SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA PUNAT
10

11.

Na temelju čl. 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/ 93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 17. travnja 2003. god. donosi

ODLUKU
o općinskim porezima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se općinski porezi koji pripadaju Općini Punat, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Punat slobodno raspolaže.

Članak 2.

Općinski porezi Općine Punat su:

1. porez na potrošnju

2. porez na kuće za odmor

3. porez na tvrtku ili naziv

4. porez na korištenje javnih površina

II. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji obavljaju djelatnosti na području Općine Punat.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom objektu.

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obračunava se i plaća po stopi od 30d osnovice utvrđene čl. 4. st. 2. ove Odluke, u rokovima i na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Punat.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 7.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe čl. 6. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kn godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 500d cijene utvrđene u st. 1. ovog članka u slučaju kada su obveznici poreza na kuće za odmor nasljedstvom stekli vlasništvo nad kućom za odmor starijom od 50 godina, od ostavitelja sa stalnim mjestom boravka u Općini Punat.

Članak 9.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenje o utvrđivanju tog poreza.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su tijelu iz čl. 9. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se ti objekti nalaze, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza do 31. ožujka godine za koju se porez razrezuje.

IV. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 11.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz st. 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

1. Pravne osobe:

- tvrtke od 50-75 zaposlenika 2.000,00 kn

- tvrtke od 25-50 zaposlenika 1.500,00 kn

- tvrtke do 25 zaposlenika 1.200,00 kn

2. Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost temeljem Zakona o obrtu:

- poljoprivreda, lov i šumarstvo 200,00 kn

- ribarstvo 200,00 kn

- prerađivačka industrija 400,00 kn

- građevinarstvo 800,00 kn

- trgovina 600,00 kn

- popravak predmeta za kućanstvo 400,00 kn

- popravak motornih vozila 600,00 kn

- ugostiteljstvo 800,00 kn

- promet, skladištenje i veze 600,00 kn

- financijsko posredovanje 800,00 kn

- poslovanje nekret., iznajm. i posl. usluge 800,00 kn

- obrazovanje, zdrav. zaštita, soc. skrb 200,00 kn

- ostalo 200,00 kn

Članak 13.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, za prvu godinu poslovanja plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv utvrđen čl. 12. Odluke.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

- javne ustanove

- udruge i registrirane političke stranke

- pravne i fizičke osobe koje ne obavljaju djelatnost

Članak 14.

Rješenje o razrezu poreza na tvrtku ili naziv donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 15.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv obvezni su tijelu iz čl. 14. st. 1. ove Odluke dostaviti podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na tvrtku ili naziv.

Porez na tvrtku ili naziv prihod je Proračuna Općine Punat ako porezni obveznik ima sjedište ili prebivalište na području Općine Punat.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Javnom površinom iz st. 1. ovog članka smatraju se ulice, trgovi, parkovi i sl. površine.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se u slučaju kada je sa Općinom Punat zaključen Ugovor o zakupu javne površine za postavu kioska ili druge naprave te korištenje terasa za obavljanje ugostiteljskih usluga.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaća se dnevno po metru četvornom prostora koji se koristi i to:

-za površine kojima je nadležno općinsko tijelo
odobrilo privremeno korištenje javne površine

- u odobrenom roku 1,00 kn

- izvan odobrenog roka 5,00 kn

-za površine koje se koriste bez prethodnog
odobrenja nadležnog općinskog tijela 10,00 kn

Članak 18.

Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

VI. PROVEDBENE ODREDBE I NADZOR

Članak 19.

Porezi utvrđeni čl. 2. ove Odluke uplaćuju se u korist Proračuna Općine Punat.

Članak 20.

Razrez poreza iz čl. 2. ove Odluke, obračun, naplatu i nadzor provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, koji pokreće i prekršajni postupak protiv prekršitelja u skladu s kaznenim odredbama.

Članak 21.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje na odgovarajući će se način primjenjivati propisi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 127/00 i 86/01 ispr.).

Članak 22.

Protiv prekršitelja odredbi članaka 5. i 10. ove Odluke primjenjivat će se kaznene odredbe čl. 89. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službene novine« PGŽ broj 9/96) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima (»Službene novine« PGŽ broj 9/98).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-03-3

Punat, 17. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Slavko Žic, v.r.

»Službene novine« - službeno glasilo Primorsko-goranske županije l Izdavač Primorsko-goranska županija l Odgovorni urednik Chiara Veranić l e-mail: chiara.veranic@novilist.hr l Uređuje, oprema i obavlja poslove pretplate i primanja oglasa »Novi list« d. d. Rijeka, Zvonimirova 20a, telefon 650-048 fax 672-032 l Tisak »Novi list« Rijeka, Zvonimirova 20a

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr