SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
GRAD OPATIJA
18

18.

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), Mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ, klasa: 350-02/03-91/0010, ur.broj: 2170-01-91-03-02/mš, Suglasnosti Ureda državne uprave u PGŽ, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Opatija klasa: 350-05/03-01/00198, ur.broj: 2170-85-01-03-06/TZ/, Mišljenja MUP-a Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjel za zaštitu i spašavanje, broj: 511-09-20/2-149/8-2003/LJM, Očitovanja Ministarstva obrane Zagreb, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: 350-02/03- 01/39, ur.broj: 512M3-0202-03-02, Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva klasa: 350-05/03-01/52, ur. br. 525-02-A.B.P./03-02, Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, pod klasom: 612-08/03-12/01, ur. br. 532-10-8/1-03-5, članka 36. Statuta Grada Opatije (Službene novine PGŽ br. 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog Plana).

Članak 2.

Izmjene i dopune Prostornog plana odnose se isključivo na Glavu II. Odredbe za provođenje, Tekstualnog priloga knjige 1. Plana prostornog uređenja.

Članak 3.

Odluku o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Opatije izradio je Urbanistički institut Hrvatske iz Zagreba.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 2. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/01) se naslov pod točkom 2.2.1.5. mijenja novim koji glasi:

»2.2.1.5. Građevine kategorizirane prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj 48/02) i ugostiteljske građevine prema Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.«

U članku 2. briše se naslov pod točkom 2.2.1.7., a naslov pod točkom »2.2.1.8.« postaje »2.2.1.7.«

Članak 5.

U članku 3. pod točkom A. OPĆI POJMOVI jedanaesta alineja se mijenja i glasi:

»- Rekonstrukcijom - se smatra izvođenje radova na postojećoj građevini (adaptacija, nadogradnja, dogradnja, sanacija, izmjena opreme, izmjene tehnološkog procesa, modernizacija) ako se tim radovima utječe na tehnička svojstva građevine. Ograničeni opseg rekonstrukcije za pojedina građevinska područja i građevine detaljno je definiran člankom 78.«

U članku 3. pod točkom C. GRAĐEVINE u prvoj alineji se iza prve rečenice dodaje nova, koja glasi:

»Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu.«

U članku 3. pod točkom C. GRAĐEVINE druga alineja se mijenja i glasi:

»Ukupni koeficijent iskorištenosti (kis) - odnos ukupne (brutto) izgrađene površine svih nadzemnih etaža i površine građevne čestice.«

U članku 3. pod točkom C. GRAĐEVINE peta alineja se mijenja i glasi:

»- Ukopana etaža - etaža koja je ukopana sa svih strana u okolni teren.«

U članku 3. pod točkom C. GRAĐEVINE se briše šesta alineja - definicija pojma apartmanske građevine.

U članku 3. pod točkom C. GRAĐEVINE na kraju članka se dodaju dvije nove alineje koje glase:

»Suteren - etaža koja je ukopana sa svih strana u okolni teren, osim s jedne koja ima vidljivo pročelje. Vidljivo pročelje ukopane etaže je visine maksimalno do 3,00 m.

- Nadzemna etaža - etaža koja ima najmanje jedno vidljivo pročelje (suteren, ostale etaže koje imaju vidljiva pročelja i potkrovlje stambene, gospodarske i druge namjene).«

Članak 6.

U članku 5. se briše dio teksta koji glasi:

»Razgraničenje naselja obavlja se određivanjem njihovih granica temeljem zakona i neposredno se primjenjuju u Planu.«.

Članak 7.

U članku 11. stavak (2), pod naslovom 1. Prometni sustav (c), se briše dio teksta koji glasi:

»luka posebne namjene-šport«

Članak 8.

U članku 18. se brišu stavci (2) i (3).

Članak 9.

Članak 19. se mijenja i glasi:

»(1) Ovim se Planom određuje minimalno uređeno građevinsko zemljište u skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

(2) Sva građevinska područja u Gradu Opatiji moraju imati I. kategoriju uređenosti (obuhvaća pripremu zemljišta i pristupni put), osim N-CUZ koja mora imati II. kategoriju uređenosti (koja obuhvaća osim pripreme i pristupnog puta i osnovnu infrastrukturu - vodoopskrbu, električnu energiju i priključak na javnu kanalizaciju

(3) Obvezatna viša razina uređenosti građevinskog područja određuje se Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru.

(4) Višestambena izgradnja mora imati osigurani prilazni put širine minimalno 6,00 m i priključak na javnu kanalizaciju.

 (5) U svakom pojedinom postupku ishođenja lokacijske dozvole, Grad Opatija (nadležno upravno tijelo) utvrđuje uvjete priključka na nerazvrstane ceste.«

Članak 10.

U članku 21. iza prve alineje dodaju se dvije nove alineje koje glase:

»- gospodarske

- stambeno-gopodarske«

U članku 21. posljednja alineja se mijenja i glasi:

» -privremene građevine za sajmove i javne manifestacije.«

Članak 11.

U članku 22. stavak (4) se briše, a stavak (5) postaje stavak (4), mijenja se i glasi:

»(4) Za stambene građevine koje izračunom najvećeg dozvoljenog koeficijenta iskorištenosti (kis) imaju površinu iznad 600 m2 brutto površine u N-SPZ, N-SN, i N-MRZ zoni, uvjeti za građenje se utvrđuju Detaljnim planom uređenja ili Urbanističkim planom uređenja.«

Članak 12.

U članku 23. se tekst ispred stavka (1) mijenja i glasi:

GOSPODARSKE GRAĐEVINE - građevine poslovne, trgovačke i turističko-ugostiteljske djelatnosti, građevine proizvodnih, obrtničkih, uslužnih, skladišnih i sličnih djelatnosti.

U članku 23. u stavku (1) i (2) se dio teksta koji glasi »izgrađenosti (kig)« mijenja u dio teksta »iskorištenosti (kis)«.

U članku 23. u stavku (2) se riječ »iznad« mijenja u riječ »do«.

Članak 13.

U članku 24. u dijelu teksta ispred stavka (1) se riječ »POSLOVNE« mijenja u riječ »GOSPODARSKE«.

Članak 14.

U članku 27. u stavcima (1) i (2) se broj »1000« mijenja u broj »1500«.

Članak 15.

U članku 29. se na početak članka dodaju novi stavci (1), (2) i (3) koji glase:

»(1) U područjima N1-CUZ1 Opatija, N1-CUZ2- Ičići i N2 - SPZ koja se nalaze unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Opatije i Urbanističkog plana uređenja Ičići, do donošenja navedenih planova nije dozvoljena gradnja novih građevina iz članaka 22, 23, 24, 25, 26 i pomoćnih građevina iz članka 28.

(2) U područjima N2 - SPZ, N3-SN i N5-MRZ koja se nalaze izvan obuhvata Urbanističkog plana uređenja Opatije i Urbanističkog plana uređenja Ičići dozvoljena je gradnja novih građevina neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana.

(3) U području N4-SJ koje se nalazi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Opatije, do donošenja navedenog plana nije dozvoljena gradnja građevina iz članaka 22., 23., 24., 25., 26. i pomoćnih građevina iz članka 28. U područjima N4-SJ koja se nalaze izvan obuhvata Urbanističkog plana uređenja Opatije moguća je gradnja novih građevina neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana, te prema smjernicama iz Konzervatorske podloge.«

U članku 29. stavak (1) postaje stavak (4), a u prvoj rečenici navedenog stavka se iza riječi »plana,« dodaje novi dio teksta koji glasi:

»a prema stavcima (1), (2) i (3) ovog članka«

U članku 29. se na kraj članka dodaje novi dio teksta koji glasi:

»U ukupnu brutto površinu iskorištenosti (kis) računaju se sve nadzemne etaže.

U ukupnu brutto površinu iskorištenosti (kis) ne računaju se ukopane etaže, balkoni, terase, lođe, septičke taložnice i cisterne, terase na terenu, bazeni, teniski tereni i parkirališta.«

Članak 16.

U članku 32. stavak (1) dio teksta koji glasi »ne smije biti manja od 3,00 m« se mijenja i glasi: »ne može biti manja od 5,00 m«

U članku 32. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka (1) ovog članka za građevine koje su smještene unutar građevinskog područja naselja N4-SJ udaljenost iz stavka (1) ovog članka odredit će se planom nižeg reda ako se prodručje nalazi unutar obuhvata obavezne izrade navedenog plana ili prema smjernicama iz Konzervatorske podloge.«

Članak 17.

U članku 33. stavak (2), broj »75,00« se mijenja u »30,00«.

Članak 18.

U članku 35. u posljednjoj alineji iza riječi »svih« dodaje se nova riječ koja glasi »nadzemnih«.

U članku 35. na kraju članka dodaje se nova alineja koja glasi:

»- udaljenost građevine od javno-prometne površine računa se od najistaknutijeg dijela građevine.«

Članak 19.

U članku 37. stavak (2) broj »1.600« se mijenja u broj »1.000«.

U članku 37. stavak (3) se mijenja i glasi:

»(3) Namjena građevine može biti stambena, stambeno- gospodarska i ugostiteljsko-turistička.«

Članak 20.

U članku 38. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 25%, a koeficijent iskorištenosti iznosi 0,75 (kis).«

U članku 38. se briše stavak (2).

U članku 38. stavak (3) briše se dio teksta koji glasi
»- sljemena krova«, a navedeni stavak postaje stavak (2).

U članku 38. stavak (4) postaje stavak (3).

U članku 38. stavak (5) postaje stavak (4), mijenja se i glasi:

»(4) Dozvoljena je izgradnja maksimalno 3 nadzemnih etaža.«

Članak 21.

U članku 39. se briše dio teksta koji glasi »(od lokalne ceste). Udaljenosti se računaju od: konzola, loggia i poluzatvorenih istaka«.

Članak 22.

U članku 43. stavak (3) se riječ »najniže« mijenja u riječ »prve«.

U članku 43. stavak (4) se briše dio teksta koji glasi »(sljemena krova)«.

U članku 43. dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Dozvoljena je izgradnja maksimalno 3 nadzemnih etaža.«

Članak 23.

U članku 44. stavak (1) se broj »1200« mijenja u broj »700«.

U članku 44. se briše stavak (2).

U članku 44. stavak (3) postaje stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Minimalna udaljenost od granica parcele osim prema prometnicama, za građevine pod točkama 1, 2, 3 i 5 iz stavka (1) ovog članka iznosi 3,00 m. Za građevine pod točkom 4 iz stavka (1) ovog članka udaljenost će se odrediti planom nižeg reda ako se parcela nalazi unutar obuhvata obavezne izrade navedenog plana ili prema smjernicama iz Konzervatorske podloge.

Članak 24.

U članku 45. se na početak članka ispred riječi »koeficijent« dodaje novi dio teksta koji glasi:

»Najveći dozvoljeni«.

U članku 45. iza dijela teksta koji glasi »N - MRZ - mješovito-ruralne zone kig do 45%, a kis 0,60« dodaje se novi dio teksta koji glasi:

»(za sve građevine na parceli).«

U članku 45. se mijenja dio teksta koji se odnosi na Višeetažne građevine i glasi:

»centralne urbane zone - kig iznosi 25% a kis 0,75

stambeno-poslovne zone - kig iznosi 25% a kis 0,75

stambena naselja: kig iznosi 20% a kis iznosi 0,6

stare jezgre - u skladu sa građevinama na susjednim parcelama.

mješovito - ruralne zone - kig iznosi 30% a kis 0,9.«

Članak 25.

U članku 46. se briše tekst pod točkom 2.

Članak 26.

U članku 47. stavak (2) briše se dio teksta koji glasi »(sljemena krova)«.

U članku 47. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Dozvoljena je izgradnja maksimalno 4 nadzemne etaže.«

Članak 27.

U članku 48. stavak (1), u prvoj alineji se broj »1600« mijenja u broj »1200«, a u trećoj alineji se broj »1200« mijenja u broj »1000«.

U članku 48. se briše stavak (2).

Članak 28.

U članku 49. se iza prve rečenice dodaje novi dio teksta koji glasi:

»Iste odredbe se primjenjuju za stambeno-gopodarske građevine, a koje ne smiju ugrožavati okolinu bukom i ne smiju uzrokovati zagađenje zraka, vode i tla, prema postojećim posebnim zakonima i propisima.«

Članak 29.

Članak 50. se mijenja i glasi:

»Udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi minimalno 4,00 m, a pomoćne građevine minimalno 3,00 m, osim u području N-SJ u kojima će se udaljenost odrediti planom nižeg reda ako se parcela nalazi unutar obuhvata obavezne izrade navedenog plana ili prema smjernicama iz Konzervatorske podloge.«

Članak 30.

U članku 51. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) za višestambene građevine određuje se za:

1.1. N - CUZ - centralne-urbane zone - kig iznosi 30%, a kis 1,20

1.2. N - SPZ - stambeno-poslovna zona: kig 25%, a kis je 1,00

1.3. N - SN - stambena naselja: kig iznosi 20 %, a kis 0,80

1.4. N- MRZ - mješovito-ruralna zona kig iznosi 20%, a kis 0,80

1.4. N - SJ - stare jezgre - u skladu sa građevinama na susjednim parcelama.«

U članku 51. stavak (3) se mijenja i glasi:

»(3) Urbanističkim planom uređenja ili Detaljnim planom uređenja mogu se utvrditi visine građevine maksimalno do 20 m i sa najvećim dozvoljenim koeficijentom izgrađenosti (kig) do 40%, i koeficijentom iskorištenosti (kis) do 1,5 ukoliko to omogućuju reljefne i morfološke karakteristike prostora okolnih i susjednih građevina.

Članak 31.

U članku 52. se briše stavak (1).

U članku 52. stavak (2) postaje stavak (1), se mijenja i glasi:

»(1) Svaka stambena jedinica mora imati 1,5 parkirno mjesto.«

U članku 52. se briše stavak (3).

U članku 52. stavak (4) postaje stavak (2), mijenja se i glasi:

»Garaža mora biti udaljena od javno prometne površine min. 5,00 m.

Članak 32.

Članak 57. se mijenja i glasi:

»(1) Unutar građevinskih područja mogu se graditi građevine namijenjene gospodarskoj djelatnosti. Gospodarska djelatnost može se planirati unutar izdvojene parcele.

(2) Velike i veće gospodarske građevine, a prema članku 23, stavak (3) mogu se graditi samo na osnovi urbanističkih planova uređenja i/ili detaljnih planova uređenja prostora u zonama koje su ovim Planom predviđene.«

Članak 33.

U članku 58. stavak (2), točka 2.2 broj »500« se mijenja u broj »800«, točka 2.3. broj »500« se mijenja u broj »600«, točka 2.4. broj »500« se mijenja u broj »600«.

Članak 34.

U članku 59. se riječ »poslovnoj« mijenja u riječ »gospodarskoj«.

Članak 35.

Članak 60. se mijenja i glasi:

(1) Za građevine gospodarske djelatnosti najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) iznose:

1.1. N - CUZ - centralno-urbane zone – kig 30%, a kis je 0,90 (nije dozvoljena gradnja građevina proizvodnih djelatnosti)

1.2. N - SPZ - stambeno - poslovna zona - kig 30%, a kis je 0,90

1.3. N - SN - stambeno naselje - kig 30 %, a kis 0,90

1.4. N - SJ - stare jezgre - kig 50% - kis prema postojećim građevinama

1.5. N - MRZ - mješovito - ruralne zone - kig 30%, a kis je 0,9.

(2) Za apart-hotele najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) po kategoriji naselja iznosi:

2.1. N - CUZ - centralna urbana zona - kig 30%, a kis 1,0

Gradnja apart-hotela nije dozvoljena na području Ičića od Liburnijske ceste do obale, na području Opatije od ulice M. Tita do obale i na području Voloskog od Nove ceste do obale.

2.2. N - SPZ - stambeno-poslovna zona - kig 30%, a kis 1,00

1.1. N - SN - stambena naselja - kig 30%, a kis 1,00

1.2. N - MRZ - mješovito-ruralna zona - kig 30%, a kis 0,60

1.3. N - SJ - stare jezgre - prema susjednim građevinama.

 (3) Za građevine od važnosti za Grad Opatiju - najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi:

3.1. N - CUZ - centralno-urbane zone - kig 40 %, kis je 1,50

3.2. N - SPZ - stambeno-poslovna zona - kig 40 % kis je 1,20

1.3. N - SN - stambeno naselje - kig 30 %, kis je 0,90

1.4. N - MRZ - mješovito-ruralna zona - kig 30%, a kis je 0,60

3.5. N - SJ - stare jezgre - kig 100 0li prema susjednim građevinama

(4) Iznimno se, za građevine od važnosti za Grad Opatiju, može povećati najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti ali samo kroz izradu Detaljnog plana uređenja ili UPU-a, ako bude utvrđeno da svi tehnički uvijeti koje mora zadovoljiti građevina takvog karaktera traže veću površinu izgrađenosti, ali maksimalno do pet etaža ili visine 20 m u N-CUZ zoni s koeficijentom izgrađenosti (kig) 40 0 koeficijentom iskorištenosti kis je 2,0.

Članak 36.

Članak 61. se mijenja i glasi:

(1) Za građevine stambeno-gospodarske djelatnosti veličina i površina građevine određuje se kao i za višestambenu izgradnju - po tipovima naselja.

(2) Za gospodarske građevine visina se određuje prema namjeni građevine i zoni u kojoj se građevina nalazi.

(3) Urbanističkim planom uređenja ili Detaljnim planom uređenja, mogu se utvrditi visine građevine maksimalno do 20 m i s najvećim dozvoljenim koeficijentom izgrađenosti do 40 0 koeficijentom iskorištenosti do 2,0 ukoliko to omogućuju reljefne i morfološke karakteristike prostora okolnih i susjednih građevina.

Članak 37.

U članku 62. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) Parkirališne površine unutar parcele ne smiju sa površinom ukupne izgrađenosti objekta iznositi više od 50% ukupne površine parcele, a broj parkirnih mjesta mora biti minimalno 1 mjesto za prva 4 zaposlena plus po 1 mjesto na svakih idućih osam zaposlenih. Za smještajne jedinice određuje se 1 parkirno mjesto po smještajnoj jedinici, a za ugostiteljske jedinice 1 mjesto na 4 sjedeća mjesta. Parkirna mjesta za postojeće, rekonstruirane i nove gospodarske i stambeno-gospodarske građevine unutar N-CUZ zone mogu se riješiti vlastitim ili iznajmljenim parkirnim površinama, mjestima ili građevinama (javne garaže, javna parkirališta).«

U članku 62. stavak (2) se iza riječi »podzemnim« dodaje nova riječ koja glasi »ukopanim«, a broj »100« se mijenja u broj »80«.

Članak 38.

U članku 64. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) Minimalna udaljenost od granica parcele mora iznositi 4,0 m, a od prometnica 6,0 m, osim za područja N-SJ u kojima će se navedene udaljenosti odrediti planom nižeg reda ako se parcela nalazi unutar obuhvata obavezne izrade navedenog plana ili prema smjernicama iz Konzervatorske podloge.«

U članku 64, se briše stavak (2).

Članak 39.

U članku 66. dio teksta koji glasi »iz prethodnih članaka« se mijenja i glasi »kao za nove građevine«.

Članak 40.

Naslov 2.2.1.5. se mijenja i glasi:

»2.2.1.5. Građevine kategorizirane prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj 48/02) i ugostiteljske građevine prema kategorizaciji iz Pravilnika o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj 87/93).«

Članak 41.

U članku 67. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) Unutar građevinskih područja mogu se graditi smještajne i ugostiteljske građevine.«

U članku 67. se briše stavak (2).

U članku 67. stavci (3) i (4) postaju stavci (2) i (3), mijenjaju se i glase:

»(2) Minimalne veličine građevinskih parcela u građevinskim područjima prema tipovima zona za smještajne građevine određuju se:

- N-CUZ - centralna urbana zona: 1600 m2

- N-SPZ - stambeno-poslovna zona: 1200 m2

- N-SN - stambena naselja: 1200 m2

- N-MRZ - mješovito-ruralna zona 800 m2

- N-SJ - stare jezgre: 200 m2.

(3) Minimalne veličine građevinskih parcela u građevinskim područjima prema tipovima zona za ugostiteljske građevine određuju se:

- N-CUZ - centralna urbana zona: 400 m2

- N-SPZ - stambeno-poslovna zona: 400 m2

- N-SN - stambena naselja: 400 m2

- N-MRZ - mješovito-ruralna zona 400 m2

- N-SJ - stare jezgre: 100 m2

Članak 42.

U članku 68. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) za ugostiteljske i smještajne građevine, određuje se za:

1. N-CUZ - centralno-urbane zone: kig iznosi 30%, a kis 1,20

2. N-SPZ - stambeno-poslovna zona: kig iznosi 25%, a kis 0,75

3. N-SN - stambena naselja: kig iznosi 20%, a kis 0,40

4. N-MRZ - mješovito-ruralna zona: kig iznosi 20%, a kis 0,40

5. N-SJ - stare jezgre - u skladu s građevinama na susjednim parcelama.«

U članku 68. se briše stavak (2).

Članak 43.

Članak 69. se mijenja i glasi:

»Urbanističkim planom uređenja ili Detaljnim planom uređenja mogu se utvrditi visine građevine maksimalno do 20 m, sa najvećim dozvoljenim koeficijentom izgrađenosti do 40 0 koeficijentom iskorištenosti do 1,5 ukoliko to omogućuju reljefne i morfološke karakteristike prostora okolnih i susjednih građevina. Iznimno, za hotele, DPU- om ili UPU-om mogu se utvrditi i veći koeficijenti.«

Članak 44.

U članku 70. stavak (3) iza riječi »ugostiteljske« dodaje se novi dio teksta koji glasi »i smještajne«, a briše se dio teksta koji glasi »hotele i pansione«.

Članak 45.

Članak 71. se mijenja i glasi:

»Prenamjena postojećih ugostiteljskih i smještajnih građevina, ako se namjena postojeće građevine mijenja u potpunosti (prenamjena u stambenu ili poslovnu građevinu) moguća je prema uvjetima kao za nove građevine planirane na

mjene, a na temelju važećih dokumenata prostornog uređenja.«

Članak 46.

U članku 72. stavak (3) se mijenja i glasi:

»(3) Udaljenost glavne građevine od granica parcele je min. 6,00 m, a pomoćnih građevina min. 4,00 m.

U članku 72. stavak (5) se mijenja i glasi:

»(5) Građevinska linija je za građevine uz nerazvrstane ceste određena širinom zaštitnog pojasa koja iznosi 6,00 m.«

Članak 47.

U članku 74. iz riječi »okoliša« dodaje se novi dio teksta koji glasi »u mj. 1:200 ili 1:500«.

Članak 48.

U članku 75. se briše tekst iza točke »2.2.1.4.«.

Članak 49.

Članak 77. se mijenja i glasi:

Iznimno se ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog izgleda ambijenta može odstupiti od odredbe iz članka 76. i utvrditi drugi način gradnje.

Članak 50.

Članak 78. se mijenja i glasi:

(1) Uvjeti za rekonstrukciju postojećih stambenih, gospodarskih i stambeno-gospodarskih, i ostalih građevina, kao i ruševina, unutar građevinskih područja, u zonama (N2- SPZ, N3-SN, N5-MRZ) koje se nalaze izvan područja obuhvata izrade Urbanističkog plana uređenja Opatije i Urbanističkog plana uređenja Ičići, određuju se pod istim uvjetima kao za nove građevine uz uvjet da površina rekonstruiranog dijela ne prelazi brutto izgrađenu površinu od površine koja je dozvoljena ovim odredbama.

(2) Za postojeće građevine čija je okućnica manja od minimalnih površina iskazanih u točkama 2.2.1.3. do 2.2.1.5. najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) određuje se prema zonama građevinskog područja i tipovima građevina.

(3) Kod rekonstrukcija postojećih legalnih građevina, postojeći građevinski pravac može se zadržati.

(4) U zoni N4-SJ koja se nalazi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Opatija nije dozvoljeno vršiti zahvate rekonstrukcije do donošenja navedenog plana. U zonama N4-SJ koje se nalaze izvan obuhvata Urbanističkog plana uređenja Opatija dozvoljeni su zahvati rekonstrukcije građevina pod istim uvjetima kao za nove građevine, te prema smjernicama Konzervatorske podloge.

(5) U područjima N1-CUZ 1 Opatija, N1-CUZ 2 Ičići i N2 - SPZ koja se nalaze unutar obuhvata obavezne izrade Urbanističkog plana uređenja Opatija i Urbanističkog plana uređenja Ičići, do donošenja navedenih planova dozvoljeno je vršiti samo zahvate rekonstrukcije u sljedećem opsegu:

- rekonstrukcija (nadogradnja ili dogradnja) isključivo u svrhe ugradnje lifta, instalacijske etaže, te ukopane etaže za potrebe izgradnje instalacija ili pomoćnih prostorija i garaža.

- rekonstrukcija otvora na građevini bez povećanja tlocrtnih i visinskih gabarita.

- rekonstrukcija (adaptacija) postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada bez povećanja korisne površine građevine.

Pod opsegom neophodnim za poboljšanje uvjeta života i rada smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima,

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija, uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor pod uvjetom da se time ne prelaze najveći dozvoljeni kig i kis.

Članak 51.

Naslov 2.2.1.7. se briše, a naslov 2.2.1.8. postaje naslov 2.2.1.7.

Članak 52.

Članak 79. se mijenja i glasi:

»Za rekonstrukciju postojećih stambenih građevina, kao i rekonstrukciju u cilju promjene namjene dijela građevine, lokacijska dozvola se utvrđuje na temelju odrednica iz točke 2.2.1.3.-b - PORODIČNE KUĆE i članka 78. ovih odredbi, uz sljedeći uvjet:

- za građevine čija je parcela veća ili manja od minimalnih veličina parcela najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti ili koeficijent iskorištenosti, određuju se prema zonama građevinskog područja i prema tipovima građevina, koje vrijede za nove građevine.«

Članak 53.

U članku 80. na kraj stavka (1) dodaje se dio teksta koji glasi:

»i članku 78. ovih Odredbi.«

U članku 80. stavak (2) se mijenja i glasi:

»(2) Za promjenu vrste krova - dogradnju kosog krova i kod prenamjene tavanskih prostora u stambeni vrijede isti uvjeti kao i za nove građevine.«

U članku 80. se brišu stavci (3) i (4).

Članak 54.

U članku 81. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) Uvjeti za rekonstrukciju postojećih gospodarskih i stambeno-gospodarskih, javnih, ugostiteljskih i smještajnih građevina, kao i rekonstrukciju u cilju promjene namjene dijela građevine utvrđuju se na temelju uvjeta iz točke 2.2.1.3. - 2.2.1.5 i članka 78. ovih odredbi.«

U članku 81. stavak (2) riječ »okućnica« se mijenja u riječ »parcela«:

U članku 81. se brišu stavci (4) i (5).

Članak 55.

U članku 82. se briše dio teksta koji glasi »i predhodnim člancima iz točke 2.2.1.7.«.

Članak 56.

U članku 85. stavak (1) se mijenja i glasi:

»(1) U područjima N1-CUZ1 Opatija, N1-CUZ2- Ičići i N2 - SPZ koja se nalaze unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Opatije i Urbanističkog plana uređenja Ičići, do donošenja navedenih planova, lokacijske dozvole za sve vrste građevina, osim infrastrukturnih se ne mogu utvrđivati na temelju odredbi ovog Plana.«

U članku 85. se briše stavak (2).

Članak 57.

U članku 88. stavak (2) se mijenja i glasi:

»(2) Za zone izdvojene namjene izvan naselja propisana je obaveza izrade Urbanističkih planova uređenja navedenih u članku 145. stavak (1).«

U članku 88. stavak (3) se mijenja i glasi:

»(3) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) za sve vrste građevina iznosi 50%, a koeficijent iskorištenosti (kis) 0,5.«

U članku 88. se brišu stavci (4) i (5), a stavak (6) postaje stavak (4).

Članak 58.

U članku 89. stavak (1), oznaka »R1« iza riječi »IKA-« mijenja se u oznaku »R4«.

U članku 89. stavak (1) dio teksta koji glasi »Detaljnom planu uređenja Ičića« se mijenja i glasi:

»Urbanističkom planu uređenja«.

U članku 89. stavak (2), oznaka »R2« iza riječi »DOLI-« mijenja se u oznaku »R3«.

U članku 89. stavak (2) riječ »Detaljnom« se mijenja u riječ »Urbanističkom«.

U članku 89. stavak (3), oznaka »R4« mijenja se u oznaku »R5«.

U članku 89. stavak (3) riječ »Detaljnom« se mijenja u riječ »Urbanističkom«.

Članak 59.

U članku 90. stavak (1) dio teksta koji glasi »T-1, T-2, T- 3)« se mijenja u oznaku »T2«, a dio teksta koji glasi »DPU- om ili« se briše.

U članku 90. stavak (2) dio teksta koji glasi »T-!«, T-«)« se mijenja u oznaku »T4«, a dio teksta koji glasi »DPU-om« se mijenja i glasi »UPU-om«

U članku 90. stavak (3) dio teksta koji glasi »T-1, T-2, T- 3« se mijenja u novu oznaku »T5«, a dio teksta koji glasi »DPU-om« se mijenja i glasi »UPU-om«.

Članak 60.

U članku 92. stavak (1), u drugoj alineji se briše dio teksta koji glasi »i športsko«, te se briše treća, četvrta i peta alineja.

Članak 61.

U članku 97. stavak (1), dio teksta koji glasi »Ovim Prostornim planom je namjena zone određena za - veletrgovački kompleks sa pratećim sadržajima (2,0 - 3,0 ha), trgovine, autosaloni, servisi, terminali i sl. - 2,0 ha), autobusni terminal za turističke autobuse - 1,0 - 2,0 ha. površina za preseljenje JP Komunalac - 2,0 ha. benzinska crpka - 0,5 ha. vatrogasni centar 1,0 ha. MUP stanica, stambene građevine i ostalo.« se mijenja i glasi:

»Ovim Prostornim planom je namjena zone određena za - veletrgovački kompleks sa pratećim sadržajima (trgovine, autosaloni, servisi, terminali i sl.), autobusni terminal za turističke autobuse, površinu za preseljenje JP Komunalac, benzinska crpka, vatrogasni centar, MUP stanica, stambene građevine i ostalo.«

U članku 97. stavak (1) se briše dio teksta koji glasi »Uvjete za izgradnju obavezno odrediti UPU-om ili DPU- om. (minimalna površina koja se uređuje UPU-om ili DPU-om mora biti 2.000 m2.«.

U članku 97. stavak (2) se briše dio teksta koji glasi »Maksimalni ukupni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 60%, a ukupni koeficijent iskorištenosti (kis) ne smije preći 1,2.«.

U članku 97. stavak (3) se briše dio teksta koji glasi »već se na idejno rješenje izdaje suglasnost Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša«.

Članak 62.

U članku 107. stavak (1) se briše dio teksta koji glasi », morskih luka posebne namjene-šport«.

U članku 107. stavak (5) riječ »Detaljnom« se mijenja u riječ »Urbanističkom«.

Članak 63.

U članku 108. stavak (2), točki c) se sedma alineja zamjenjuje novom alinejom koja glasi:

»- prilaza zgrada nema na novim cestama.«

U članku 108. stavak (2), točki d) se šesta alineja zamijenjuje novom alinejom koja glasi:

»- prilaza zgrada nema (dozvoljeno samo iznimno i to grupiranjem) na novim cestama«

U članku 108. stavak (2), točki e) u devetoj alineji se broj »3,00« mijenja u broj »5,00«.

Članak 64.

Članak 109. se mijenja i glasi:

»(1) Javne garaže - višeetažne skupne parking kuće za parkiranje osobnih i drugih vozila. Područja i površine za lokacije javnih garaža dane su u kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i 4. Građevinska područja.

Minimalna veličina građevinske čestice za izgradnju javne garaže iznosi 500 m2.

Maksimalna tlocrtna izgrađenost čestice iznosi 60%. Izgrađenost podzemnih etaža (ukopanih etaža) može biti maksimalno 80%, a maksimalna visina građevine određuje se prema postojećim graničnim građevinama ili prema uvjetima koji su određeni u točki 2.2.1.4. čl. 61. stavak 1. za gospodarske građevine u pripadajućim zonama.

Svi ostali uvjeti određuju se prema uvjetima za gospodarske građevine u pripadajućim zonama.

Za veće javne garaže (iznad 100 parkirališnih mjesta) potrebna je izrada DPU-a.

(2) Garaže se mogu graditi samo na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene, udaljene min 3,00 m od granice građevne čestice, a uz suglasnost susjeda i do granice.«

Članak 65.

U članku 120. se broj »2.2.2.5.« mijenja u broj »2.2.2.6.«.

Članak 66.

U članku 122. iza prve riječi »Planom« dodaje se novi dio teksta koji glasi:

»i Konzervatorskom podlogom (klasa: 350-03/00-01/16, ur. broj: 2170-532-01-10)«

Članak 67.

U članku 145. stavak (1) se zamijenjuje novim i glasi:

(1) Izrada Urbanističog plana uređenja obvezna je za:

za građevinska područja naselja

- UPU Opatija

- UPU Ičići

za građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene

- ugostiteljsko-turističke zone

- UPU Vela Učka T1

- UPU Poklon T2

- UPU Dražina-Ika T3

- UPU Preluk-Berger T4

- UPU zona Brdo Mala Sapca, Vela Sapca) T5

- sportsko-rekrecijske zone

- UPU Mala Učka R1

- UPU Poklon R2

- UPU Doli R3

- UPU Dražina-Ika R4

- UPU zona Brdo (mala Sapca, Vela Sapca) R5

U članku 145. stavak (2), se briše prva alineja.

U članku 145. se brišu stavci (3) i (5), a stavak (4) postaje stavak (3).

Članak 68.

U članku 151. se briše dio teksta koji glasi: »(osim ugostiteljsko-turističkim, športsko-rekreacionim i sl. namjenama)«, a broj »2.2.1.7.« se mijenja u broj »2.2.1.6.«.

Članak 69.

U članku 152. riječi »uvjeti stanovanja« se zamjenjuje novom riječima koje glase »uvjeti života«, a dio teksta koji gla

si »uz maksimalnu dogradnju i nadogradnju, do površine utvrđene za stambenu građevinu (porodičnih kuća) u stambenom naselju.« zamijenjuje se novim dijelom teksta koji glasi:

»iz članka 78. stavak (6).«

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 70.

Članak 155. se mijenja i glasi:

»Iznimno, od odredbi članka 29. stavak (1) i članka 78. stavka (6), može se dograditi, nadograditi i rekonstruirati hotel »Paris«, izgrađen na z.č. 231/1 k.o. Opatija, do koeficijenta izgrađenosti kig 80 0 koeficijenta iskorištenosti kis 4,2 i najveće dozvoljene visine podrum -2, podrum -1, međukat, prizemlje i 6 etaža, odnosno 26,5 m računajući od +/-0,00 kote (kote današnjeg postojećeg ulaza u hotel). Dozvoljava se dogradnja podzemne etaže u dva nivoa na dijelu čestice z.č. 662, dijelu čestice z.č. 688 i dijelu čestice z.č. 321/4 k.o Opatija, ukupne brutto izgrađene površine 1300 m2, za parkiranje 30-45 vozila. Sve nadzemne površine (cesta, vrt, podzid) vratile bi se nakon zahvata u prvobitno stanje bez rušenja visokog drveća.«

Članak 71.

Iza članka 155. dodaje se novi članak 156. koji glasi:

»Iznimno, prije donošenja Urbanističkog plana uređenja Opatije i Urbanističkog plana uređenja Ičići moguće je donošenje sljedećih Detaljnih planova uređenja:

a) DETALJNI PLAN UREĐENJA BELVEDER

- Granica obuhvata detaljnog plana definirana je Ulicom maršala Tita na zapadu, stepenicama Lipovica izuzev k.č. 1549, preko postojećeg dječjeg igrališta na sjeveru, šetnicom uz morsku obalu na istoku, te uz postojeću prilaznu cestu za hotel Belveder na jugu. Opisani obuhvat Plana zauzima površinu od cca 12.000 m2.

- U navedenom području uz već postojeće 3 ville planira se izgradnja:

- dva hotela kategorije min. 4 zvjezdice: sa svim pratećim i pomoćnim sadržajima najveća dozvoljena visina iznosi 2 ukopane etaže i 5 nadzemnih etaža, odnosno 20,00 m, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti nadzemnih etaža kig 40%, koeficijent iskorištenosti kis 2,00 i koeficijent izgrađenosti garaža kig 60 %.

- trgovačko-ugostiteljsko-uslužna građevina s wellness centrom: najveća dozvoljena visina iznosi 2 ukopane etaže i 3 nadzemne etaže, odnosno 12,00 m, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti nadzemnih etaža kig 40%, koeficijent iskorištenosti kis 2,00 i koeficijent izgrađenosti garaža kig 60 %.

- restoran: najveća dozvoljena visina iznosi 2 nadzemne etaže, odnosno 7,00 m, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig 40 0 koeficijent iskorištenosti kis 1,00.

b) IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GARAŽE I DJEČJEG IGRALIŠTA SLATINA

- Granica obuhvata detaljnog plana uređenja preuzeta je iz važećeg Detaljnog plana uređenja garaže i dječjeg igrališta Slatina (»Službene novine« broj 3/98).

- U navedenom području planira se izgradnja:

- garažno-uslužno-ugostiteljsko-poslovne građevine: najveća dozvoljena visina iznosi 3 ukopane etaže i 6 nadzemnih etaža (najviša etaža je instalacijska), odnosno 23,00 m, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig 55 0 koeficijent iskorištenosti kis 2,5.

- 2 ugostiteljsko-uslužne građevine: najveća dozvoljena visina iznosi 1 nadzemna etaža, odnosno 4,00 m, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig 40 0 koeficijent iskorištenosti kis 0,4.

c) DETALJNI PLAN UREĐENJA ČRNIKOVICA

- Granica obuhvata detaljnog plana uređenja definirana je ulicom Črnikovica na sjeveru, obalnom linijom na jugu, cestom za luku Volosko na zapadu i zapadnom granicom ville Bunker na istoku. Površina obuhvata Plana iznosi cca 14.130 m2.

- U navedenom području planira se izgradnja:

- hotela kategorije min. 4 zvjezdice sa svim pratećim i pomoćnim sadržajima: najveća dozvoljena visina iznosi 6 etaža. Najveća dozvoljena visina najviše kote najviše etaže mora biti maksimalno 4,00 m iznad apsolutne kote postojećeg parkirališta, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti dviju najnižih etaža kig 70%, koeficijent izgrađenosti četiri najviše etaže kig 40 0 koeficijent iskorištenosti kis 3,0.

d) IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NEPTUN

- Granica obuhvata detaljnog plana uređenja preuzeta je iz važećeg Detaljnog plana uređenja Neptun (»Službene novine« broj 12/02), proširena za k.č. 764.

- U navedenom području planira se izgradnja:

- hotela kategorije min. 4 zvjezdice sa svim pratećim i pomoćnim sadržajima: najveća dozvoljena visina iznosi 2 ukopane etaže i 5 nadzemnih etaža, odnosno 18,00 m, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig 37 0 koeficijent iskorištenosti kis 1,5.

e) DETALJNI PLAN UREĐENJA BIVŠE BOLNICE IČIĆI

- Granica obuhvata detaljnog plana definirana je katastarskim česticama k.o. Veprinac br: 255, 219, 220/1, 1140/11, 1140/1, 1140/21, 1169/2, 1170, 1140/15, 1140/4 odnosno u posjedovnom listu br. 924 k.o Veprinac. Površina obuhvata plana iznosi cca 22.600 m2.

- U navedenom području planira se izgradnja:

- stanova i hotelskih građevina sa svim pomoćnim i pratećim sadržajima. Najveća dozvoljena visina iznosi 2 ukopane etaže i 5 nadzemnih etaža, odnosno 20,00 m, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig 30 0 koeficijent iskorištenosti kis 1,5. Od ukupne brutto izgrađene površine 25e planira za izgradnju stanova, a 75% za izgradnju hotelskih kapaciteta sa svim pratećim i pomoćnim sadržajima, te poslovno-trgovačkim i uslužnim sadržajima.«

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Ova Odluka je izrađena u 4 izvornika ovjerenih pečatom Grada Opatije i potpisom predsjednika Vijeća Grada Opatije.

Članak 73.

2 primjerka izvornika ove Odluke čuvaju se u pismohrani Grada Opatije.

Članak 74.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 75.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da izradi Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Opatije.

Klasa: 350-01/02-01/09

Ur. broj: 2156/01-01-03-9

Opatija, 29. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog Vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10006&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr