SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
GRAD RIJEKA
31

36.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01-vjerodostojno tumačenje), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/ 02, 155/02 i 45/03) i članka 86. stavka 4. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/02), u članku 14. riječi »48 sati«, zamjenjuju se riječima »72 sata«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 2. iza riječi »objavit će« dodaju se riječi »u javnom glasilu«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/5

Ur. broj: 2170-01-10-2003-2

Rijeka, 29. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=51000&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr