SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
GRAD BAKAR
Grad Bakar

10.

Na temelju članka 30. točke 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 10. travnja 2003. donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Bakru za razdoblje od 1. siječnja 2002.
do 31. prosinca 2005. godine

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za razdoblje od 1. siječnja 2002. godine do 31. prosinca 2005. godine donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 20. ožujka 2002. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 6/02.

2. Navedenim programom određen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije i određenim rokom izgradnje.

3. Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- izgradnja groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijena komunalnih usluga

- naknade za priključivanje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Prihodi potrebni za realizaciju Programa ostvareni su na način:


Plan 2002. Ostvarenje Indeks

2002. %


1. Prihod od komunalnog

doprinosa 200.000,00 kn 222.977,34 kn 111,49


2. Naknada od koncesija 60.000,00 kn 41.884,94 kn 69,81


2. Prihod od županije 350.000,00 kn 350.000,00 kn 100,00


3. Kapitalni prihodi 200.000,00 kn 142.101,41 kn 71,05


4. Prenesena sredstva

iz 2001. 2.100.000,00 kn 1.371.009,70 kn 97,93


UKUPNO: 2.910.000,00 kn 2.127.972,76 kn 73,12


5. Sredstva iz prethodne točke trošena su po sljedećim namjenama:

5.1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA


ROK IZGRADNJE PLANIRANO IZVEDENO

U 2002. G.


1. Uređenje dječjeg igrališta Gaj - Kukuljanovo 31. ožujka 2002. g. 70.000,00 kn 64.402,90 kn


2. Hortikulturno uređenje javne površine Ravničina

- Kukuljanovo 31. prosinac 2003. g. 15.000,00 kn -


3. Uređenje javne površine ispred Doma kulture

Škrljevo s nabavkom novih dječjih sprava 30. lipnja 2003. g. 35.000,00 kn -4. Popločenje platoa oko »jarbola« uz spomenik

na Solnicama - Hreljin 31. prosinac 2003. g. 30.000,00 kn -


5. Uređenje plaže u Bakru 31. prosinac 2005. g. 400.000,00 kn -


6. Prometna regulacija s izgradnjom parkirališta u

Bakru 31. prosinac 2003. g. 250.000,00 kn -


7. Uređenje rive u Bakru 31. prosinac 2005. g. 3.000.000,00 kn 42.105,00 kn


8. Izgradnja višenamjenskog igrališta u

Praputnjaku 31. prosinac 2003. g. 150.000.00 kn -


9. Uređenje javne površine Jaz-Bakar 30. lipanj 2004. g. 1.500.000,00 kn -


10. Uređenje višenamjenskog igrališta u Krasici 31. prosinac 2004. g. 400.000,00 kn -


11. Uređenje dječjeg igrališta ispod zdravstvene

stanice Hreljin 31. prosinac 2003. g. 50.000,00 kn -


SVEUKUPNO 5.900.000,00 kn 106.507,90 kn


5.2 NERAZVRSTANE CESTE


ROK IZGRADNJE PLANIRANO IZVEDENO

U 2002. G.


1. Izgradnja nogostupa i ugibališta na potezu

od zdravstvene stanice u Škrljevu do Doma

kulture u Kukuljanovu 31. prosinac 2002. g. 500.000,00 kn -


2. Nastavak izgradnje nogostupa od crkve do Podola

i okretišta autobusa Podola - Kukuljanovo 31. prosinac 2005. g. 200.000,00 kn -


3. Izgradnja autobusnog ugibališta na Škrljevu

(Ožbolt) 31. prosinac 2003. g. 30.000,00 kn -


4. Izgradnja autobusne čekaonice ispod »Ravničine«

- Škrljevo 31. prosinac 2003. g. 30.000,00 kn -


5. Asfaltiranje postojećih makadamskih cesta u

Škrljevu: Ravničina, Borići 31. ožujak 2002. g. 62.000,00 kn 60.756,00 kn


6. Asfaltiranje postojećih makadamskih cesta u

Krasici-Zamišćići-TS Meline

- od kbr. 47d do 47a 31. prosinac 2003. g. 325.000,00 kn -

- kbr. 49, 49c

- Randiška Višnjevica do kbr. 8


7. Rekonstrukcija ceste od spomenika na Krasici

prema Mišćićima 30. lipanj 2003. g. 140.000,00 kn -


8. Asfaltiranje ceste za novo naselje Kukurin

- Škrljevo 31. prosinac 2003. g. 250.000,00 kn -


9. Izgradnja autobusnog ugibališta i čekaonice

na Praputnjaku 31. prosinac 2002. g. 40.000,00 kn -


10. Izgradnja okretišta autobusa Kalvarija - Hreljin 30. lipanj 2002. g. 80.000,00 kn -


11. Zlobin - asfaltiranje od Gmajnice do budućeg

reciklažnog dvorišta 31. prosinac 2002. g. 75.000,00 kn -


12. Asfaltiranje ceste Žuljevac i Prdočaj - vikend

naselje Zlobin 31. prosinac 2003. g. 100.000,00 kn -


13. Asfaltiranje ceste Hreljin - lokacija Dorijsko

- Glavičina

- Tursko od Meja Gaj 74 do Hreljin kbr. 40

- Ružić selo - 31. prosinac 2003. g. 180.000,00 kn -

- ispod kbr. 63-67

- Uršićev progon - Ružić selo 134-119


14. Rekonstrukcija ceste prema groblju na Hreljinu 31. prosinac 2005. g. 400.000,00 kn -


15. Izgradnja ceste novo naselje - Klanac - Bakar 31. prosinac 2003. g. 350.000,00 kn -


16. Izgradnja nogostupa od skretanja za Jelovku 31. prosinac 2002. g. 200.000,00 kn 31.110,00 kn za

do centra sa uređenjem ugibališta izradu projektne

dokumentacije


17. Izgradnja prilazne ceste novom groblju u Bakru 31. prosinac 2005. g. 1.000.000,00 kn -


18. Cesta za novo naselje Gržićevo kod kućnog

broja 88 - Kukuljanovo 31. ožujka 2003. g. 300.000,00 kn -


19. Nastavak izgradnje prilazne ceste do Slobodne

zone Kukuljanovo - zemljani radovi na prilaznoj

cesti 31. prosinac 2003. g. 1.790.000,00 kn -


20. Izrada habajućeg sloja asfalta - plato B - 1 31. prosinac 2003. g. 370.000,00 kn -


21. Zemljani radovi na platou E - Radna zona R-27 31. prosinac 2005. g. 2.450.000,00 kn -


22. Izgradnja nerazvrstane ceste na platou F

- pripremni radovi 31. prosinac 2005. g. 1.900.000,00 kn -


SVEUKUPNO 10.772.000,00 kn 91.866,00 kn


5.3. JAVNA RASVJETA


ROK IZGRADNJE PLANIRANO IZVEDENO

U 2002. G.


1. Bakar - Klanac 31. prosinac 2003. g. 85.000,00 kn -


2. Bakar- Kaštel

- reflektorska rasvjeta 31. prosinac 2003. g. 30.000,00 kn -


3. Hreljin kod kbr. 299, Tursko, Plase 31. prosinac 2002. g. 50.000,00 kn -


4. Krasica - Višnjevica kbr. 6 31. prosinac 2002. g. 8.000,00 kn -


5. Škrljevo - naselje Kukurin 31. prosinac 2003. g. 35.000,00 kn -


6. Zlobin - Žuljevac, Gorice 31. svibanj 2002. g. 20.000,00 kn 5.461,94


7. Izgradnja infrastrukture javne rasvjete za radne

zone - Kukuljanovo - Susanićevo, Škrljevo-Učivac,

Krasica - Rebar, Hreljin - Izomont, Lunga 31. prosinac 2004. g. 150.000,00 kn -


8. Izgradnja dijela sustava javne rasvjete u R-29 31. prosinac 2005. g. 500.000,00 kn -


9. Izgradnja rasvjete ispred župne crkve u Praputnjaku

prema postojećem projektu 31. siječanj 2003. g. 80.000,00 kn 49.385,60 kn


SVEUKUPNO 958.000,00 kn 54.847,54 kn


5.4. OPSKRBA PITKOM VODOM


ROK IZGRADNJE PLANIRANO IZVEDENO

U 2002. G.


1. Sufinanciranje izgradnje vodovoda Zlobin 31. prosinac 2003. g. 6.000.000,00 kn 206.730,96 kn


2. Sufinanciranje izgradnje vodovoda Plosna,

Ponikve, Bovan 31. prosinac 2004. g. 250.000,00 kn 115.224,93 kn


3. Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže Jelovka

299, stara cesta Škrljevo - Krasica 31. prosinac 2003. g. 100.000,00 kn -


4. Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže

Bakar - Klanac 31. prosinac 2003. g. 100.000,00 kn -


5. Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže za radne

zone Susanićevo - Kukuljanovo, Učivac - Škrljevo,

Rebar - Krasica, Hreljin - Izomont, Lunga 31. prosinac 2005. g. 500.000,00 kn -


SVEUKUPNO 6.950.000,00 kn 321.955,86 kn


5.5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE


ROK IZGRADNJE PLANIRANO IZVEDENO

U 2002. G.


1. Izgradnja gradskog kolektora Bakar (sufinanciranje

- rješavanje imovinsko pravnih odnosa) 31. prosinac 2005. g. 4.000.000,00 kn -


2. Izgradnja oborinske kanalizacije Bakar - nova

cesta Klanac 31. prosinac 2003. g. 80.000,00 kn -


3. Izgradnja oborinske odvodnje - Lonja - Hreljin 30. svibanj 2002. g. 500.000,00 kn 204.075,74 kn


4. Rješavanje oborinske odvodnje s javnih površina,

a temeljem Izvještaja Hrvatskih voda i pojedinačnih

zahtjeva.

Kukuljanovo 146, 132, 82, 199, 202/1, 207C

Škrljevo, Kalvarija, iza crkve

Praputnjak 82

Hreljin 19A, 91 30. lipanj 2003. g. 350.000,00 kn -


5. Oborinska odvodnja Škrljevo - željeznička stanica 30. lipanj 2002. g. 60.000,00 kn 323.125,72 kn


6. Spoj kanalizacije radnih zona R-29 i R-27;

priprema i izgradnja tlačnog cjevovoda 31. prosinac 2005. g. 8.240.000,00 kn -SVEUKUPNO 13.230.000,00 kn 527.201,46 kn


5.6. IZGRADNJA GROBLJA


ROK IZGRADNJE PLANIRANO IZVEDENO

U 2002. G.


1. Proširenje groblja Hreljin 31. prosinac 2003. g. 1.500.000,00 kn 1.379.901,92 kn


2. Izgradnja grobnih mjesta - groblje Kukuljanovo 31. prosinac 2002. g. 250.000,00 kn 69.989,96 kn


3. Izgradnja grobnih mjesta Škrljevo prema postojećoj

projektnoj dokumentaciji - sanacija staze i centralnog

križa u starom dijelu groblja 31. prosinac 2003. g. 150.000,00 kn -


4. Groblje Bakar - izrada potpornog zida oko

mrtvačnice 30. travanj 2002. g. 150.000,00 kn 148.680,06 kn


5. Izrada idejnog rješenja centralnog križa na novom

groblju Bakar, oblaganje pretinaca za urne, sanacija

ulaznog portala, izgradnja zajedničke kosturnice 30. lipanj 2003. g. 200.000,00 kn -


6. Groblje Praputnjak - postava centralnog križa i

križa na mrtvačnici 31. listopad 2002. g. 25.000,00 kn -


7. Izgradnja novog groblja u Bakru Prosinac 2005. 3.000.000,00 kn -


SVEUKUPNO 5.275.000,00 kn 1.599.571,94 kn


Obrazloženje za radove planirane za izvođenje u 2002. godini te oni koji su se započeli realizirati.

Ad. 5.1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

5.1.1. Uređenje dječjeg igrališta Gaj - Kukuljanovo - nabavka dječjih sprava.

Radovi su izvedeni do planiranog roka.

5.1.2. Uređenje rive u Bakru

U suradnji s Lučkom upravom Bakar Kraljevica, izvedeni su radovi na sanaciji obalnog zida u dužini od 40 metara

5.1.3. Izgradnja višenamjenskog igrališta na Praputnjaku

U tijeku 2002. godine izvršeni pripremni radovi na izgradnji prilaznog puta.

5.1.4. Uređenje javne površine Jaz - Bakar

Prihvaćeno idejno rješenje uređenja. U tijeku 2003. godine planira se pripremiti tehnička dokumentacija za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju.

Ad. 5.2. NERAZVRSTANE CESTE

5.2.1. Izgradnja nogostupa i ugibališta na potezu od zdravstvene stanice u Škrljevu do Doma kulture na Kukuljanovu.

U tijeku 2002. godine provedeno javno nadmetanje i sklopljen Ugovor o izvođenju radova s GP »Krk« d.d. Krk.

Radovi nisu izvedeni u planiranom roku jer će se istovremeno, a prema sklopljenom ugovoru s HEP-om izvoditi radovi na postavljanju kabela visokog i niskog kabela te stupova javne rasvjete za koje se projektna dokumentacija pripremala do kraja godine.

5.2.2. Izgradnja autobusnog ugibališta na Škrljevu (Ožbolt)

Uvidom u projekt izgradnje državne ceste D-40 na planiranom dijelu izgradnja autobusnog ugibališta neće biti moguća. Zajedno sa Županijskom upravom za ceste i Tehničkom službom KD »Autotrolej« d.d. pronaći lokaciju za izgradnju ugibališta.

5.2.3. Asfaltiranje postojećih makadamskih cesta u Škrljevu: Borići i Ravničina

Radovi su izvedeni do planiranog roka.

5.2.4. Asfaltiranje postojećih makadamskih cesta na Krasici

U tijeku 2002. godine provedeno javno nadmetanje za izvođenje radova i sklopljen Ugovor s GP »Krk« d.d. Krk.

5.2.5. Izgradnja autobusnog ugibališta i čekaonice na Praputnjaku

Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije se započelo sa izvođenjem radova.

5.2.6. Izgradnja okretišta autobusa Kalvarija - Hreljin

Za izvođenje radova potrebno je izvršiti novelaciju projekta te ponovno ishoditi lokacijsku dozvolu koja je prestala vrijediti. U tijeku 2003. nastavit će se s pripremom dokumentacije te ukoliko bude moguće radove i izvesti.

5.2.7. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na Zlobinu:

a) asfaltiranje od Gmajnice do budućeg reciklažnog dvorišta

U tijeku 2002. godine provedeno javno nadmetanje, sklopljen Ugovor za izvođenje radova.

b) asfaltiranje ceste Žuljevac i Prdočaj - vikend naselje Zlobin

U tijeku 2002. godine provedeno javno nadmetanje, sklopljen Ugovor o izvođenju radova.

Izvođenje radova je odgođeno do završetka izgradnje vodovoda na Zlobinu, paralelno s asfalterskim radovima predviđenih tom investicijom.

5.2.8. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na Hreljinu

a. lokacija Dorijsko - Glavičina

b. Tursko, od Meje Gaj 74 do Hreljin kbr. 40

c. Uršanićev progon - Ružić Selo kbr. 134-119

U tijeku 2002. godine provedeno javno nadmetanje, sklopljen Ugovor o izvođenju radova s GP »KRK« d.d.

5.2.9. Izgradnja nogostupa od skretanja za Jelovku do centra sa uređenjem ugibališta.

Radove nije bilo moguće izvesti u planiranom roku budući da nije postojala tehnička dokumentacija koja bi osim izgradnje nogostupa riješila način oborinske odvodnje. Stoga su u tijeku 2002. godine pripremljeni projekti, a radovi se planiraju izvesti u 2003. godini.

Ad. 5.3. JAVNA RASVJETA

5.3.1. Hreljin kod kbr. 299, Tursko, Plase

U tijeku 2002. godine izvršen izvid na terenu i dogovorena izrada projekta.

Radovi nisu izvedeni.

5.3.2. Krasica - Višnjevica kbr.6

Radovi nisu izvedeni.

5.3.3. Zlobin - Žuljevac, Gorice

Radovi su izvedeni.

5.3.4. Izgradnja rasvjete ispred župne crkve u Praputnjaku

Radovi su izvedeni.

Ad. 5.4. OPSKRBA PITKOM VODOM

5.4.1. Sufinanciranje izgradnje vodovoda Zlobin

U tijeku 2002. godine dobivena lokacijska dozvola, izvršen otkup zemljišta, sklopljeni ugovori o služnosti s vlasnicima parcela preko kojih prolazi cjevovod, provedeno javno nadmetanje.

5.4.2. Sufinanciranje izgradnje vodovoda Plosna, Ponikve i Bovan

Izvedene su brojne hitne intervencije na popravku cjevovoda, a najkritičniji dijelovi zamijenjeni su novim cijevima.

KD »VODOVOD I KANALIZACIJA« izradilo je projekte te će radovi na rekonstrukciji cjevovoda na traci od vodomjera na Škrljevu do Plosne započeti u tijeku 2003. godine.

Ad. 5.5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

5.5.1. Izgradnja oborinske odvodnje - Lonja - Hreljin

Radovi na dionici ceste na Lonji su djelomično izvedeni do 15. lipnja (kolnik), odnosno do 1. srpnja 2002. godine (nogostup).

Radovi će se nastaviti u tijeku 2003. godine.

5.5.2. Oborinska odvodnja Škrljevo - željeznička stanica

U tijeku 2002. godine započelo se radovima koji su nastavljeni u tijeku 2003. godine.

Prema Ugovoru sklopljenom sa Županijskom upravom za ceste projekt je realiziran zajednički, a osim oborinske odvodnje riješena je cijela dionica ceste od nadvožnjaka u blizini Doma kulture na Škrljevu do željezničke stanice.

Ad. 5.6. IZGRADNJA GROBLJA

5.6.1. Proširenje groblja Hreljin

Radovi u tijeku, izvedeno više od 80%.

5.6.2. Izgradnja grobnih mjesta - groblje Kukuljanovo

Za izvođenje radova provedeno je javno nadmetanje, međutim, natječaj je poništen jer se na natječaj javio samo jedan sposoban ponuditelj. Potrebno je ponoviti javno nadmetanje.

U tijeku 2002. godine izvedeni su radovi na hortikulturnom uređenju groblja.

5.6.3. Izgradnja grobnih mjesta - groblje Škrljevo prema postojećoj projektnoj dokumentaciji - sanacija staze i centralnog križa u starom dijelu groblja.

Za izvođenje navedenih radova provedeno je javno nadmetanje, međutim, nadmetanje je poništeno jer se javio samo jedan sposobni ponuditelj.

5.6.4. Groblje Bakar - izrada potpornog zida oko mrtvačnice

Radovi izvedeni u planiranom roku.

5.6.5. Groblje Praputnjak - postava centralnog križa i križa na mrtvačnici

Radovi nisu izvedeni.

Klasa: 011-01/02-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-03-2

Bakar, 14. travnja 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51222&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr