SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
GRAD DELNICE
Grad Delnice

22.

Na temelju članka 10. stavka 7. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) te članka 13. i 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 31. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o grbu i zastavi Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se opis povijesnog grba i zastave Grada Delnica, te način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom i zastavom predstavlja se Grad Delnice i izražava pripadnost Gradu Delnicama (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 3.

Grb i zastava koriste se u suglasju s odredbama ove Odluke na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada.

Članak 4.

U grbu i zastavi Grada ne može se ništa mijenjati.

Članak 5.

Zabranjeno je isticati dotrajao, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen grb ili zastavu Grada.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE

Članak 6.

Grb Grada je povijesni grb Delnica.

U poluokruglom štitu, u plavom, na zelenom brijegu, u dnu polja stoji šumski radnik.

Mladolikog je lica, smeđokos sa crnim klobukom na glavi. Odjeven je u srebrnu košulju preko koje je crni prsluk obrubljen po rubovima zlatnom trakom, u uskim zelenim hlačama i smeđim visokim cipelama.

Desnu ruku drži, a lijeva počiva na uspravnoj smeđoj dršci srebrnog pijuka (krampa) položenog na vrhu zelenog brijega.

Članak 7.

Zastava Grada je tamnozelene boje s grbom u sredini.

Omjer širine i dužine zastave Grada je 1:2.

U sjecištu dijagonala u sredini zastave nalazi se grb Grada obrubljen zlatnim rubom.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE

Članak 8.

Grb i zastava Grada utvrđeni su Statutom Grada.

Izvornik grba i zastave Grada izrađen je uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Izvornik grba i zastave Grada čuva se u Uredu Grada i prema njemu se oblikuju grbovi i zastave za uporabu.

Članak 9.

Grb Grada obavezno se ističe:

1. na zgradi u kojoj je sjedište tijela Grada, kao i u svečanim prostorijama zgrade

2. pri održavanju međunarodnih susreta, natjecanja i drugih skupova (političkih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih, sportskih i sl.) kojih je Grad organizator ili na kojima je predstavljen, u suglasju s pravilima takvih skupova

3. na posjetnicama gradonačelnika, članova Poglavarstva, predsjednika Vijeća

4. na memorandumima tijela Grada suglasno zakonu i Statutu

5. na svečanim pozivnicama, čestitkama i javnim priznanjima Grada koje dodjeljuje osnosno koristi Gradsko vijeće, predsjednik Gradskog vijeća, Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik.

Članak 10.

Gradsko poglavarstvo rješenjem može pravnoj osobi odobriti uporabu grba ili zastave ako ocijeni da je to u interesu Grada.

Gradsko poglavarstvo odobrit će uporabu grba ako ocijeni:

1. da će ta uporaba doprinijeti prepoznatljivosti gospodarstva Grada

2. da će ta uporaba doprinijeti promidžbi Grada

3. da podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi

4. da proizvodi odnosno usluge ne štete prirodnom okolišu

5. da se proizvodom odnosno ugledom ne šteti ugledu Republike Hrvatske ili Grada i njihovih tijela.

Izuzetno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka uporaba grba ne može se odobriti političkoj stranci u svrhu korištenja istog kao stranačkog simbola.

Članak 11.

Zastava Grada obvezno se ističe u dane blagdana Republike Hrvatske i u dane koje Grad svečano obilježava, na zgradi u kojoj je sjedište tijela Grada, na zgradama ustanova i poduzeća čiji je osnivač i većinski vlasnik Grad, te na trgovima i ulicama na području Grada koje posebnom Odlukom odredi Gradsko poglavarstvo.

Članak 12.

Zastava Grada može se isticati:

1. pri održavanju međunarodnih susreta, natjecanja i drugih skupova (političkih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih, sportskih i sl.) kojih je Grad organizator, na kojima Grad sudjeluje ili je predstavljen, u suglasju s pravilima takvih skupova

2. pri proslavama, svečanostima i drugim masovnim kulturnim, sportskim i sličnim manifestacijama koje su značajne za Grad

3. u drugim slučajevima ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 13.

Uz pismeni zahtjev za odobrenje uporabe grba i zastave pravna osoba prilaže:

1. akt o registraciji, te

2. opis namjene za koju će grb odnosno zastavu koristiti (npr. ugradnja u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, uporaba u službenim aktima i sl.)

Članak 14.

Rješenjem o davanju odobrenja utvrđuju se uvjeti pod kojima se odobrenje daje, vrijeme uporabe, iznos naknade za uporabu grba ili zastave, namjena korištenja za tu svrhu uplaćenih sredstava, način zaštite uporabe, te ostale obveze pravne osobe.

IV. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada - Odsjek za stambeno komunalne poslove samostalno.

Neposredne poslove vezane uz provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke obavlja komunalni redar.

Članak 16.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1. nadzirati primjenu ove Odluke

2. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje ako utvrdi da se one ne obavljaju ili obavljaju suprotno odredbama ove Odluke

3. naložiti uklanjanje predmeta postavljenog suprotno odredbama ove Odluke

4. predložiti pokretanje prekršajnog postupka

5. izricati i naplaćivati globe na licu mjesta

6. poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten

Komunalni redar ovlašten je donositi pismene i usmene naloge u vidu rješenja za provedbu radnji utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u grbu i zastavi Grada nešto mijenja (članak 4.)

2. ističe dotrajao, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen grb ili zastavu Grada (članak 5.)

3. grb Grada ne istakne u suglasju s odredbom članka 9. stavka 1. točke 2. ove Odluke

4. se ne pridržava uvjeta utvrđenih odobrenjem za uporabu grba Grada (članak 14.)

5. zastavu Grada ne istakne u suglasju s odredbom članka 11. ove Odluke odnosno ako se ne pridržava odredbe članka 12. ove Odluke.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba na mjestu izvršenja prekršaja ako učini prekršaj iz članka 5. ove Odluke.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja kada je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju.

O naplati novčane kazne izdaje se potvrda.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 017-02/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-03-02

Delnice, 31. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51300&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr