja 1 do kina »Jadran« (ograničeno parkiranje do 2 sata)

sezona 1. sat 3,00 kn

2. sat 4,00 kn

izvansezona 1,50 kn/sat

- za parkiralište lučica »Poddvorska«

sezona 2,00 kn/sat

- za ostale ulice iz članka 3. stavak 2. Općih uvjeta (ograničeno parkiranje do 8 sati)

sezona 2,00 kn/sat

Članak 18.

Visina naknade za parkiranje vozila na parkiralištu za autobuse i kamione iznosi:

- autobus 10,00 kn/sat

- kamion 10,00 kn/sat

- kamion sa prikolicom ili tegljač 18,00 kn/sat

- osobni automobil 1,50 kn/sat

- autobusi i kamioni koji ostaju duže od 12,00 sati plaćaju 700d cijene za punu obračunatu satnicu parkiranja.

Članak 19.

Gospodarski subjekti - vlasnici objekata za smještaj gostiju mogu sa Trgovačkim društvom zaključiti ugovor kojim će ostvariti pravo na mjesečnu parkirnu kartu za autobuse, sa cijenom 500manjenom u odnosu na visinu naknade za parkiranje utvrđene u članku 18. ovih Općih uvjeta.

Članak 20.

U visinu naknade za parkiranja uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 21.

Trgovačko društvo pozvat će vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta neprekidno duže od 8 dana, da vozilo ukloni.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno u daljnjem roku od 8 dana, Trgovačko društvo će vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

Članak 22.

Trgovačko društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ovih Općih uvjeta, kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 23.

Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik registriranog vozila.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje, prestaju važiti Opći uvjeti o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje objavljenim u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj: 10/00, 15/00, 13/01, 13/02 i 14/02.

Članak 25.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/341

Ur. broj: 2107/01-02-03-4

Crikvenica, 5. lipnja 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog poglavarstva

Grada Crikvenice

Ivica Malatestinić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=10003&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr