SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA MRKOPALJ
Općina Mrkopalj

Općina Mrkopalj

1.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu

Članak 1.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Opis Proračun za Izvršenje Index

2002. god. Proračuna

za 2002. god.


TEKUĆI PRIHODI 2.075.165,94 1.896.233,96 91,4

PRIHODI OD

PRODAJE NEFINAN.

IMOVINE 551.000,00 572.549,57 103,2

RASHODI 1.869.900,00 1.719.076,22 91,9

RASHODI ZA NEFIN.

IMOVINU 810.000,00 704.576,45 87,0

RAZLIKA-VIŠAK/

MANJAK 53.734,06 45.130,86 83,9


B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


Opis Proračun za Izvršenje Index

2002. god. Proračuna

za 2002. god.


RASPOL. SRED. IZ

PRET. GOD. 53.734,06 53.734,06 100


C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


Opis Proračun za Izvršenje Index

2002. god. Proračuna

za 2002. god.


PRIMICI OD FINAN-

CIJSKE IMOV.

I ZADUŽIVANJA 64.000,00 48.087,00 75,1

IZDACI ZA FINAN.

IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 64.000,00 0,00 -

NETO ZADUŽIVANJE

FINANCIRANJE 0,00 48.087,00 -

VIŠAK+RASPOLOŽIVA

SRED. IZ PRET. GODINA

+ NETO ZADUŽIVANJE

I FINANCIRANJE 0,00 146.951,92 -


Članak 2.

Ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu u iznosu od 146.951,92 kn utrošit će se na sljedeći način:

-za zajmove trg. društvima, obrtnicima, malom i
srednjem poduzetništvu48.087,00

-za ulaganja u izg. sportskih i rekreacijskih
terena98,864,92

Članak 3.

Glavni financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima te Bilješke sastavni su dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. god.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio.

Članak 5.

Ovaj Godišnji Obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-03-1

Mrkopalj, 28. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
za razdoblje od: 01.01.02. do: 31.12.02.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopa  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51315&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr