SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA BAŠKA
14

18.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/98 i 32/01), na svim mjestima gdje se pojavljuju:

- riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinsko vijeće« u odgovarajućem padežu,

- riječi »Socijalno vijeće« zamjenjuju se riječima »Odbor za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu potrošača« u odgovarajućem padežu,

- riječi »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 24. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju temeljem ove Odluke, osim u slučajevima opisanima u članku 26. i članku 34., u prvom stupnju rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, a na pisani zahtjev kojemu su priložene sve potrebne isprave kojima se dokazuju navodi iz zahtjeva, a koje su, uz ostale, u smislu članka 5. ove Odluke:

- potvrda poslodavatelja o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja 3 mjeseca, koja prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev, za sve zaposlene članove zajedničkog domaćinstva,

ili,

dokaz (odresci od mirovine) o ukupno isplaćenoj mirovini za prethodna 3 mjeseca, koja prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev, za sve korisnike mirovine, članove zajedničkog domaćinstva,

- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove zajedničkog domaćinstva da se isti nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba,

ili,

potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o neprimanju mirovine,

- potvrda Ministarstva financija - Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,

- posjedovni list - izvod iz evidencije katastra zemljišta, ne stariji od 3 mjeseca, za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva.«

Članak 4.

Iza članka 33., u poglavlju V. ZAVRŠNA ODREDBA, dodaje se novi članak 34. koji glasi:

»Općinsko vijeće Općine Baška, može iznimno, posebnom odlukom, samostalno ili na obrazloženi prijedlog Odbora za zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i zaštitu potrošača, odobriti pravo na oblik i iznos pomoći iz sredstava so

cijalnog programa, izvan onih obuhvaćenih ovom odlukom, ako isto utvrdi opravdanim.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/8

Ur. broj: 2142-03-03-5

Baška, 22. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10007&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr