SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
GRAD BAKAR
Grad Bakar

9.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 10. travnja 2003. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2002. godini

1. Smjernice plana rada Odjela gradske uprave za komunalnu djelatnost Grada Bakra u 2002. godini koje su sadržale Program održavanja komunalne infrastrukture usvojene su na sjednici Vijeća održanoj 14. prosinca 2001. godine.

2. Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz sredstava komunalne naknade.

3. Za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva po sljedećim namjenama:


Opis stavke Planirano: Utrošeno: %


1. Usluge tekućeg

održavanja cesta 1.100.000,00 1.088.562,46 99


2. Usluge održavanja

groblja 180.000,00 180.157,28 100,10


3. Održavanje javnih

površina 300.000,00 301.800,95 100,6


4. Utrošak energije

za javnu rasvjetu 1.570.000,00 1.578.710,15 100,6


5. Održavanje javne

rasvjete, iluminacija

i dekoracija 450.000,00 444.250,07 98,7


6. Usluga čišćenja

javnih i prometnih

površina 335.000,00 319.430,14 95,4


7. Ostala sredstva 37.620,53


UKUPNO: 3.935.000,00 3.950.531,58


Ad. 1. Usluge tekućeg održavanja cesta

1.1.

. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

. Zimska služba

. Redovno godišnje saniranje udarnih rupa u svim mjestima na području Grada Bakra

. Obnova dotrajalih pješačkih površina na području grada Bakra

. Održavanje autobusnih čekaonica

. Uređenje puta od parkirališta iza doma kulture do Donje Zagrade

. Sanacija potpornog zida i ceste Zlobinsko Brdo

. Čišćenje i sječa zelenila uz nerazvrstane ceste i uz javne ceste unutar granica naselja


Utrošeno: =822.148,30 kn

1.2.

Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, obnova oznaka parkirališnih mjesta na području Grada Bakra, postava signalizacije kod osnovnih škola


Utrošeno: =99.295,63 kn

1.3. Postava zaštitne ograde uz cestu na Trnovici - Praputnjak


Utrošeno: =28.230,80 kn

1.4. Sanacija nogostupa Krasica


Utrošeno: =167.118,53 kn

1.5.Održavanje javne oborinske kanalizacije i slivnika


Utrošeno: =9.389,73 kn

Utrošena sredstva iz točke 1.3. trošena su iz stavke proračuna 426 Investicijsko održavanje cesta, a sredstva iz točke 1.5. iz stavke proračuna 411 Održavanje ostalih komunalnih objekata.

Ad.2. Usluge održavanja groblja

. Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata na groblju, prema Ugovoru o koncesiji, te zaključcima Poglavarstva.

. Tekuće održavanje groblja

. Nabavka šljunka za groblje Krasica i Kukuljanovo


Utrošeno: =180.157,28 kn

Ad. 3. Održavanje javnih površina

. Održavanje javnih površina, dječjih igrališta, opreme parkova i građevinskih objekata prema Ugovoru o koncesiji i zaključcima Poglavarstva.

. Pojačano održavanje parkovne infrastrukture (nabava novih klupa, košarica za smeće, ličenje sprava na dječjim igralištima)

. Nabavka novih sprava za dječja igrališta (Kukuljanovo)

. Uređenje i tekuće održavanje plaža, montaža i demontaža tuševa


Utrošeno: =301.800,95 kn

Ad. 4. Utrošak energije za javnu rasvjetu

4.1. Redovni troškovi javne rasvjete


Utrošeno: =482.968,38 kn

4.2. Dug za javnu rasvjetu za razdoblje od 1996. do 1998.


Utrošeno: =1.095.741,77 kn

Ad. 5. Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija

. Proširenje i remont javne rasvjete

. Proširenje javne rasvjete kod Meja Gaj kbr. 1

. Proširenje javne rasvjete kod groblja Praputnjak (ulaz)

. Proširenje javne rasvjete kod kbr. Praputnjak 87

. Proširenje javne rasvjete Žuljevac i Gorice - Zlobin

. Proširenje javne rasvjete Krasica: Jelovka 292, 297 A, Zamišćići

. Blagdanska iluminacija i dekoracija


Utrošeno: =444.250,07 kn

Ad. 6. Usluge čišćenja javnih i prometnih površina

. Čišćenje javno-prometnih površina, odvoz krupnog otpada, formiranje reciklažnih dvorišta, dežurna služba prikupljanja i odvoza otpada prema godišnjem ugovoru, učešće u ekološkim akcijama na čišćenju okoliša, odvoz autoolupina, postava ograda i rampi, sanacija divljih deponija prema zaključcima Poglavarstva

. Redovno pometanje javnih površina na području grada Bakra, te jedan put mjesečno pometanje središta okolnih naselja

. Program odvoza krupnog otpada prema godišnjem ugovoru sa K.D. Čistoća

. Tri puta mjesečno rad dežurne službe u suradnji s K.D. Čistoća (grajfer)

. Sanacija deponija Grušina Hreljin

. Djelomična sanacija divljeg deponija uz makadamsku cestu Kalvarija - Učivac

. Djelomična sanacija divljih deponija iza vodospreme Praputnjak i prema željezničkoj stanici Meja, premještanje rampi prema vodospremi


Utrošeno: =319.430,14 kn

Klasa: 011-01/02-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-03-3

Bakar, 31. ožujka 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51222&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr